.

Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1859
Скачать документ

Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад

Пропонуємо для розгляду Положення про експериментальний загальноосвітній
навчальний заклад

У подальших випусках редакція планує для досягнення високого рівня
експериментальної діяльності шкіл познайомити з комплексно-цільовими
програмами та моделями, а для формування інноваційних даних представити
стандартизовані картки та зразки їх заповнення.

Затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України

від 20 лютого 2002 р. № 114

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до законів України «Про освіту»,
«Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний
заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
14.06.2000 № 964 (далі – Положення про загальноосвітній навчальний
заклад).

1.2. Експериментальним загальноосвітнім навчальним закладом є
загальноосвітній навчальний заклад, у якому проводиться експеримент з
перевірки результативності та можливості застосування освітніх
інновацій.

1.3. Загальноосвітньому навчальному закладу надається статус
експериментального всеукраїнського або регіонального рівня.

1.4. Статус експериментального всеукраїнського рівня надається
загальноосвітньому навчальному закладу, на базі якого проводитиметься
експеримент з перевірки результативності та можливості застосування:
освітніх, дидактичних, виховних систем; державних стандартів загальної
середньої освіти, інваріантної складової змісту загальної середньої
освіти.

1.5. Статус експериментального регіонального рівня надається
загальноосвітньому навчальному закладу, на базі якого проводитиметься
експеримент з перевірки результативності та можливості застосування:
варіативної складової змісту загальної середньої освіти; систем
організації навчально-виховного процесу, методів навчання та виховання у
загальноосвітньому навчальному закладі; систем внутрішньо-шкільного
управління або їх компонентів.

1.6. Статус експериментального всеукраїнського рівня надає
загальноосвітньому навчальному закладу Міністерство освіти і науки
України (далі – МОН України).

Статус експериментального регіонального рівня надається
загальноосвітньому навчальному закладу відповідно Міністерством освіти
Автономної Республіки Крим (далі – Міносвіти Автономної Республіки
Крим), Головним управлінням освіти і науки Київської міської державної
адміністрації, управлінням освіти і науки обласної, Севастопольської
міської державної адміністрації (далі – управління освіти і науки
обл(міськ)держадміністрації).

1.7. Статус експериментального не змінює підпорядкування, тип, форму
власності загальноосвітнього навчального закладу.

1.8. Експериментальний загальноосвітній навчальний заклад у своїй
діяльності керується законами України «Про освіту», «Про загальну
середню освіту». Положенням про загальноосвітній навчальний заклад,
Положенням про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності,
затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000
p. № 522 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.12.2000 р.
за № 946/5167 (далі – Положення про порядок здійснення інноваційної
освітньої діяльності), цим Положенням та власним статутом.

2. Надання статусу експериментального загальноосвітньому навчальному
закладу

2.1. Рішення про надання загальноосвітньому навчальному закладу статусу
експериментального ухвалюється одночасно з рішенням про проведення
експерименту на його базі на підставі висновків експертизи заявки на
проведення цього експерименту, експериментальних матеріалів або
відповідного подання Президії Академії педагогічних наук України (далі –
АПН України).

2.2. Для прийняття рішення про надання загальноосвітньому навчальному
закладу статусу експериментального ініціатор експерименту (юридична або
фізична особа) подає до відповідного органу управління освітою заявку на
проведення експерименту на базі цього навчального закладу (далі –
заявка).

2.3. Заявка подається: до МОН України для надання загальноосвітньому
навчальному закладу статусу експериментального всеукраїнського рівня; до
Міносвіти Автономної Республіки Крим або до відповідного управління
освіти і науки обл(міськ)держадміністрації для надання
загальноосвітньому навчальному закладу статусу експериментального
регіонального рівня.

2.4. Заявка наукового працівника (працівників) або підвідомчої установи
(установ) АПН України на проведення експерименту всеукраїнського рівня
може подаватися до Президії АПН України.

2.5. Заявка має містити: інформацію про її автора (авторів), за потреби
– про наукового керівника (керівників) експерименту (адреса, телефон,
місце роботи, посада, кваліфікаційна категорія, педагогічне, вчене
звання, науковий ступінь); формулювання теми дослідно-експериментальної
роботи; опис очікуваних результатів експерименту, пропонованої освітньої
інновації; визначення мети і завдань, гіпотези
дослідно-експериментальної роботи; перелік загальноосвітніх навчальних
закладів, на базі яких пропонується провести експеримент; визначення
термінів проведення експерименту; пропозиції щодо змісту і термінів
здійснення контролю за ходом експерименту; опис наявного і необхідного
забезпечення експерименту (організаційного, науково-методичного,
кадрового, матеріально-технічного, фінансового), його кошторис.

До заявки додаються: підтвердження згоди на проведення експерименту
загальноосвітнього навчального закладу, органу управління освітою,
засновників, яким цей заклад безпосередньо підпорядкований, відповідно
Міносвіти Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки
обл(міськ)держадміністрації (копії листів до органу управління освітою
або до АПН України, що розглядає заявку); експериментальні навчальні
плани, програми, книги (їх рукописи), за якими пропонується здійснювати
навчально-виховний процес; інші експериментальні матеріали.

2.6. Експериментальні навчальні плани, програми з предметів інваріантної
складової змісту загальної середньої освіти, підручники та навчальні
посібники подаються до МОН України з метою отримання дозволу на їх
застосування у навчально-виховному процесі експериментального
загальноосвітнього навчального закладу.

2.7. Форма заявки встановлюється МОН України або Президією АПН України.

2.8. Експертиза заявки на проведення експерименту всеукраїнського рівня,
експериментальних матеріалів здійснюється відповідною комісією
Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (далі – експертна
комісія).

Експертиза заявки наукового працівника (працівників) або підвідомчої
установи (установ) АПН України на проведення експерименту
всеукраїнського рівня здійснюється АПН України.

2.9. Експертиза заявки на проведення експерименту регіонального рівня,
експериментальних матеріалів здійснюється експертною комісією, що
створюється органом управління освітою, до якого подається заявка.

2.10. Термін експертизи заявки та експериментальних матеріалів становить
не більш як три місяці від дати їх надходження.

2.11. Згідно з висновками експертизи заявки автор (автори) доопрацьовує
заявку та експериментальні матеріали і подає їх до відповідного органу
управління освітою або до Президії АПН України для проведення повторної
експертизи.

2.12. Автор (автори) заявки у тримісячний термін може оскаржити висновки
експертизи у МОН України. У цьому разі МОН України створює експертну
комісію у новому складі, що-здійснює повторний розгляд відхиленої
заявки.

2.13. Термін повторного розгляду заявки становить не більш як три місяці
від дати її надходження. Висновки повторної експертизи є остаточними.

2.14. За наявності позитивного висновку експертної комісії про
доцільність проведення експерименту, надання статусу експериментального
загальноосвітньому навчальному закладу автор (автори) заявки подає
програму дослідно-експериментальної роботи на затвердження до
відповідного органу управління освітою або до Президії АПН України.

2.15. Для прийняття рішення про надання загальноосвітньому навчальному
закладу статусу експериментального всеукраїнського рівня Президія АПН
України звертається до МОН України з відповідним поданням.

До подання Президії АПН України додаються: програма
дослідно-експериментальної роботи; кошторис експерименту; перелік
загальноосвітніх навчальних закладів, на базі яких пропонується провести
експеримент; підтвердження згоди на проведення експерименту
загальноосвітнього навчального закладу, органів управління освітою,
засновників, яким цей заклад безпосередньо підпорядкований, відповідно
Міносвіти Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки
обл(міськ)держадміністрації (копії листів до АПН України);
експериментальні навчальні плани, програми, книги (їх рукописи), за
якими пропонується здійснювати навчально-виховний процес; пропозиції
щодо змісту і термінів здійснення контролю за ходом експерименту.

2.16. Після отримання позитивного висновку експертної комісії про
доцільність проведення експерименту, надання загальноосвітньому
навчальному закладу статусу експериментального або відповідного подання
Президії АПН України орган управління освітою:

а) спільно з автором (авторами) заявки або АПН України визначає:
загальноосвітній навчальний заклад (заклади), на базі якого
проводитиметься експеримент; зміни у його діяльності,
навчально-виховному процесі; терміни проведення експерименту; кошторис
експерименту; осіб, відповідальних за проведення експерименту і його
результати, їх повноваження щодо контролю за ходом
дослідно-експериментальної роботи;

б) виділяє необхідні для проведення експерименту кошти, за потреби
спільно з автором (авторами) заявки залучає юридичних і фізичних осіб,
які здійснюватимуть фінансове, матеріально-технічне та інформаційне
забезпечення експерименту;

в) за потреби: погоджує питання фінансування, матеріально-технічного
забезпечення експерименту з іншими органами державної виконавчої влади,
відповідними місцевими органами управління освітою, засновниками
загальноосвітнього навчального закладу, на базі якого передбачається
провести експеримент; укладає угоди з автором (авторами) заявки,
науковим керівником (керівниками) експерименту, виконавцями
дослідно-експериментальної роботи, юридичними та фізичними особами, які
забезпечуватимуть проведення експерименту.

2.17. На підставі позитивного висновку експертної комісії, програми
дослідно-експериментальної роботи, укладених угод, підтверджень згоди на
проведення експерименту юридичних і фізичних осіб або подання Президії
АПН України відповідний орган управління освітою видає наказ про
проведення експерименту всеукраїнського або регіонального рівня, надання
загальноосвітньому навчальному закладу статусу експериментального
всеукраїнського або регіонального рівня, за потреби – спільний з іншими
органами виконавчої влади.

Цим наказом дається дозвіл на проведення експерименту, затверджуються
програма дослідно-експериментальної роботи, кошторис експерименту,
надається статус експериментального загальноосвітньому навчальному
закладу (закладам), визначаються юридичні та фізичні особи, які
здійснюватимуть наукове керівництво експериментом, забезпечуватимуть
його проведення, обсяги та джерела фінансування експерименту, особи,
відповідальні за проведення і результати експерименту, їх повноваження
щодо контролю за ходом дослідно-експериментальної роботи, порядок і
терміни звітування про хід і результати дослідно-експериментальної
роботи.

:

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019