.

Предмет і завдання методики початкового навчання математики (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2551
Скачать документ

Предмет і завдання методики початкового навчання математики

Методика викладання математики—педагогічна наука про мету, зміст,
методи, форми і засоби передачі учням математичних знань, про виховання
в процесі навчання.

Початкова школа — перша ланка середньої загальноосвітньої школи. Вимоги,
що стоять перед школою в цілому, визначають основні напрямки роботи її
початкової ланки, а отже, і навчальний план. Математика — один з
обов’язкових предметів початкових класів. І це не випадково. Визнання
математики обов’язковим навчальним предметом загальноосвітньої ніколи
безпосередньо пов’язане з її роллю в науково-практичній діяльності
людства. «Красунею» називали математику стародавні індуси, а стародавні
греки проголосили її «гімнастикою розуму».

В II ст. до н. е. римляни розробили систему навчальних предметів, в яку
входили граматика, риторика, діалектика, арифметика, геометрія,
астрономія та музика. Ці «сім вільних мистецтв» були основою навчальних
планів і в середні віки.

З розвитком науки, культури і техніки значення математики зростає як в
науково-практичній діяльності людства, так і в навчанні та вихованні
молоді. Математика повсюдно стає обов’язковим предметом загальноосвітніх
шкіл.

Значення математики як науки і навчального предмета підкреслювали генії
людства. «Ніякі людські дослідження не можна назвати справжньою наукою,
якщо вони не пройшли через математичні доведення», — говорив Леонардо да
Вінчі (1452—1519). Роки не стерли з пам’яті цей вислів. Нині він став ще
актуальнішим. Застосування математики вийшло за рамки технічних наук, її
методи проникли в біологію, медицину, суспільні науки.

У крилатому вислові М.Б. Ломоносова (1711—1765) «А математику ще й тому
вивчати слід, що вона розум до ладу приводить» — чітко вказується на
роль вивчення математики для розвитку мислення людини.

Д.І. Писарєв (1840—1868) підкреслював виховне значення вивчення
математики: «Математика не тільки підготує учня до вивчення природничих
наук; вона не тільки навчить його мислити правильно і послідовно; вона
ще, крім того, виховає з нього безстрашного працівника, для якого праця
і нудьга стають двома поняттями, що взаємно виключаються одне одним».

Останнім часом математика здобула особливу популярність. Після створення
електронно-обчислювальних машин стало зрозумілим, які її можливості.
Елементарні знання з математики, розуміння її можливостей стають так
само необхідними елементами загальної культури, як знання власної
історії і літератури.

Розвитку математики і математичної освіти в нашій країні приділяється
велика увага. У школі на вивчення математики відводиться 15 — 20%
навчального часу. Мільйони молодших школярів вивчають початки математики
під керівництвом класовода. І важко уявити, скільки дітей може не
зрозуміти і незлюбити математику вже на початку свого життя, якщо випаде
доля почати свої кроки з несумлінним учителем або з учителем, який не
знає основних положень педагогіки математики.

Методика викладання математики як окрема педагогічна наука зароджувалася
в працях педагогів. Ще Ян Амос Коменський (1592— 1670) у праці «Велика
дидактика», висвітлюючи загальні дидактичні вимоги та правила, багато
уваги приділяв вивченню арифметики. Йоганн Генріх Песталоцці (1746
—1827), швейцарський теоретик і практик педагогіки, основоположник
дидактики початкового навчання, у своїх творах поряд із
загальнопедагогічними проблемами розробляв питання методики початкового
навчання дітей арифметики. К.Д. Ушинський (1824 —1870) в «Руководстве к
преподаванию по «Родному слову» на кількох глибоких за змістом сторінках
розглядає методику початкового навчання лічби.

У ході розвитку педагогічних досліджень методику викладання арифметики
стали розробляти як особливу науку. В її становленні велику роль
відіграли праці П.С. Гур’єва (1807 — 1884). У кінці ХIХ століття
з’являються праці методистів-математиків О.І. Гольденберга (1837—1902),
В.О. Латишева (1850 — 1912), С.І. Шохор-Троцького (1858 —1923).

Педагогіка навчання—це насамперед наука про найбільш точну й досконалу
форму розумової праці в процесі засвоєння знань, причому кожна з методик
має свій предмет, свою специфіку. Предметом методики викладання
математики в початкових класах є навчання математики молодших школярів
учителем-класоводом в умовах класно-урочної системи. Основними поняттями
методики навчання математики в початкових класах як науки є мета, зміст,
методи, засоби та форми початкового навчання математики.

Методика викладання математики визначає мету навчання молодших школярів
математики. Розрізняють загальноосвітні, практичні та виховні цілі. Вони
повинні розглядатися з позиції єдиного шкільного курсу математики.
Методика визначає зміст і структуру початкового курсу математики.
Всебічне їх розкриття подається в програмі і шкільних підручниках. У
програмі зазначається, який матеріал вивчається в початкових класах і в
якій послідовності, на якому рівні узагальнення розглядається кожне
питання. У підручнику зміст навчання конкретизується повідомленням
теоретичного матеріалу та системою вправ і задач.

Важливим завданням методики є створення та перевірка ефективності
засобів навчання: підручників, зошитів з друкованою основою, карток з
математичними завданнями, альбомів, таблиць, роздаткового матеріалу,
діафільмів, їх застосовують за розробленою методикою. Специфічним
завданням методики викладання математики є розкриття методів і прийомів
вивчення кожного питання з кожного розділу: теоретичного матеріалу,
формування умінь і навичок, методики роботи над задачами.

У методиці розкриваються також питання організації навчальної діяльності
дітей: в яких випадках доцільна фронтально-колективна,
самостійно-індивідуальна чи групова форма роботи; як організувати ту чи
іншу форму навчання; як забезпечити диференційований підхід до дітей у
навчанні. Ці та подібні їм питання є компетенцією методики викладання
математики.

Завданням методики є також дослідження процесу засвоєння знань учнями та
визначення результативності навчання математики. Вчителя треба озброїти
знаннями про те, які можливості у навчанні дітей різних вікових груп,
які відмінності в засвоєнні математичних знань учнів однієї вікової
групи. Потрібно розробити систему контролю рівня знань учнів та стану їх
математичного розвитку.

Методика викладання математики розробляє поради щодо розумового розвитку
учнів; виховання в дітей патріотизму, інтересу до вивчення математики,
позитивних рис характеру.

Отже, завданням методики викладання математики в початкових класах є:

обґрунтування мети початкового вивчення математики—для чого треба вчити
математику;

визначення змісту навчання математики—чого вчити;

розробка засобів навчання (підручники, дидактичний матеріал, наочні
посібники, технічні засоби) —за допомогою чого вчити;

визначення й розробка методів і прийомів вивчення кожного питання
розділів програми—як вчити;

організація навчання (проведення уроку і позаурочних форм навчання) —як
організувати пізнавальну діяльність учнів;

дослідження процесу засвоєння математичних знань учнями — як вчаться
діти;

вивчення результатів засвоєння математичних знань учнями — чого
навчилися діти, як вони розвинулися;

виявлення можливостей виховного й розвивального впливу на молодших
школярів у процесі вивчення математики та розробка методів і засобів
реалізації такого впливу — що і як розвивати у дітей на уроках
математики, як здійснювати виховний процес під час вивчення математики.

Методика початкового навчання математики та інші науки

Методика початкового навчання математики належить до педагогічних наук:
вона враховує закони і правила логіки, закономірності психології,
положення дидактики, рекомендації загальної методики математики.

Методика і логіка. Логіка визначає правила міркувань:

як людина повинна мислити, щоб від правильних посилок прийти до
правильних висновків. Закони і правила логіки методика використовує в
процесі аналізу та структурування навчального матеріалу, формулювання
означень математичних понять, встановлення зв’язків між поняттями,
відшукання шляхів розв’язування задач. Методика визначає також, які
логічні знання й уміння потрібні учням для свідомого засвоєння
математичних знань. Розвиток логічного мислення учнів є одним із завдань
викладання математики в школі.

Сам учитель повинен знати, що таке поняття, означення, доведення,
класифікація; які існують види означень, методи доведення, правила
класифікації. А все це—логічні категорії.

Можна сказати, що без логіки немає і навчання. Але вирішальним у
навчанні є вплив психолого-педагогічних чинників. Без них логіка не
вчить, тобто не проникає в свідомість учнів.

Методика і психологія. Психологія навчання вивчає закономірності психіки
дитини, а також вікові та індивідуальні особливості дітей, які
проявляються в процесі засвоєння знань. Діяльність учителя на заняттях з
учнями так чи інакше включає вплив на їхню психіку: на відчуття,
сприймання, пам’ять, мислення, емоції, почуття і волю; на характер,
здібності і на особистість загалом. Отже, вчитель має знати особливості
розвитку психічних процесів молодших школярів і вміти створювати в учнів
оптимальний психічний стан для конкретного виду навчальної діяльності.

У навчанні насамперед треба активізувати мислення учнів. Саме психолог
аналізує, як мислить учень. Вивчаючи мислительні операції; які
здійснюють учні в процесі навчання, психологи розчленовують багато з тих
понять і операцій, які методисти розглядають як цілісні. Це допомагає в
розкритті процесу мислення учнів, вивченні його сильних і слабких
сторін.

У навчально-виховній роботі велике значення мають закономірності
випереджаючого відображення. Учень повинен передбачати результати своїх
вчинків і дій.

Слід сказати, що методисти-математики не тільки використовують дані,
здобуті психологією навчання, а й самостійно вивчають процес засвоєння
математичних знань учнями та його результати.

Методика і дидактика. Дидактика розробляє принципи навчання, форми
організації навчальної роботи, методи навчання. Методика математики
враховує дані дидактики, але в їх використанні відображає особливості
своєї науки. Принципи навчання діють на всіх ступенях навчання з усіх
предметів. Але в рамках навчального предмета деякі з них набувають
специфічності. Це стосується, зокрема, принципу наочності, зв’язку
теорії з практикою. Методика математики «вибирає» з дидактики потрібні
методи, аналізує доцільність їх застосування і розробляє зразки
застосування. Великої конкретності набуває урок в розробках
методистів-математиків. У кожному з компонентів уроку математики
відчутні загальні положення дидактики. Дидактика в свою чергу
збагачується педагогічними фактами, які виявляють вчителі чи
методисти-дослідники в процесі навчання молодших школярів математики.

Методика початкового навчання математики і загальна методика математики.
Загальна методика математики розглядає питання: шляхи формування
математичних понять; використання дедукції та індукції у викладанні
математики, аналізу і синтезу в процесі розв’язування задач; методи
навчання математики; особливості уроку математики; наочність у навчанні
математики. Закономірності, встановлені загальною методикою математики,
застосовуються методикою початкового навчання математики з урахуванням,
по-перше, вікових особливостей молодших школярів, по-друге, специфіки
програмного матеріалу, що опрацьовується в тому чи іншому класі.

Зауважимо, що методика викладання математики в початкових класах має
багато спільного з методикою рідної мови, трудового навчання,
природознавства. Вчителю це важливо враховувати, щоб правильно
здійснювати міжпредметні зв’язки.

Методика і математика. Основою курсу математики початкових класів є
лічба, нумерація і чотири арифметичні дії над цілими невід’ємними
числами. Одна з особливостей арифметики полягає в тому, що багато з її
положень хоч і важкі для доведення, але легко відкриваються
спостереженням числових виразів. Вони відмінні від спостережень тих
об’єктів, що безпосередньо впливають на органи чуття. Отже, виникає
завдання розвивати в дітей спостережливість в галузі арифметики, а також
уміння використовувати такі спостереження для індуктивних висновків.

Зміст арифметики містить також багато матеріалів для дедуктивних
міркувань. Це, зокрема, стосується застосування властивостей
арифметичних дій для обгрунтування прийомів обчислень, врахування
залежностей між величинами під час розв’язування задач.

На методику викладання впливає не тільки зміст математики як навчального
предмета, а й теоретичні положення математичної науки, що стосуються
основ математики, її методології. Методика математики в своєму розвитку
спирається, як і математика, на теорію пізнання. Для правильного
розв’язання методичних проблем потрібно певною мірою враховувати ті
етапи, які пройшла в своєму історичному розвитку математика як наука.

Основні математичні положення здобуті з дійсного світу за допомогою
абстракції. У науці вони дістають самостійний логічний розвиток, а потім
знову знаходять застосування в трудовій діяльності людей. Цей процес
знаходить певне відображення і в методиці викладання математики. УЧНЯМ
треба показувати застосування математики в житті, в трудовій діяльності
людини; тренувати в застосуванні математичних знань для виконання
обчислювальних, розрахункових, графічних і вимірювальних робіт. Цим
підвищується інтерес школярів до вивчення математики, закладаються
основи правильного розуміння значення математики в житті людей.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020