.

Навчання дорослих як наукова проблема (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1647
Скачать документ

Актуальні проблеми психологічної підготовки менеджерів і персоналу
організацій до забезпечення організаційного розвитку освітніх
організацій

Вирішення складних соцiально-полiтичних та економiчних завдань,
пов’язаних із розбудовою Української держави та її інтеграцією в
європейський простір, значною мірою, на наш погляд, залежить від
ефективності діяльності вітчизняних освітніх організацій.

Однією із важливих умов вирішення цієї проблеми є забезпечення
організаційного розвитку (розвитку організації) освітніх організацій,
який передбачає, насамперед, постановку перед освітніми організаціями
нових, інноваційних завдань, що відповідають соціально-економічним
змінам, які відбуваються в суспільстві, прогнозування інноваційних змін
та створення відповідних організаційно-психологічних умов для їх
впровадження. Разом з тим, як показує попередній аналіз діяльності
вітчизняних освітніх організацій, проблеми організаційного розвитку в
багатьох освітніх організаціях не ставляться взагалі або вирішуються
стихійно, без чітко визначених підходів і моделей, урахування
психологічних чинників та умов, що знижує ефективність діяльності
освітніх організацій в умовах відсутності спеціальної психологічної
підготовки менеджерів та персоналу. Це досить часто призводить до
певного “випадання” освітніх організацій із загального соціального
контексту, їх невміння адаптуватися до нових вимог, виникнення хаотичні
в діяльності менеджерів та персоналу, незадоволеності працівників
роботою, зниження конкурентноздатності освітніх організацій тощо.

Аналіз досвіду діяльності освітніх організацій показує також, що
психологічна підготовка менеджерів та персоналу освітніх організацій до
психологічного забезпечення організаційного розвитку в більшості
організацій практично відсутня. Це досить часто негативно позначається
на діяльності освітніх організацій, на визначенні та досягненні ними
інноваційних завдань.

На основі аналізу зарубіжної літератури зробили висновок, що
проблема вивчення психологічних особливостей організаційного розвитку є
однією з найбільш актуальних проблем у сучасній організаційній
психології. Цій проблематиці в організаційній психології присвячено
спеціальний напрям, який має назву “організаційний розвиток”
(Organizational Development). Серед відомих зарубіжних дослідників з
цієї проблеми слід зазначити таких авторів, як E. Banberg, A. Caetano,
J. M. Piero. B. Wilpert, H.Sinangi, C.Vlerick та інших. Зазначеними
авторами визначено зміст та основні етапи організаційного розвитку в
умовах глобалізації і впровадження інформаційних технологій, визначено
низку принципів діяльності організацій в умовах соціально-економічних
змін.

Щодо вітчизняних дослідників, то варто зазначити, що окремі проблеми
діяльності освітніх організацій в умовах соціально-економічних змін
знайшли певне відображення в роботах окремих авторів [1-5; 8-10]. Разом
з тим, проблема психологічного забезпечення організаційного розвитку
освітніх організацій раніше не була предметом спеціального дослідження.

Виходячи із актуальності та недостатньої розробленості проблеми в
літературі, визначили такі завдання дослідження:

1. Визначити актуальні проблеми досліджень психологічного забезпечення
організаційного розвитку освітніх організацій.

2. Розробити та апробувати технологію психологічної підготовки
менеджерів і персоналу до забезпечення організаційного розвитку освітніх
організацій.

Методика та організація дослідження.

Для проведення дослідження використовувалися такі методи: а)
теоретичного аналізу проблеми; б) діагностичні (тестування; опитування;
спостереження та ін.); в) методи активного навчання (мультимедійні
презентації; міні-лекції; психологічні практикуми; аналітичні “домашні
завдання”; групові обговорення; “Мозковий штурм”; “Криголам” та інші).

Дослідження проводилося спільно працівниками лабораторії
організаційної психології Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН
України та лабораторії педагогічного менеджменту Київського обласного
інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів у межах реалізації
науково-дослідного проекту лабораторії організаційної психології
“Психологічні засади забезпечення організаційного розвитку” Інституту
психології ім.. Г.С.Костюка АПН України (2008-2012 р.р., науковий
керівник – професор Л.М.Карамушка).

Результати дослідження.

1. Актуальні проблеми досліджень психологічного забезпечення
організаційного розвитку освітніх організацій.

На основі аналізу літератури та попереднього аналізу діяльності освітніх
організацій можна зробити висновок про те, що актуальні проблеми
психологічного забезпечення діяльності освітніх організацій можна
віднести до таких двох основних груп:

а) проблеми, які стосуються побудови теоретичної моделі психологічного
забезпечення організаційного розвитку освітніх організацій;

б) проблеми, які мають відношення до практичної моделі дослідження
проблем психологічного забезпечення організаційного розвитку освітніх
організацій.

Перша група завдань – щодо побудови теоретичної моделі психологічного
організаційного розвитку – включає, на наш погляд, дослідження низки
психологічних проблем, які можуть бути об’єднані у такі підгрупи.

Перша підгрупа завдань стосується визначення сутності та
психологічних особливостей організаційного розвитку освітніх
організацій, а саме:

– визначення змісту та психологічних аспектів організаційного розвитку
освітніх організацій;

– побудова моделі психологічного забезпечення організаційного розвитку
освітніх організацій та його психологічного забезпечення тощо.

Друга підгрупа завдань спрямована на визначення психологічних
особливостей основних етапів організаційного розвитку освітніх
організацій; вони передбачають таке:

– аналіз основних потреб клієнтів освітніх організацій і методів їх
психодіагностики: а) на макрорівні (потреби суспільства); б) на
мезорівні (потреби міської або сільської громади, з якою взаємодіє
освітня організація); в) на мікрорівні (потреби учнів та їхніх батьків)
тощо;

– на основі врахування основних потреб клієнтів освітніх організацій
визначення основних цілей діяльності освітніх організацій і
психологічних методів їх продукування (“мозковий штурм”,
“SWOT-analyses” та ін.);

– аналіз основних психологічних ресурсів забезпечення організаційного
розвитку освітніх організацій (разом із матеріальними, технологічними,
інформаційними тощо);

– реалізацію основних цілей організаційного розвитку та створення
психологічних умов для їх досягнення (професійна та психологічна
підготовка, створення професійних груп для обміну досвідом і обговорення
проблемних питань, самоаналіз тощо);

– здійснення контролю за мірою досягнення цілей організаційного розвитку
за допомогою спеціальних психологічних методів (моніторинг основних
показників організаційного розвитку, рефлексія результатів професійного
та особистісного розвитку тощо).

Третя підгрупа завдань забезпечує врахування основних психологічних
чинників, що впливають на організаційний розвиток освітніх організацій.
Це такі завдання:

– розкриття сутності конкурентоздатності освітньої організації як
чинника організаційного розвитку;

– аналіз ролі управлінської команди в забезпеченні організаційного
розвитку освітніх організацій;

– визначення ролі, особливостей прийняття та реалізації управлінських
рішень менеджерами освітніх організацій щодо організаційного розвитку;

– аналіз сутності та рівня професійної компетентності менеджерів та
персоналу освітніх організацій щодо забезпечення організаційного
розвитку;

– визначення впливу особистісного розвитку керівників освітніх
організацій на організаційний розвиток освітніх організацій;

– вивчення особливостей та видів ділового спілкування в організації як
психологічного чинника організаційного розвитку;

– аналіз ролі та основних виявів професійного стресу та синдрому
“професійного вигорання” як психологічного чинника організаційного
розвитку та ін.

Друга група завдань, яка стосується побудови практичної моделі
психологічного забезпечення організаційного розвитку освітніх
організацій, у свою чергу, передбачає, на наш погляд, вирішення основних
підзавдань.

Перша підгрупа завдань слугує вивченню психологічних проблем,
які виникають у процесі організаційного розвитку освітніх організацій, а
саме:

– з’ясування міри орієнтації освітніх організацій на організаційний
розвиток;

– аналіз основних досягнень та обмежень організаційного розвитку
конкретних освітніх організацій;

– виявлення рівня психологічної компетентності менеджерів та персоналу
освітніх організацій щодо забезпечення організаційного розвитку;

– визначення основних психологічних бар’єрів, які стоять на шляху
забезпечення організаційного розвитку освітніх організацій;

– з’ясування типу організаційного розвитку конкретної освітньої
організації тощо.

Друга підгрупа завдань спрямована на розроблення технології
психологічного забезпечення організаційного розвитку освітніх
організацій, зокрема, такого:

– інформаційного компонента технології (визначення сутності
організаційного розвитку, його видів, стратегій і методів, а також
психологічних основ його забезпечення);

– діагностичного компонента технології (розроблення діагностичного
інструментарію для такого: вивчення потреб клієнтів освітніх
організацій; установлення міри орієнтації освітніх організацій на
організаційний розвиток; визначення основних психологічних проблем, які
виникають у процесі організаційного розвитку; аналізу психологічних
чинників, які негативно або позитивно впливають на організаційний
розвиток; визначення типів організаційного розвитку, притаманних певній
освітній організації; здійснення моніторингу результатів здійснення
організаційного розвитку тощо);

– корекційно-розвивального компонента технології (подолання негативних
установок або розвиток позитивних установок у працівників освітніх
організацій щодо організаційного розвитку; вибір адекватної стратегії та
методів організаційного розвитку для конкретної освітньої організації;
здійснення психологічної підготовки менеджерів і персоналу організацій
до здійснення організаційного розвитку; впровадження тренінгових програм
для психологічної підготовки персоналу освітніх організацій до
організаційного розвитку; використання індивідуальної та групової моделі
консультування з проблем організаційного розвитку тощо).

Третя підгрупа завдань зорієнтована на розроблення
технології психологічної підготовки менеджерів і персоналу освітніх
організацій до здійснення організаційного розвитку, а саме:

– визначення цілей психологічної підготовки;

– обґрунтування організаційних форм психологічної підготовки (наприклад,
тренінги-семінари, тренінги тощо в межах безпосередньо освітньої
організації, районних (міських) відділів (управлінь) освіти, в
інститутах післядипломної освіти та ін.);

– визначення змісту психологічної підготовки (з урахуванням теоретичної
моделі психологічного забезпечення організаційного розвитку та потреб
конкретних освітніх організацій);

– розроблення різноманітних інтерактивних технік навчання;

– визначення критеріїв і методів діагностики ефективності навчання тощо.

Висновки. Розроблення зазначених психологічних проблем як на
теоретичному, так і на практичному рівнях сприятиме, на наш погляд,
більш ефективному забезпеченню організаційного розвитку освітніх
організацій.

2. Технологія психологічної підготовки менеджерів і персоналу до
забезпечення організаційного розвитку освітніх організацій.

Емпіричне дослідження проводилося протягом 2007-2008 навчального року в
межах спеціально організованого семінару-тренінгу для членів
управлінських команд (директори шкіл, заступники директорів шкіл,
психологи) інноваційних шкіл Київської області. У роботі
семінару-тренінгу взяло участь 25 осіб.

У результаті дослідження були отримані такі основні результати:

Дослідження показало, що однією із можливих форм психологічної
підготовки менеджерів і персоналу освітніх організацій до забезпечення
організаційного розвитку є організація на базі інститутів післядипломної
педагогічної освіти спеціальної психологічної підготовки працівників
інноваційних освітніх організацій.

Як організаційну форму такої підготовки застосовано
семінар-тренінг “Психологічні основи забезпечення організаційного
розвитку освітніх організацій”, який проводився для представників
інноваційних шкіл один раз на два місяці (по 6 академічних годин кожен
семінар). Загальна кількість годин – 30 академічних годин.

За змістом семінар-тренінг поєднував такі основі теми:
“Сутність організаційного розвитку, його психологічні аспекти”; “Потреби
клієнтів освітніх організацій, методи їх діагностики”; “Визначення
цілей як важлива складова організаційного розвитку освітніх
організацій”; “Основні підходи до реалізації цілей організаційного
розвитку освітніх організацій”; “Психологічні умови забезпечення
інноваційного організаційного розвитку освітніх організацій” та ін.

Технологія психологічного забезпечення організаційного розвитку
освітніх організацій була побудована на основі технологічного підходу,
розробленого одним із авторів статті [7]. Цей підхід, який
реалізувався в межах діяльності семінару-тренінгу, складався із таких
основних компонентів:

а) інформаційного – розкриття сутності організаційного розвитку,
психологічних чинників та умов його здійснення тощо;

б) діагностичного, тобто проведення психологічних досліджень як у
навчальній аудиторії (у формі психологічних практикумів), так і в умовах
діяльності конкретних освітніх закладів (у вигляді спеціальних польових
досліджень), спрямованих на вивчення актуальних проблем організаційного
розвитку та виявлення наявності (або відсутності) необхідних
психологічних ресурсів (на рівні конкретних працівників – учасників
тренінгу, педагогічного колективу, освітньої організації в цілому) для
забезпечення організаційного розвитку;

в) корекційно-розвивального – розроблення спеціальних програм
організаційного розвитку конкретної освітньої організації з урахуванням
потреб її клієнтів, профілю її діяльності, підготовки персоналу,
соціуму, з яким взаємодіє організація тощо.

Варто наголосити, що кожне із занять тренінгу-семінару
проходилося саме за таким дизайном, який включає всі елементи
технології.

Основними методами активного соціально-психологічного навчання
були такі: мультимедійна презентація; міні-лекція; психологічний
практикум; аналітичне “домашні завдання”; групове обговорення; “Мозковий
штурм”; “Криголам” та інші.

Обов’язковою умовою забезпечення результативності роботи
семінару-тренінгу було виконання представниками конкретних освітніх
закладів аналітичних “домашніх завдань”, які включають:

а) проведення психологічних досліджень у школі (за необхідності, – в
сільській або міській громаді), спрямованих на вивчення потреб клієнтів;

б) оброблення та аналіз отриманих результатів;

в) визначення на основі проведеного дослідження актуальних завдань і
напрямів організаційного розвитку освітньої організації;

г) представлення результатів діагностико-аналітичної роботи у вигляді
спеціальних презентацій;

д) обговорення презентацій на засіданні семінару-тренінгу (постановка
уточнюючих та проблемних завдань учасниками семінару-тренінгу, внесення
рекомендацій, оцінка роботи членами експертної групи тощо).

Важливою умовою виконання всіх завдань семінару-тренінгу була
участь у його роботі представників як адміністративного персоналу школи,
так і психологів, оскільки саме таке поєднання дало можливість
забезпечити глибоке осмислення психологічних аспектів організаційного
розвитку конкретних освітніх закладів, використовувати адекватні
психологічні діагностичні методи, корекційно-розвивальні процедури тощо.

Дослідження показало, що залучення до роботи в такому
семінарі-тренінгу представників саме інноваційних навчальних закладів
дає можливість відпрацювати модель психологічної підготовки працівників
освітніх організацій до забезпечення організаційного розвитку, яка
надалі може бути використана для інших шкіл.

Суттєвою умовою забезпечення ефективності семінару-тренінгу є
також постановка перед його учасниками завдання, яке полягає у
проведенні науково-практичної конференції “Психологічні та економічні
основи забезпечення організаційного розвитку освітніх організацій”
(22–23 травня 2008 р., м. Біла Церква) [6] для представників інших
освітніх організацій з різних областей України. Це сприяло оволодінню
учасниками семінару-тренінгу певними науково-дослідними вміння та
навичками, а саме:

а) проведення науково-прикладного дослідження;

б) аналізу та осмислення результатів науково-прикладного дослідження;

в) підготовки тез виступу на науково-практичній конференції (для
публікації в науковому збірнику);

г) розроблення дизайну презентації для виступу на науково-практичній
конференції (відбір актуальної проблематики; розроблення плану виступу;
підбір матеріалу для виступу; забезпечення у виступі гармонійного
поєднання текстового та образного матеріалу тощо);

д) отримання попереднього досвіду здійснення презентації перед своїми
колегами тощо.

Потрібно зазначити, що досвід роботи учасників семінару-тренінгу знайшов
відображення у спеціальному розділі “Особливості введення змін та
організаційного розвитку освітніх організацій Київського регіону” [6],
включеного до наукового збірника тез виступів, підготовленого
учасниками семінару-тренінгу за результатами його роботи.

Висновки. Використання розроблених організаційно-змістовних
підходів дозволяє, на нашу думку, здійснювати ефективну психологічну
підготовку менеджерів і персоналу до забезпечення організаційного
розвитку освітніх організацій у системі післядипломної педагогічної
освіти.

Список використаних джерел

1. Карамушка Л.М. Психологічні проблеми запровадження змін в освітніх
організаціях // Вісник піcлядипломної освіти: збірник наукових праць. –
Випуск 4 / Ред. кол.: В.В.Олійник (гол. ред.) та ін. – К.: Міленіум,
2007. – С. 172-178.

2. Карамушка Л.М. Тренінг “Психологічні основи управління змінами в
освітніх організаціях” // Актуальні проблеми психології. – Том. 1.:
Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія:
Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України /
За ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К.: Наук. світ, 2007. –
Частина 19. – С.3-7.

3. Карамушка Л.М. Психологічні основи управління змінами в освітніх
організаціях: Навчально-методичний посібник. – Біла Церква: КОІПОПК,
2008. – 76с.

4. Карамушка Л.М., Клокар Н.І., Філь О.А. Технологія формування
управлінської команди освітньої організації: Навчально-методичний
посібник . – Біла Церква: КОІПОПК, 2008. – 64с.

5. Карамушка Л.М., Клокар Н.І., Бондарчук О.І., Федосова Г.Л., Філь
О.А., Івкін В.М., Ковальчук О.С., Креденцер О.В., Терещенко К.В.,
Чубарук О.В. Технологія підготовки персоналу освітніх організацій до
роботи в умовах соціально-економічних змін: Навчально-методичний
посібник / За ред. Л.М.Карамушки – Біла Церква: КОІПОПК, 2008. –
100с.

6. Психологічні та соціально-економічні основи забезпечення
організаційного розвитку освітніх організацій: Тези науково-практичної
конференції (22-23 травня 2008 р., м. Біла Церква) / За науковою
редакцією С.Д.Максименка, Л.М.Карамушки, Н.І.Клокар. – К.: Науковий
світ, 2008. – 136с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020