Реферат на тему:

Питання підготовки майбутніх учителів початкових класів до професійної
діяльності

На сучасному етапі розвитку освіта України зазнає істотних змін і
переживає реформи, ознаки яких єдині для всіх учасників
навчально-виховного процесу(учителів, учнів, батьків) – як учителі, так
і учні не готові навчати і навчатися у нових, нетрадиційних умовах. Це
в свою чергу, визначає актуальність удосконалення професійної підготовки
майбутніх педагогів. Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту»,
визначено підвищення вимог до рівня професійної підготовки фахівців,
учителів зокрема, згідно з вимогами сучасного суспільства.

Проблема професійної готовності майбутніх вчителів до педагогічної
діяльності розглядалася П.П. Блонським, А.С. Макаренком,
В.О. Сухомлинським, С.Т. Шацьким переважно з позицій аналізу змісту
підготовки до педагогічної діяльності в цілому та з точки зору обсягу
засвоєних теоретичних знань та практичних умінь.

Аналіз педагогічних джерел свідчить, що вони не містять
загальновизнаного тлумачення і визначення поняття професійної готовності
майбутнього вчителя.

Професійна готовність учителя до педагогічної діяльності – це певний
рівень розвитку особистісних та професійних якостей, а також наявність
педагогічних здібностей у педагога.

Мета професійної підготовки студентів педагогічних ВНЗ полягає не в
передачі конкретних, предметних знань, умінь, навичок, а у забезпеченні
студентів системними знаннями, які є загальною передумовою формування
компетентного фахівця.

Процес професійної підготовки майбутнього вчителя включає в себе процес
педагогічної та психологічної підготовки.

Як зазначають фахівці (Підласий П.П. та ін.) педагогічна готовність
майбутніх учителів до професійної діяльності науковці розглядають як
систему якостей особистості, яка включає педагогічні здібності, а також
професійні та особистісні якості майбутнього вчителя. [4; c. 381-386]

Деякі науковці (Бочелюк В.Й., Зарецька В.В. та ін.) психологічну
готовність педагога визначають як тріаду, яка містить у собі такі
основні елементи: «вчитель», «учень», «процес навчання», де діяльність
учителя та учня достатньо повно можна розкрити через «Я- концепцію» та
смислові настанови, ціннісні орієнтації суб’єкта. [2; c. 26]

????????

?Фахівці (Харламов І.Ф., Підласий П.П. та ін.) визначають кілька рівнів
професійного зростання вчителя: педагогічна вправність – педагогічна
майстерність – педагогічна творчість – педагогічне новаторство. [5; с.
526 — 530]

Педагогічна вправність – це рівень професіоналізму вчителя, який включає
в себе високий рівень знань свого навчального предмета, володіння
психолого-педагогічною теорією та системою навчально-виховних вмінь та
навичок, а також досить розвинені професійно-особистісні якості, що в
сукупності дозволяє достатньо кваліфіковано здійснювати навчання та
виховання учнів.

Педагогічна майстерність проявляється в особливому відточенні методів і
прийомів застосування психолого-педагогічної теорії на практиці.

Педагогічна творчість учителя – внесення в навчально-виховну діяльність
тих чи інших методичних інновацій, раціоналізація прийомів та методів
навчання та виховання без будь-яких змін у структурі педагогічного
процесу.

Педагогічне новаторство – запровадження та реалізація нових,
прогресивних ідей, принципів та прийомів у процес навчання та виховання
і значно змінює і підвищує їх якість.

На нашу думку, під час навчання у ВНЗ майбутні вчителі можуть досягти
лише педагогічної вправності. Оскільки педагогічної майстерності,
творчості, а також для здійснення педагогічного новаторства потрібен
практичний досвід у роботі з дітьми.

Готовність учителя проявляється в умінні планувати структуру своїх дій,
здійснювати керівництво діяльністю учнів, доцільно застосовувати методи
навчання і виховання у відповідності з певною ситуацією, в умінні
керувати поведінкою й активністю учнів, знаходити контакт і правильний
тон у взаємостосунках з ними, в умінні миттєво приймати рішення і
знаходити найбільш ефективні засоби педагогічного впливу на них.

Література:

Бочелюк В.Й., Зарецька В.В. Педагогічна психологія: Навчальний посібник
– К.: Центр навчальної літератури, 2006 – 384 с.

Подласый П. П. Педагогика начальной школы: уч. пособие для студентов
пед.колледжей. — М.: Владос, 2001 – 399 с.

Савченко О.Я. Шкільна освіта як замовник підготовки майбутнього вчителя
// Рідна школа, 2007 – №7.

Похожие записи