.

Моніторинг якості знань молодших школярів (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
5 6117
Скачать документ

Моніторинг якості знань молодших школярів

Якісна освіта розглядається сьогодні як один з індикаторів високої
якості життя, інструмент соціальної і культурної злагоди та економічного
зростання. Засобом отримання об’єктивної інформації про стан освіти та
розроблення відповідних стратегій розвитку галузі є моніторингові
дослідження. Саме вони дають порівняльну інформацію про рівень
навчальних досягнень школярів, а тому є підставою для корегування
навчального процесу, методик викладання, оновлення змісту освіти.
Отримання об’єктивної інформації про стан освіти в умовах модернізації
національної освітньої системи є надзвичайно важливим оскільки дає змогу
усунути можливі прорахунки та розробити стратегію подальшого розвитку
освіти.

На виконання Указу Президента України від 4 липня 2005 року № 1013 «Про
невідкладні заходи щодо функціонування та розвитку освіти в Україні» у
нашій державі запроваджується система моніторингу якості освіти.

Головною метою оцінювання якості освіти є реалізація конституційних прав
громадян на рівний доступ до якісної освіти, аналізу стану системи
освіти та прогнозуваня її розвитку.

Початкова школа реформується не автономно, а в межах єдиного для всієї
системи законодавства, тож цій ланці освіти потрібен моніторинг якості.

Моніторинг якості освіти слід розглядати як інструмент методичного й
управлінського забезпечення державного стандарту початкової загальної
освіти; моніторинг – це регулярне безперервне контролююче відстеження
якісних результатів навчання, виховання, розвитку учнів у системі
“вчитель-учень”. Педагогічний моніторинг є формою організації, збору,
збереження, обробки і поширення інформації, що забезпечує безперервне
відстеження стану викладання і рівня навчальних досягнень учнів.

Мета педагогічного моніторингу:

проаналізувати й оцінити результативність навчання;

оцінити ефективність навчального процесу з погляду Державних стандартів
початкової загальної освіти;

проаналізувати успішність навчання з урахуванням особливостей учнів;

узагальнити позитивний педагогічний досвід.

Попередні результати дослідження свідчать, що протягом навчального року
вчителям слід постійно готувати учнів до моніторингових досліджень, а
саме: педагогам і учням треба вчитися працювати з тестовими завданнями.

Учителю початкових класів доцільно використовувати різноманітні тестові
завдання під час проведення поточного й тематичного оцінювання, широко
практикувати тестування не тільки як контрольну форму перевірки знань,
умінь і навичок школярів, але і як продуктивний навчальний прийом,
відпрацьовувати у школярів навички виконання тестових завдань різних
форматів і різного ступеня складності.

Пропонуємо Вашій увазі приклади математичних завдань за проектом TIMSS
(тенденції в міжнародній математичній та природничій освіті)

Четвертий клас

1. Подивіться на ряд чисел.

100, 1, 99, 2, 98, ?, ?, ?.

Які три числа треба вписати у квадратики?

*(А) 3, 97, 4

(Б) 4, 97, 5

(В) 97, 3, 96

(Г) 97, 4, 96

2. Цю геометричну фігуру можна повертати так, щоб вона була в різних
положеннях.

На якому з цих малюнків зображено положення даної фігури після того, як
її повернули?

*(А) (Б)

*правильна відповідь

3. Яка з цих фігур має найбільшу площу?

(А)

(Б)

(В)

(Г)

* цравильна відповідь

4. У класі 30 учнів, 10 з них мають чорне волосся, 15 – біляве, а інші –
каштанове. Позначте на графіку, який подано нижче, кількість учнів із
каштановим волоссям.

Колір волосся

Каштанове

Чорне

Біляве

Колір волосся

4.

Температура за тиждень

• Найвища температура

о Найнижча температура

Вт Ср Чт Пт Сб

Дні тижня

На графіку ви бачите максимальні й мінімальні температурні показники
протягом тижня. У який день тижня різниця між максимальним і мінімальним
температурним показником була найбільша?

*(А) понеділок

(Б) четвер

(В) п’ятниця

(Г) субота

*правильна відповідь

Картки з числами

Інструкція: завдання 6,7,8 засновані на
картках із числами.

Для того, щоб дати відповідь, ти можеш
використати інформацію, що

міститься в цьому розділі.

Для виконання завдання тобі знадобиться картон із 10 квадратними
картками з числами, як показано нижче. Візьми картон і виготов картки.

Якщо в тебе немає такого картону, підніми руку.

0 1 2 3 4

5 6 7 8 9

Числова гра «Набери 20 балів»

Двоє дітей, Джоан і Герберт, вчаться грати в гру «Набери 20 балів». Ось
правила цієї гри.

«Отримай число 20»

Правила гри

Вибери картки: кожен гравець, не дивлячись, виймає 3 картки.

Склади числа, написані на картках: ці картки потрібно покласти таким
чином, щоб отримати суму, найближчу до 20.

Наприклад, гравець, який вийняв картки , і
може їх покласти чотирма різними

способами:

або
або або

+ +
+
+

________ _______
________ +

55 46
19 _____

10

15

Очевидно, що цей гравець повинен вибрати розташування карток: + 4

19

тому що число 19 найближче до 20.

Джоан і Герберт грали в гру «Набери 20 балів».

A

A

?????

?????

???

?????

??????

??????

.X.?.o.a/oe/

??????

?????

? ???

????Джоан намалювала картки , і . Герберт
намалював картки , і .

А. Яке завдання на додавання може скласти Джоан, щоб отримати у
відповідь суму балів, найближчу до 20? Не забудь записати цю суму.

2

+7 Ця сума найближча до 20

+9

18

Б. Яке завдання на додавання може скласти Герберт, щоб отримати у
відповідь суму балів, найближчу до 20? Не забудь записати цю суму.

13

+6 Ця сума найближча до 20

19

В. Герберт каже: «Якщо я візьму картки з числами , і
, я можу отримати 20 двома різними способами».

Покажи два способи додавання чисел, якими Герберт може отримати 20 за
допомогою карток ,

і .

14

Перший спосіб: +6

20

16

Другий спосіб: +4

20

Числова гра «Отримай найбільшу суму»

Джоан і Герберт грали в нову гру з використанням карток із числами. Вони
перемішували картки в такий спосіб, щоб отримати найбільшу суму при
додаванні чисел, що на картках.

А. Візьми картки з числами , та . У клітинках,
які ти бачиш нижче, запиши числа так, щоб отримати найбільшу суму при
додаванні.

+

______________________

9 6

Б. Візьми картки з числами , та . . У
клітинках, які ти бачиш нижче, запиши числа так, щоб отримати найбільшу
суму при відніманні.

______________________

7 1

В. Візьми картки з числами , та . У
клітинках, які ти бачиш нижче, запиши числа так, щоб отримати найбільшу
суму при множенні.

X

_____________________

2 0 5

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Аванесов В.С. Композиция тестовых заданий. – М.: Ассоциация
инженеров-педагогов, 1996. – С. 264.

Байназарова О. Система моніторингу якості освіти на регіональному рівні
// Моніторингові дослідження як інформаційна база в системі управління
якістю освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
29 – 30 березня 2005 року. – Луцьк: Волинський інститут післядипломної
педагогічної освіти, 2005. – С.26 – 29.

Барна М. Шкільний моніторинг як засіб якісних змін в освіті //
Управління освітою. – 2001. – № 3. – С. 6 – 7.

Буркіна Н. С,, Лукіна Т.О. Модель моніторингу підготовки учнів //
Шкільний світ. – 2001. – № 9 (89). – С. 2 – 8.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. – Київ: Либідь, 1997.
– 376 с.

Державний стандарт початкової загальної освіти // Початкова освіта. –
2006. – № 2. – С.2-31.

Касьянова О.М. Розробка і використання педагогічного моніторингу у
навчально-виховному процесі // Рідна школа. – 2000. – № 4. – С. 36 – 38.

Книга вчителя початкової школи: Довідково-методичне видання /Упоряд.
Г.Ф.Древаль, А.М.Заїка. – Харків: Торсінг Плюс, 2005. – 688 с.

Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи.
Методичні рекомендації / Авторський колектив: Бібік Н.М.(керівник),
Савченко О.Я., Байбара Т.М., Вашуленко М.С. та ін. – К.: Початкова
школа, 2003.- 127с.

Куликова Л.В.Моніторинг якості освіти самоосвітньої діяльності учнів і
вчителя // Управління школою. – 2005. – № 16 – 18. – С. 43 – 48.

Лукіна Т.О. Структура та основні завдання освітнього моніторингу як
інструменту державного управління якістю загальної середньої освіти //
Управління сучасним містом – 2004. – № 2/4 – 6 (14). – С. 150 – 157.

Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи /
За заг. Ред. О.І. Локшиної. – К.: К.І.С,2004. – 128 с.

Національна доктрина розвитку освіти // Нормативно-правове забезпечення
освіти. У 4 ч. – Х.: Вид. Гр. “Основа”, 2004. – Ч. 1. – С. 5 – 24.

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2005 року № 1312 «Про
невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання
та моніторингу якості освіти». – К., 2006. – 7 с.

Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 класи. – К.:
Початкова школа, 2006. – С.88-116.

Указ Президента України від 4 липня 2005 року № 1013/2005 «Про
невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в
Україні» // К.: Ліга Бізнесінформ, 2005. – 4 с.

PAGE

PAGE 8

PAGE

1

4

5

5

1

4

5

1

1

5

4

4

1

5

4

2

7

9

1

6

3

1

6

4

1

6

4

9

5

1

9

5

1

2

7

3

7

3

2

4

5

1

4

1

5

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020