Реферат на тему:

Педагогічні умови розвитку творчої активності дітей молодшого шкільного
віку в процесі естетичного виховання

У низці психологічних і педагогічних досліджень вивчається проблема
розвитку творчої особистості засобами мистецтва, яке має значний
розвиваючий і виховний потенціал і активно впливає на сферу інтелекту,
почуттів і здатностей людини [2, 4, 5, 6]. Педагогічний аспект
художньо-творчого розвитку молодших школярів засобами мистецтва
розглядається в сучасних дослідженнях Б.М. Юсова, Б.М. Неменського,
Л.М. Масол, Г.П. Шевченко, Т.М. Очеретяної, В.М. Кардашова.

Метою даної статті є визначення умов, що сприяють ефективному розвитку
творчої активності молодших школярів у процесі естетичного виховання.

Інтеграція мистецтв в сучасній психолого-педагогічній науці розуміється
як сполучення певних видів мистецтв, що сприяє вирішенню тих або інших
задач розвитку творчої активності й естетичного виховання особистості
школяра.

У результаті теоретичного аналізу досліджень в області філософії
(В.В. Зеньковський); педагогіки (А.С. Макаренко, В.О. Сухомлинський,
К.Д. Ушинський); теорії й методики естетичного виховання
(Є.В. Квятковський, Б.Т. Ліхачов, Л.В. Школяр, Б.М. Нєменський,
О.О. Мєлік-Пашаєв, Б.П. Юсов) нами були виділені такі базові положення
дослідження:

1. Естетичне виховання трактується в дослідженнях як важливий фактор
розвитку особистості.

2. Ціль естетичного виховання еволюціонувала залежно від епохи,
конкретних соціально-економічних відносин, рівня розвитку філософської й
педагогічної думки.

3. Творчість у різних її проявах є неодмінним атрибутом існування земної
цивілізації.

У процесі теоретичного дослідження нами визначені педагогічні умови, при
дотриманні яких буде ефективно здійснюватися розвиток творчої активності
дітей молодшого шкільного віку в процесі естетичного виховання:

побудова художньо-творчої діяльності на основі суб’єктивного досвіду
дітей;

організація взаємодії дітей і дорослих на основі гуманістичного
спілкування в спільній діяльності;

організація естетичної діяльності дітей на основі інтеграції мистецтв,
що створюють реальні можливості для розвитку інтересу, активізації
активності дитини в оволодінні досвідом творчої діяльності;

створення обстановки емоційного благополуччя на заняттях;

? ?

*

?

 

?

.здійснення регіонального підходу до відбору змісту творчої діяльності.

Нами також були теоретично виявлені оптимальні шляхи й засоби реалізації
цих умов: поетапний характер організації дитячої творчості; широкий
спектр творчих завдань й їхнє варіювання; раціональне сполучення
індивідуальних, групових, колективних форм творчої діяльності;
збагачення культури слухового й зорового сприйняття; опора на суміжні
види мистецтва; стимулювання уяви; проблемно-ігрові методи навчання
дітей; педагогічний такт у керівництві й оцінці творчої активності
дітей.

Теоретичне дослідження даної проблеми дозволило зробити такі висновки:

Педагогічні умови, що забезпечують ефективність розвитку творчої
активності дітей молодшого шкільного віку, включають ознайомлення з
різноманітними видами естетичної діяльності, організованої на основі
взаємодії образотворчої, музичної, художньо-мовної,
святково-розважальної діяльності.

Процес розвитку творчої активності дітей на основі взаємодії мистецтв
вимагає наявності емоційно-естетичного сприйняття художніх творів, знань
про їх жанрову специфіку, образний характер.

Сутністю творчої активності дітей молодшого шкільного віку є реалізація
потреби в нових знаннях й одержанні від них позитивних емоцій, а також
здатність перетворювати, видозмінювати наявні знання й виражати власне
ставлення до них у різних видах художньо-творчої діяльності.

Література:

Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б. Воспитание сенсорной культуры
ребенка. — М.: Просвещение, 1988. — 121с.

Выготский Л.С. Психология искусства. – М.: Просвещение, 1985. – 379 с.

Игнатьев Е.И. Психологические особенности изобразительной деятельности
младшего школьника // Психология младшего школьника. — М.,1960. – 298 с.

Кардашов В.М. Теоретичні та методичні засади художньо-творчого розвитку
школярів: Монографія Під ред. Н.А. Кушаєва – Бердянськ: ТОВ «Будинок
техніки плюс», 2000.- 160 с.

Масол Л.М. Методика навчання мистецтва у початковій школі: Посібник для
вчителів. – Х.: Веста: «Ранок», 2006. – 256 с.

Похожие записи