.

Правове виховання

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2171
Скачать документ

Правове виховання

Одним із аспектів усебічного розвитку особистості є висока правова
культура. Адже не можна вважати фізично здорову людину гармонійно
розвиненою, коли вона, маючи широкі знання, добре працюючи або
навчаючись, порушує закони, права. Здатність людини розуміти правила
співжиття і вимоги законів та відповідним чином поводитися не є
вродженою, вона формується під впливом спеціальних виховних заходів, є
наслідком спілкування з іншими людьми, участі в різних видах діяльності.

Правове виховання — виховна діяльність школи, сім’ї, правоохоронних
органів, спрямована на формування правової свідомості та навичок і
звичок правомірної поведінки школярів.

Необхідність організації правового виховання учнівської молоді зумовлена
розбудовою Української держави, існування якої немислиме без
відповідного рівня правової культури її громадян, інтенсивною
трансформацією правової системи, необхідністю подолання правового
нігілізму та правової неграмотності.

Соціально-економічна ситуація початку XXI ст. в суспільстві не сприяє
формуванню належного морального середовища для виховання дітей і молоді.
Несприятливе побутове оточення, важке матеріальне становище сімей і
погіршення на цьому ґрунті внутрісімейних стосунків, недоліки в
організації шкільного виховання і скорочення позашкільних закладів — все
це призводить до збільшення числа дітей і підлітків, поведінка яких
виходить за межі моральних і правових норм. Швидко збільшується
кількість підлітків, які не вчаться і не працюють. Зростає дитяча
злочинність. Поширення злочинності серед неповнолітніх випереджає її
загальне зростання.

Мета правового виховання учнів — формування в них правової культури
громадянина України, що складається передусім зі свідомого ставлення до
своїх прав і обов’язків перед суспільством і державою, закріплених у
Конституції України, з глибокої поваги до законів і правил людського
співжиття, готовності дотримуватися й виконувати закріплені в них
вимоги, що виражають волю та інтереси народу, активної участі в
управлінні державними справами, рішучої боротьби з порушниками законів.

Прилучення учнівської молоді до правової культури збагачує її духовне
життя. Водночас знання нею своїх прав і обов’язків розширює можливості
їх реалізації, зокрема й у власних інтересах. Правове виховання зміцнює
життєву позицію, підвищує громадянську активність, загострює почуття
непримиренності до негативних явищ.

Порівняно з іншими складниками виховання воно має свою специфіку, що
визначається передусім соціально-правовим статусом учнівської молоді в
суспільстві. Школярі матеріально залежні від батьків чи опікунів їх
самостійність і активність коригує педагогічний колектив, їм бракує
правових знань і досвіду правових відносин, вони мають засвоювати
правові закони, які регулюють їхнє життя і діяльність як неповнолітніх,
і правові норми, якими їм доведеться керуватися в майбутньому.

У правовиховній роботі школи існують певні недоліки: у її змісті
превалюють питання кримінального права; перевага надається вивченню прав
особистості, менше уваги звертають на вивчення обов’язків; недостатньо
наголошується на питанні особистої відповідальності людини за свою
поведінку; відсутнє обґрунтування справедливості правових норм в їх
інтерпретації; головний акцент робиться на заборонах, обмеженнях замість
розкриття змісту їх моральних засад; відчувається розрив між змістом
правових норм і конкретною поведінкою учнів.

Найперше завдання правового виховання — озброєння учнів знаннями
законів, підвищення їх юридичної обізнаності, систематичне інформування
їх про актуальні питання права. Правові знання є тим підґрунтям, на
якому формується правова свідомість. Вони допомагають учням
співвідносити свої вчинки і поведінку своїх товаришів не лише із
загальновідомими моральними нормами, а й з вимогами законів, коригувати
свою поведінку, змінювати її у правильному напрямі.

Значна частина школярів хоча й не знає конкретних правових норм, але не
допускає правопорушень. Регулятором поведінки у цьому разі є дотримання
норм моралі та звичаїв. Такі школярі не завдають шкоди іншим, не скоюють
крадіжок та інших правопорушень, тому що керуються в конкретній ситуації
певними моральними принципами.

Друге завдання — формування в учнів правової свідомості як сукупності
правових уявлень, поглядів, переконань і почуттів, що визначають
ставлення особистості до вимог законів, регулюють її поведінку в
конкретній правовій ситуації.

«Становлення правової свідомості, — пише О.І. Вишневський, — один з
основних напрямів формування громадянина. У сім’ї та в школі дитина
повинна не тільки навчитися поважати закони, відстоювати свої права та
свободи, але й поважати чужі, толерантно ставитись до чужих поглядів,
шанувати права інших на самовираження, власні культурні цінності, вибір
конфесій, участь у політичному житті тощо. Все це надзвичайно важлива
сфера виховання, передусім з точки зору потреб державотворення»1.

Правові погляди мають бути засновані на загальних правових знаннях та
уявленнях про державу і право, про правові відносини між людьми, про
конституційні права та обов’язки особистості. Важливо, щоб ці знання і
уявлення правильно відображали певні правові норми, адже інакше правові
погляди будуть хибними.

Одним із найважливіших компонентів правової свідомості є переконання —
усвідомлення людиною істинності світоглядних та моральних понять та її
особиста готовність діяти відповідно до цих правил і понять.

У процесі правового виховання дуже важливо виховувати в учнів вищі
правові почуття, які б регулювали їх поведінку (відповідальність,
справедливість та ін.), інакше головним регулятором її стануть прості
емоції (гнів, страх тощо), які спричиняють ситуативну поведінку.

Третє завдання — формування в учнів поваги до держави і права, розуміння
необхідності дотримання вимог законів. Такі якості виховують,
розкриваючи соціальну суть і роль держави та права. Виховання у школярів
поваги до закону і правопорядку, переконаності в необхідності дотримання
правових норм здійснюють через виховання поваги до правоохоронних
органів, людей, які охороняють закони. Проте не слід залякувати учнів
цими органами, бо вони не зможуть усвідомити, що закони виконують не
лише каральну функцію, а й захищають інтереси всього суспільства,
кожного його члена.

Четверте завдання — вироблення в учнів навичок і умінь правомірної
поведінки. Звичку і вміння дотримуватися вимог права і моралі слід
розглядати як продукт свідомого ставлення учнів до визнання свого
громадянського обов’язку, до дотримання правових норм. Як правомірна,
так і неправомірна поведінка залежать від певних мотивів. Одні учні
дотримуються правових норм унаслідок глибокої переконаності; другі —
тільки тому, що побоюються можливого покарання; треті гарною поведінкою
намагаються досягти своїх егоїстичних цілей; четверті — тому, що їхню
поведінку контролюють; п’яті звикли виконувати правила співжиття.
Звісно, педагог мусить знати, якими мотивами керується учень, виконуючи
норми закону.

П’яте завдання — формування в учнів нетерпимого ставлення до
правопорушень і злочинності, прагнення взяти посильну участь у боротьбі
з цими негативними явищами, вміння протистояти негативним впливам. В
юридичній літературі розглядають різні рівні активності особистості щодо
вимог закону. Так, якщо вона просто дотримується правових норм,
виявляється мінімальний рівень її активності, тому що їй слід лише
уникати дій, заборонених законом. Якщо ж особистість виконує правові

норми, вона виявляє більшу активність. Використовуючи правові норми,
особистість виявляє найвищий ступінь активності. Третій рівень
активності передбачає, щоб учні не лише сумлінно виконували свої
обов’язки, а й вимагали цього від інших. Така позиція формуватиметься за
умови залучення їх до діяльності, спрямованої на забезпечення дисципліни
й порядку в школі та за її межами. Будь-яка спроба ізолювати дітей від
негативного, замовчувати і приховувати від них недоліки нашого життя не
виховує у них непримиренного ставлення до цих явищ, не мобілізує їх на
боротьбу з цим злом, не виробляє імунітету проти його впливу.

Шосте завдання — подолання у правовій свідомості хибних уявлень, що
сформувалися під впливом негативних явищ, життя. Специфічним недоліком
правової свідомості окремих учнів є хибні уявлення про зміст правових
норм. Вони визнають наявність низки заборон, але неправильно уявляють
собі їх суть, наслідки невиконання. Багато з них упевнені, що за
правопорушення відповідають лише дорослі, а неповнолітні нібито
звільняються від такої відповідальності. Вони не переконані в дієвості
положення, що «незнання закону не звільняє від відповідальності тих, хто
його порушує», нерідко не вміють зіставляти свої дії та вчинки з
вимогами права. Коли їм доводиться давати правову оцінку конкретному
правопорушенню, виходять з власних уявлень про протиправне, що, як
правило, ґрунтуються не на знаннях конкретних положень закону, а
передусім на відомих їм нормах моралі. Такі недоліки правової свідомості
— одна з причин вчинення правопорушень неповнолітніми.

Зміст правового виховання визначається особливостями права як
нормативно-регулятивного явища, його суспільними функціями і значенням в
організації та управлінні суспільством. Законодавство України охоплює
різні галузі права. Серед них чільне місце належить державному праву.
Його норми регулюють найважливіші суспільні відносини, що закріплюють
основи організації суспільства і правового становища особи, державного
устрою. Особливим питанням державного права України є її Конституція як
Основний Закон держави і суспільства.

Адміністративне право регулює організацію і діяльність апарату
державного управління. Школярі повинні мати уявлення про органи
державного управління та норми адміністративного права, які охоплюють
низку правил: санітарних, протипожежних, дорожнього руху, користування
транспортом, поведінки в громадських місцях, військового обліку та
багато інших, що регулюють діяльність різних установ, їх працівників, а
також поведінку громадян. Якщо людина порушує встановлені правила, її
вважають правопорушником і накладають на неї адміністративне стягнення.
Служба у справах неповнолітніх має право застосовувати до них різні види
стягнень аж до направлення їх до спеціальної школи чи спеціального
профтехучилища.

Взаємовідносини між людьми, громадянами й організаціями, між самими
організаціями регулюються нормами цивільного права, що покладає певні
обов’язки і надає права громадянам і організаціям. Діти, як і всі
дорослі, вважаються правоздатними, можуть мати майно, яке їм дісталося у
спадок, можуть бути авторами вірша чи оповідання тощо. Щоправда, не
кожна правоздатна особа може самостійно здійснювати свої права. Оскільки
здатність діяти розумно, правильно розпоряджатися своїм майном, брати на
себе певні обов’язки людина набуває у відповідному віці, закон визначає
поняття цивільної дієздатності та встановлює її межі (15 років —
часткова дієздатність, 15—18 — відносна дієздатність, 18 років — повна
дієздатність).

Норми права і моралі регулюють сімейні відносини людей. У процесі
правового виховання учнів знайомлять із сімейними правовідносинами,
правами й обов’язками батьків стосовно одне одного, щодо виховання дітей
та ін.

У процесі правового виховання учні засвоюють і окремі положення
трудового права. Адже сьогоднішній школяр завтра стане працівником
установи, підприємства, де він стикатиметься з багатьма питаннями, в
яких має бути компетентним (умови прийому на роботу, переведення і
звільнення з роботи, тривалість робочого дня й часу відпочинку, охорона
і оплата праці, моральна та матеріальна відповідальність тощо).

Ознайомлюючись з питаннями кримінального права, учні повинні чітко
уявляти, що таке злочин, відповідальність за підготовку і замір злочину,
співучасть у злочині, вік кримінальної відповідальності, необхідна
оборона, кримінальне покарання, відбування покарання в місцях
позбавлення волі, і усвідомити, що жоден злочин не залишається
безкарним.

Розкриваючи зміст правового виховання, важливо ознайомити школярів з
Конвенцією про права дитини. Згідно з нею, дитиною вважається кожна
людська істота до досягнення 18-річного віку.

«…Держави-учасниці забезпечують дитині, здатній сформулювати свої
власні погляди, право вільно виражати свої погляди з усіх питань, що
стосуються дитини, причому поглядам дитини приділяється належна увага
відповідно до віку і зрілості дитини, (ст. 12.)

…Дитина має право виявляти свою власну думку; це право включає свободу
пошуку, тримання і видачі інформації та ідей будь-якого виду, незалежно
від кордонів, в усній, письмовій або друкованій формі, у формі творів
мистецтва або за допомогою інших засобів за вибором дитини, (ст. 13/1.)

…Держави-учасниці визначають право дитини на свободу асоціацій і
свободу мирних зборів, (ст. 15/1.)

…Жодна дитина не може бути об’єктом довільного чи незаконного
втручання в здійснення її права на особисте життя, сімейне життя,
недоторканість житла чи таємницю кореспонденції або незаконного
посягання на її честь і репутацію, (ст. 16/1.)

…Держави-учасниці приймають усі необхідні законодавчі,
адміністративні, соціальні і просвітні заходи з метою захисту дитини від
усіх форм фізичного чи психологічного насильства, образи чи зловживання,
відсутності піклування чи недбалого ставлення, грубого ставлення чи
експлуатації будь-якою іншою особою, (ст. 19/1.)»

Реалізація завдань і змісту правового виховання учнів здійснюється
передусім у процесі навчання. Вивчення гуманітарних предметів спрямоване
на формування в них високих ідеалів, морально-правових якостей,
непримиренності до аморальних явищ, правопорушень і злочинності.
Дисципліни природничого циклу дають змогу торкнутися кола питань з
різних галузей права, зокрема його нормативних актів щодо охорони
природи, охорони праці, охорони здоров’я людини та ін. Важлива роль у
правовому вихованні школярів належить курсу правознавства, у процесі
вивчення якого вони знайомляться з усіма галузями права, здобувають
знання, вміння і навички в системному вигляді.

Правові знання, засвоєні на уроках, поглиблюються і розширюються у
позакласній виховній роботі. Вибір форми чи методу виховного впливу
залежить від його мети, змісту, вікових та індивідуальних особливостей
учнів і можливостей педагогічного колективу школи. Обираючи методи і
форми виховної роботи, важливо також ураховувати, чи популярні вони
серед школярів, чи захоплюють їх, чи дають їм задоволення.

Здійснюючи правове виховання на уроках і під час спеціальних виховних
заходів, важливо розкривати зміст усіх галузей права, не зосереджуючи
увагу учнів на якомусь одному з них (наприклад, кримінальному), оскільки
в повсякденному житті вони керуватимуться основними їх положеннями.
Розкриваючи конкретні правові норми, слід показувати їх зв’язок з
правилами моралі, на яких вони базуються; ілюструючи випадки порушень
норм права, не зловживати негативними прикладами, краще наводити ті, що
демонструють, як треба діяти в подібній ситуації. Розповідаючи про
злочини, не варто деталізувати факти, оскільки це може навчити окремих
школярів методики скоєння злочину, треба розкривати суть негативних
фактів так, щоб вони викликали відразу, а не захоплення ними. Завжди
слід пам’ятати, що вирішальним моментом у правовому вихованні школярів є
висока правова культура педагогів і відповідний правово-психологічний
клімат у школі та в сім’ї учня.

У правовиховній роботі школи важливу роль відіграє залучення учнів до
посильної діяльності, яка передбачає певний обсяг правових знань, умінь
та навичок. Це передусім участь у дитячому самоврядуванні, зокрема в
роботі комісії з дисципліни і порядку, в загонах юних інспекторів
дорожнього руху, юнацьких добровільних пожежних дружинах, у різних
формах природоохоронної роботи.

Залучення школярів до правоохоронної та природоохоронної діяльності в
школі та за її межами слід оцінювати з погляду проведення профілактичної
роботи з учнівською молоддю і з погляду набуття нею правового досвіду,
виховання в неї непримиренного ставлення до негативних явищ життя.
Виховані в таких умовах школярі активно протидіятимуть цим явищам.

Активізації правового виховання сприяє щорічне проведення в
навчально-виховних закладах оглядів-конкур-сів на кращу організацію
такої роботи, започатковане Міністерством освіти України в 1996 р.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020