Реферат на тему:

Педагогічні умови ефективності використання проблемних ситуацій як
засобу формування мислення учнів на уроках математики

Основною цінністю гуманістичного особистісно-орієнтованого устаткування
виступає творчість як спосіб розвитку людини в культурі.

Сьогодні існує гостра соціальна потреба у творчості і творчих індивідах.
Розвиток у школярів творчого мислення – дна з найважливіших задач у
сьогоднішній школі. Прагнення реалізувати себе , виявити свої можливості
–це той направляючий початок, що виявляється у всіх формах людського
життя – прагнення до розвитку, розширенню, удосконалюванню, зрілості ,
тенденція до вираження і прояву всіх здібностей організму і власного
«я».

Математика починається зовсім не з обчислень , що здається очевидним, а
із… загадки, проблеми. Щоб у учня розвивалося творче мислення,
необхідно, щоб він відчув подив і цікавість, повторив шлях людства в
пізнанні . Тільки через подолання труднощів, рішення проблем, дитина
може ввійти у світ творчості.

Різні аспекти ідеї формування творчої особистості експериментально і
теоретично досліджувалися багатьма вченими.

Найбільш значні результати в розробку даної проблеми внесли такі
вітчизняні психологи і педагоги: М.А. Данилов, І.Я. Лернер,
М.І. Махмутов, Л.В. Занков, М.М. Панчешникова ,З.І. Калмикова , а також
закордонні : Дж. Гілфорд , Е.П. Торронс , Р. Стенберг .

0

1/4

~

hi`?@?

hi`?@?

було усвідомленим, на наш погляд, доцільно в процесі навчання
використовувати проблемний метод, в процесі якого учні вчаться
аналізувати, порівнювати, робити висновки, встановлювати
причинно-наслідкові зв’язки, тобто розвивається їх мислення, яке сприяє
усвідомленому засвоєнню складного навчального матеріалу.

Проведене нами дослідження свідчить про те, що в системі заходів,
спрямованих на розвиток і формування мислення учнів, проблема
активізації навчання займає одне з центральних місць.

Правильна організація пізнавальної діяльності учнів потребує від вчителя
великої майстерності та високої методичної підготовки. Вчитель,
організовуючи пізнавальну діяльність учнів, сприяє нагромадженню певного
фонду знань та формуванню в учнів необхідних прийомів правильного
аналізування й синтезування, співставлення прийомів повноцінних
узагальнень. Раціонально організована і систематично проведена
діяльність учнів не тільки позитивно впливає на формування мислення, але
й сприяє активізації пізнавальної діяльності учнів.

Аналіз дослідно-експериментальної роботи свідчить про те, що
використання проблемного навчання на уроках математики дуже підвищує
пізнавальний інтерес учнів і активізує розумову діяльність, якщо при
його використанні враховувати сукупність наступних педагогічних умов:

врахування здібностей та інтересів учнів;

поєднання різних видів проблемних завдань;

надання учням при виконанні завдань свободу вибору та забезпечення
ситуації успіху для кожного учня.

Тільки так й можна сформувати творчо розвинену особистість, тобто
реалізувати основну задачу сучасної школи.

Похожие записи