Реферат на тему:

Роль і зміст методу розповіді вчителя у формуванні вмінь вживати
синоніми

Потреби сьогодення вимагають посилити практичне й виховне спрямування
мовної освіти, формування мовно-мовленнєвої культури особистості. Адже
мовлення – основа і результат розумової діяльності, найважливіший засіб
комунікації, вираження української ментальності. Воно служить своєрідним
ключем пізнавальної діяльності і, за висловловлюванням М.І.Жинкіна, є
«каналом розвитку інтелекту».

З огляду на ту надзвичайно важливу роль, яку відіграє лексика в
комунікативно спрямованому навчанні рідної мови, проблема розвитку
зв’язного мовлення учнів займає одне з провідних місць. Одним із джерел
збагачення словникового запасу й увиразнення мовлення школярів є
вивчення синонімів. Вони є одним із найважливіших явищ у лексичній
системі мови, адже відіграють важливу продуктивну роль у мовленні як
засіб точного й образного висловлення думки, стилістичної диференціації
текстів.

Робота з синонімами допомагає учням тонше сприймати слово, бачити в
ньому, крiм основного значення, ще й різнi смисловi та експресивнi
відтiнки, бути точнiшими у вживанні слів. У процесi роботи над
синонiмами необхiдно сформувати в учнiв уміння: розрізняти в мовленні
близькі за значенням слова, добирати синоніми, замінювати в тексті те чи
інше слово відповідним синонімом, вживати в тексті на місці пропущеного
дібране за змістом синонімічне слово, самостійно вибирати із свого
лексичного запасу найбільш влучний для висловлення власної думки
синонім.

Визначальну роль у розвитку вмінь розуміти спільне або подібне між
синонімами, усвідомлювати відмінності в їх значеннєвих відтінках і
використовувати їх у власному мовлення є формування знань учнів про
синонімію. В експериментальній методичні системі ми пропонуємо
застосовувати метод розповіді вчителя для пояснення значень термінів
«синонім», «синонімічний ряд», «основне слово у синонімічному ряду».
Наводимо приклад пояснення вчителем нового матеріалу.

E

E

????????????

Похожие записи