.

Реалізація диференційованого навчання в умовах комбінованого уроку (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1517
Скачать документ

Реалізація диференційованого навчання в умовах комбінованого уроку

Диференціація навчання на уроці — проблема досить складна для
вчителя-практика не стільки з точки зору диференціації змісту навчання,
діагностики індивідуальних особливостей учнів, скільки з точки зору
організації навчання учнів з урахуванням їхніх індивідуальних
особливостей, тобто з точки зору технології диференційованого навчання.

Розроблена нами технологія диференційованого навчання на уроці базується
на поділі учнів класу на три індивідуально-типологічні групи за темпом
навчання, рівнем навченості, научуваності, пізнавальної активності та
самоорганізації; забезпеченні провідної ролі методу самостійної роботи
на уроці; варіюванні чотирьох типів самостійної роботи: відтворюючої за
зразком, реконструктивно-варіативної, творчої та евристичної відповідно
до індивідуально-типологічних особливостей учнів.

Оскільки найуживанішим типом уроку є комбінований, який відтворює
цілісний навчальний процес в усіх його ланцюгах, розглянемо особливості
організації і керування навчальним процесом в умовах диференційованого
навчання на його прикладі. На додаток до текстового опису (текстової
технологічної карти) етапів комбінованого уроку в умовах
диференційованого навчання пропонуємо графічну технологічну карту цього
уроку.

I. Етап перевірки домашнього завдання

Оскільки в умовах диференційованого навчання домашнє завдання
диференціюється, перевірка його виконання повинна бути теж
диференційованою. Розпочати цей етап доцільно з фронтальної перевірки
наявності домашнього завдання в усіх учнів з метою вилучення тих, що
його не виконали, і утворення з них четвертої тимчасової типологічної
групи за ситуативно-обумовленим чинником «ставлення до навчання». Як
правило, ті учні, що не виконали письмове домашнє завдання, не вивчили і
його теоретичну частину. Якщо не організувати виконання цими учнями хоч
частини домашнього завдання найнижчого рівня і повторення навчального
матеріалу підручника за опосередкованою або безпосередньою допомогою
вчителя, поки йде опитування або перевірка якості виконання домашнього
завдання учнями інших типологічних груп, вони, у кращому випадку,
залишатимуться пасивними спостерігачами до кінця уроку.

Перевірка якості виконання домашнього завдання проводиться не завжди,
але якщо завдання досить складне, то доцільно організувати
диференційовану перевірку якості виконання завдання кожною або окремою
типологічною групою. Варіантів диференційованої перевірки декілька.
Візьмемо один з них. Працюють чотири типологічні групи. Четверта група
(ті, що не виконали домашнього завдання) вже отримала завдання і працює
самостійно. Принцип організації диференційованої перевірки трьох інших
типологічних груп (3-я група — високий рівень вищезазначених показників,
2-а група — середній, 1-а група — низький) — почергове «відключення»
груп від самостійної роботи з підручником, яка має на меті той чи інший
спосіб повторення теоретичної частини домашнього завдання. Послідовність
цих «відключень» зображена на графічній технологічній карті уроку.

II. Підготовка до нового етапу, до активного, усвідомленого засвоєння
нових знань

Підвівши підсумки попереднього етапу роботи для учнів 1-ї, 2-ї,
3-ї-груп, вчитель відключає від роботи учнів 4-ї групи, проводить
мотивацію навчальної діяльності всього класу і починає усне опитування
за темою попереднього уроку. Починається опитування з учнів 3-ї групи
(найвищий рівень). Це дає можливість учням 2-ї, 1-ї та 4-ї груп
прослухати відповіді гарних учнів, що сприяє міцнішому запам’ятовуванню
навчального матеріалу учнями з нижчим і низьким темпом навчання.
Оскільки учням 3-ї групи немає сенсу слухати відповіді учнів 2-ї, 3-ї,
4-ї груп, вчитель «відключає» їх від фронтальної роботи і залучає до
самостійної роботи за альтернативним підручником або іншим джерелом
знань за темою, що обговорюється. Потім відповідають учні 2-ї групи і
теж отримують завдання для самостійної роботи. Опитування учнів 1-ї і
4-ї груп проводиться за уваги учнів тільки цих двох груп або навіть
індивідуально на фоні самостійно працюючого класу. Перевіряється також
наявність письмового домашнього завдання або його частини, що
виконувалися учнями 4-ї групи на попередньому етапі уроку, група
розформовується: ті учні, що потрапили до неї «випадково», надалі
працюють з учнями 2-ї або навіть 3-ї групи, ті ж учні, що з уроку в урок
не виконують домашніх завдань, приєднуються до 1-ї групи. Завершується
цей етап уроку фронтальним підведенням підсумків і постановкою завдань
наступного етапу.

III. Етап засвоєння нових знань

На цьому етапі уроку ми вважаємо найприйнятнішим спосіб вирівнювання
умов сприйняття нового матеріалу, запропонований А.О. Бударним, який
полягає в більшій кількості повторювань пояснення нового матеріалу для
учнів 2-ї та 1-ї груп. Кількість повторень залежить від ступеня
складності матеріалу і відмінностей у навчальних можливостях учнів.
Повторювані пояснення вчителя мають носити варіативний характер і
проводитись на тлі груп учнів, які самостійно працюють з книжкою
(спочатку 3-ї, а потім і 2-ї групи).

Наприклад, при першому поясненні вчитель може назвати додаткові джерела
інформації з теми, які можуть зацікавити учнів 3-ї групи і спонукати їх
до самостійного пошуку знань; при другому поясненні для учнів 2-ї та 1-ї
групи вчителю необхідно виділити вузлові питання, які нададуть
можливість учням побачити не тільки окремі явища, а й зв’язок між ними;
при третьому поясненні для учнів 1-ї групи (у нас це найнижчий рівень)
треба застосувати серію навідних запитань, які б допомогли їм здійснити
такі розумові операції, як аналіз, синтез, узагальнення, абстрагування
на відповідному рівні. За такої системи спостерігається не зменшення
допомоги, що є умовою вироблення практичних навичок, а навпаки, її
збільшення, що створює оптимальні умови для сприйняття і
запам’ятовування нового навчального матеріалу учнями з різним темпом
навчання, научуваності та навченості.

Проте таке варіювання не завжди потрібне. Якщо тема невелика за обсягом
і не дуже складна, можна обмежитись простим повторенням пояснення для
учнів з низьким темпом навчання і дати матеріал на самоопрацювання
учнями з високим темпом навчання.

IV. Первинна перевірка розуміння нового матеріалу

Цей етап уроку проводиться фронтально. Диференційований підхід до учнів
різних типологічних груп полягає в «адресності» запитань різного типу в
умовах фронтальної роботи. Так, учням 1-ї групи призначаються загальні
питання, що потребують відповіді «так» чи «ні»; спеціальні питання, що
починаються зі слів: «де», «коли», «хто», «що» тощо, відповіді на які
містяться безпосередньо в тексті підручника і не потребують складних
розумових операцій на найвищому рівні. Учням 2-ї групи необхідно
адресувати запитання альтернативного характеру, які потребують більш
розгорнутої і аргументованої відповіді і стимулюють здійснення
складніших розумових операцій на вищому порівняно з 1-ю групою рівні.
Учні 3-ї групи дають відповіді на проблемні запитання, які потребують ще
поширеніших і аргументованіших відповідей з елементами власних суджень і
вимагають таких розумових операцій, як аналіз, синтез, доведення,
порівняння, узагальнення, висновки тощо на найвищому рівні.

V. Первинне закріплення знань

VI. Закріплення знань

VII. Узагальнення та систематизація

Ми об’єднали розгляд цих етапів уроку тому, що вони, по-перше, будуються
за одним принципом, а по-друге, їх не можна розглядати окремо, тому що
за технологією диференційованого навчання між ними немає чітких спільних
для всіх типологічних груп «кордонів». Основний метод роботи на цьому
етапі уроку — метод керованої самостійної роботи.

Етап первинного закріплення знань починається з фронтальної роботи:
вчитель дає зразок виконання завдання за темою уроку, викликає до дошки
учнів (спочатку 3-ї групи), які під керівництвом вчителя виконують
завдання за зразком. Потім учні 3-ї групи самостійно виконують
відтворюючі завдання за зразком. Вчитель продовжує фронтально працювати
з учнями 1-ї та 2-ї груп, потім учні 2-ї групи починають працювати
самостійно, а з учнями 1-ї групи вчитель ще деякий час працює і тільки
після цього дає їм завдання для самостійної роботи. Оскільки учні різних
типологічних груп розпочинають виконувати самостійну роботу в різний час
і для вироблення навичок їм потрібна різна кількість завдань (найменша
для 3-ї групи і найбільша для 1-ї групи), то і завершать вони їх
виконання у різний час. Результати роботи кожної групи контролюються
окремо на тлі самостійно працюючих, двох інших груп. (Див. технологічну
карту).

Наприклад, учням 1-ї групи для закріплення знань, формування навичок та
умінь потрібно не тільки більше допомоги вчителя, а й більша кількість
завдань репродуктивного характеру (відтворююча самостійна робота за
зразком), що значно подовжує для них етап первинного закріплення знань,
тобто роботу в «зоні найближчого розвитку». Учні цієї групи можуть
виконувати незначну кількість завдань для другого типу самостійної
роботи (реконструктивно-варіативної) за умови досить значної допомоги
вчителя. Що стосується VII етапу «Узагальнення та систематизація», який
передбачає продуктивну роботу учнів щодо впровадження нових знань у
систему наявних, то, оскільки рівень навченості цих учнів дуже низький,
тобто рівень наявних знань майже дорівнює нулю, «вводити» нові знання
немає в що, тому залучати учнів цієї типологічної групи до участі в
навчальній роботі, характерній для цього етапу уроку, — марна витрата
часу, він не існує для них.

Проте підтягнути всіх до одного рівня неможливо, особливо, якщо
індивідуальні особливості визначаються в більшій мірі статичними рисами
особистості, тобто завжди будуть учні, здатні засвоїти знання тільки на
репродуктивному рівні і завдання вчителя полягає в тому, щоб забезпечити
їм цей посильний для них рівень знань.

Учні 2-ї типологічної групи виконують меншу порівняно з 1-ю групою
кількість відтворюючих завдань за зразком, більше порівняно з цією ж
групою реконструктивно-варіативних завдань з меншою мірою допомоги
вчителя і незначну кількість евристичних та творчих завдань зі значною
мірою допомоги вчителя.

Для учнів 3-ї типологічної групи, які мають високий темп навчання і не
потребують великої кількості завдань відтворюючого характеру для
вироблення навички, етап первинного засвоєння знань досить короткий,
приблизно вдвічі коротший (за підрахунками Е.Старчара) порівняно з 1-ю
групою. Етап закріплення знань теж коротший порівняно з 1-ю і 2-ю
групами. Найдовшим є етап систематизації та узагальнення. Тому цим учням
необхідно підготувати найбільшу кількість завдань евристичного або
творчого характеру, використовувати цей час для виконання завдань
олімпіадного рівня, які пов’язані з темою уроку, тощо.

Особливості керування навчальним процесом в умовах диференційованого
навчання на цих етапах уроку полягають у загальній контрольованості
результатів роботи кожної типологічної групи і кожного учня в її складі
на кожному етапі уроку. Це досягається завдяки контрольному комплексу:
КВ, СК, ВК, ВСК (контроль вчителя, самоконтроль, взаємоконтроль,
внутрішній самоконтроль), а також розмежованості у часі завершення
етапів роботи для кожної типологічної групи залежно від темпу навчання.
До кожної типологічної групи учнів застосовується різна кількість видів
контролю:

3-я група — ВСК; ВК; СК; КВ.

2-а група — ВК; СК; КВ.

1-а група — КВ.

За результатами цього контролю та з урахуванням його результатів на
інших етапах уроку та індивідуальних досягнень окремих учнів
виставляються оцінки за урок.

Перевага такої організації диференційованої самостійної роботи в умовах
уроку зі «зміщеними» відповідно до індивідуально-типологічних
особливостей етапами уроку полягає і в тому, що вчитель має змогу
здійснювати систематично і цілеспрямовано індивідуальний підхід до учнів
на тлі класу, який працює самостійно. Тобто така організаційна структура
уроку надає можливість для поєднання технології диференційованого та
індивідуалізованого навчання. (Див. технологічну карту у року).

VIII. Контроль і систематизація

IX. Підведення підсумків уроку

X. Інформація про виконання домашнього завдання, інструктаж про
виконання

Домашнє завдання обов’язково диференціюється відповідно до
індивідуально-типологічних особливостей учнів. Вчитель повинен
забезпечити розуміння мети домашнього завдання, змісту та способів його
виконання, тобто повинен створити умови для його успішного виконання
всіма учнями відповідно до їхньої «зони найближчого розвитку».

Як показали результати експериментальної перевірки ефективності
запропонованої нами технології диференційованого навчання в умовах уроку
зі «зміщеними» етапами, вона має позитивний вплив на якість знань,
навичок та умінь учнів, сприяє активізації їхньої пізнавальної
активності, формуванню позитивних мотивів навчання, гуманізує, оптимізує
навчальний процес, надає можливість для розвитку творчих здібностей
учнів.

Література

1. Буряк В.К. Диференціація навчання на уроці // Рад. школа. — 1991. —
№2. — С. 58—61.

2. Гарницкая А.С. Научить думать й действовать: Адаптивная система
обучения в школе: Книга для учителя. — М.: Просвещение, 1991. — 175с.

3. Захарова Л.М. Дифференциация самостоятельной работы младших
школьников. Дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. — Ленинград, 1986. — 190
с.

4. Лернер И.Я. Учебный предмет, тема, урок. — М.: Знание.

— 1988.— 80с.

5. Лернер И.Я. Поиск доказательств и познавательная самостоятельность
учащихся. К анализу функций дидактического эксперимента // Сов.
педагогика. — 1974. — №7.

— С.28—37.

6. Лобко-Лобановская НА. Дифференцированное обучение как способ
формирования познавательной активности школьников: Дис. … канд. пед.
наук: 13.00.01 Харьк. гас. пед. ин-т им. Г.С. Сковороди. — Харьков,
1991. — 242 с.

7. Назмутдинова М.А. Управление учебной деятельностью в условиях
индивидуализации и дифференциации обучения: Автореф. дис…. канд. пед.
наук: (13.00.01) Казан, гос. пед. ин-т. — Казань, 1994. — 16с.

8. Онищук В.А. Урок в современной школе: Пособие для учителя. — М.:
Просвещение, 1986. — 158 с.

9. Пидкасистый П.И. Самостоятельная познавательная деятельность
школьников в обучении. — М.: Педагогика, 1985.— 140с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020