Реферат на тему:

Підготовка майбутніх учителів до природоохоронної роботи з учнями

У зв’язку з об’єктивними процесами, які відбуваються в
соціально-культурному житті нашої країни, еколого-педагогічна культура
висококваліфікованого спеціаліста розглядається в концепції розвитку
освіти України як обов’язковий чинник його професійної підготовки. Вплив
цього чинника повинен виявитися у вдосконаленні всіх компонентів
педагогічного процесу шкільного закладу, сприяти створенню умов для
повної переорієнтації пріоритетів у вихованні дітей, забезпеченню якісно
нового тлумачення місця людини в системі
«природа-людина-суспільство-природа» з позицій гуманізму і духовності,
оскільки виховання майбутніх поколінь починається з виховання дітей.

Сучасна вища педагогічна школа має значні здобутки в галузі підготовки
висококваліфікованих спеціалістів як до здійснення навчально-виховних
функцій загалом, так і з екопроблематики зокрема. Вагомий внесок у
розробку проблеми зробили українські психологи Л.В. Войтко,
О.В. Киричук, С.Д. Максименко та інші.

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні готовності
студентів університету до застосування фахових знань у шкільній
практиці, розробці та експериментальній перевірці технології підготовки
студентів до природоохоронної роботи з учнями початкових класів.

Результати проведеного дослідження, їх детальний кількісний та якісний
аналіз дозволили зробити такі висновки:

В умовах радикальних змін, що відбуваються в середній та вищій ланках
освіти України, з усією очевидністю постала проблема удосконалення
професійно-педагогічної підготовки студентів університетів до
педагогічної діяльності. Вирішення цієї проблеми потребує теоретичного
обґрунтування й експериментальної перевірки ефективної технології
підготовки студентів до педагогічної діяльності у процесі вивчення
психолого-педагогічних, природничих дисциплін та методики викладання
природознавства в початкових класах.

?

??e?у застосовувати знання психолого-педагогічних, природничих дисциплін
та методики викладання природознавства в початкових класах у шкільній
практиці, на перший план виходить дві: а) домінуючими мотивами вибору
напрямку університетської освіти є різні інтереси – багато з яких дуже
мало співпадають з бажанням опанувати професію вчителя початкових
класів; б) психолого-дидактичні та природничі дисципліни в початкових
класах вивчаються в університетах без належної педагогічної орієнтації.
Професійно-педагогічне вивчення психолого-дидактичних та природничих
дисциплін в початкових класах, їх взаємозв’язок з методичною підготовкою
студентів до педагогічної діяльності виступають запорукою того, що
навчальний процес в університеті спроможний забезпечити професійне
становлення студентів як майбутніх педагогів.

З’ясовано, що успішна підготовка студентів університету до педагогічної
діяльності потребує дотримання таких умов: а) введення в цільові
установки процесу підготовки спеціаліста в університеті елементів, які
виконують педагогічно-орієнтуючу роль; б) включення у зміст фахової
підготовки студентів університету ситуацій, що потребують перенесення
теоретичних знань у шкільну практику.

Ефективне формування готовності студентів до природоохоронної роботи як
інтегративного педагогічного явища можливе за умов: комплексного
розвитку всіх компонентів еколого-педагогічної культури за певною
системою; наскрізної взаємообумовленої системи формування екологічної
культури як в учнів загальноосвітньої школи, так і в студентів;
адекватної мотивації еколого-педагогічної діяльності студентів і
екологічної діяльності учнів; створення навчальних ситуацій.

Похожие записи