.

Результати процесу виховання

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1314
Скачать документ

Результати процесу виховання

Вихованість школярів — показник ефективності та якості навчального
процесу.

Якості особистості школяра є результатом інтеріоризації зовнішніх
впливів у внутрішні, вираження єдності зовнішніх і внутрішніх чинників
виховання та розвитку.

Інтеріоризація — процес перетворення зовнішніх, реальних дій з
предметами на внутрішні, ідеальні.

Завдяки інтеріоризації зовнішні факти людської поведінки переходять в
усталені внутрішні якості особистості. Результати виховного процесу
значною мірою залежать від індивідуальних особливостей вихованців, їх
ставлення до навколишньої дійсності, насамперед до спрямованих на них
виховних впливів, їх взаємин з однолітками, дорослими, ставлення до
педагогів і батьків. Оскільки школярі різняться індивідуальними
особливостями, то й результати їх виховання різні.

Для практичної діяльності педагога доцільно учнів класу залежно від
рівня їх вихованості поділити на кілька груп.

Дуже низький рівень. Характеризується негативним досвідом поведінки, що
важко піддається педагогічному впливу, саморегуляція і самоорганізація
не розвинуті.

Низький рівень. Характеризується слабким виявом позитивного, ще не
стійкого досвіду поведінки, спостерігаються зриви, поведінка регулюється
переважно вимогами старших та іншими зовнішніми стимулами, саморегуляція
та самоорганізація інтуїтивні.

Середній рівень. Йому властива стійка позитивна поведінка, наявність
регуляції та саморегуляції, організації й самоорганізації, хоч активна
позиція щодо діяльності та вчинків однокласників ще не виявляється.

Високий рівень. Для нього визначальним є стійкий і позитивний досвід
поведінки, саморегуляції разом з прагненням до організації та регуляції
діяльності поведінки інших людей, виявом активної позиції.

Основні показники рівня вихованості школяра — зовнішній вигляд, культура
поведінки у школі та за її межами, громадська активність, самостійність
у всіх видах діяльності, сформованість наукового світогляду,
національної самосвідомості, ставлення до навчання, інтерес до знань і
усвідомлення їх ролі в своєму розвитку, прилучення до національної та
світової культури, мистецтва, літератури, фізичне здоров’я, захоплення
фізичною культурою* і спортом, працелюбність, орієнтованість на майбутню
професію.

Оцінити рівень вихованості особистості можна і за її ставленням до
навколишньої дійсності: до суспільства — патріотизм, суспільна
дисципліна, громадська активність, працьовитість, відповідальність,
солідарність, відданість справі; до інших людей — поважання їх гідності,
піклування, терплячість; до себе — гідність, самокритичність,
самоконтроль, ініціатива, оптимізм; до культури — повага до культурних
цінностей, контакти з діячами культури,

розуміння прекрасного; до природи — повага до всіх форм життя, милування
природою, примноження її багатств і раціональне їх використання; до
моральних цінностей — демократизм, гуманізм, поважання волі.

Методами визначення рівня вихованості учнів можуть слугувати розглянуті
раніше методи науково-педагогічного дослідження: педагогічне
спостереження, бесіда, анкетування, вивчення продуктів діяльності учнів
та ін.

Шляхи підвищення ефективності процесу виховання

Підвищення результативності виховного процесу завжди було актуальним
питанням. Нині школа прагне долати формалізм, удосконалювати виховну
діяльність педагогічних колективів.

Подолання формалізму у виховній роботі школи можливе завдяки уникненню
безсистемності, усуненню заорганізованості учнів безліччю непотрібних
заходів.

Типовими проявами формалізму у виховному процесі є:

— дроблення виховного процесу, тобто однобічно-аналітичний підхід до
планування, здійснення й оцінювання виховної роботи, що суперечить
цілісності реального процесу розвитку людини й колективу. Виховна робота
часто планується, здійснюється й оцінюється як сума окремих заходів;

— гонитва за кількістю виховних впливів, що суперечить характеру
реального процесу розвитку людини і колективу, який визначається
передусім якістю виховання;

— однобічність трактування впливу, яка суперечить багатостороннім виявам
реальної людини і колективу. Так, бесіду, доручення тощо нерідко
розглядають як засіб лише морального або естетичного виховання, хоча
насправді вони є комплексними методами виховання взагалі;

— відсталість форм виховного впливу, традиційний, консервативний підхід
до виховної роботи, якій суперечить динамізму розвитку особистості та
колективу, що потребує протиставлення оновлених і збагачених
педагогічних та інших традицій;

— невиразність виховного впливу, відсутність
індивідуально-диференційованих форм, тобто однобічний підхід до виховної
роботи, її планування, здійснення, оцінювання, що суперечить реальному
процесові розвитку людини і колективу, в якому органічно поєднуються
загальне, окреме (групове) та індивідуальне;

— зовні показний характер виховної роботи, що суперечить характеру
внутрішнього розвитку людини і колективу, тобто виховання має охоплювати
відкриті та приховані впливи на особистість, що формується, їх мета —
розвиток внутрішніх установок;

— незавершеність, неповнота виховних впливів, тобто їх однобічно
навчаючий характер, зведення виховної роботи до заходів для вихованців.
За такого підходу учень розглядається тільки як об’єкт впливу, і
стосунки між ним і наставником є суб’єкт-об’єктні, але практично вони
мають бути суб’єкт-суб’єктними, коли особистість старшого, або більш
досвідченого, не піднімається над особистістю молодшого, або менш
досвідченого, не «давить» її своєю перевагою чи авторитетом, коли
спілкування і діяльність відбуваються на паритетній основі.

Удосконалення виховного процесу в школі передбачає:

— організацію виховних центрів — створення музеїв, тематичне оформлення
рекреацій. Як стверджував В. Сухомлинський, у школі і стіни повинні
говорити. Така інформаційно-образна насиченість шкільних приміщень не
тільки збагачує учнів знаннями, які виходять за межі навчальних програм,
а й має відчутний виховний вплив на них;

— органічне поєднання завдань, вирішуваних школою, з потребами довкілля.
Це передусім організація допомоги школярів населенню в охороні та
примноженні багатств природи, у вирішенні проблем виробництва,
орієнтації учнів на вибір професії, потрібної для їх міста чи села;

— створення в школі морально-психологічного клімату поваги до знань.
Школа має пропагувати серед учнів думку, що в цивілізованому суспільстві
людині вигідно бути вихованою і освіченою. Це потрібно й суспільству.
Треба долати тимчасове явище неповаги до вихованості й освіченості, яке,
на жаль, ще існує;

— підбір раціонального змісту виховання відповідно до його мети і рівня
вихованості колективу й окремих учнів. Школа повинна відчувати, який
напрям змісту виховання треба посилити на певному етапі виховної роботи.
На початку XX ст. в Україні такого посилення потребують питання

морального І правового виховання, підготовка учнівської молоді до життя
та діяльності в ринкових умовах, виховання несприйнятливості до
негативних явищ життя тощо;

— розумне співвідношення між інформаційними методами впливу на учнів і
залученням їх до різних видів діяльності. Це зумовлено тим, що в школі
превалюють словесні методи виховання, які дають змогу формувати погляди
і переконання учнів, але не забезпечують вироблення відповідних навичок
і звичок поведінки. Цим пояснюється розрив між свідомістю і поведінкою
деяких школярів. Залучення учнів до різноманітних видів діяльності
сприяє подоланню такого розриву;

— своєчасне проведення виховних заходів, акцентування уваги на
профілактиці негативних явищ в учнівському середовищі. Нерідко деякі
виховні заходи проводять лише після того, як у школі стався неприємний
випадок. Але річ у тім, що виховання повинно бути профілактичним,
запобігати негативним явищам, а не очікувати їх, щоб відтак усувати їх
причини;

— використання різноманітних форм і методів виховного впливу, що
відповідають віку учнів. Доцільно обирати такі з них, які спонукають
учнів до вияву активності, ініціативи й самостійності, в підготовці та
проведенні яких вони брали б активну участь;

— підвищення емоційності виховних заходів. Ця вимога ґрунтується на
таких положеннях: а) твердженні психологів, що знання засвоюються швидше
і стають поглядами й переконаннями за умови, що учень до них не
байдужий, що він емоційно переживає, засвоюючи їх; б) однією з рис
української ментальності є емоційність;

— створення умов для розвитку самостійності та ініціативи учнів, їх
самоврядування, самоосвіти та самовиховання;

— подолання авторитарного стилю у ставленні педагогів до учнів.
Підготовка учнів до життя в демократичному суспільстві потребує відмови
від командного стилю в ставленні до них. Школа має бути взірцем
демократизації українського суспільства, а учні за період перебування в
ній повинні набути достатнього досвіду стосунків на демократичних
засадах.

Окрім згаданого вище, школа повинна особливу увагу приділити подоланню
«гидких наслідків більшовицького режиму: атеїзму, звички терпіти
національне приниження, зневажливе ставлення до власної культури та
мови, а також лихослів’я, злодійства, алкоголізму, хабарництва, апатії
та байдужості, взаємної підозрілості, некерованості сексуальних
потягів… Мусимо тут наступати передусім на моральному фронті — власним
прикладом, чистотою помислів і чесністю вчинків. Перший союзник
виховника у цій галузі — це сім’я»1.

Народна педагогіка про критерії вихованості:

Оцінюй людину за її вчинки.

На дерево дивись, як родить, а на людину — як робить;

Говорить вздовж, а живе впоперек.

Народна педагогіка про самовиховання:

Не лінись рано вставати та замолоду більше знати. Поки не впріти, доти
не вміти. Людей питай, а свій розум май. Хто рано встає, тому Бог дає.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020