.

Організація групової роботи під час навчання іноземної мови з використанням відеофонограми (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1909
Скачать документ

Організація групової роботи під час навчання іноземної мови з
використанням відеофонограми

Постановка проблеми у загальному вигляді. Навчання іноземної мови не
повинно зводитися до передавання студентам певної суми мовних знань:
студенти повинні використовувати ці знання у всіх видах мовленнєвої
діяльності. Важливе місце у навчанні усного мовлення має групова робота
(ГР). У такій діяльності студенти вчаться дискутувати, переконувати,
аргументовано доводити свою точку зору, давати пояснення, робити запит
необхідної інформації. Тому групова робота на заняттях іноземної мови є
завжди актуальною.

Аналіз публікацій і досліджень, в яких започатковано розв’язання
розглядуваної проблеми. У методиці навчання іноземних мов значною мірою
розроблено питання навчальних і рольових ігор, зокрема ґрунтовно
розкрито питання функцій, класифікації та вимог до навчальних і рольових
ігор (О.Г.Квасова, Т.І.Олійник, Н.К.Скляренко та ін.); проаналізовано
використання навчальних ігор у загальноосвітніх навчальних закладах
(І.А.Данилович, А.Duff, A.Maley).

Метою статті є здійснення порівняльного аналізу різних видів ГР,
дослідження використання відеофонограми (ВФГ) для її організації. На
жаль, у сучасній методиці мало уваги приділяється організації групової
роботи студентів на заняттях з використанням відеофонограми. А оскільки
основна мета навчання полягає у навчанні спілкування іноземною мовою,
вважаємо, що досягнення цієї цілі можливе лише за умови використання
різних видів групової роботи, коли студенти вчаться використовувати
отримані мовні знання у різних ситуаціях спілкування. У такому навчанні
використання відеофонограми полегшує організацію групової роботи.

Термін „групова робота” є дуже різнобічним; він охоплює прийоми, за яких
двоє чи більше студентів виконують завдання, що передбачає співпрацю і
мовленнєві дії, які студенти мають використати самостійно відповідно до
завдання. Деякі методисти схильні до думки, що кількість студентів у
групі не повинна перевищувати шести; у більших групах порушується одна з
головних передумов організації групової гри – надати студентам більше
можливостей для висловлювання.

Групова робота сприяє вдосконаленню і розвитку мовленнєвих навичок і
вмінь, формуванню комунікативної компетентності особистості. Правильна
організація ГР надає мовленнєвим навичкам автоматичності та гнучкості,
оскільки значний час відводиться для використання іноземної мови для
спілкування у різних ситуаціях.

Організація ГР і використання відеофонограми (ВФГ) підвищують мотивацію
навчання, оскільки студенти засвоюють навчальний матеріал і виконують
завдання, які відповідають їхнім потребам, бажанням та інтересам.
Вважаємо, що за таких умов викладач може значно покращити процес
навчання, розкриє внутрішній світ студентів і відповідно до цього
організує заняття. Якщо тема є цікавою, студенти відчувають
комунікативну потребу сформулювати і висловити свою думку або сприйняти
твердження іншої людини іноземною мовою. Навчальна діяльність при цьому
спонукається також внутрішніми мотивами: самоствердження, престижності,
обов’язку, необхідності, уникнення невдачі тощо. ГР допомагає студентам
повірити у свої сили і дає впевненість у тому, що вони можуть виконати
поставлене завдання.

Дуже часто на заняттях з іноземної мови мовлення викладача є домінуючим.
Він постійно щось розповідає, пояснює граматичні правила, організовує
виконання вправ, і, у кращому випадку, проводить дискусію, в якій
студент має кілька секунд для висловлювання протягом всього заняття. ГР
допомагає вирішити цю проблему – надати більше часу для висловлювання,
оскільки в обмежений проміжок часу говорить кілька студентів.

Крім того, ГР створює сприятливий психологічний клімат на занятті. Під
час використання такої форми роботи студенти уникають пильної уваги
всієї групи, коли вони можуть отримати багато критичних зауважень.
Почуття „безпеки” може стимулювати навіть сором’язливих і мовчазних
студентів до спілкування. З іншого боку, робота в маленьких групах не
дає студентові можливості „відпочити”, тобто „сховатися” за роботу
інших.

До переваг ГР варто додати можливість індивідуального підходу до
навчання. Студенти однієї групи відрізняються не лише своїми психічними
особливостями, але й рівнем мовленнєвих навичок і вмінь. Добираючи
маленькі групи студентів з відповідними психічними особливостями і
рівнем мовленнєвих умінь, викладач допомагає студентам з різними
можливостями досягти певної мети.

Розгляд особливостей функціонування ГР був би неповним без розгляду її
недоліків, які вона має, як і будь-який інший вид роботи.

Насамперед, потрібно зазначити, що викладач не може здійснити повний
контроль на занятті. Тому студенти повинні мати достатній рівень
самодисципліни і свідомості, бажання працювати самостійно, без
викладача, який здійснює лише загальне керування процесом роботи.

Інша причина, через яку викладачі уникають ГР, полягає в тому, що
студенти можуть використовувати рідну мову. Це може виникнути тоді, коли
завдання є надто складним або легким, студенти не розуміють ситуації чи
вона їм нецікава. Стимулювати використання іноземної мови під час
обговорення допоможе відповідний мікроклімат на занятті. В цьому може
допомогти таке:

? запевнення студентів у необхідності практики у застосуванні іноземної
мови для досягнення успіху;

? звернення до різних мотиваційних факторів, демонстрування студентам
використання іноземної мови у їхньому житті;

? доведення того, що робота в малих групах може давати задоволення;
помилки, які допущені в мовленні, не будуть критикуватися всією групою.

Окрім використання рідної мови у процесі такого навчання викладачів
турбує те, що вони не мають змоги виправляти помилки студентів.
Дослідження з цього приводу свідчать, що рівень правильності мовлення
студентів є однаковим незалежно від присутності викладача. Більше того,
деякі студенти сприймають негативно відкриті виправлення наставника.
Помилки є природним явищем мовлення студентів, тому деякі вчені вважають
недоцільним концентрувати увагу на їх постійному виправленні з тим, щоб
студент мав змогу висловити свою думку [2, 3, 4].

Ускладнити протікання ГР може небажання деяких студентів працювати у
групі. Таким студентам потрібно допомогти зрозуміти, що іноземна мова не
є ізольованими сумами слів і правил. Мова слугує спілкуванню людей як в
усній, так і в письмовій формах.

Крім зазначених вище ускладнень, викладачеві потрібно також пам’ятати
про те, що імпульсивні студенти намагаються нав’язати свої ідеї,
пригнічуючи менш активних; говірливі студенти домінують у процесі
обговорення. Запобігти цьому може правильна організація ГР та її
ретельне планування.

Знання видів ГР сприяє її оптимальній організації. Як ГР розглядають
навчальні ігри, рольові ігри, драматизацію, спільні проекти, метод
інтерв’ю, заповнення інформаційних прогалин, обговорення проблем,
дискусії тощо. Застосування ВФГ може суттєво допомогти в організації цих
видів ГР. Розглянемо зазначені види ГР.

Навчальні ігри використовуються на всіх етапах навчання. Ігрова
діяльність успішно поєднує навчальну діяльність і спілкування. Навчальні
ігри розвивають навички і вміння учнів на основі багаторазового і
різноманітного виконання мовних або мовленнєвих дій, операцій [1].

Різновидом навчальної гри є рольова гра. Застосування рольової гри у
навчанні іноземної мови досліджували багато вчених (Л.П.Головчицька,
Т.І.Доніч, О.Г.Квасова, Т.І.Олійник, Н.К.Скляренко та ін.). Вони
розглянули особливості, умови організації, структуру і функції ігор. На
їхню думку, рольові ігри подібні за структурою до драматизації, але
драматизація відрізняється більш чіткою організацією та запланованим
сюжетом. У грі групи можуть самостійно розробити сюжет і скласти
сценарій якоїсь події.

Розробка спільних проектів також позитивно впливає на вивчення іноземної
мови. Спільні проекти сприяють розвиткові творчої пізнавальної
діяльності студентів, формують уміння самоосвіти, яке вкрай необхідне
майбутньому вчителю. Мета спільних проектів полягає у виконанні творчих
завдань іноземною мовою, результати яких презентуються усно у формі, яку
обирають студенти; викладач є консультантом з мови та організатором
роботи. Робота над спільним проектом може також включати ділові ігри,
дискусії та обговорення. Деякі вчені цей вид організації навчання
виділяють в окрему методику – проектну, яка вдало об’єднує всі найкращі,
найрезультативніші методи, а також може бути використана зі студентами з
різним рівнем мовних знань та здібностей, різної вікової категорії [4].

Студенти працюють у складі невеликих груп (3-4 особи) над розробленням і
виконанням міні-проектів. Перші три етапи роботи є організаційними. Вони
присвячені визначенню теми проекту, вибору форми заключної та проміжної
презентації, розробці структури проекту. Тематика для всіх груп може
бути однаковою або різною. Якщо теми однакові, студенти розробляють її
по-різному, використовуючи різні форми проміжної звітності та заключної
презентації: стенди і стендові доповіді, креслення, звіт у письмовій
формі, усну презентацію або дискусію за круглим столом. Наявність
широкого вибору завдань дає можливість кожному студенту обрати той вид
діяльності, який відповідає рівню його мовних знань і психічних
особливостей [2].

У процесі роботи над проектом студенти використовують іноземну мову у
різні способи: обговорюючи проблеми, прослуховують автентичний аудіо- та
відео матеріал, читають, складають письмові звіти або доповіді тощо.

Ще одним виокремленим прийомом навчальної діяльності є інтерв’ю. Він
використовується як у режимі парної, так і групової роботи. Цей прийом
придатний для навчання студентів з різним рівнем мовленнєвих вмінь і
навичок: у студентів з низьким рівнем сформованих навичок і вмінь
мовлення інтерв’ю є структурно обмеженими з точки зору лексичного і
граматичного наповнення; у студентів з більш високим рівнем мовних знань
і мовленнєвих умінь інтерв’ю відрізняються структурною, граматичною та
лексичною різноманітністю.

Прийом інтерв’ю схожий до прийому заповнення інформаційних прогалин.
Головними характеристиками такого навчання є спрямованість уваги на
зміст, а не на форму висловлювання; необхідність комунікативної
взаємодії для виконання завдання. Інформація, яку необхідно виявити,
може варіюватися від простої до складної. Так, наприклад, вона може
стосуватися професії, умов її здобуття, особливостей роботи. Більш
складним запитом є визначення змістової інформації, особливо імпліцитної
[3].

Навчальний матеріал (теми, вербальні та зображальні опори, зразки
висловлювань) можуть успішно пред’являтися ВФГ-ою. Навчання іншомовного
матеріалу з використанням ВФГ повинне відбуватися на трьох рівнях:
фактів, понять, цінностей. Під час навчання на першому рівні студенти
вчаться виокремлювати фактичну інформацію з ВФГ; на другому рівні вони
навчаються поєднувати факти у певні ідеї, складати деталі в одне ціле,
шукати додаткову інформацію.

Найвищий – третій – рівень навчання співвідноситься з урахуванням
власних потреб студентів, їхніх інтересів, почуттів і поведінки. Інколи
навчання доречно розпочинати з третього рівня. Коли студенти шукають
інформацію, щоб вирішити якусь важливу для них проблему, вони самі
захочуть знати факти і поняття, які стосуються цієї проблеми. Таким
чином, вони будуть вмотивовано працювати і на перших двох рівнях також.

Опрацювавши матеріал усіх трьох рівнів, можна повернутися до ціннісних
питань, які безпосередньо стосуються студентів: What difference has it
made in your lives? What did you learn that was important to you? What
beliefs of yours have changed or become firmer? How might you live your
life differently as a result of what you’ve learnt?

Отже, ГР на основі матеріалу ВФГ можна організовувати на всіх трьох
етапах навчання. Ґрунтуючись на фактах з ВФГ, студенти відшуковують
додаткову інформацію, пояснюють представлені ВФГ-ою ідеї, висловлюють
свою точку зору.

Висновок. Для підвищення мотивації навчання студентів інститутів та
університетів всі розглянуті види ГР мають базуватися на ситуаціях
реальної соціально-професійної діяльності та життєвих ситуаціях. Спільні
види ГР активізують можливості як окремої особистості, так і особистості
у співпраці з колективом. Використання ВФГ сприяє успішній організації
групової роботи.

Список використаної літератури

1. Данилович І.А. Система ігрових вправ у підручнику English through
Communication для 5 класу середньої школи : автореф. дис… на здобуття
наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.02 / І.А.Данилович. – К., 1994. –
20 с.

2. Титова В.В. Проектна методика як ефективний засіб навчання професійно
спрямованої іншомовної комунікації / В.В.Титова // Вісник КДЛУ. – К. :
КДЛУ, 2000. – Вип.2. – С. 135-139.

3. Brown H.D. Teaching by Principles / H.D.Brown. ? USA : Prentice-Hall,
Inc., 2000. ? 467 p.

4. Haines S. Projects for the EFL Classroom : resource material for
teachers / S.Haines. – Walton-on-Thames Surrey, UK : Nelson, 1989. – P.
1.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020