.

Реалізація комплексної програми “Малятко-здоров’ятко” в умовах сучасного ДНЗ (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3354
Скачать документ

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі формування
творчої активності вихованців позашкільних навчальних закладів

Інтеграція України у світовий інформаційний простір, створення мережі
інформаційного забезпечення освіти та науки мають значний вплив на
освітні процеси в державі. Швидкими темпами здійснюється інтенсифікація
системи навчання та виховання дітей і учнівської молоді на основі
використання інформаційно-комунікаційних технологій, триває формування
інформаційної культури педагогів та їх вихованців.

Запровадження зазначених інновації в освітній процес загальноосвітніх і
позашкільних навчальних закладів забезпечує формування технічно та
технологічно освіченої творчої особистості, підготовленої до життя,
активної трудової діяльності в умовах сучасного інформаційного
суспільства, створює належне підґрунтя для розвитку життєвої
компетентності, пізнавальної та творчої активності дітей та учнівської
молоді, їх творчу самореалізацію та професійне самовизначення з
урахуванням індивідуальних можливостей та особистісних уподобань.

Проблема ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій
в освітньому процесі стала об’єктом вивчення вітчизняних і зарубіжних
вчених – В.Бикова, Н.Вовковінської, Ю.Жука, Л.Забродської,
В.Захлюпаного, Д.Рождественської, Г.Селевка, О.Соколюка та інших.
Питання діяльності позашкільних навчальних закладів у формуванні творчої
особистості, розвитку її відповідних здібностей та формуванні творчої
активності розробляють В.Вербицький, Л.Ковбасенко, В.Мачуський,
Г.Пустовіт, А.Сиротенко, Т.Сущенко. Вченими запропоновано методологічну
основу позашкільної освіти, запропонували технології розвитку творчих
здібностей вихованців позашкільних навчальних закладів, актуальну
тематику навчальних курсів. Однак організаційно-педагогічні та
дидактичні аспекти використання інформаційно-комунікаційних технологій у
процесі формування творчої активності вихованців позашкільних навчальних
закладів висвітлені недостатньо, потребують деталізації та подальшого
вивчення.

З огляду на це метою нашої статті є розроблення психолого-педагогічної
характеристики інформаційно-комунікаційних технологій як механізму
розвитку творчої особистості і визначення організаційно-педагогічних та
дидактичних аспектів використання інформаційно-комунікаційних технологій
у процесі формування творчої активності вихованців позашкільних
навчальних закладів.

Творча активність – особистісне утворення динамічного характеру, яке є
комплексом інтелектуальних, емоційних, характерологічних властивостей,
що дозволяють особистості продуктивно використовувати творчість у
будь-якому виді діяльності. Розвиток творчої активності – процес
прогресивних змін у часі і просторі, що відображається у кількісних,
якісних і структурних творчих перетвореннях особистості як цілісної
системи і полягає в керованому розвитку її творчих здібностей та
інтелекту на основі пробудження інтересу до творчої діяльності,
оволодіння методами творчого отримання знань, формуванням
індивідуального стилю творчої поведінки [2, 96].

Метою позашкільної освіти відповідно до суспільного замовлення та
освітньої політики держави, є створення педагогічних умов для
повноцінного творчого, інтелектуального, духовного розвитку особистості;
підвищення її мотивації до пізнання і творчості; задоволення освітніх
потреб творчої особистості за допомогою залучення її до свідомої та
систематичної творчої діяльності.

Тому ознайомлення вихованців гуртків, творчих об’єднань позашкільних
навчальних закладів з місцем і роллю інформаційно-комунікаційних
технологій у сучасній науці, техніці, виробництві, повсякденному житті
та їх практична підготовка до раціонального використання під час
розв’язування задач, пов’язаних з пошуком та опрацюванням інформації, її
систематизацією та зберіганням, поданням широкому загалу і передаванням,
забезпечення участі в проектно-технологічній та інформаційній
діяльності, яка інтегрує всі види сучасної діяльності людини (від появи
творчого задуму до реалізації готового продукту) – головне завдання
позашкільних навчальних закладів [6, 8].

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології, що активно
запроваджуються в навчально-виховний процес позашкільних навчальних
закладів, забезпечують його оптимізацію, технологічність і відкривають
нові перспективи для пізнавальної та творчої діяльності вихованців
гуртків, творчих об’єднань, тобто створюють умови для наступного:

– забезпечення нової, активної форми фіксації продуктів інтелектуальної
та творчої діяльності людини у вигляді текстових документів, графічних
таблиць, мультимедійних презентацій, фото-, відеодокументів тощо, що
уможливлює їх подальше перетворення, вдосконалення та поширення;

– доступу до практично необмеженого обсягу потрібної навчальної та
наукової інформації, високої швидкості її отримання та варіативності
способів аналітичної обробки, виникнення феномена «безпосереднього
включення» особистості в інформаційний простір людства;

– конструктивного змістового діалогу з користувачем; утворення з ним
єдиного функціонального предметно орієнтованого освітнього середовища
(тобто комп’ютер не лише збільшує інтелектуальні та творчі можливості
особистості, впливає на її пам’ять, емоції, мотиви та інтереси, але й
змінює, перебудовує саму структуру пізнавальної та продуктивно-творчої
діяльності особистості) [1].

З огляду на це сучасні інформаційно-комунікаційні технології у
практичній діяльності гуртків, творчих об’єднань позашкільних навчальних
закладів можуть використовуватися як:

– засіб навчання (застосування мультимедійних навчальних курсів,
дистанційної освіти);

– технічний засіб автоматизації процесу пізнавальної та творчої
діяльності особистості, який дозволяє мобільно працювати з текстом,
графічним, звуковим або відеодокументом, робити складні розрахунки,
якісно подавати інформацію, обробляти її, спілкуватися з своїми
однолітками або представниками наукової еліти в усьому світі;

– зразок сучасних інноваційних технологій, що розвиває навички
оволодіння ними, дає знання про їх назви та функціональне призначення
складових елементів і системи зв’язків, принципи роботи апаратного і
програмного забезпечення;

– ефективний тренажер, що розвиває пізнавальну і творчу активність
особистості, спонукає її приймати власні оригінальні рішення, бачити їх
результат і перевіряти їх правомірність тощо [4].

Тому актуальним є питання не лише про запровадження та ефективне
використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі
кожного позашкільного навчального закладу, а створення єдиного
інформаційного простору в ньому. Структурними підрозділом позашкільного
навчального закладу, які б якісно забезпечили виконання даної мети,
мають стати центр комп’ютерних та інформаційно-комунікаційних технологій
– науково-методичні та навчальні підрозділи, що використовують апаратні
та програмні засоби, фото, аудіо-, відеоматеріали, засоби
телекомунікаційного зв’язку, розмножувальну техніку, для: формування
інформаційного навчального середовища; забезпечення ефективного
управління навчально-виховним процесом; задоволення інформаційних потреб
усіх учасників навчально-виховного процесу; проведення пошукової,
дослідницької та експериментальної роботи творчо обдарованих і
талановитих вихованців; забезпечення комп’ютерної підтримки творчої та
навчально-пізнавальної діяльності дітей та учнівської молоді тощо.

Серед базових складових мережі інформаційно орієнтованого освітнього
середовища позашкільного навчального закладу, що використовує
комп’ютерні технічні інновації, можна виокремити наступні:

– повноцінна багатофункціональна медіатека, яка включає в себе
мультимедійні, інтерактивні навчальні програми з різних напрямів
позашкільної освіти, науки та культури, розраховані на різні вікові
категорії вихованців різних напрямів гуртків, творчих об’єднань;

– Інтернет-бібліотека, яка дає широкі можливості для використання всіма
учасниками освітнього процесу (як вихованцями гуртків, творчих
об’єднань, так і педагогічними працівниками) інформації,
систематизованої за розділами;

– ланка дистанційного навчання, що дозволяє брати участь у різноманітних
творчих, пошукових та дослідницьких проектах, конкурсах,
Інтернет-олімпіадах;

– інформаційний та редакційно-видавничий центр, що забезпечує створення,
підтримку та оновлення сайтів пошукових, дослідницьких,
експериментальних проектів, випуск інформаційних публікацій, газет, тез
учнівських робіт, текстів виступів на конференціях, навчальних
посібників тощо;

– каталог інформаційних баз даних, які містять вичерпну організаційну,
методичну та консультаційну інформацію щодо написання творчих,
пошукових, науково-дослідницьких, експериментальних робіт та всіх етапах
їх написання;

– структурована електронна бібліотека пошукових, дослідницьких,
експериментальних робіт з різних навчальних дисциплін, рефератів,
курсових, дипломних проектів, кандидатських і докторських дисертацій,
які можуть бути використані як зразки для оформлення і написання
конкурентноспроможних навчальних проектів та як інформаційна база даних
для подальшого використання вихованцями та педагогами у
навчально-виховному процесі гуртків, творчих об’єднань;

– електронний банк даних про творчо обдарованих і талановитих вихованців
гуртків, творчих об’єднань різних напрямів позашкільної освіти
конкретного навчального закладу, текстові, фото- відеоматеріали про їх
творчі здобутки, моделі індивідуальних навчальних програм тощо.

gdFb–

тного напряму пізнавальної та творчої діяльності гуртка, творчого
об’єднання), що дозволяє дитині ефективно використовувати
інформаційно-комунікаційні технології у будь-якому виді пізнавальної або
творчої діяльності [5, 36].

Психолого-педагогічні дослідження з даної проблеми дозволяють виділити
основні аспекти інформаційно-комунікаційної культури особистості
вихованців гуртків, творчих об’єднань позашкільних навчальних закладів,
включених у пізнавальну, творчу, пошукову, дослідницьку та
експериментальну діяльність з активним використанням комп’ютерної
техніки та її похідних, а саме:

– пізнавальний аспект – спрямований на формування у вихованців певної
системи понять і термінів у галузі комп’ютерно-інформаційних технологій,
базових знань про загальні принципи застосування цих технологій, які є
підґрунтям для подальшого формування вмінь і навичок їх використання;

– технологічний аспект – спрямований на формування у вихованців певної
системи практичних вмінь і навичок використання
комп’ютерно-інформаційних технологій, таких як операції з текстом,
електронними таблицями, графічними зображеннями, засобами комунікації
тощо;

– гуманітарно-технологічний аспект – спрямований на опанування
вихованцем інваріантних способів діяльності з використанням таких понять
як символ, знак, значення, мова, інформація, форми подання інформації,
види інформації, інформаційний простір тощо;

– інтеграційно-технологічний аспект – спрямований на опанування
вихованцем інваріантних способів діяльності з використанням таких понять
як система, елемент системи, модель, алгоритм, код, кодування,
інформаційний процес; формування у дітей та учнівської молоді вмінь і
навичок систематизації, класифікації, структуризації, планування,
інтерпретації, логічного мислення і прийняття рішень (особистих і
групових);

– соціально-технологічний аспект – спрямований на опанування вихованцем
способів використання отриманих знань, умінь і навичок у повсякденному
житті;

– особистісний аспект – спрямований на розвиток специфічних якостей
вихованця як творчої особистості, що передбачає формування культури
творчої діяльності, розвиток творчих здібностей, пізнавальної та творчої
активності, формування індивідуального стилю творчої діяльності;
вдосконалення вмінь аналізувати ситуації, самостійно приймати
нестандартні рішення і критично оцінювати їх результат, здійснювати
пошукову, дослідницьку діяльність у складі групи [3].

Шляхом аналітичної обробки результатів моніторингу навчально-виховного
процесу в позашкільних навчальних закладах, що ґрунтується на
використанні технічних інновацій, маємо можливість визначити основні
творчі вміння, які формуються у процесі систематичного залучення
вихованців гуртків, творчих об’єднань до використання
інформаційно-комунікаційних технологій:

– семантичні вміння – полягають у здатності співвіднесення вихованцями
символів, знаків і їх значень, а саме: розпізнавання об’єктів за їх
назвами та символами; виділення суттєвих ознак об’єктів за поняттями;
оцінювання відповідності предметно-матеріального і вербального
(текстового, символьного) представлення об’єкта; класифікація об’єктів
за певними ознаками, представленими вербально (за допомогою тексту,
символів);

– синтаксичні вміння – полягають у здатності читання і записування
символічних виразів та їх побудові відповідно до встановлених правил;

– вміння інтерпретувати – полягає у визначенні особливих ознак об’єкта,
який подається за допомогою графічного зображення, вербального
(текстового) опису або символьного представлення;

– вміння алгоритмізації – полягає у здатності побудови логічних
послідовностей об’єктів, зображень, подій у ситуаціях;

– вміння планувати – полягає у здатності формувати опис операції як
послідовності певних дій, з метою досягнення певної мети;

– вміння системного мислення – полягає у здатності до операцій
декомпозиції системи на складові елементи, встановлення функцій кожного
складового елемента і структури їх взаємозв’язків;

– вміння структуризації – полягає у здатності до формування із загальної
сукупності (множини) об’єктів субмножин об’єктів за певними критеріями і
визначення зв’язків між ними [1].

Для підвищення рівня ефективності пізнавальної та творчої діяльності,
пошукової, дослідницької та експериментальної роботи на основі
використання сучасних інформаційних технічних засобів, вихованці
гуртків, творчих об’єднань різних напрямів позашкільної освіти мають
оволодіти:

– практичними основами використання текстового редактора Microsoft Word
для оформлення власного пошукового або дослідницького проекту;

– технологіями створення та представлення широкому загалу презентації
власного пошукового/дослідницького проекту;

– практичними навичками створення інформаційних публікацій результатів
пошукової, дослідницької, експериментальної діяльності;

– вміннями використання комп’ютерних мереж та мережевих ресурсів для
отримання необхідної інформації пошукового або дослідницького характеру;

– технологіями створення Web-сайтів та мережевих ресурсів для
інформаційного забезпечення власного пошукового або дослідницького
проекту;

– основами комп’ютерних графічно-інформаційних технологій тощо.

Однією з перспективних форм організації пошуково-дослідницької
діяльності вихованців гуртків, творчих об’єднань позашкільних навчальних
закладів є метод телекомунікаційних проектів. Під навчальним
телекомунікаційним проектом ми розуміємо спільну навчально-пізнавальну
діяльність, пошукову, дослідницько-експериментальну творчу чи ігрову
діяльність вихованців-партнерів, в основі якої – використання
комп’ютерних та інформаційно-комунікаційних технологій, яка має загальну
проблему, мету, регламентовані методи і способи розв’язання проблеми,
спрямовані на досягнення спільних результатів. При цьому
використовується дослідницький метод навчання, а самі комп’ютерні
технології виступають не як предмет навчання, а як знаряддя пізнання.
Специфіка телекомунікаційних проектів полягає в тому, що вони за своєю
суттю завжди міжпредметні. Розв’язання навчальної проблеми, закладеної у
кожному проекті, завжди потребує застосування інтегрованих знань, що
забезпечують новизну пізнання, новизну сприйняття та можливість
самореалізації і самоствердження в ході пошукової або дослідницької
діяльності [4].

Телекомунікаційні проекти мають високу результативність за умови, що у
процесі їх реалізації передбачено наступне:

– постійні, довготермінові або одноразові спостереження за природними,
фізичними, соціальними чи іншими явищами, які потребують пошукової,
дослідницької чи експериментальної діяльності у різних регіонах;

– порівняльне вивчення, дослідження того чи іншого явища, факту, події,
які відбувалися у різних місцевостях, з метою виявлення певних
тенденцій, закономірностей, вироблення творчих пропозицій;

– планується порівняльне вивчення ефективності використання одного й
того самого або різних, – альтернативних, – способів розв’язання
проблеми з метою виявлення найбільш ефективного способу дій;

– пропонується спільна творча розробка певної ідеї.

Для забезпечення ефективності реалізації комп’ютерно орієнтованого
навчального середовища позашкільного навчального закладу пропонується
наступна модель організації освітньої діяльності його вихованців, яка
базується на таких принципах:

– фуркація – формування навчальних мікрогруп, контингент яких є
однорідним за початковим рівнем теоретичної і практичної підготовки і не
залежить від віку вихованця, тематики пізнавальної, творчої, пошукової
або дослідницької роботи;

– способи викладання нового навчального матеріалу ґрунтуються на
постійному спілкуванні з вихованцями, максимальному їх залученні до
виконання практичних вправ у процесі занять як спільно з викладачем, так
і самостійно;

– спосіб ведення занять спрямований на розвиток та удосконалення у
вихованців незалежного самостійного мислення, творчого пошуку та
здатності до прийняття самостійних рішень;

– зміст програмного матеріалу є мобільним і може бути адаптований з
урахуванням уподобань та інтересів вихованців;

– викладання ґрунтується на припущенні, що всі вихованці мають початкову
здатність до творчої діяльності, яка підлягає виявленню і подальшому
розвитку;

– суб’єкт-суб’єктна взаємодія, співробітництво та співтворчість
вихованців та педагога підпорядковані єдиній меті – стати вправними
користувачами сучасних комп’ютерних і інформаційних засобів, щоб
грамотно застосовувати отримані вміння і навички в повсякденному житті і
подальшій навчальній та професійній діяльності;

– використання комп’ютерних засобів у динамічному процесі навчання
створює те навчальне середовище, що дозволяє вихованцям гуртків, творчих
об’єднань швидко та якісно опанувати основні поняття, призначення і
можливості сучасної комп’ютерної техніки й інформаційно-комунікаційних
технологій;

– здійснення постійного моніторингу рівня навчальних досягнень і рівня
мотивації творчої та пізнавальної діяльності вихованців.

Список використаної літератури

1. Вовковінська Н.В., Дорошенко Ю.О., Забродська Л.М. Інформатизація
середньої освіти: програмні засоби, технології, досвід, перспективи / За
ред. В.М.Мадзігона та Ю.О.Дорошенка. – К.: Педагогічна думка, 2003. –
276 с.

2. Гаврилюк В.Ю. Творча активність старшокласників як
психолого-педагогічна проблема // Теоретико-методичні проблеми виховання
дітей та учнівської молоді. Збірник наукових праць. – Вип. 8. – Кн. 1. –
К., 2005. – С.95-100.

3. Дементієвська Н.П., Морзе Н.В. Комп’ютерні технології для розвитку
учнів та вчителів // Інформаційні технології і засоби навчання: Зб.
наук. праць / За ред. В.Ю.Бикова, Ю.О.Жука. – К.: Атака, 2005. – С.
76-95.

4. Морзе Н.В., Дементієвська Н.П. Intel. Навчання для майбутнього. – К.:
Нора-прінт, 2005. – 528 с.

5. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе
образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 272 с.

6. Соціально-педагогічні основи діяльності позашкільних закладів у
сучасних умовах гуртків науково-технічного напряму: Науково-методичний
посібник / Сиротенко А.Й., Пустовіт Г.П., Мачуський В.В. та ін. – К.:
Грамота, 2005. – 80 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020