Реферат на тему:

Методика та педагогічні умови впровадження мультимедійних технологій при
вивченні спеціальних дисциплін студентами педагогічних вузів

Уміле використання обчислювальної техніки набуває в наші дні
загальнодержавного значення, і одна з найважливіших задач вищої школи
-озброювати викладачів знаннями і навичками використання сучасної
мультимедійної техніки для підвищення ефективності навчаня.

Проведені дослідження, вивчення та узагальнення педагогічного досвіду
дозволяють зробити висновок, що науково обгрунтована методика
оптимального використання інформаційних технологій визначається їх
дидактичним і функціональним призначенням. Як же з’ясувати та
обгрунтувати можливе дидактичне призначення мультимедійних засобів та
оптимальні методичні прийоми їх використання у певній навчальній
ситуації? Як визначити їх місце на занятті і підпорядкувати меті та
змісту навчання?

Мультимедія — це сучасна комп’ютерна інформаційна технологія, що
дозволяє об’єднувати в одній комп’ютерній програмно-технічній системі
текст, звук, відеозображення, графічне зображення та анімацію
(мультиплікацію).

Дидактичні можливості та методичні варіанти застосування мультимедійних
засобів навчання досить широкі та різноманітні. Вони можуть
використовуватись в самих різних ситуаціях (перед вивченням чи після
вивчення навчальної теми, на початку або наприкінці заняття, повністю
або окремими фрагментами, у поєднанні з іншими засобами навчання і
т.п.).

Ще Я.А.Коменський у своїй праці «Велика дидактика» писав: «…Все, що
тільки можна, давати для сприймання чуттям, а саме: видиме — для
сприймання зором, чутне — слухом, запахи — нюхом, доступне дотикові —
через дотик. Якщо будь-які предмети відразу можна сприйняти кількома
чуттями, нехай вони відразу сприймаються кількома чуттями…» [1].

Можна сказати, що дидактичні функції мультимедійних засобів зумовлюють
можливі методичні варіанти застосування, з іншого боку обрана викладачем
методика проведення лекційного чи семінарського заняття може визначати
можливе дидактичне призначення (функцію) мультимедійних засобів у певних
навчальних ситуаціях.

Значна частина мультимедійних засобів навчання містить образну або
умовно-графічну документально достовірну навчальну інформацію та наукову
їх інтерпретацію, художньо-образне відображення за допомогою динамічних
екранних та знакових засобів. Їхній зміст і побудова підпорядковуються
загальнодидактичним вимогам: науковість, систематичність, доступність та
послідовність викладу, врахування підготовленості студентів тощо.
Завдяки документальній переконливості і концентрованості викладу
студенти засвоюють значний обсяг навчальної інформації за порівняно
короткий час, що вільняє викладача від потреби давати тривалі пояснення
того, що з достатньою повнотою розкрито за допомогою екранних та
звукових засобів.

8 < ?????????2? підвищують  якість наочності в учбовому процесі, зокрема на лекціях з технології приготування харчових продуктів (презентації, виконання складних графіків, таблиць, складання меню, розрахунок калорійності страв і т. д.). Надання інтерактивності є одним з найбільш значущих переваг мультимедіа-засобів. Інтерактивність дозволяє в певних межах управляти представленням інформації: студенти можуть індивідуально міняти настройки, вивчати результати, а також відповідати на запити програми, встановлювати швидкість подачі матеріалу, число повторень і інші параметри, впливати на свій власний процес навчання, пристосовуючи його під свої індивідуальні здібності і можливості. Вони вивчають саме той матеріал, який їх цікавить, повторюють вивчене стільки разів, скільки їм потрібно, що сприяє ефективнішому сприйняттю. При використанні інформаційних технологій у проектній діяльності значно зростає не тільки швидкість розробки проекту, але і, що важливіше, зростає якість готового проекту. Проект, розроблений за допомогою інформаційних технологій, набуває нової суті - стає мультимедійним. При цьому, працюючи над проектом, як студент, так і викладач оволодівають новими, раніше не набутими навичками, які сьогодні вкрай необхідні. На лекційних заняттях з кулінарії за допомогою комп'ютера студенти можуть ознайомитись з обладнанням цехів на виробництві та з виконанням різних технологічних операцій. Проглянувши відеофрагменти з основ організації виробництва кулінарної продукції на підприємствах масового харчування, студенти можуть з'ясувати  поняття "технологічний процес" та дізнатися про основні типи підприємств масового харчування.  Але  це виправдано лише у разі відсутності можливості організації екскурсії на підприємство. Отже, інформаційні технології - це: - реалізація міжпредметних зв'язків; - проведення наочних тестувань і діагностики; - виконання реферативних, творчих і інших робіт з використанням інформаційних технологій; - пошук і обробка інформації в рамках матеріалу, що вивчається, з використанням Інтернет; - використання електронних таблиць для вирішення завдань; - проведення наукових конференцій, презентацій; - використання мультимедіа технологій при вивченні навчального матеріалу; - проведення віртуальних практикумів і лабораторних робіт. Результати дослідження свідчать, що використання інформаційних технологй: - підвищує  рівень професійної культури; - зменшує трудоємкість процесу контролю і консультування; - розвиває плідну співпрацю з студентами; - підвищує рівень функціональної письменності у сфері інформаційних технологій; - здійснює перехід від ролі вчителя - транслятора знань до ролі вчителя - тьютора; - дає можливість самореалізації і самоствердження; - підвищує авторитет викладача серед студентів, колег. Інформаційні технології підвищують інформативність лекційного матеріалу, ефективність навчання, додають йому динамізм і виразність. Література: Коменський Я. А. Велика дидактика//Вибр. пед. твори. - К., 1940, т.1, стор. 15). Козаків В. Р., Дорошкин А. А., Задорожний А. М., Князевий Б. А. Лекційна Мультимедіа Аудиторія. Нові інформаційні технології в університетській освіті: Зб. наук. пр. Російською наук.-метод. конф. Ч. 2. Новосибірськ, 1994. C. 2-17. Козаків В. Г. Вопроси функціонування комплексу ЛЕМА, див. справжня збірка. Кречетников К. Г. Проектування креатівной освітнього середовища на основі інформаційних технологій у вузі. - М.: Госькоорцентр, 2003. - 296 с. Красильникова В. А. Подготовка заданий для компьютерного тестирования: Методические рекомендации. - Оренбург, ИПК ГОУ ОГУ, 2004. - 31 с. Красильникова В.А. Становление и развитие компьютерных технологий обучения. М.: РАО ИИО, 2002. - 176с.

Похожие записи