.

Розділові знаки при вставних і вставлених синтаксичних компонентах (конспект уроку)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 7580
Скачать документ

Конспект уроку в 8 класі

Тема. Розділові знаки при вставних і вставлених синтаксичних компонентах

Мета уроку: активізувати та поглибити знання про вставні та вставлені
синтаксичні конструкції, удосконалювати вміння визначати вставні
конструкції в реченнях, правильно інтонувати такі речення, уживати
розділові знаки, доречно й правильно використовувати в мовленні вставні
компоненти; розвивати критичне мислення; сприяти реалізації
інтелектуальних можливостей учнів, розвивати їхню емоційну сферу;
орієнтувати школярів на загальнолюдські та національні ідеали, сприяти
вихованню активної життєвої позиції.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

Обладнання: інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Актуалізація здобутих знань

УЧИТЕЛЬ. На попередніх уроках ми опрацьовували відомості з синтаксису
та пунктуації простого речення. Ви переконалися, що знання синтаксису й
пунктуації є необхідною умовою загальної грамотності.

Сьогодні будемо працювати над темою «Розділові знаки при

вставних і вставлених

синтаксичних компонентах». МЕТОДИЧНИЙ КОМЕНТАР

На цьому етапі уроку вчитель:

актуалізує, «поновлює» знання, здобуті учнями раніше;

спонукає школярів оцінити вартісність цих, уже наявних у них, знань;

зосереджує увагу класу на темі уроку;

спонукає учнів самостійно визначити мету й завдання сьогоднішнього
навчання;

скеровує, налаштовує школярів на самостійне здобуття нових знань.

УЧИТЕЛЬ. Цікава ця тема тим, що саме вставні і вставлені компоненти
знаходяться в реченні поза граматичним зв’язком, а отже, не є членами
речення, граматично не пов’язані з іншими словами, хоча й мають
змістовий зв’язок із реченням.

Насамперед визначимо проблемні рівні нашого заняття. На першому
проблемному рівні зазначені ті мовні питання, що їх ви вже опрацювали в
попередніх класах. А щоб активізувати здобуті вами знання, зверніться до
таблиці в підручнику, пригадайте вивчене про вставні слова.

*САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ ТАБЛИЦІ «ВСТАВНІ СЛОВА, СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ,
РЕЧЕННЯ».

*РОБОТА НА ІНТЕРАКТИВНІЙ ДОШЦІ. На дошці накреслено таблицю:

вставні та вставлені синтаксичні компоненти

ЩО МИ ЗНАЄМО? ЩО ХОЧЕМО ДІЗНАТИСЯ?

ЩО ДІЗНАЛИСЯ

МИ ЗНАЄМО, ЩО…

МИ ХОЧЕМО ДІЗНАТИСЯ…

До інтерактивної дошки вчитель викликає учнів (за бажанням), які
почергово заповнюють першу колонку таблиці:

№1

МИ ЗНАЄМО, ЩО

вставні слова (словосполучення) виражають ставлення мовця до висловленої
ним думки;

за семантикою вставні слова виражають:

а) упевненість або невпевненість у тому, що
повідомляється;

б) почуття мовця ( радість, задоволення, співчуття,

здивування, обурення та ін.);

в) зв’язок думок, послідовність викладу;

г) джерело повідомлення;

д) привернення уваги;

вставні слова граматично не пов’язані зі словами в реченні;

зв’язок вставних конструкцій з реченням здійснюється за допомогою
інтонації;

за складом компонентів виділяють вставні слова, словосполучення,
речення;

вставні конструкції приєднуються до речення без сполучників або за
допомогою сполучників сурядності ( і, а ) чи підрядності ( як );

місце розташування вставних конструкцій в реченні довільне ;

не бувають вставними слова навіть, майже, приблизно, принаймні,
все-таки, мовби, неначе, нібито.

*ЛІНГВІСТИЧНЕ ПЕРЕДБАЧЕННЯ.

УЧИТЕЛЬ. Ви вже чимало знаєте про вставні компоненти, але щоб знання
ваші були більш повними, пропоную другий проблемний рівень, який
називається «Ми хочемо дізнатися». Поставте перед собою мету,
сформулюйте питання, які сьогодні вважаєте за потрібне з’ясувати.
(Запис у зошитах передбаченої мети)

Викликані до дошки (за бажанням) учні заповнюють другу колонку таблиці:

№2

МИ ХОЧЕМО ДІЗНАТИСЯ

У чому відмінність між вставленими і вставними компонентами?

Чи завжди вставні слова виділяються комами?

У чому синтаксично-пунктуаційна відмінність між вставними словами та
однозвучними з ними протиставними сполучниками сурядності?

Якими розділовими знаками виділяють на письмі вставлені компоненти?

Як мовленнєвий контекст та стиль спілкування впливають на вживання
вставних конструкцій?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу (побудова знань).

УЧИТЕЛЬ. Передовсім з’ясуймо семантичну відмінність вставних і
вставлених компонентів.

*ЛІНГВІСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

УЧИТЕЛЬ. Прочитайте записані на інтерактивній дошці речення. Розставте
(на дошці) пропущені розділові знаки. Визначте в реченнях вставні
конструкції. Ще раз прочитайте речення, правильно їх інтонуючи.
МЕТОДИЧНИЙ КОМЕНТАР

На цьому етапі вчитель має підвести школярів до самостійного пошуку
відповідей на сформульовані ними ж питання, для цього організувати
лінгвістичне спостереження, забезпе чити осмислення учнями нового
матеріалу, спонукати їх самостійно зробити висновки та узагальнення,
порівняти зміст вивченого на уроці з особистим досвідом.

Викликані до інтерактивної дошки учні виконують завдання.

№ 3

Дуби ростуть поволі неквапливо.

Хто садить дуба той його можливо

І не побачить вищим аніж сам

Це дар майбутнім скажемо літам.

М.Рильський.

Одні залюблені в старі листи.

Ті в музику. А ті в руді томища.

Таке життя… А він любив мости.

(Ні! Не любив кохав а може й вище).
Б.Олійник.

Мовою єднання, консолідації суспільства на українській землі й мовою
соціального прогресу може бути тільки українська мова (З газети)

*БЕСІДА

У якому з речень є вставні конструкції? Чому слова можливо, скажемо є
вставними? (Виражають ставлення до повідомлення – невпевненість,
джерело повідомлення).

За якими ознаками ви визначили, що ці слова є вставними? (Можна
замінити іншим вставним словом; можна легко вилучити з тексту).

Яка з синтаксичних конструкцій не виражає ставлення мовця до
висловлювання, а несе додаткову інформацію з метою уточнення попередньої
думки? (У перших рядках автор в основному дає інформацію про певні
явища, тобто уподобання людей, а щоб звернути увагу на емоції автора,
використано вставлену конструкцію).

Хто з киян був так захоплений мостами, що не просто їх любив – кохав?
(Євген Патон) Який висновок про людське покликання можна зробити? (Щастя
людини залежить ще й від правильно обраної нею професії, від її
захопленості улюбленою справою. А питання життєвого вибору для вас
сьогодні важливе).

*ПОЯСНЕННЯ ВЧИТЕЛЯ. Конструкції, що несуть додаткову інформацію,
уживаються для доповнення, роз’яснення чи уточнення попереднього змісту
речення, називають вставленими.

Найчастіше ними користуються тоді, коли мовець, уже почавши
висловлювати думку, помітив їхню необхідність.

*БЕСІДА

Яка семантична відмінність між вставними і вставленими компонентами?
(Вставні виражають тільки ставлення мовця до висловлюваного, а вставлені
– додаткову інформацію)

Чи є внесення в третьому з поданих на дошці речень? Свою думку
доведіть. (Між усіма словами є граматичний зв’язок. Отже, вони є членами
речення. Якщо ж вилучити слово «може», зміст речення зруйнується).

Яким членом речення є слово може , на яке питання відповідає?

Спробуймо ускладнити це речення (усно).

І варіант – вставним словом,

ІІ варіант – вставленим (і це беззаперечний факт, а це так важливо
сьогодні)

Якими розділовими знаками виділяються вставні компоненти?

(Вставні слова виділяються комами. Проте трапляються випадки, коли
вставні слова комами не виділяються. Це буває тоді, коли вставні слова
стосуються відокремлених членів речення– у такому разі вони
відокремлюються разом з цими членами речення).

*ЛІНГВІСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ. Прочитайте записані на інтерактивній дошці
речення. Спробуйте обґрунтувати вживання розділових знаків.

№4

1. Світ захоплюється любов’ю видатних поетів, наприклад любов’ю Данте
до Беатріче, Петрарки до Лаури.

2. Ти можеш знати усі мови світу, захоплюватися ними. Проте шануй
найбільше свою рідну.

3. Вивчаючи різні мови, шануй, проте, найбільше свою рідну.

*ПОЯСНЕННЯ ВЧИТЕЛЯ.

\

^

r

t

?

&

gd„Ea

”yn

”yn

??a

gd„Ea

??????a

??????a?тут слід бути особливо уважними. Якщо ці слова стоять усередині
простого речення, вони є вставними, а отже, виділяються комами. На
початку ж простого речення вони є протиставними сурядними сполучниками.

Читаючи художню літературу, поезію чи прозу, ви, звичайно, звертали
увагу та те, що іноді частина речення виділяється за допомогою дужок
або тире.

– Спираючись на матеріал сьогоднішнього уроку, скажіть, які види
внесення виділяються цими знаками?

*ОПРАЦЮВАННЯ ТАБЛИЦІ (виведеної на інтерактивній дошці).

№ 5

РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ВСТАВЛЕНИХ КОНСТРУКЦІЯХ

Розділовий знак

Умова вживання

Приклади

КОМА

ТИРЕ

ДУЖКИ

Вставлений компонент вимовляється таким самим голосом, як і все речення.
Вводиться в речення за допомогою сполучника а.

Вставлений компонент вимовляється з підвищенням інтонації.

Вставлений компонент вимовляється зниженим тоном

Українська мова, а нині її називають рідною сорок п’ять мільйонів
землян, справедливо визначена однією з найбагатших та найкрасивіших.

Він зайшов у калиновий гай – краса несказанна! – і прислухався до
солов’їного співу.

Тієї літньої пори (так мило згадувать про літо восени) ішли ми стежкою
вузькою, а навкруги буяло поле.

*ЗАВДАННЯ. Побудувати схему кожного з поданих у таблиці речень (на дошці
та в зошитах)

1. ……, ~~~~~~, …… . 2. ……- ~~~~~~ – ….. . 3. …… (~~~~~~) …… .

ІV.Виконання тренувальних вправ

*Пояснювальний диктант

Записати речення, пояснити вживання розділових знаків.

У садку пахло м’ятою (росло її там, густої й холодної, багато), а від
хати несло духом матіол (Є.Гуцало)

(Вставлене речення узяте в дужки, воно стоїть між частинами складного
речення, кома, яку слід було б поставити після першого речення,
ставиться після дужки). МЕТОДИЧНИЙ КОМЕНТАР

На цьому етапі вчитель має спонукати школярів інтерпретувати
вивчене, узагальнити його, обмінятися думками щодо нього, виявити до
вивченого особисте ставлення. Крім того, учні можуть поставити додаткові
питання, якщо такі виникнуть, та оцінити роботу свою та усього класу.

*ТВОРЧЕ РЕДАГУВАННЯ.

Записати подані на інтерактивній дошці речення, самостійно ввівши в
них вставлені компоненти (Завдання виконується одним з учнів на дошці,
іншими – у зошитах).

Слайд № 6

1. Софія – неповторна окраса України.

2. Шанування народних традицій є неодмінною умовою збереження

національного менталітету.

Для самоперевірки виконаного завдання пропонується наступний слайд:

№7

ВАРІАНТИ ТРАНСФОРМОВАНИХ РЕЧЕНЬ

Софія (як називають її любовно кияни) – неповторна окраса України.

Софія, а збудована була в 11 столітті, – неповторна окраса України.

Софія ( яку хочеться назвати ще й Київською) – неповторна окраса
України.

Софія( це ж її назвав «дивом» П.Загребельний) – неповторна окраса
України.

Шанування народних традицій, а вони в Україні особливі, є неодмінною
умовою збереження національного менталітету.

Шанування народних традицій (скільки ж їх у нас багато!) є неодмінною
умовою збереження національного менталітету.

Шанування народних традицій – про це говорено не раз – є неодмінною
умовою збереження національного менталітету.)

Підсумовуючи, учні роблять висновок: вставлені конструкції є важливим
компонентом структури тексту.

*БЕСІДА.

Як ви гадаєте, чи в усіх стилях використання вставлених конструкцій є
однаково виправданим? ( У художньому стилі вставлені конструкції є
засобом образності. У науковому вони слугують для надання висловлюванню
точності, послідовності. У розмовному сприяють вираженню емоцій)

Чи доречним буде використання вставних і вставлених конструкцій у
діловому стилі? (Ні, тому що основними ознаками ділового стилю є
точність, достовірність, фактографічність і стислість, а емоційне
забарвлення та введення додаткової інформації цьому стилеві не властиві)

*ЛІНГВІСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

На інтерактивній дошці подано два речення публіцистичного стилю. Одне не
ускладнене внесенням, інше відредаговане, тобто ускладнене вставленими
конструкціями.

*ЗАВДАННЯ. Поясніть, що змінилося в стилістичному забарвленні
відредагованого речення? (Додано важливу інформацію. Увагу читача
зосереджено на найважливіших моментах).

№ 8

Дійові заходи боротьби з забрудненням повітря передбачають будівництво
газоочисних споруд, створення безвідходних технологічних процесів,
оптимальне розміщення промислових об’єктів і раціональне планування
міст.

Дійові заходи боротьби з забрудненням повітря передбачають
будівництво газоочисних споруд (вони необхідні на кожному великому
підприємстві), створення безвідходних технологічних процесів (це питання
є одним з найважливіших в економіці розвинених країн), оптимальне
розміщення промислових об’єктів (необхідно виносити їх за межі
густонаселених районів) і раціональне планування міст.

*РОБОТА В ГРУПАХ. ДІЛОВА ГРА «ЛІНГВІСТИЧНИЙ ДІАЛОГ»

УЧИТЕЛЬ. Для узагальнення вивченого пропоную вам стати учасниками
лінгвістичного діалогу. Уявімо, що ви всі присутні на захисті наукової
роботи. Один з вас – автор дослідження на тему «Вставні і вставлені
компоненти», інші – мовознавці. Серед вас присутній і експерт, який
стежить за правильністю відповідей.

Об’єднайтесь у групи по четверо, підготуйте для виступу автора,
мовознавців, експерта.

Пам’ятайте, що в діалозі мають бути висвітлені найважливіші, на
вашу думку, мовознавчі аспекти теми, яку ми вивчали. Аби спрямувати вашу
роботу пропоную початки ваших реплік.

№ 8

Чому саме внесеннями називаються…?

– Доведіть, що у реченні: «Родинне виховання, а воно, безперечно,
формує особистість в цілому, є основою становлення громадянина»….?

Серед наведених слів ( може, принаймні, однак, здається, безперечно)
вкажіть те….

За яких умов ставиться кома, тире, дужки у реченнях з…?

Після підбиття підсумків ділової гри учитель звертається до класу з
питанням:

– Які питання до обговорення хочуть запропонувати інші групи?

Учні пропонують такі додаткові питання («автор дослідження» дає на них
відповіді):

Що спільне і відмінне у вставних і вставлених конструкціях?

Чи можуть бути вставними слова, що є етикетними формулами (вдячності,
вибачення)?

За яких обставин слова проте, однак є сполучниками, а за яких –
вставними словами?)

*ЕКСПРЕС-ТЕСТУВАННЯ

Визначте судження, що є достовірним.

А Вставні слова – це слова чи сполучення слів, які називають того, до
кого звернена наша мова.

Б Вставними називаються конструкції, за допомогою яких мовець виражає
своє ставлення до того, що він повідомляє.

В Вставними називаються слова, що служать для поєднання членів речення.

2.Визначте речення, у якому розділові знаки поставлені правильно.

А Мабуть людині не можна відриватися від рідного берега (Ю.Мушкетик).

Б Маємо жити звичайно не хлібом єдиним (Б.Олійник).

В Є люди на землі – а то б не варто й жити, – що крізь щоденний труд
уміють і любити, і усміхатись, й мислити, й шукать… (М.Рильський).

3.Визначте рядок, у якому всі слова є завжди вставними.

А мабуть, безперечно, здається, майже;

Б по-перше, отже, а втім, мабуть;

В може, по-друге, мовби, все-таки.

4.Установіть відповідність між початком правила та його закінченням.

А. Вставні слова й речення…

Б Вставлені слова й речення…

В Звертання – це слово або словосполучення в реченні, що…

1.Уносять у речення додаткову інформацію.

2.Називає того, до кого звертаються.

3. Виражають ставлення мовця до висловленого.

5. Визначте речення, ускладнене вставним словом (розділові знаки
пропущено).

А. Якщо ти друже повірив що безсилий тобі вже нема чого робити на цьому
світі.

Б. Не піддавайся власній зневірі ти без сумніву сильніший за неї.

В.Люди пам’ятатимуть і твою юначе силу і твої прекрасні зусилля у
боротьбі з самим собою. (О.Довгий).

V. Підбиття підсумків уроку.

Учні заповнюють третю частину таблиці на інтерактивній дошці, роблять
висновок щодо рівня досягнення сформульованої на початку уроку мети.
Визначають сильні та слабкі сторони своєї роботи.

VІ. Завдання додому.

Виписати з п’єси І.Кочерги «Ярослав Мудрий» речення з ремарками.
Пояснити, вставними чи вставленими компонентами є ремарки.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020