Реферат на тему:

Методичні рекомендації щодо викладання зарубіжної літератури у 2005 —
2006 навчальному році в загальноосвітніх навчальних закладах згідно
державних стандартів освіти

 

 

Шкільний курс «Зарубіжна література» — важлива складова вітчизняної
літературної освіти, який має реалізувати комплекс рівноцінних функцій:
естетичну, пізнавальну та виховну. 

Головною метою курсу зарубіжної літератури в школі є формування
літературної компетентності, що базується на знаннях, уміннях
пізнавального і творчого характеру, соціальних навичках, світоглядних
переконаннях тощо. 

Основними завданнями цього курсу є: 

— формування стійкої мотивації вивчення літератури, виховання відчуття
краси , виразності та неповторності рідного слова;

— ознайомлення з визначними досягненнями художньої оригінальної та
перекладної літератури; 

— формування читацької культури, творчих здібностей, критичного
мислення, самостійного аналізу та оцінювання прочитаного; 

— формування гуманістичного світогляду особистості;

— сприяння розширенню культурно-пізнавальних інтересів; 

— виховання в учнів любові до своєї культури та толерантного відношення
до культурних традицій інших народів світу. 

Отже, у 2005-2006 навчальному році вивчення шкільного курсу «Зарубіжна
література» в 6-11класах загальноосвітніх навчальних закладів
відбуватиметься, як і в попередні роки, за вибором вчителя однієї з
чинних програм 2001 р. ( за ред. Д.В. Затонського, К.О.Шахової, Є.В.
Волощук, керівник авторського колективу Б.Б.Шалагінов) ; або 1998/2003
рр. (за ред. Д.С. Наливайка, керівник авторського колективу Ю.І.
Ковбасенко ).

9 березня 2005 року підписано наказ № 145 «Про внесення змін до наказу
змін МОНУ № 132 від 23.02. 2004 року «Про затвердження Типових
навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи».
Цим наказом на вивчення «Зарубіжної літератури» у 5- 9 (основна школа у
структурі 12-річної ) відводиться 2 години на тиждень. Тобто кількість
годин залишається тією самою, що й нині. Що до 10-12 класів ( старша
школа у структурі 12-річної), то тут, як і раніше, все визначатиме
профіль навчання. (Докладно з Типовими навчальними планами
загальноосвітніх навчальних закладів можна буде ознайомитися в
«Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України». 

У зв’язку з переходом на новий зміст та структуру освіти основної школи,
в 2005-2006 навчальному році учні 5 класів потребують особливої уваги. У
Державному стандарті базової та повної загальної середньої освіти
визначено, що добір змісту предметів 12-річної школи ґрунтується на
принципах доступності та наступності між початковою та основною,
основною і старшою школами. Рекомендація цих принципів та здійснення
заходів, спрямованих на адаптацію дітей до основної школи є важливою
передумовою успішного навчання п’ятикласників. За висновками психологів,
учень 10-11 років, у зв’язку з віковими, фізіологічними змінами,
відчуває зміни й у пізнавальній сфері: у молодших підлітків
уповільнюється темп їхньої діяльності, особливо інтелектуальної;
виконання певних видів робіт потребує більше часу. Діти часто
відволікаються, можуть бути неуважними, незадоволеними, неадекватно
реагувати на зауваження як дорослих, так і однолітків Це призводить до
зниження рівня їхньої навчальної діяльності, втрати мотивації до
навчання, появи конфліктів між п’ятикласником і навколишнім середовищем.
За цих обставин важливо, щоб вчитель зарубіжної літератури механічно не
переносив форми і методи роботи зі старшими учнями в 5 класи. ( Слід
звернути увагу на ці обставини й адміністрації шкіл: не виставляти в
розкладі навчальних занять для 5 класів зарубіжну літературу по 2 години
разом ). 

В адаптаційний період для 5 класів новий зміст і нові форми роботи
необхідно вводити поступово, роблячи акцент на випереджальному навчанні.
Умовою успішного проходження учнями адаптаційного періоду має стати
співпраця вчителів, які викладають предмет у цьому класі: усі вони мають
створити робочу, здорову атмосферу співробітництва для роботи з учнями.
Успішність самореалізації молодшого підлітка полягає й в майстерності
вчителя створити ситуацію вибору, дати можливість проявити ініціативу,
надати право на власну думку. 

Вивчення курсу зарубіжної літератури у школі має удосконалюватися
відповідно до пріоритетів і вимог, зазначених у Державних стандартах
базової й повної середньої освіти. Відтак особливу увагу слід звертати
на роботу, пов’язану з культурологічним навантаженням курсу. Актуальним
і бажаним для всіх чинних програм є взаємопов’язане і скоординоване
вивчення шкільних курсів зарубіжної і української літератур. 

У цілому варто наблизити методику аналізу художніх творів до принципів
особистісно орієнтованої педагогіки. У царині вивчення зарубіжної
літератури ця настанова визначає такі аспекти роботи, як залучення учнів
до фундаментальних цінностей світової культури, розширення духовного
досвіду школяра, сприяння розвитку його індивідуальності, критичного
мислення та культури смаків й уподобань. 

Вивчаючи курс «Зарубіжна література» у старших класах, бажано
враховувати завдання профілізації школи, які є значним чинником сучасної
шкільної реформи. У Концепції загальної середньої освіти (12-річна
школа) підкреслено, що зміст школи має допомогти випускникам швидко
адаптуватися в самостійному житті. Тому для розвитку здібностей учнів
відповідно до їхніх нахилів і здібностей існують не лише спеціалізовані
навчальні заклади: гімназії, ліцеї, колегіуми, школи з поглибленим
вивченням окремих предметів, а і профільна старша школа. У профільній
старшій школі реалізація змісту предмета «Зарубіжна література» у
2005-2006 навчальному році буде здійснюватися за однією із чинних
Програм для профільної старшої школи. за редакцією Д.С.Наливайко
Програми для профільних класів загальноосвітніх навчальних закладів з
українською мовою навчання. «Зарубіжна література». 8 -11 класи. К.:
Педагогічна преса. — 2004. та Д.В. Затонського, К.О. Шахової Програми
для профільних класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською
мовою навчання. «Зарубіжна література». 10-11 класи. К.: Педагогічна
преса. — 2004. 

Профілізація курсу «Зарубіжна література» охоплює старшу (10-11 класи)
школу. Програми для різних профілів узгоджені між собою в межах
літературного канону (творів для обов’язкового текстуального аналізу,
персоналій) принципів репрезентації історико-літературного процесу,
загальної структури курсу, мінімуму теоретико — та історико-літературних
знань. Доречно узгоджувати викладання зарубіжної літератури з
українською літературою та іншими предметами художньо-естетичного
циклу. 

Викладання зарубіжної літератури здійснюється українською мовою.
Відповідно до листа МОНУ від 11.03.04р. №1/9-113, враховуючи, що один із
головних засобів самовираження є мова, в якій акумулюється відносини між
людьми, їхня духовність і мудрість, вивчення творів світової класики
може здійснюватися мовою оригіналу за умови володіння нею вчителем і
учнями. Як зазначено в листі: «Такий підхід надасть можливість розвивати
комунікативні компетентності школярів і готувати гуманних, освічених
людей, які на належному рівні зможуть практично використовувати отримані
знання в галузі мов і літератур у найрізноманітніших життєвих
ситуаціях». 

Для поступового впровадження профільного навчання в загальноосвітніх
закладах освіти доцільно використовувати варіативну складову навчального
плану (курси за вибором, спецкурси, факультативи), які мають на меті
поглиблювати та розвивати знання й вміння учнів, здобуті при вивченні
основного курсу. 

Кількість годин на вивчення зарубіжної літератури може бути збільшена за
рахунок варіативної частини навчального плану. Рішення про розподіл
навчальних годин варіативної частини Типового плану приймається
адміністрацією навчального закладу. 

Години, які в програмі виділені на додаткове читання, вчитель може
використати на власний розсуд, скориставшись матеріалами розділу «Твори
для позакласного і самостійного читання», поданого в кінці програми.
Визначено в програмі й кількість годин для занять узагальнення та
систематизації вивченого навчального матеріалу протягом І-го семестру,
року (2 години на рік). Тематична атестація має бути проведена в час,
зазначений програмою, з обов’язковим записом у класному журналі форми її
проведення. Бажано, щоб контрольні роботи з предмета були проведені
наприкінці кожного з семестрів, не пізніше ніж за два тижня до
закінчення навчального процесу. Форми тематичної атестації можуть бути
письмові й усні, але вони мають обов’язково враховувати індивідуальні
можливості та здібності учнів. 

У 5-11 класах контрольні, письмові роботи тематичної атестації та
письмові роботи на уроках розвитку зв’язного мовлення виконуються учнями
у спеціальних зошитах для творчих і контрольних робіт, заведених на
початку року. У робочих зошитах школярі працюють на уроках та виконують
домашні завдання, які вибірково перевіряються вчителями з метою
оцінювання окремої роботи учня. Оцінювання ведення таких зошитів
здійснюється систематично протягом року, про що в журналі щомісячно має
бути відповідна відмітка (за 12-бальною системою). 

Контрольні роботи та роботи для тематичної атестації мають складатися із
завдань всіх чотирьох рівнів складності. При оцінюванні письмових
творчих робіт, контрольних та письмових робіт тематичної атестації
рекомендуємо користуватися критеріями оцінювання навчальних досягнень
учнів з української мови, зазначених у Програмах для загальноосвітніх
навчальних закладів. Рідна мова. 5-11 класи. (К.: Шкільний світ. —
2003.-С.81- 84) -Критерії оцінювання усного/письмового монологічного
висловлювання). С.90-91- Оцінювання орфографічних і пунктуаційних умінь
учнів. 

До переліку підручників та навчальних посібників із зарубіжної
літератури, що були пропоновані в Методичних рекомендаціях щодо
організації та змісту навально-виховного процесу в закладах освіти
Київщини в 2004-2005 навчальному році Ч. І., С. 37- 43 додаються
підготовлені нові підручники для 5 класів, які стали переможцями
Всеукраїнського конкурсу підручників.

 

Зарубіжна література Волощук Є. В. 5 Генеза 2005 

Зарубіжна література Ковбасенко Ю.І., Ковбасенко Л.В. 5 Грамота 2005 

Зарубіжна література Мірошниченко Л.Ф., Клименко Ж.В. 5 Навчальна книга
2005

Зарубіжна література Півнюк Н.О., Чепурко О.М., Гребницька Н.М. 5
Просвіта 2005

У педагогічній діяльності вчителям, починаючим вивчення зарубіжної
літератури з 5 класу, пропонуємо звернути увагу та використовувати
додаткові навчальні посібники: 

У світі зарубіжної літератури (посібник-хрестоматія) Мірошниченко Л.Ф.
 5 Просвіта  1998 

У світі зарубіжної літератури (посібник-хрестоматія) Клименко Ж.В. 5-7
БАО 2001 

Антична література (хрестоматія) Борецький М.І. 5-9 Світ  1999 

Хрестоматія з російської літератури Ковальова Л.Л. 5-9  Аверс  1998 

* Для 6-11 класів залишаються підручники із зарубіжної літератури, що
вміщені до переліку навчальної літератури у рекомендаціях 2004-2005
навчального року.

 

У програмах та підручниках закладено лише основи вивчення зарубіжної
літератури. Доцільне використання резервного часу, теми, форми роботи на
уроках зв’язного мовлення, тематичної атестації підкаже вчителеві його
творчість і досвід свій та колег. У процесі складання
календарно-тематичного та поурочного планування слід враховувати як
обсяг і структуру навчального матеріалу програми, запропонованого в
розділі «Зміст навчального матеріалу», так і конкретні вимоги до видів
навчальної діяльності учнів із зарубіжної літератури, закладені в
розділі «Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів». 

 

Література 

1. Державні стандарти базової і повної середньої освіти. // Освіта
України. — 2003. — №1. 

2. Положення про типові навчальні плани для організації профільного
навчання у загальноосвітніх закладах // Управління освітою. — 2003.-
№.10. 

3. Концепція 12-річної загальної середньої освіти // Директор школи. 1
вересня -2002.- № 1. — № 11 та // Педагогічна освіта, 2002. — № 1. —
С.4-6. 

4. Концепція літературної освіти в 12-річній загальноосвітній школі //
Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. — 2004.- №
5. — С. 56-57. 

5. Програми для середньої загальноосвітньої школи з українською мовою
навчання. Зарубіжна література. 5-11 класи / За редакцією Д.В.
Затонського, К.О.Шахової, Є.В. Волощук, керівник авторського колективу
Б.Б.Шалагінов). // Всесвітня література в середніх навчальних закладах
України. — 2003.- № 7- 8 та К.: Шкільний світ. — 2001. 

6. Програми для середньої загальноосвітньої школи з українською мовою
навчання. Зарубіжна література. 5-11 класи / За ред. Д. С. Наливайка,
керівник авторського колективу Ю.І. Ковбасенко. — К.: Перун, 1998. 

7. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою
навчання ( для 12-річної школи ) / За редакцією Д.С. Наливайко, керівник
авторського колективу Ю.І. Ковбасенко. // Всесвітня література в
середніх навчальних закладах України. — 2005.- № 4, С. 16 -19. 

8. Програми для профільних класів загальноосвітніх навчальних закладів з
українською мовою навчання. «Зарубіжна література». 8 -11 класи. К.:
Педагогічна преса. — 2004. — С. — 3-92 

9. Програми для профільних класів загальноосвітніх навчальних закладів з
українською мовою навчання. «Зарубіжна література». 10-11 класи. К.:
Педагогічна преса. — 2004. — С. — 93-142. 

10. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Рідна мова. 5-11
класи. К.: Шкільний світ .- 2003. 

11. Клименко Ж.В. Тематичне оцінювання знань та умінь учнів із
зарубіжної літератури в запитаннях і відповідях // Всесвітня література
в середніх навчальних закладах України.- 2002.- № 11. 

12.Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з літератури
(українська, зарубіжна, літератури національних меншин) // Всесвітня
література в середніх навчальних закладах України. — 2002.- № 10. 

13.Український педагогічний словник — К: Либідь. — 1997.- 376с.

Похожие записи