.

Особливості підготовки вчителя біології щодо моделювання навчально-виховного процесу (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2048
Скачать документ

Реферат на тему:

Особливості підготовки вчителя біології щодо моделювання
навчально-виховного процесу

В сучасних умовах розвитку української держави особливо гострою є
проблема навчання та розвитку підростаючої молоді, тому що різкі
соціальні зміни в країні від кожного учня потребують уміння гнучко
адаптуватися до нового, виявляти ініціативність, творчість,
самостійність. В умовах гуманізації біологічної освіти пріоритет
надається науковим знанням і оволодінню ними на теоретичному рівні
пізнання, практичному рівні застосування, що сприяє глибшому засвоєнню
основ біології і впливає цим саме на формування у школярів
природничо-наукової картини світу та потребує від вчителя обізнаності,
високого професійного рівня. Образ сучасного професіонала-педагога
створюється інтеграцією досліджень багатьох наук: педагогіки,
психології, історії, професіографії, методик окремих наук, педагогічного
менеджменту та ін.

Зміст дисципліни “Шкільний курс біології та методика його викладання” на
кафедрі методики викладання біології та основ с/г МДПУ передбачає той
рівень професійної підготовки студентів спеціальностей “Біологія та
хімія”, “Хімія та біологія”, “Біологія та практична психологія”,
“Біологія та фізичне виховання”, який повністю відповідає основним
вимогам кваліфікаційної характеристики спеціальності. Однім з основних
підходів до удосконалення організації навчальної діяльності викладача є
вміння використовувати у педагогічному процесі систему пізнавальних
задач професійної спрямованості: мотиваційну, цільову, орієнтаційну,
змістову, операційну, контрольно-оціночну.

Свій вклад у розвиток теорії управління, проблеми підвищення
кваліфікації педагогічних кадрів присвятили свої праці М.М. Поташник,
В.С. Лазарєв, Є.С. Березняк, В.С. Пекельна, В.І. Маслов, В.І. Бондарь,
М.Ю. Красовицький, Т.І. Бесіда та ін.

При проведенні лекційного курсу та практичних занять з “Шкільного курсу
біології” розглядаємо також етапи педагогічного керівництва навчанням
учнів на уроці та позаурочний час, а саме: діагностику рівня розвитку
учнів, особливості розробки методик дослідження, їх використання та
обробку результатів; прогнозування педагогічних навчальних цілей;
розробку робочих моделей дидактичних цілей; підготовку навчальних
програм та навчальних тематичних планів; збір банку інформації, що
забезпечує дидактичну мету; забезпечення матеріальної бази; розподіл
учнів на групи; інструктаж груп, їх орієнтація, безпосереднє навчання
(організація, регулювання); оцінку поточних результатів; планування
навчального матеріалу; оцінювання етапів, внесення коректив у зміст та
організацію навчального процесу; стимулювання учнів (1, 9).

Ми вважаємо, що раціонально побудована модель педагогічного керівництва
навчанням учнів з біології повинна включати орієнтовану, виконавчу і
контрольну частину. Пропонуємо таку модель, яка характеризується
наступними ознаками: за видом – динамічна, за формою відображення –
логічна; за природою явищ – соціальна, психологічна; за завданнями
дослідження – прогностична; за ступенем точності – достовірна; за
обсягом – повна; за способом відображення – графічна; за властивостями
відображення – функціональна, систематична. Галузь використання моделі –
навчально-виховний процес. На основі розробленої моделі пропонуємо
систему моделювання навчально-виховного процесу з біології з боку
вчителя, який володіє теоретичними та методичними знаннями, практичними
вміннями, здібного кваліфіковано здійснювати роботу в області
колекційного навчання, виховання й формування особистості учня на даному
етапі навчання.

Розроблена нами комплексна система моделювання навчально-виховного
процесу з біології включає:

1) Психолого-педагогічний аналіз рівня розвитку учнів, умовний розподіл
учнів класу на динамічні групи.

?????????:?2) Аналіз змісту програм, підручників та посібників біології,
визначення ступеню їх складності для засвоєння різними групами учнів.
Розподіл змісту навчального матеріалу за часом, формами і методами
реалізації. Вирішення і формування загальної дидактичної мети відповідно
до конкретної теми.

3) Добір відповідних методів навчання залежно від інтелектуального рівня
учнів, обладнання та форм роботи. Складання завдань для перевірки знань
учнів, вмінь та навичок школярів з біології, питань до бесіди з учнями,
розробка системи дидактичних та проблемних, пізнавальних, пошукових
завдань для уроків та позакласних занять з біології. Розробка варіантів
(планів) проведення уроків, матеріальне забезпечення: підготовка
методичних матеріалів, кабінетів, класів, створення психологічних умов
навчання на уроці (орієнтація за темою, розподіл завдань за ступенем
труднощів, мотивація діяльності, інструктаж, стимулювання учнів ) з
урахуванням системи самостійних робіт учнів, тематичних контрольних
робіт, лабораторних та практичних робіт, системи запитань для
закріплення знань, оперування поняттями. Розробка уроків різних типів та
видів.

4) Розробка критеріїв оцінювання рівнів досягнень учнів з біології з
кожної теми. Складання тематичних карт для учнів та вчителя.

5) Розробка навчальної та контролюючої комп’ютерної програми з теми.

6) Організація спільної навчальної діяльності з учнями відповідно до
плану і структури уроку.

7) Оцінка наслідків уроку, орієнтація на домашнє завдання.

8) Проведення підсумкових робіт після закінчення вивчення теми. Оцінка
результатів діяльності учнів в балах.

9) Систематизація і корекція знань та відповідних умінь учнів з вивченої
теми. Внесення коректив, включення умов завдання у нові зв’язки, в іншу
структуру.

10) Моделювання педагогічних ситуацій, висування нових гіпотез, ідей.
Отримання зворотнього зв’язку в ході формування самостійної навчальної
діяльності учнів (методи усного, письмового та лабораторного контролю,
самоконтролю).

Розроблена нами комплексна система моделювання навчально-виховного
процесу з біології має такі переваги:

1. Передбачає організацію освітнього процесу на різних рівнях складності
і дає змогу кожній дитині повністю реалізувати свої можливості,
інтереси, нахили, здібності. 2. Діяльність учня контрольована і керована
у процесі навчання постійно здійснюється зворотній зв’язок між учнями та
вчителем; знання засвоюються учнем на різному рівні складності тільки
через власну діяльність учня. 3. Рівень сформованості біологічних
уявлень в учнів можна оцінити за наявністю знань та вмінь, якісною
характеристикою і діяльністю учнів під час виконання ними завдань.
Основними критеріями оцінки є правильність і повнота відповіді, характер
діяльності учнів в процесі виконання завдань, усвідомленість та
осмисленість відповідей. 4. Розроблена система моделювання
навчально-виховного процесу з біології дозволяє реалізувати в шкільній
практиці нові інформаційні технології. 5. Створення моделі педагогічного
керівництва навчанням учнів з біології – засіб і умова ефективного
управління навчальною діяльністю учнів.

Перспективи подальшого дослідження можливі у використанні комп’ютера при
вивчені біології та урахування особливості розвитку дітей.

Література:

Логвіна-Бик Т.А. Педагогічне керівництво диференційованим навчанням
учнів середніх і старших класів /на прикладі предметів біологічного
циклу/. – Автореф. канд. пед. наук. – К.:НДПУ, 1999.-20с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020