.

Організаційні умови навчально-виховного процесу (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 1471
Скачать документ

Організаційні умови навчально-виховного процесу

Організація навчально-виховного процесу в ліцеї повинна бути спрямована
на створення оптимальних умов розвитку ліцеїстів таким чином, щоби вони
мали можливість брати участь у різних напрямах, типах, видах творчої
діяльності протягом навчального року, семестру, тижня, уроку

Залежно від типу уроку чи індивідуально-групового заняття, ліцеїсти
виконують функції дослідників, що відповідають функціям вченого, які
вони виконують на різних етапах своєї дослідницької діяльності. Серед
них: доповідач (референт), опонент, рецензент, консультант тощо,
налагоджуючи зворотні зв’язки.

Саксаганський природничо-науковий ліцей, організовуючи
навчально-виховний процес функціонує в декількох якостях: середнього
загальноосвітнього навчального закладу повного дня; Центру
науково-дослідницької роботи ліцеїстів Академії гірничих наук України
(екології, збагачення корисних копалин, філософії, економіки та ін.);
культурного центру світського життя; оздоровчого центру діагностики,
профілактики та реабілітації після захворювання.

Крім цього, ліцей в свою структуру включає науково-методичні об’єднання
(кафедри), на яких ліцеїсти співпрацюють з науковцями, учителями,
інженерами.

Особливості організації креативного навчально-виховного процесу
характеризуються:

наявністю науково-педагогічного колективу, до складу якого входять
вчителі-дослідники, наукові керівники, наукові консультанти,
вихователі-дослідники, психолог;

режимом активізації творчої діяльності ліцеїстів (оптимальний розподіл
навчального року на семестри; тижнева структура, що включає день
«здоров’я і світських занять», щоденне проведення психофізіологічних та
фізкультурних пауз, гаряче харчування, оздоровчі процедури в
профілакторії ліцею, адаптованого до умов навчального дня);

навчальним планом та програмним забезпеченням, що надає можливість для
індивідуалізації навчання (поділ класу на групи до 15 осіб для вивчення
профільних предметів та спеціальних курсів, мікрогрупи – від 2 до 5
ліцеїстів для індивідуального навчання, консультацій);

гуманістичною системою контролю і обліку навчально-дослідницької
діяльності оцінювання, що надає можливість створення стану психологічної
розкутості, творчої свободи ліцеїстів і вияву толерантності;

зворотними динамічними зв’язками в різних системах спілкування:
«ліцеїст-вчитель», «ліцеїст-ліцеїст».

Навчально-виховний процес креативної орієнтації будується з урахуванням
умов, провідними серед яких є:

наявність ситуацій незавершеності та відкритості на противагу жорстко
регламентованим;

сприяння та заохочення численних запитань під час навчання;

мотивація незалежності в поєднанні із відповідальністю;

акцент на самостійних розробках, спостереженнях, відчуттях,
узагальненнях, співставленнях;

усвідомлення мети пошуку і наявності пізнавального інтересу та базових
знань;

розкутість мислення та дій;

переживання творчого стану: натхнення, осяяння, емоційної жвавості,
психологічного комфорту;

полілінгвістичний досвід, що формує різноманітний погляд на світ;

увага до захоплень, інтересів, потреб ліцеїстів з боку педагогів,
батьків та оточуючих.

Саксаганський природничо-науковий ліцей – середній загальноосвітній
заклад, що забезпечує профільну креативну освіту творчо обдарованих
дітей (в складі 8-1-х класів) відповідно до державних освітніх
стандартів. Діє як експериментальний заклад АПН України, кафедра
інноваційної педагогіки Дніпропетровського обласного Інституту
післядипломної педагогічної освіти.

Найбільш важливою складовою частиною ідеології діяльності ліцею є
положення, які відповідають Національній доктрині розвитку освіти
України у ХХІ столітті та співзвучні філософії глобальної освіти, що
передбачають зокрема:

формування національних ціннісних орієнтацій, національної свідомості та
самосвідомості як цінності;

виховання в дітях громадянськості, гуманності, гідності, честі, любові,
совісті тощо;

забезпечення розуміння проблем, які виникають перед світовою
цивілізацією;

виховання здатності ставитись без упередження до інших культур,
розуміння ролі і місця в світовій, загальнолюдській і своїй національній
культурі;

формування дієвого ставлення до вирішення проблем своєї Вітчизни, Світу,
життя своїх рідних, близьких і колег.

Метою ліцею є формування високо інтелектуальної, духовно багатої, творчо
активної особистості – громадянина Української держави, якому властиві,
в першу чергу:

тонке сприйняття дійсності, відкритість до нового і його створення,
розвиток аналітико-синтетичної можливості і мислення, напруженої уваги,
високої готовності пам’яті до запам’ятовування і відтворення.

широке світобачення, ґрунтовні знання з предметів природничо-наукового
циклу (математики і фізики, хімії і біології).

духовне благородство; ліцеїст одержує задоволення не тільки в досягненні
мети, а й в самому творчому процесі.

можливість розрізняти добро і зло, наповнювати просту роботу високим
змістом; чесність, відвертість, але разом з тим гнучкість, уміння
пристосуватися до нових факторів і обставин і ситуацій.

ввічливість, тактовність, терпіння до чужої думки, уважність,
обов’язковість, точність, коректність, природність поведінки.

необхідність здорового способу життя і разом з тим володіння достатнім
потенціалом до напруженої праці і необхідність в ній.

оригінальність, ініціативність, наполегливість, висока самоорганізація і
працездатність.

Мета діяльності ліцею полягає в тому, щоби виховати людину-лідера,
здатну реалізовувати, удосконалювати себе як особистість, що досягається
внаслідок її цілеспрямованості до високої мети – пошуку істини, щастя,
справедливості. Саме тому педагогічний колектив ліцею ставить акцент на
органічне поєднання навчання з продуктивною працею ліцеїстів. У нашому
розумінні праця ліцеїстів, безперечно, має бути продуктивною.

У ліцеї створюються особистісно зорієнтовані умови для забезпечення
кожному ліцеїсту його творчого, інтелектуального, морального, фізичного
розвитку, самоутвердження в різних видах діяльності і одержання широкого
кола знань понад стандартів державного навчального мінімуму.

Основними принципами діяльності ліцею є принципи креативності, гуманізму
і демократизму, гуманітаризації і світського виховання, органічного
взаємозв’язку творчої діяльності ліцеїстів з охороною їх здоров’я.

З метою системної реалізації освітніх програм принципу гуманітаризації
на основі позарелегійного виховання, цілеспрямованого естетичного і
морального виховання в ліцеї функціонують кафедри гуманітарних
предметів, світського виховання і міжнародного співробітництва.

Реалізація принципу демократизації здійснюється шляхом участі педагогів,
ліцеїстів і їх батьків особисто або через їх представників у вирішенні
всіх важливих питань життєдіяльності ліцею.

Ліцей функціонує у складі чотирьох курсів фізико-математичного та
екологічного факультетів. Для керівництва творчою пошуковою роботою
ліцеїстів, професіонального удосконалення педагогів в ліцеї створюються
кафедри за циклами навчальних предметів (математики, фізики, хімії,
біології) і ряд інших. Їх функція – координація діяльності колективу
ліцею у створенні психологічного клімату в навчальному закладі,
формування моральних основ поведінки ліцеїстів, їх творчого розвитку,
охорони здоров’я. Приймаються в ліцей на конкурсній основі учні, які
закінчили 7 класів середньої школи та навчалися на підготовчому
відділені ліцею.

Відповідно до принципу гуманізму особистість кожного ліцеїста
визначається як унікальне творіння природи, вища соціальна цінність.

У ліцеї створюється атмосфера взаємодопомоги і довіри, співчуття,
співпорозуміння, взаємопідтримки і суперництва, співробітництва і
співтворчості, що базується на безоціночному сприйнятті особистості.
Реалізація принципу гуманізму обумовлює побудову навчально-виховного
процесу на основі диференціації змісту, форм і методів навчання
відповідної до індивідуальних особливостей ліцеїстів і забезпечення
особистісного педагогічного підходу. Відповідно до цього принципу
забезпечується гуманістична спрямованість змісту навчання, органічне
поєднання в ньому загальнолюдського, національного.

Провідна направленість у діяльності ліцею – розвиток творчих здібностей
учнів. Навчання базується на основі принципу креативності, згідно з яким
припускається домінуюче застосування частково-пошукового і
дослідницького методів з систематичним залученням ліцеїстів до
науково-дослідницької діяльності.

Принципова відмінність креативної педагогіки ліцею полягає в тому, що
учні в навчально-виховному процесі є дослідниками, а навчальний матеріал
– таким, що досліджується. Основною психологічною ідеєю креативної
педагогіки є ідея свободи учня.

Креативна педагогіка передбачає створення умов для оптимальних емоційних
переживань, які лежать в основі фізичного і психологічного здоров’я
учнів. Про обов’язковість цього у навчальному процесі неодноразово писав
В. О. Сухомлинський.

У ліцеї створюються умови для залучення учнів до розробки особистих
проектів, проведення наукових досліджень з подальшою участю в конкурсах,
публічному захисті творчих робіт тощо. З цією метою вивчається
чотирирічний курс «Основи наукових досліджень», який дає ліцеїстам
теоретичні знання з питань науковедення, виробляє необхідні уміння і
навички у вирішенні творчих науково-дослідних завдань. Для організації
загальноліцейських справ, що сприяють розвитку творчих здібностей
ліцеїстів, створена кафедра наукових досліджень.

Ліцеїст щорічно виконує індивідуальні творчі роботи, в першу чергу, з
екології.

Система педагогічного впливу на ліцеїстів базується на повазі до
особистості кожного ліцеїста, на утвердженні її неповторності,
індивідуальності і будується, перш за все, на відкритті і розвитку
позитивних якостей особистості. У навчально-виховному процесі ліцею
утверджується те, що людина – частина Всесвіту і має все своє життя
вести пошуки єднання з природою. Маючи свої потреби, вона визнає їх
наявність у інших. Утверджується намагання ліцеїстів виразити себе через
використання свого таланту шляхом реалізації своїх якихось обмежень
самодисципліною, почуттям обов’язку, вияв самостійності. Вся атмосфера
ліцею – це атмосфера ліцейського братства з її духом свободи бути собою,
терпимості і поваги до індивідуальності кожного члена ліцейської сім’ї.
Серед принципових орієнтирів нашої виховної системи – відмова від всіх
форм примусу і тим більше – пригнічення; формування у ліцеїстів потреби
бути добрим, щедрим, доброзичливим.

Важливою особливістю устрою життя ліцею є активне, цілеспрямоване
співробітництво педагогів і інших працівників у вирішенні завдань
навчання, виховання, розвитку і оздоровлення ліцеїстів. Це
співробітництво спрямоване, в першу чергу, на формування у ліцеїстів
здорового способу життя і на утвердження цієї ідеї в ліцеї.
Передбачається реальне створення кожному ліцеїсту оптимальних умов для
фізичного, інтелектуального і духовного розвитку на основі постійного
контролю і корекції стану його здоров’я, профілактики захворювань і
реабілітації після хвороби, формування навичок самопрофілактики і
самооздоровлення. У ліцеї з цією метою функціонує кафедра «Здоров’я».

Науково-методична діяльність педагогів у системі креативної освіти
обов’язкова, бо творчу особистість ліцеїста може створити тільки творчий
педагог.

Таким чином, Саксаганський природничо-науковий ліцей – це
багатофункціональна, відкрита система, що виступає як навчальний заклад
для обдарованих і здібних дітей, забезпечує одержання освіти вище
мінімуму, початкову науково-теоретичну, науково-практичну підготовку, а
також задовольняє різносторонні запити ліцеїста як індивідууму,
особистості. Разом з тим ліцей є науково-дослідною (екологічною і
педагогічною) лабораторією.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020