Реферат на тему:

Підготовка майбутніх учителів початкової школи до організації
науково-дослідної діяльності

Перехід до нової системи суспільних відносин посилює вимоги до
професійної компетенції фахівців. Вони мають творчо мислити, самостійно
поповнювати свої знання, вільно орієнтуватися у потоці наукової
інформації. Необхідність підвищення рівня наукової підготовки є
характерною ознакою сьогодення в усіх сферах педагогічної діяльності.
Освіта є стратегічною основою розвитку суспільства, нації і держави,
запорукою майбутнього. “Вона є засобом відтворення й нарощування
інтелектуального, духовного потенціалу народу, виховання патріота і
громадянина, дієвим чинником модернізації суспільства, зміцнення
авторитету держави на міжнародній арені” – підкреслюється у Національній
доктрині розвитку освіти України у XXI столітті. [32,16]

Сучасний стан професійної підготовки педагогічних кадрів не достатньо
забезпечує належний рівень готовності майбутніх спеціалістів до творчої,
ефективної діяльності,

Глибоке розуміння суті педагогічних явищ і процесів, творчий підхід до
розв’язання неординарних педагогічних завдань неможливе без свідомого
оволодіння методами наукового пізнання, ознайомленням з методологією і
логікою дослідного процесу, умінням прогнозувати його наслідки. Звідси
одним з важливих завдань підготовки педагогічних кадрів є не тільки
формування професійних навичок, а й виховання творчих особистостей,
здатних проводити дослідження, використовувати новітні досягнення
психолого-педагогічної науки.

и, відновлення зв’язків з національними джерелами та розвиток
інтелектуального потенціалу особистості в умовах реформування освіти
вимагає з перших років перебування в школі застосування новітніх
педагогічних технологій та системи методів, що сприяють не тільки
засвоєнню дітьми певного обсягу знань, умінь і навичок, але й
мобілізації внутрішніх сил, духовної активності, здатності до самоосвіти
і самовдосконалення. Тому одним із суттєвих завдань підготовки вчителя
початкової ланки освіти є формування у нього науково-дослідницьких умінь
як необхідної умови стабільності їхнього професійного рівня, орієнтації
у широкому арсеналі інноваційного руху, наукових розробках, якісного
навчання і виховання молодших школярів.

Що ж до підготовки майбутніх учителів початкової ланки освіти до творчої
дослідницької діяльності, то наукові доробки у цьому напрямі мало
досліджені і особливо, що стосується організації науково-дослідної
діяльності в курсі „Методика викладання математики в початковій школі”.

Підсумки формуючого експерименту показали, що формування готовності
майбутнього вчителя початкових класів до проведення педагогічних
досліджень активно здійснюється за умов, коли:

– становлення особистості, розкриття своїх творчих можливостей
здійснюється у процесі реалізації усіх видів аудиторної і позааудиторної
роботи в єдиному режимі цілісної системи науково-дослідної діяльності
студентів;

– поетапний розвиток наукового потенціалу майбутніх фахівців заснована
на їх потребі в самореалізації і базується на свідомому пізнавальному
інтересі і самоідентифікації.

Отже, аналіз результатів проведеного дослідження показав суттєве
підвищення ефективності підготовки студентів до проведення
науково-дослідної діяльності при використанні всіх форм
навчально-дослідної діяльності та науково-дослідної діяльності у
позаурочний час.

Похожие записи