.

Особливості біологічної підготовки вчителів початкових класів (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 3275
Скачать документ

Реферат на тему:

Особливості біологічної підготовки вчителів початкових класів

У початковій школі учні опановують уявлення та поняття, які потім
ускладнюються під час вивчення конкретних курсів біології, географії,
хімії та інших. Сучасні методисти І.Пономарьова та інші надають розвитку
біологічних понять у середній школі особливого значення [7]. Вони стають
основною дидактичною одиницею знань у шкільному курсі біології. Разом з
тим, у цьому процесі важливе значення має спадкоємність між початковою
та середньою ланками, сутність якої можна висловити таким чином:
“Учителям початкової школи тепер потрібне тільки одне: щоб у середній
школі підхопили вогник, який вони засвітили, щоб педагоги в старших
класах побажали та змогли зберегти та розвинути те, що діти надбали у
початковій школі” [2].

Про важливість формування в учнів початкових природничо-наукових уявлень
та понять у своїх роботах писали відомі педагоги та методисти
К.Ушинський, К.Ягодовський, М.Скаткін та інші. У методичній спадщині
К.Ягодовського розроблені теоретичні та практичні основи формування
природничих уявлень та понять, наведені конкретні методичні рекомендації
[8].

Учений стверджував, що недостатня сформованість природничих понять у
початковій школі впливає на засвоєння знань у середній школі, тому при
відсутності необхідного початку замість розуміння, планомірного,
систематичного розвитку відповідних понять у свідомості учнів
спостерігається лише просте запам’ятовування. Тому виникає необхідність
утворення первісних узагальнень, найелементарніших понять уже в
початкових класах.

Методика формування в учнів системи уявлень та понять природничого
змісту має давню історію і розробляється в наш час. Основні
природничо-наукові поняття визначені в програмі та підручниках курсу “Я
і Україна” для початкової школи. Вони відносяться до традиційного
природознавства та до його сучасних напрямків.

Теоретичні та практичні питання методики формування природничих уявлень
та понять розробляють сучасні методисти Т.Байбара [1], З.Клепініна,
О.Козіна [4] та інші. При цьому ними враховуються основні положення
концепції розвивального навчання Д.Ельконіна – В.Давидова.

Відомий учений В.Давидов вважає, що важливою складовою навчального
предмета є метод його викладання, який визначається змістом та програмою
цього предмета. Так, якщо зміст навчального предмета побудовано
відповідно до принципу сходу думки від абстрактного до конкретного, то і
метод викладання, який реалізує вчитель, має забезпечити таку навчальну
діяльність школярів, під час виконання якої вони змогли б засвоїти цей
предмет [3].

Цей погляд В.Давидова на важливість методу викладання використовують
сучасні методисти для розробки окремих методичних положень. Так, у
підручнику з методики викладання природознавства О.Козіна наводить
сучасну систему формування уявлень та понять у початковій школі [4].

Попереднє планування ходу роботи на конкретному уроці має бути
зорієнтовано на складання понятійного грона, що дозволяє наочно у
вигляді алгоритму уявити не тільки мінімум знань, які засвоює учень, але
й послідовність та логіку їх уведення. При цьому алгоритмічна побудова
уроку виходить із логічної структури змісту навчання, вона являє собою
графічну класифікаційну схему.

У цілому алгоритм складання понятійного грона можна уявити як: 1) аналіз
програми, підручника, методичних рекомендацій з теми уроку; 2) виявлення
та складання у довільній формі та послідовності переліку уявлень та
понять, які формуються на уроці; 3) упорядкування уявлень та понять від
найбільш загального (найбільшого за обсягом) до окремого, конкретного
(мінімальний обсяг); 4) визначення однорівневих понять; 5) складання
понятійного уроку. Такий підхід змінює традиційне планування ходу уроку,
при цьому робиться упор на формування базових понять та уявлень. Саме
ступінь сформованості природознавчих уявлень та понять, уміння оперувати
ними та самостійно робити висновки та узагальнення визначають рівень
розвитку світогляду молодшого школяра.

Підготовка вчителів початкової школи до формування природничих знань
учнів має свої особливості. Курс природознавства, який входить до
сучасної програми “Я і Україна”, має інтегрований характер, бо він
передбачає формування основ багатьох природничих наук. Це вимагає від
учителя обізнаності в різних напрямках науки. Він повинен сформувати у
дітей систему первісних природознавчих понять, необхідних для розуміння
навколишнього світу, які базуються на чуттєвому досвіді дітей та
забезпечують перехід від поняття явища до його сутності.

Методика професійної підготовки вчителів початкових класів до викладання
природознавства передбачає, що проблема формування в учнів молодшого
шкільного віку понятійного апарату повинна містити такі аспекти:
механізм формування та розвитку понять; класифікацію природознавчих
понять початкового природознавства; моделювання фундаментальної системи
природознавчих понять; визначення понять відповідно до принципу
доступності; методику формування понятійного апарату. Сучасні підручники
з методики природознавства для студентів побудовані таким чином, що
певною мірою дублюють педагогіку, психологію, а сама методика подається
з урахуванням необхідних базових знань студентів з біологічних
дисциплін. Наш досвід роботи доводить, що здебільшого ці знання не
завжди відповідають вимогам початкової школи. Це одна з причин, чому в
сучасній школі природознавство не належить до предметів, на які
звертають основну увагу. Вчені підрахували, що для підготовки до уроку з
природознавства вчителеві необхідно витратити 3-8 годин, при цьому
важливе значення має обсяг базових знань з біології.

У системі підготовки вчителя початкових класів в умовах педагогічного
університету базові знання з біології студенти повинні набути на перших
курсах, вони стають основою для побудови курсу методики викладання
природознавства, який спрямовано на навчання студентів формувати у дітей
уявлення та поняття про навколишній світ, про об’єкти природи та про
взаємодії у природі. На жаль, рівень знань студентів є недостатнім,
особливо з питань морфології рослин. Студенти засвоюють певні знання з
біології, але вони не завжди пов’язані з фаховою підготовкою майбутніх
учителів початкових класів, із вимогами програми та підручників
сучасного курсу “Я і Україна”, які передбачають формування у молодших
школярів природничих уявлень та понять.

Актуальним стає створення єдиної наскрізної програми та підручників для
формування базових природничих знань та методики викладання
природознавства для студентів спеціальності “Початкове навчання”. В
Україні вже існував такий підручник. Це “Книга з природознавства. Основи
і методика природознавства” (автори С.Павлович та інші.) [6].

Для студентів спеціальності “Дошкільне виховання” існує підручник
Н.Яришевої “Методика ознайомлення дітей з природою”, який містить не
тільки методику, але й значну інформацію про рослинний та тваринний
світ, яка необхідна для професійної підготовки вихователів [9].

Нами підготовлено навчальний посібник для студентів спеціальності
“Початкове навчання” “Навчальна практика з методики викладання
природознавства”, рекомендований Міністерством освіти і науки України
для вищих навчальних закладів [5]. У ньому подається базовий природничий
матеріал та методичні рекомендації щодо його використання в школі на
уроках, під час проведення екскурсій та на пришкільній
навчально-дослідній ділянці. Він містить значний обсяг інформації про
польові, овочеві та плодові рослини, квітництво, декоративні дерева та
кущі. Особливий інтерес до цього посібника виявили студенти заочного
відділення, які працюють у сільській місцевості. На прикладі цього
посібника ми дійшли висновку, що вчителеві початкових класів, який
викладає природознавство, необхідно мати методичний посібник, який
містить основи природничих наук та методику викладання природознавства.
Він допоможе професійно готувати студентів до роботи в школі. У
посібнику ми звертаємо увагу на формування уявлень та понять, які мають
регіональний характер і допомагають ознайомити учнів з особливостями
природи рідного краю.

Формування екологічної культури молодшого школяра – найважливіше
завдання початкової школи. Для цього вчителеві необхідно знайомити учнів
з основними уявленнями та поняттями екологічного змісту і на цій основі
формувати їх екологічне мислення, але для такої роботи треба мати
значний обсяг екологічних знань. Особливо актуальним це стає в умовах
Запорізької області, де в початковій та середній школах уведено курс
“Екологія рідного краю”, для якого розроблені спеціальні програми та
підручники. Нами підготовлено програму та підручник для третього класу
початкової школи, які містять систему екологічних понять та уявлень
екологічного змісту. Для втілення цього курсу в початкову школу буде
створюватись методична база підготовки майбутніх учителів, при цьому
важлива роль відводиться їх біологічним та екологічним знанням.

ЛІТЕРАТУРА

1. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах:
Навчальний посібник. – К.: Веселка, 1998. – 334с.

2. Губанова Т.М. Опыты мыследеятельной педагогики: Методическое пособие.
– М.: Институт учебника “Пайдейя”, 1998. – 296с.

3. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: Учебное пособие для
студ. высш. учеб. заведений. – М.: Изд. центр “Академия”, 2004. – 288с.

4. Козина Е.Ф. Методика преподавания естествознания: Учеб. пособие для
студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Изд. центр “Академия”, 2004. –
496с.

5. Олексенко Т.Д., Молодиченко В.В. Навчальна практика з методики
викладання природознавства: Навчальний посібник. – Мелітополь:
Видавництво “Мелітополь”, 2006. – 122с.

6. Павлович С.А., Матвєєва О.М., Горощенко В.П. Книга з природознавства.
Основи і методика природознавства. – К.: Вища школа, 1971. – 312с.

7. Пономарева И.Н., Соломин В.П., Сидельникова Г.Д. Общая методика
обучения биологии: Учеб. пособие для студ. пед. вузов. – М.:
Издательский центр “Академия”, 2003. – 272с.

8. Ягодовский К.П. Вопросы общей методики естествознания. – М.: Гос.
уч-пед. изд. Минпроса РСФСР, 1951. – 234с.

9. Яришева Н.Ф. Методика ознайомлення дітей з природою: Навч. посібник.
– К.: Вища школа, 1993. – 255с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020