.

Основні тенденції суспільно-політичного й економічного розвитку світу наприкінці XVIII — на початку XX ст. (урок)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 1921
Скачать документ

Основні тенденції суспільно-політичного й економічного розвитку світу
наприкінці XVIII — на початку XX ст.

Мета:  розкрити характерні риси економічного і суспільно-політичного
розвитку країн світу з кінця XVIII до почат ку XX ст., схарактеризувати
основні етапи даного істо ричного періоду; формувати поняттєвий апарат
учнів; сприяти розширенню їхнього історичного мислення.

Основні знання: характерні риси періоду нової історії кінця XVIII —
початку XX ст.; становлення індустріального суспіль ства; формування
нових суспільно-політичних течій; XIX століття — століття революцій;
основні цінності індустріального суспільства.

Основні поняття й терміни: Нова історія; індустріальне суспільство;
економічна криза; ідеологія; політична партія; ідейно-політична
боротьба.

Обладнання уроку: підручник, політична карта світу, атлас [1, с. 1].

Тип уроку:    засвоєння нових знань.

Структура уроку

I.      Організаційний момент

II.      Актуалізація опорних знань учнів

III.      Мотиваційний аспект

IV.      Вивчення нового матеріалу

Стисла характеристика епохи кінця XVIII — початку XX ст.

V.      Закріплення вивченого матеріалу

VI.      Підсумки уроку

VII.      Домашнє завдання

ХІД УРОКУ

I.            ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II.            АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Бесіда на повторення.

Учитель може використовувати запропоновані запитання за влас ним
розсудом, скоротивши або доповнивши їхній перелік.

1.           Назвіть європейські держави, в яких наприкінці XVI—XVII ст.
відбулися революції.

2.           Чому ці революції називали буржуазними?

3.           Перелічіть підсумки Нідерландської революції.

4.           У чому полягало значення англійської революції середини

XVII ст.?

5.           У чому суть промислового перевороту в Англії?

6.           Які результати війни за незалежність США?

7.           Виділіть риси прояву кризи феодалізму в країнах Європи.

Під час бесіди вчитель звертає увагу учнів на основні події т характерні
риси історичного розвитку людського суспільства, як вивчалися в курсі
«Всесвітня історія» (8 клас).

III.      МОТИВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Вивчення теми дозволить зрозуміти, що даний історичний період був часом
видатних відкриттів, докорінних змін у всіх сферах су спільного життя.
Період XIX — початку XX ст. став етапом форму вання ядра держав, які на
сьогодні є провідними країнами світу (СІЛА, Велика Британія, Німеччина,
Франція, Японія).

IV.      ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Стисла характеристика епохи кінця XVIII — початку XX ст.

Розповідь учителя.

Учитель стисло розкриває суть історичних процесів, що відбувалися в XV —
наприкінці XVIII ст. (від Великих географічних відкриттів до війни за
незалежність США): відкриття нових земель і народів, рево люція цін,
процес первісного нагромадження капіталу, розвиток нау кових знань,
Реформація і контрреформація в Європі.

Слід звернути увагу учнів на те, що революції в Нідерландах і Англії, а,
також закінчення боротьби за незалежність США приве ли до нових
соціально-економічних відносин — капіталістичних (бур жуазних). Криза
феодальної системи господарювання, що ґрунту ється на праці кріпаків,
слабкому використанні досягнень науки й техніки й недостатньому
вкладанні капіталів, стала неминучою. Саме феодальна система була
головним гальмом подальшого еконо мічного й політичного розвитку для
більшості країн Європи. На прикінці XVIII — на початку XIX ст. у ряді
країн Європи та США відбувається формування капіталістичних (ринкових)
відносин, що стали основою для індустріального суспільства.

Робота над формуванням понять і термінів.

Учитель пропонує учням записати в зошити (історичні словники) ви
значення понять: Нова історія; індустріальне суспільство; капіта
лістичні (ринкові) відносини; ідеологія; ідейно-політична бороть ба;
політична партія.

Розповідь учителя.

Учитель, стисло характеризуючи історичну епоху кінця XVIII — початку XX
ст., виділяє найважливіші події:

1.     Велика французька революція 1789—1794 рр.

2.     Наполеонівські війни.

3.     Демократичні революції 1848—1849 рр. в Європі.

4.     Утворення нових централізованих європейських держав (Ні меччина,
Італія).

5.     Громадянська війна в СІЛА.

6.     Скасування кріпацтва й буржуазні реформи в Російській імперії.

7.     Зростання робочого і соціалістичного руху в Європі.

8.     Паризька Комуна у Франції.

9.     Формування колоніальної системи світу й початок воєн за пере діл
колоній.

ue

Pакцентує увагу учнів на тому, що деякі з перелічених по дій були тісно
пов’язані з історією України. Наприклад, демократична революція
1848—1849 рр. в Австрійській імперії, скасування кріпа цтва і проведення
буржуазних реформ у Росії.

У процесі розгляду нового матеріалу в учнів має сформуватися розуміння
того, що названі вчителем події створили передумови для становлення
ринкової економіки в XIX— на початку XX ст., яка ґрунтується на
діяльності капіталістичних монополій, постійній конкуренції між
монополіями, економічних кризах надвиробницт ва товарів, боротьбі за
ринки сировини та збуту виготовленої продук ції, вивозі капіталу з метою
його вкладання в розвиток вигідних галузей промисловості.

Самостійна робота за підручником.

Учитель пропонує учням опрацювати текст підручника про полі тичне життя
індустріального суспільства XIX ст.

Колективна робота за завданням.

Ідеологія яких політичних партій вам близька? Чому? Відповідь
обґрунтуйте.

Учитель узагальнює, у разі потреби доповнює відповіді учнів. Також
необхідно акцентувати увагу учнів на основних цінностях індустріального
суспільства того часу.

Розповідь учителя.

У XIX ст. відбувається різка зміна середовища проживання люди ни —
починається процес урбанізації, в життя людей входять різно манітні
технічні досягнення й винаходи: залізниця, парові двигуни на флоті,
перший автомобіль, велосипед, прототипом якого був зви чайний самокат. У
1868 р. у Франції Е. Мішо налагодив фабричне виробництво велосипедів.

Поява нових видів транспорту зумовила необхідність вдоскона лення старих
і будівництва нових доріг.

У побуті з’явилися й інші нововведення, як-от єдиний тариф на оплату
поштових відправлень незалежно від відстані, використання поштових
марок, які приклеювалися на конверти.

Одночасно з цим збільшився інтерес до історії походження своєї сім’ї,
роду. Багаті люди замовляли портрети своїх родичів у видат них майстрів
живопису того часу. Але з 1839 р., коли почало розви ватися мистецтво
фотографії, люди із середнім достатком також могли створювати сімейні
альбоми.

У цей же час в ужитку з’явилася ручна стрілкова зброя, удоско налена
американським зброярем С. Кольтом. Револьвер «Кольт» став символом
захисту життя людини, його незалежності.

Значні зміни торкнулися будівництва й архітектури. Так, у місто
будуванні почало застосовуватися нове планування вулиць, під час
будівництва — використовуватися метал, скло, бетон. У будинках за можних
людей з’явилися плитки (невисокі печі з круглими отвора ми в залізній
плиті).

У XIX ст. квартири городян стають більш комфортними, а в їх оформленні
переважає стиль ампір. Прагнення їх мешканців до спо кою і затишку
привело до винаходу великої кількості різноманіт них меблів: диванів,
крісел тощо.

Одяг, який завжди був відображенням певної епохи, теж значно змінився:
з’явилися підтяжки, дерев’яні черевики «сабо», куртки «а ля
карманьйоль». Із середини XIX ст. в моду увійшли кринолі ни. Зміни
торкнулися не лише сфери побуту, промислової індустрії, галузей науки й
культури. Вони відбулися і в суспільно-політично му житті
індустріального суспільства.

Так, XIX ст. стало сторіччям становлення й розвитку жіночого руху.
Значний вплив на громадську думку в цьому питанні справи ли твори
прогресивної письменниці того часу Жорж Санд.

У XIX ст. починається процес надання громадянських прав і сво бод
євреям.

Активізується місіонерська діяльність католицької церкви в Афри ці,
Передній Азії, Ост-Індії, православної — на Далекому Сході.

V.      ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда на закріплення.

1.     Дайте визначення поняття «Нова історія».

2.     Назвіть найважливіші історичні події цього періоду.

3.     Дайте визначення поняття «індустріальне суспільство».

4.     Перелічіть характерні риси індустріального суспільства.

Учитель узагальнює відповіді учнів і підводить їх до висновку, що
наприкінці XVIII — на початку XX ст. сформувалося нове суспіль ство —
індустріальне.

VI.      ПІДСУМКИ УРОКУ

У результаті проведеного уроку учні повинні з’ясувати такі моменти:

?        період кінця XVIII — початку XX ст.— це епоха становлення
капіталізму й індустріального суспільства в США і країнах Європи;

?        у цей час відбулися докорінні зміни в суспільно-політичному,
соціально-економічному та культурному житті країн і народів.

VII.      ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1.     Опрацювати конспект і розділ підручника «Вступ».

2.     Вивчити визначення розглянутих під час уроку термінів і понять.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020