.

Навчально-методична і наукова робота Тернопільського національного економічного університету (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 2048
Скачать документ

Реферат на тему:

“Навчально-методична і наукова робота Тернопільського національного
економічного університету”

ПЛАН

1. Характеристика наукової та науково-технічної діяльності ТНЕУ

2. Навчально-методична робота ТНЕУ

3. Науково-дослідна частина ТНЕУ

Список використаної літератури

1. Характеристика наукової

та науково-технічної діяльності ТНЕУ

Наукова та науково-технічна діяльність у Тернопільському національному
економічному університеті зорієнтована на: досягнення державних
стандартів якості підготовки фахівців з вищою освітою та
науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, фундаменталізацію
освітньої підготовки та універсалізацію навчального процесу через
поєднання науки і освіти, наукове забезпечення навчального процесу,
формування і розвиток наукових шкіл, підтримку молодої науки,
забезпечення інноваційної моделі розвитку економіки України.

В Університеті сформована Концепція наукової та науково-технічної
діяльності як складова Концепції розвитку ВНЗ; розроблені Заходи щодо
розвитку науки в Університеті на період 2007-2008 років; визначені
наступні пріоритети: спрямування фундаментальних та прикладних
науково-дослідних робіт на вирішення актуальних проблем економіки
України та широке впровадження результатів наукових досліджень; тісна
співпраця з установами НАН України, АПН України та галузевими
академіями; забезпечення інтеграції навчального процесу, науки та
виробництва, органічної єдності змісту освіти й програми наукової
діяльності; розвиток міжнародного науково-технічного співробітництва,
участь у розробці проектів з закордонними партнерами; підтримка наукових
шкіл, забезпечення їх розвитку; підготовка молодих науковців для
наукових шкіл – магістрів, кандидатів і докторів наук; вдосконалення
організації науково-дослідної роботи студентів у рамках єдиної системи
безперервної підготовки фахівців вищої кваліфікації від бакалаврату до
аспірантури; популяризація наукових досягнень науковців шляхом активної
участі у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, виставках,
виступах у засобах масової інформації.

Організаційно-функціональна структура наукової та науково-технічної
діяльності Університету сьогодні передбачає наявність підрозділів, що
забезпечують підготовку і атестацію науково-педагогічних кадрів;
організацію науково-дослідної роботи факультетів, кафедр,
науково-дослідних інститутів, центрів; координацію роботи молодих
вчених; організацію науково-дослідної роботи студентів;
науково-дослідну, інноваційну та патентно-ліцензійну діяльність, а також
науково-видавничу діяльність. В університеті функціонують:
Науково-дослідний інститут інтелектуальних комп’ютерних систем;
Науково-дослідний інститут методології та економіки вищої освіти;
Науково-дослідний центр історії грошей; Центр досліджень контролінгу;
Консультаційно-тренінговий центр „Клен”; Відділ інтелектуальної
власності; Група організації науково-дослідних робіт; Група аналізу та
науково-технічної інформації; Лабораторії: з актуальних проблем
економіки України, з фінансово-економічних проблем сталого розвитку, з
проблем матеріалознавства, з проблем інформаційних технологій.
Розроблені і затверджені: Положення про організацію наукової,
науково-технічної діяльності ТНЕУ, Положення про наукові школи ТНЕУ,
Положення про науково-технічну раду з головних напрямків наукових
досліджень, Положення про науково-дослідну частину, Положення про
проведення конкурсного відбору і експертизи при формуванні держбюджетної
тематики науково-дослідних робіт, Положення про Раду молодих вчених,
Положення про оплату праці наукових та інженерно-технічних працівників
науково-дослідної частини.

Щорічно факультети, навчальні інститути та наукові підрозділи
університету звітують про підсумки наукової та науково-технічної
діяльності на засіданні науково-технічної ради з головних напрямів
наукових досліджень, а загальний звіт про наукову та науково-технічну
діяльність затверджується Вченою радою університету.

Підготовка науково-педагогічних кадрів здійснюється через аспірантуру,
докторантуру, шляхом прикріплення здобувачами наукового ступеня найбільш
перспективних викладачів ТНЕУ. У 2002-2006 рр. функціонували
докторантура з 4 спеціальностей та аспірантура з 18, з 1 січня 2007 року
після перереєстрації функціонують докторантура з 4 спеціальностей та
аспірантура з 16 спеціальностей (економічні науки – 11, історичні науки
– 1, національна безпека – 1, технічні науки – 3).

В Університеті функціонують 3 спеціалізовані вчені ради: Д 58.082.01,
якій надано право проводити захист на здобуття наукового ступеня доктора
(кандидата) економічних наук за 2 спеціальностями: 08.00.02 – світове
господарство і міжнародні економічні відносини, 08.00.03 – економіка та
управління національним господарством; Д 58.082.03, якій надано право
проводити захист на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата)
економічних наук за 3 спеціальностями: 08.00.04 – економіка та
управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 08.00.08 –
гроші, фінанси і кредит, 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та
аудит (за видами економічної діяльності); К 58.082.02, якій надано право
проводити захист на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
за 2 спеціальностями: 05.13.05 – елементи та пристрої обчислювальної
техніки та систем керування, 05.13.13 – обчислювальні машини, системи та
мережі. За останні 5 років працівниками та аспірантами захищено 12
докторських та 145 кандидатських дисертацій. Вже у 2007 році захищено 2
докторські та 8 кандидатські дисертації.

Реалізуючи елементи інтеграції вузівської і академічної науки в
університеті функціонують:

– Науково-координаційна рада Західного наукового центру НАН України і
Міністерства освіти і науки України у Тернопільській області, яка
здійснює роботу щодо наукового забезпечення вирішення проблем
економічного та соціального розвитку регіону;

– Науково-навчальний комплекс “Економосвіта”, створений університетом
спільно з Інститутом регіональних досліджень НАН України, Національним
університетом „Львівська політехніка”, Львівським банківським інститутом
НБУ. Починаючи з 2007 року до нього ввійшли Львівська комерційна
академія, Львівська державна фінансова академія, Ярославська державна
вища школа фахової освіти (Польща), таким чином комплекс набув статусу
міжнародного. Подали заявку Пряшівський університет (Словаччина) і
Ніредьгазький університет (Угорщина).

Університет здійснює заходи щодо подвійного підпорядкування
Науково-дослідного інституту інтелектуальних комп’ютерних систем ТНЕУ
МОН України та НАН України, зокрема заключені угоди про спільну
науково-освітню діяльність з: Інститутом кібернетики ім. Глушкова НАН
України, Інститутом космічних досліджень Національної академії наук і
Національного космічного агентства України, Донецьким державним
інститутом штучного інтелекту, Донецьким національним технічним
університетом.

2. Навчально-методична робота ТНЕУ

Сьогодні в науковій роботі університету бере участь понад 1200 осіб
професорсько-викладацького складу. Плідно працюють наукові школи за
такими напрямками наукових досліджень і підготовки науково-педагогічних
кадрів вищої кваліфікації, як: організація управління і регулювання
економікою на макро- і мезорівнях; фінанси, грошовий обіг і кредит;
світове господарство і міжнародні економічні відносини; облік, аналіз та
аудит; економіка сільського господарства і АПК; історія;
економіко-математичні методи, комп’ютерні системи і мережі; психологія
та педагогіка.

Ефективною формою фундаменталізації вищої освіти та продуктом наукової
діяльності наукових шкіл є виконання фундаментальних досліджень та
прикладних наукових розробок з пріоритетних напрямків у розвитку науки і
техніки. Щорічно Університетом виконується понад 90 науково-дослідних
робіт, обсяг яких зростає. Університет йде по шляху диверсифікації
джерел фінансування наукових досліджень. Відповідно до тематичного плану
науково-дослідних робіт, що фінансуються із коштів державного бюджету
Міністерством освіти і науки України, в 2002-2006 рр. науковцями
Університету виконувалось 46 науково-дослідних робіт на суму 622,3
тис.грн.; у сфері забезпечення діяльності Державного фонду
фундаментальних досліджень – одна науково-дослідна робота на суму 66,0
тис.грн.; на виконання зобов’язань України у сфері міжнародного
науково-технічного співробітництва виконувалось 7 науково-дослідних
робіт на суму 204,7 тис.грн.; у сфері розвитку державної служби – одна
науково-дослідна робота на суму 30,0 тис.грн. (замовник –
Головдержслужба України); у сфері розвитку державних фінансів – одна
науково-дослідна робота на суму 30,0 тис.грн.; в рамках виконання робіт
за договорами з підприємствами (організаціями) – 11 науково-дослідних
робіт на суму 91,0 тис.грн. У 2007 році обсяг фінансування наукових
робіт складає: 379,1 тис.грн., а з врахуванням міжнародних освітніх
проектів, які містять наукову складову – понад 500 тис. грн.

Результати наукових досліджень представлені професорсько-викладацьким
колективом у вигляді ґрунтовних монографічних досліджень, інших наукових
праць (статті, підручники, навчальні посібники), тематичними науковими
виданнями (журнали, щорічники), Економічною енциклопедією,
„Енциклопедією Тернопільщини”, тощо. За останні 5 років
професорсько-викладацьким складом Університету опубліковано 8846
наукових праць, в тому числі монографій – 117, підручників – 68,
навчальних посібників – 634. Одержано 38 патентів України на винаходи і
корисні моделі.

В Університеті видаються 5 фахових наукових журналів: „Вісник ТНЕУ”,
„Журнал європейської економіки”, „Світ фінансів”; Всеукраїнський
науковий та соціально-психологічний часопис „Психологія і суспільство”,
„Комп’ютинг”; 4-х фахових наукових збірники: „Наукові записки” (збірник
наукових праць кафедри економічного аналізу), „Українська наука: минуле,
сучасне, майбутнє”, „Регіональні аспекти розвитку і розміщення
продуктивних сил України”, „Наука молода”.

Результати наукових досліджень професорсько-викладацького складу,
докторантів, аспірантів та здобувачів наукового ступеня щорічно
презентуються на міжнародних, всеукраїнських, регіональних та
внутріуніверситетських наукових конференціях, семінарах та круглих
столах. Протягом останніх 5 років таких заходів проведено 81, зокрема:
18 міжнародних, 15 всеукраїнських, 6 загальноуніверситетських
конференцій, 19 наукових семінарів (5-міжнародних) та 23 круглих столи.
Щорічно в рамках Днів науки відбуваються загальноуніверситетські
наукові конференції: “Науково-дослідна робота студентів: формування
особистості майбутнього вченого, фахівця високої кваліфікації”
(студентська наукова конференція); “Економічні, правові, інформаційні та
гуманітарні проблеми розвитку України в постстабілізаційний період”
(наукова конференція професорсько-викладацького складу, докторантів,
аспірантів та здобувачів наукового ступеня).

Щорічно Університет бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських
виставках, на яких представляє свої досягнення у збереженні кращих
традицій національної системи освіти, впровадження в навчальний процес
сучасних технологій навчання, комп’ютерних систем і нових підручників, в
інтеграції до світового освітнього простору. ТНЕУ неодноразово
відзначений дипломами.

Університетська наука інтегрується в світовий науковий простір.
Виконуються двосторонні угоди із питань наукового співробітництва з
провідними вищими закладами освіти Німеччини, Нідерландів, Англії,
Швеції, Франції, Болгарії, Польщі, Росії, США, Канади, Китаю, Данії,
Вірменії, В’єтнаму, Таїланду, Чехії, Румунії, Литви, Італії, Австрії;
реалізуються спільні науково-технічні проекти у галузі інформаційних
технологій; виконуються міжнародні освітні проекти, за рахунок коштів
міжнародних освітніх організацій, програм та фондів, які містять наукову
складову.

Активно функціонують в Університеті Рада молодих вчених та Студентське
наукове товариство.

Таким чином, університет використовує нові форми організації
науково-дослідної роботи, які націлені на інтеграцію діяльності вищого
навчального закладу з науковими установами НАН України, міжвузівське
наукове співробітництво, співробітництво з центральними та регіональними
органами виконавчої влади, формування консультативних груп.
Забезпечується відкритість інформації про наукову та науково-технічну
діяльність Університету.

Проректор з наукової роботи, д.е.н., професор – А.Ф.Мельник

3. Науково-дослідна частина ТНЕУ

Історія

Науково-дослідна частина є структурним підрозділом Тернопільського
національного економічного університету, створеним для організації та
координації його наукової та науково-технічної діяльності.

НДЧ є правонаступником науково-дослідного сектору, який створено у 1971
році.

Науково-дослідний сектор був створений колишнім Міністерством вищої і
середньої спеціальної освіти УРСР (наказ від 26 квітня 1971 р. № 248) з
метою організації проведення науково-дослідних робіт для підприємств і
організацій на госпдоговірних засадах.

Першим начальником цього підрозділу був кандидат технічних наук
Патерикін Володимир Іванович. Будучи фахівцем з радіоелектроніки, при
формуванні наукової тематики перевагу надавав дослідженням в цій галузі,
створивши за короткий строк колективи дослідників на чолі з Саченком
А.О., Бучинським Я.В., Домбровським З.І. та ін. Так звана „технічна”
тематика набула значного розвитку, госпдоговори з наукових досліджень
укладались з підприємствами, іншими науковими організаціями на тривалі
терміни (3-5 років). За результатами цих досліджень було створено ряд
новітніх приладів для різних галузей народного господарства, в тому
числі й для оборони, отримано свідоцтва на винаходи.

З лютого 1973 р. по жовтень 1977 р. НДС очолював Матенчук Юліан
Іванович. В цей період набуває розвитку економічна тематика наукових
досліджень, що пов’язане з укріпленням профільних кафедр
науково-педагогічними кадрами вищої кваліфікації – докторами і
кандидатами економічних наук.

З жовтня 1977 р. по березень 1984 р. НДС очолював П’єх Володимир
Михайлович, а з березня 1984 р. по березень 1986 р. – Вербінський
Михайло Миколайович. На ці роки припадає найбільший розвиток обсягів
госпдоговірних наукових досліджень для потреб народного господарства
(обсяг становив понад 1 млн.крб.).

НДС став своєрідним полігоном підготовки науково-педагогічних кадрів
вищої кваліфікації.

У 1984 році спільним наказом Міністерства електронної промисловості СРСР
№ 188 від 19.03.84 р. і Міністерства вищої і середньої спеціальної
освіти УРСР № 111 від 11.04.84 р. було створено галузеву
науково-дослідну лабораторію автоматизованих систем збору і обробки
інформації (ГНДЛ). Тут слід зазначити й те, що співробітники цієї
лабораторії та госпдоговірних тем, які виконувались під керівництвом
Саченка А.О., зіграли дуже важливу роль в процесах комп’ютеризації усіх
ділянок діяльності на всіх етапах становлення і розвитку вузу – від
ТФЕІ, ТІНГ, ТАНГ і до теперішнього Тернопільського національного
економічного університету, який має високий рейтинг серед вищих
навчальних закладів України.

З березня 1986 р. до грудня 2000 р. НДС очолював Благуляк Валерій
Омелянович.

З метою дальшого розвитку наукових досліджень, направлених на розробку
та вдосконалення програмно-технічного і метрологічного забезпечення
автоматизованих систем управління технологічними процесами та
підприємством в 1994 році спільним наказом Тернопільського інституту
народного господарства та Тернопільським виробничим об’єднанням „Оріон”
та заводом „Квантор” ГНДЛ реорганізовано в галузеву науково-дослідну
лабораторію автоматизованих систем та мереж.

У 1995 р. науково-дослідний сектор був перейменований у
інформаційно-аналітичний центр, а з 10 травня 2001 року – в
науково-дослідний сектор (наказ № 232 від 10.05.01 р.). З 1 січня 2001
року начальником ІАЦ (пізніше НДС, НДЧ) призначено Письменного Валерія
Івановича. В цей період Академія приймає участь у виконанні
науково-дослідних робіт, які фінансуються за рахунок коштів державного
бюджету Міністерством освіти і науки України. Поступово нарощується
обсяг науково-дослідних робіт.

За останні 5 років удосконалена організаційно-функціональна структура
наукової та науково-технічної діяльності Університету, згідно наказу
ректора від 31.03.2004 року № 207, науково-дослідний сектор
реорганізовується в науково-дослідну частину, яка виконує сьогодні такі
функції:

– організація планування та виконання науково-дослідних робіт з
держбюджетної, госпдоговірної тематики, міжнародних науково-технічних
проектів, а також досліджень, які виконуються в межах основного робочого
часу професорсько-викладацького персоналу в напрямках: органічної
єдності змісту освіти і програм наукової діяльності;

– спрямування фундаментальних, прикладних досліджень і розробок на
розв’язання важливих соціально-економічних завдань, підготовки
науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;

– організація та проведення конкурсів на виконання науково-дослідних
робіт, що фінансуються за рахунок коштів держбюджету Міністерством
освіти і науки України, Державним фондом фундаментальних досліджень,
міжнародних грантів, тощо;

– на основі пропозицій кафедр постійне інформування потенційних
споживачів науково-технічної продукції про можливості виконання
науково-дослідних робіт на госпдоговірній основі, а також здійснювати
контроль за їх виконанням;

– формування перспективного і поточного Тематичного плану
науково-дослідних робіт, які виконуються науково-педагогічними
працівниками у межах основного робочого часу та здійснювати контроль за
його виконанням;

– представлення на державну реєстрацію науково-дослідних,
дослідно-конструкторських робіт;

– формування Плану наукових видань за результатами наукових досліджень;

– розробка і представлення проректору з наукової роботи пропозицій щодо
впровадження нових форм організації наукової та науково-технічної
діяльності, підвищення ефективності науково-дослідних робіт;

– сприяння розвитку творчих зв’язків з науковими установами НАН України,
АПН України, вищими навчальними закладами, Управлінням освіти і науки
облдержадміністрації, зарубіжними вищими навчальними закладами,
підприємствами і організаціями;

– формування щорічного Плану проведення наукових та науково-технічних
заходів;

– сприяння організації науково-дослідної роботи студентів у рамках
єдиної системи безперервної підготовки фахівців вищої кваліфікації від
бакалаврату до аспірантури;

– участь в організації проведення наукових, науково-практичних,
науково-методичних семінарів, конференцій професорсько-викладацького
складу, молодих вчених та студентів, студентських олімпіад, конкурсів
науково-дослідних робіт;

– участь у підготовці матеріалів для атестації в частині наукової і
науково-технічної діяльності та для включення Університету до Державного
реєстру наукових установ;

– підготовка рейтингу науково-дослідної роботи кафедр, факультетів,
інститутів, зведеного річного звіту про наукову та науково-технічну
діяльність Університету;

– розширення і зміцнення матеріально-технічної бази з метою
удосконалення проведення науково-дослідних робіт, поліпшення умов праці
і техніки безпеки.

Організаційна структура науково-дослідної частини

В складі науково-дослідної частини функціонують:

– Науково-дослідний інститут інтелектуальних комп’ютерних систем;

– Науково-дослідний інститут методології та економіки вищої освіти;

– Науково-дослідний центр історії грошей;

– Центр досліджень контролінгу;

– Консультаційно-тренінговий центр „Клен”;

– Відділ інтелектуальної власності;

– Група організації науково-дослідних робіт,

– Група аналізу та науково-технічної інформації;

– Лабораторія з актуальних проблем економіки України;

– Лабораторія з фінансово-економічних проблем сталого розвитку;

– Лабораторія з проблем матеріалознавства;

– Лабораторія з проблем інформаційних технологій.

Науково-дослідні роботи, що фінансуються із коштів загального фонду
державного бюджету Міністерством освіти і науки України на 2007 рік

Назва теми: „Розробка концептуальних основ функціонування контролінгу в
Україні.” Науковий керівник: Пушкар Михайло Семенович, доктор
економічних наук, професор. Строки виконання НДР: 2005 – 2007 рр. Обсяг
фінансування на 2007 рік: 35700 грн. Очікувані результати: Концепція
розвитку контролінгу в Україні. Науково-методичні рекомендації з питань
функціонування контролінгу на підприємствах України.

Назва теми: „Зміцнення фінансових основ місцевого самоврядування в
Україні.” Науковий керівник: Кириленко Ольга Павлівна, доктор
економічних наук, професор. Строки виконання НДР: 2006 – 2008 рр. Обсяг
фінансування на 2007 рік: 35700 грн. Очікувані результати: науково
обґрунтовані рекомендації щодо оптимізації структури доходів і видатків
місцевих бюджетів, поліпшення методики їх формування та використання.
Обґрунтування пріоритетних напрямів державної політики, спрямованої на
зміцнення місцевих фінансів та посилення їх ролі в
соціально-економічному розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

Назва теми: „Формування концептуальних основ модернізації суспільного
сектору економіки в умовах глобальних змін.” Науковий керівник: Мельник
Алла Федорівна, доктор економічних наук, професор. Строки виконання
НДР:2007-2009 рр. Обсяг фінансування на 2007 рік: 35578 грн. Очікувані
результати: Концепція модернізації суспільного сектора економіки в
умовах глобалізації в ХХІ столітті. За результатами наукових досліджень
буде підготовлено монографію „Трансформація суспільного сектору
економіки в глобальному просторі”.

Назва теми: „Реформування фінансового механізму вищої освіти.” Науковий
керівник: Юрій Сергій Ілліч, доктор економічних наук, професор. Строки
виконання НДР: 2006 – 2008 рр. Обсяг фінансування на 2007 рік: 35100
грн. Очікувані результати: науково обґрунтовані методичні рекомендації з
питань нормування, планування, оподаткування та фінансування вищої
освіти.

Назва теми: „Дослідження науково-методологічних основ та розробка
методичних рекомендацій щодо попередження банкрутства підприємства в
сучасних умовах.” Науковий керівник: Гринчуцький Валерій Іванович,
доктор економічних наук, професор. Строки виконання НДР: 2006 – 2008 рр.
Обсяг фінансування на 2007 рік: 35100 грн. Очікувані результати:
методичні рекомендації щодо: формування системи критеріїв і методики
оцінки фінансового стану господарюючого суб’єкта та напрямків управління
фінансовим станом підприємства з метою попередження банкрутства;
попередження та уникнення банкрутства підприємства за сучасних умов
господарювання.

Назва теми: „Впровадження стратегій, технологій та інструментів
фінансового інжинірингу у практику управління вітчизняних корпорацій.”
Науковий керівник: Сохацька Олена Миколаївна, доктор економічних наук,
професор. Строки виконання НДР: 2007 -2009 рр. Обсяг фінансування на
2007 рік: 35082 грн. Очікувані результати: методичні рекомендації з
проблем запровадження системи управління вартістю як технологій
фінансового інжинірингу. За результатами наукових досліджень буде
підготовлено навчальний посібник „Фінансовий інжиніринг”

Назва теми: „Методи, апаратні та програмні засоби для дослідження та
моделювання нестаціонарних розподілених об’єктів на основі інтервальних
даних.” Науковий керівник: Дивак Микола Петрович, доктор технічних наук,
професор. Строки виконання НДР: 2006 – 2008 рр. Очікувані результати:
методи та програмне забезпечення для структурної та параметричної
ідентифікації інтервальних моделей розподілених об’єктів. Визначення
оптимального розміщення сенсорів мережі та достатніх об’ємів вимірювань
для побудови адекватних інтервальних моделей. Таблиці розміщення
сенсорів (спектри оптимальних планів), частоти та обсяги вимірювань.

Назва теми: „Підвищення фізико-хімічних властивостей керамічних
матеріалів на основі карбіду кремнію, дисиліциду молібдену.” Науковий
керівник: Дзядикевич Юрій Володимирович, доктор технічних наук,
професор. Строки виконання НДР: 2006 -2008 рр. Обсяг фінансування на
2007 рік: 35700 грн. Очікувані результати: встановлення основних
чинників, які впливають на процес формування якісного силікоборидного
шару на поверхні кераміки та вивчення можливостей керування цим
процесом.

Список використаної літератури

Матеріали з офіційного сайту Тернопільського національного економічного
університету

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020