.

Методична робота у ліцеї (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3457
Скачать документ

Реферат з педагогіки

Методична робота у ліцеї

Методична робота – це заснована на досягненнях науки та передового
досвіду система аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової,
дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності з метою
удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників та
підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Основні принципи методичної роботи:

демократизація та гуманізація навчального процесу;

цільовий підхід до організації методичної роботи відповідно програмних
цілей професійно-технічного закладу та напрямків його діяльності;

організація роботи з педагогічними кадрами на основі урахування їх
потреб та реального рівня професійної майстерності;

системність та систематичність;

науковість;

оперативність та мобільність;

прогностичність та випереджувальний характер;

оптимальне поєднання індивідуальних і колективних форм;

пріоритет знань та моральних цінностей.

Основними завданнями методичної роботи є:

організаційно-методичне забезпечення програм розвитку механічного ліцею;

удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання учнівської
молоді, забезпечення єдності органічного взаємозв’язку
загально-освітньої та професійної підготовки учнів і слухачів на основі
принципів гнучкості, поступності, прогностичності, ступеневого характеру
технічного ліцею;

розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних
працівників, їх загальної культури, створення мотивації умов для
професійного вдосконалення;

інформаційне забезпечення педагогічних працівників, з проблем освіти,
педагогіки, психології, інформування про досягнення науки і техніки,
передового педагогічного досвіду;

організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості,
експериментально-дослідницькій роботі, впровадженні результатів наукових
досліджень, передового досвіду, педагогічних технологій, тощо;

створення комплексно-методичного забезпечення предметів і професій,
розробка та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій,
наочних засобів навчання;

забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і практики;

підготовка до атестації педагогічних працівників;

Організаційна структура методичної роботи.

Структура методичної роботи складається із взаємопов’язаних та
взаємодіючих елементів, які відповідають цілям і завданням, що стоять
перед технічним ліцеєм та втілюються у різних формах, методах і засобах;

У технічному ліцею здійснюється колективна та індивідуальна методична
робота. Основою у виборі форм методичної роботи є різні методи
діагностичного вивчення рівня професійної компетентності педагогічних
працівників.

Колективні форми методичної роботи викор. з метою вироблення єдиного
підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань
організації навчально-виховного процесу, аналізу результатів колективної
діяльності, вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду,
пошуково-технічної та педагогічної інформації.

Колективними формами методичної роботи є: педагогічна рада, методичні
комісії, інструктивно-методичні наради, теоретичні та практичні
семінари, школи професійної майстерності, передового досвіду,
науково-практичні конференції, педагогічні читання, тощо.

Педагогічна рада

Педагогічна рада – вищий колегіальний орган технічного ліцею, який
координує питання навчально-виховної, навчально-методичної діяльності.

Педагогічна рада визначає основні напрямки і завдання, конкретні форми
роботи педагогічного колективу та приймає рішення з основних принципових
питань діяльності професійно-технічного навчального закладу.

Головою педагогічної ради є директор ліцею. До складу педагогічної ради
входять керівники технічного ліцею, старший майстер, викладачі, майстри
виробничого навчання, психолог, вихователі, інші працівники ліцею,
представники громадський установ, роботодавці – замовники кадрів,
батьки. Склад педагогічної ради затверджується наказом директора
технічного ліцею.

Робота педагогічної ради проводиться відповідно до плану, який
складається, як правило, на навчальний рік та затверджується на першому
засіданні педагогічної ради.

Педагогічна рада скликається не рідше одного разу на два місяці. При
необхідності проводяться позачергові засідання. Педагогічні ради можуть
проводитись за нетрадиційними формами: захист інновацій, рада-диспут,
рада-конференція, тощо. З питань, які обговорюються, виносяться рішення
з визначенням термінів і виконавців, а також осіб, що здійснюють
контроль за їх виконанням.

Педагогічна рада має право виносити рішення при наявності не менше двох
третин її членів. Рішення педагогічної ради приймаються більшість
голосів. При рівності голосів ухвальним є голос голови педагогічної
ради. Рішення педагогічної ради вступає в дію тільки після його
затвердження головою ради.

Організацію роботи з виконання рішень та рекомендацій педагогічної ради
здійснює голова ради. З найбільш важливих рішень педагогічної ради
видаються накази. Інформація про результати виконання попередньо
прийнятих рішень заслуховується на чергових засіданнях ради. Діловодство
педагогічної веде секретар, який обирається з членів ради терміном на
навчальний рік та працює на громадських засадах. Протоколи засідань
підписуються головою та секретарем. У протоколі фіксується його номер,
дата засідання, кількість присутніх, порядок денний, короткий зміст
виступів, пропозицій, зауважень та прийняте рішення. До протоколу
додаються матеріали з питань, що обговорювалися. Протоколи засідань
педагогічної ради зберігаються у справах ліцею до десяти років.

Методичні комісії технічного ліцею

Методичні комісії створюються при наявності трьох та більше викладачів,
майстрів виробничого навчання певного предмету, або споріднених
предметів.

У випадку, коли у технічному ліцеї менше трьох викладачів або майстрів
виробничого навчання певного предмету створюються між предметні циклові
комісії. Методичні комісії створюються на навчальний рік і проводять
засідання, як правило щомісяця.

Керівництво роботою методичних комісій здійснюють голови комісій, які
обираються з найбільш досвідчених викладачів, майстрів виробничого
навчання. Персональний склад методичних комісій, а також голови комісії
затверджуються наказом директора технічного ліцею на початок навчального
року. Керівники закладу є членами методичних комісій відповідно до
профілю їх викладацької діяльності, або професії.

Визначення змісту, форм і методів роботи методичної комісії залежить від
конкретних умов роботи технічного ліцею та здійснюється з урахуванням
індивідуальних можливостей педагогічних працівників.

План роботи методичної комісії розробляється на навчальний рік за
результатом попередньої діяльності педагогічного колективу та на основі
аналізу підсумків діагностичного вивчення професійної компетентності
педагогічних працівників. У необхідних випадках до роботи методичних
комісій залучаються працівники наукових установ, вищих навчальних
закладів, загальноосвітніх шкіл, спеціалісти підприємств-замовників
кадрів та інші особи.

Основним змістом роботи методичних комісій є:

розробка, розгляд робочої навчально-програмної документації, її аналіз,
внесення коректив у навчальні програми;

оновлення змісту навчання і виховання, забезпечення взаємозв’язку
загальноосвітньої і професійної підготовки учнів і програм, поурочно
тематичних планів;

вивчення і використання у навчальному процесі нових педагогічних і
виробничих технологій, передового досвіду навчання та виховання, аналіз
результатів цієї роботи;

проведення роботи з комплексно-методичного забезпечення
навчально-виробничого процесу засобами навчання, розробка методичних
рекомендацій з ефективного використання дидактичних матеріалів,
створення необхідних засобів навчання;

аналіз стану і результатів навчально-виробничого і навчально-виховного
процесів, в якості знань, умінь і навичок учнів, рівня їх вихованості і
професійної культури;

аналіз результатів перевірок технічного ліцею внутрішнього контролю,
розробка пропозицій та рекомендацій з поліпшення викладання окремих
навчальних дисциплін;

організація наставництва, надання допомоги молодим педагогічним
працівникам у підготовці і проведенні уроків, позаурочних заходів,
організація взаємовідвідування занять, відкритих уроків та їх
обговорення;

організація та проведення конкурів, олімпіад з предметів та професій,
семінарів-практикумів, позанавчальних виховних заходів тощо. В роботі
методичних комісій можуть застосовуватися різні нетрадиційні форми:
круглі столи, діалоги, тренінги;

На засіданні методичної комісії ведеться протокол, в якому записуються
його номер, дата засідання, прізвища присутніх, порядок денний, стислий
зміст виступів, пропозицій, зауважень. До протоколу додаються матеріали
з розглянутих питань.

Інструктивно-методичні наради проводяться керівником технічних ліцеїв з
метою інформування педагогічних працівників, оперативного вивчення та
обговорення нормативних актів, документів, окремих поточних питань,
доведення конкретних навчально-виробничих, навчально-виховних завдань, а
також поточного інструктажу педагогічних працівників.

Проблемні семінари, семінари-практикуми, лекторії, школи передового
досвіду організовуються з метою поглибленого навчання найбільш важливих
питань навчально-виховного процесу, пропаганди та впровадження
конкретного передового досвіду і проводяться диференційовано залежно від
поставлених завдань, складу педагогічних працівників, рівня їх
професійної компетентності.

На науково практичних конференціях та педагогічних читаннях
обговорюються актуальні педагогічні проблеми, система роботи кращих
навчальних закладів, педагогічних працівників, заслуховуються доповіді
та інші матеріали з окремих педагогічних теорій та практики, підводяться
підсумки, яка здійснюється в технічному ліцеї.

Індивідуальні форми методичної роботи використовуються для задоволення
особистих потреб і конкретних запитів педагогічних працівників, їх вибір
залежить від рівня освіти, професійної культури, вивчення передового
педагогічного досвіду, участь у науковій роботі, проведення відкритих
уроків, підготовка рефератів і доповідей тощо. Індивідуальним формами
методичної роботи є наставництво, консультації, самоосвіта, стажування
тощо.

Самоосвіта керівних та педагогічних працівників включає підвищення рівня
знань за фахом, загальної та професійної культури, вивчення передового
педагогічного досвіду, участь у науковій роботі, проведення відкритих
уроків, підготовка рефератів і доповідей тощо.

Самоосвіта не є обов’язковим елементом розвитку професійної
компетентності педагогічних працівників, які вільно обирають форму,
методи і засоби навчання.

До індивідуальних форм, методичні роботи керівників, методиста
відноситься індивідуальна методична допомога педагогічним працівника
технічного ліцею, яка включає:

системне вивчення та аналіз роботи викладачів, майстрів виробничого
навчання, класних керівників, вихователів та інших працівників;

надання допомоги педагогічним працівникам у виборі форм та методів
навчання і виховання учнів, в удосконаленні методики проведення
навчальних занять і позаурочних заходів;

персональне проведення відкритих уроків, інших занять, індивідуальних і
групових консультацій, надання допомоги викладачам і майстрам
виробничого навчання у розробці навчально-програмної документації,
методичних рекомендацій, дидактичних матеріалів та інших педагогічних
засобів навчання;

виявлення, вивчення та узагальнення передового досвіду роботи
педагогічних працівників;

надання допомоги у самоосвіті, підготовці доповідей та виступів на
конференціях, педагогічних читаннях, проведенні
експериментально-дослідницької роботи, запровадженні у
навчально-виховний процес результатів наукових досліджень, передового
педагогічного досвіду, інноваційних технологій.

Організація та планування методичної роботи

Загальну організацію методичної роботи в технічному ліцеї здійснює
директор. Безпосереднім організатором методичної роботи є методист або
заступник директора, в обов’язки якого входить організація даної роботи
з педагогічними працівниками. Конкретну методичну роботу з різними
категоріями методичних працівників відповідно до специфіки їх діяльності
проводить заступник директора, старший майстер у межах свої функцій.

В організації методичної роботи та її планування враховуються актуальні
завдання розвитку системи професійно-технічної освіти. Програмні цілі
навчальних закладів.

Планування методичної роботи – це система заходів, що забезпечує її
безперервність, впорядкованість, визначеність, відповідність потребам
навчально-виховного процесу та особистим запитам педагогічних
працівників.

Реалізація програмних цілей технічного ліцею та методичної роботи сприяє
робота за єдиною науково-методичною проблемою.

Методична робота на рік планується на підставі аналізу діяльності
педагогічного колективу у вигляді самостійного розділу річного плану
роботи технічного ліцею.

План методичної роботи розробляється методистом за участю заступників
директора, старшого майстра, обговорюється на педагогічній раді,
затверджується директором технічного ліцею.

Виконання плану методичної роботи узагальнюється у звіті, який методист
подає директору технічного ліцею.

З метою забезпечення належних умов для організації та проведення
методичної роботи в технічному ліцеї створюється методичний кабінет.

Методичний кабінет є центром методичної роботи технічного ліцею, де
зосереджуються інформаційні, навчально методичні, нормативні матеріали,
матеріали кращого досвіду педагогічних працівників, зразки плануючої та
звітної документації, дидактичних, наочних матеріалів тощо.

Основними функціями методичного кабінету є:

створення умов для підготовки педагогічних працівників до навчальних
занять і позаурочних заходів;

проведення індивідуальних заходів та колективних форм методичної роботи
педагогічними працівниками;

надання допомоги педагогічним працівникам і керівникам технічного ліцею
у роботі з самоосвіти, індивідуальній методичній роботі,
експериментально-дослідницькій діяльності;

узагальнення, пропагування та поширення кращого педагогічного досвіду;

інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем професійної
освіти, педагогіки, психології, накопичення і систематизація методичної
інформації.

Робота методичного кабінету ведеться під керівництвом методиста і
знаходить відображення в розділі “Методична робота і підвищення
кваліфікації” плану роботи технічного ліцею на рік.

Діяльність методичного кабінету передбачає:

організацію заходів щодо підвищення педагогічної майстерності
педагогічних працівників (семінарів, лекцій тощо).

організацію педагогічних читань і науково-практичних конференцій.

організацію постійно діючих і тимчасових виставок з метою поширення
передового досвіду педагогічних працівників, пропагування результатів
науково-дослідницької діяльності, новинок науково-методичної літератури,
досягнень педагогіки, психології, технології.

ознайомлення педагогічних працівників з необхідною періодичною,
навчальною, методичною літературою для підготовки до занять, позаурочних
заходів, виступів, доповідей на педагогічних читаннях та конференціях.

Оснащення методичного кабінету

Оснащення методичного кабінету повинно створювати необхідні умови для
ефективної підготовки викладачів і майстрів виробничого навчання до
занять та позаурочних заходів, індивідуальної методичної роботи і
самоосвіти, а також для проведення масових методичних заходів. Для
оперативного використання в методичному кабінеті зосереджуються,
систематизуються і експонуються нормативні та інструктивні матеріали,
необхідні для організації навчального процесу: навчальна документація,
педагогічна, методична література, дидактичні матеріали.

Права та обов’язки учасників методичної роботи

Участь у методичні роботі є професійним для всіх педагогічних
працівників. Результативність методичної роботи враховується при
проведенні атестації педагогічних працівників і є підставою для
матеріального та морального заохочення.

Керівник технічного ліцею, його заступники вивчають та аналізують стан
методичної роботи, її результативність, створюють умови для підвищення
фахового рівня педагогічних працівників, забезпечують участь всіх
педагогічних працівників у методичній роботі.

Педагогічні працівники мають право:

користування нормативно-правовою, навчальною та науково-методично
документацією з питань професійної діяльності, яка надходить в
методичний кабінет і бібліотеку, наявним довідково-інформаційним фондом
у встановленому порядку;

використовувати для самостійної роботи в бібліотеках та інших
інформаційних центрах “методичний день”, який може надаватись
адміністрацією технічного ліцею за поданням методиста;

брати участь в опитуванні, анкетуванні, надавати пропозиції
адміністрації технічного ліцею щодо удосконалення змісту методичної
роботи;

виїжджати у творчі відрядження з метою вивчення та обміну досвідом
роботи;

звертатись за допомогою до методиста, керівника технічного ліцею, його
заступників, старшого майстра для вирішення питань підвищення своєї
професійної компетентності;

брати участь у методичних заходах обласного і державного рівня з
відшкодуванням витрат на відрядження за основним місцем роботи;

проходити стажування і підвищувати свою кваліфікацію.

Традиційними формами методичної роботи ліцею є установлені та перевірені
часом і практикою форми організаційно-методичної роботи, поширені в
багатьох навчально-виховних закладах, до яких належать колективні та
індивідуальні.

До нетрадиційних форм організаційно методичної роботи належать форми,
які активізують творчу ініціативу викладачів, забезпечують високий
рівень засвоєння ними сучасних теорій і педагогічної майстерності. Для
цього проводяться методичні ринги, аукціони, методичні мости,
педагогічні КВК, конкурси “Кращий за професією” та ін.

Значну роль в організації науково-методичної роботи відведено
науково-методичні раді (НМР), яка є дорадним органом управління ліцеєм;
діяльність її спрямована на організації методичної роботи та
вдосконалення педагогічної майстерності вчителів.

Основними напрями роботи НМР є:

організація роботи методичних об’єднань;

організація заходів, спрямованих на підвищення професійної майстерності
вчителів;

проведення предметних тижнів, декад, місячників, днів відкритих дверей,
відкритих уроків тощо;

організацію роботи щодо атестації викладачів;

керівництво учнівськими науковими роботами.

Однак НМР на сьогоднішній час не може повністю забезпечити розвиток
творчості педагогічних працівників. Тому у Коломийському технічному
ліцею створено інноваційну експериментальну структуру – творчу
педагогічну майстерню (ТПМ), діяльність якої спрямована на модернізацію
педагогічних технологій, розвиток творчості викладачів та професійної
компетентності учнів і орієнтувати на їхній життєвий успіх.

Розглянемо традиційні та інноваційні форми організації
науково-методичної роботи в ліцеї.

Основними напрямами її традиційної роботи визначено положенням
Міністерства освіти і науки України. Це: – участь у розробці авторських
програм, положень, проектів, авторських сценаріїв та уроків;

проведенні консультацій, майстер-класів, семінарів і конференцій з
проблем інновацій;

організація наукової роботи викладачів та учнів ліцею;

співпраця з науковими працівниками різних галузей наук;

випуск методичного інформаційного бюлетеня “Технічний ліцей: візитка
пошуку”;

організація роботи з розробки методичних матеріалів, посібників,
підручників;

упровадження інноваційних технологій в практику роботи викладачів ліцею;

розробка інтеграційних проектів;

створення творчих динамічних груп (ТДГ) учителів та організація роботи в
них;

проведення науково-методичних семінарів для педагогічних працівників
міста;

презентація класних колективів, учителів, які в них працюють;

підготовка до ліцейної науково-практичної конференції;

конкурс на кращий урок, проведений з використанням мультимедійних
засобів.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020