Метод проектів як інтерактивна модель навчання

Метод проектів – одна з альтернатив класно-урочної і позаурочної системи
навчання, що використовується як доповнення до інших видів навчання і
дає змогу отримати комплексне знання. Головна перевага такої системи
полягає в тому, що дитина з великою зацікавленістю буде виконувати ту
діяльність, яку обере самостійно. Як відомо, найбільш поширеними у
навчанні є пасивна, активна і інтерактивна моделі. Саме при методі
проектів найбільш вагомими стають дві останні: активна і інтерактивна.
Яка з них буде мати перевагу залежатиме від обраної теми, вікової
категорії учнів, навчально-методичного забезпечення, спільного для всіх
моделей навчання. Для визначення переваг моделей беремо критерії
порівняння:

1. Об’єкт інформації.

2. Рівень засвоєння знань та результати навчання (знання, знаннята
навички, життєва компетенція).

3. Відсоток засвоєння.

4. Контроль над процесом навчання.

5. Роль особистості педагога.

6. Роль учнів.

7. Джерело мотивації навчання.

8. Навчально-методичне забезпечення.

Для прикладу – інтерактивна модель навчання та її переваги:

По-перше: На вивчення обсягу інформації витрачається значний час.

По-друге: Можливість розвитку соціальної та громадянської компетентності
учнів з усіх предметів. Розширення пізнавальних можливостей учнів,
зокрема у здобуванні, аналізі та застосуванні інформації з різних
джерел. Можливість перенесення отриманих умінь, навичок та способів
діяльності на різні предмети та позашкільне життя учнів.

По-третє: Відсоток засвоєння, як правило високий.

По-четверте: Проводиться опосередкований контроль вчителя за обсягом і
глибиною засвоєння знань, часом і ходом навчання. Результати роботи тих,
хто навчається, менш передбачені. Є необхідність подальшої корекції
знань, умінь та навичок учнів.

По-п’яте: Педагог сильніше розкривається перед учнями, виступає як
організатор, консультант. Забезпечується можливість демократичного
рівноправного партнерства між вчителем та учнями і в середині
учнівського колективу.

По-шосте: Учні приймають важливі рішення щодо процесу навчання, мають
можливість спілкування і розвитку комунікативних умінь і навичок.
Поєднуються різноманітні види діяльності учнів.

По-сьоме: Проходить поєднання як зовнішніх (оцінки, педагог, батьки,
суспільство) так і внутрішніх (інтерес самого учня) мотивів з одночасною
глибокою мотивацією внутрішнього, тобто інтерес самого ж учня.

І, наостанок, для успішного складання проекту вчитель застосовує весь
арсенал навчально-методичного забезпечення.

Працювати над створенням проектів є цікавим як для вчителя так і для
учнів. Метод проектів – особистісно-орієнтований. Дає змогу
застосовувати різні дидактичні підходи ( навчання в роботі,

незалежні знання,

спільне навчання, дискусії,

командне навчання ),

навчатись на власному досвіді та на досвіді інших, врешті дає
задоволення учням, оскільки вони бачать результати своєї праці.

Під час роботи над проектом учитель допомагає учням шукати джерела
інформації, координує весь процес, підтримує і заохочує учнів.

hAQ

hOI‹ hAQ

Ue

оротній зв’язок вчитель з учнями відсутній, учні не приймають важливих
рішень щодо процесу навчання. Особисті якості вчителя залишаються «в
тіні” , він виступає як джерело знань, Джерелом мотивації навчання є
зовнішнє (оцінки, вчитель, батьки, суспільство).

На сьогоднішній день у ринкових умовах необхідно вчителю вчити учнів
вмінню працювати в групі, бути здатними до ризику, мати почуття
відповідальності, прагнути до досконалості, бути ініціативними, здатними
до саморозвитку, знати досконало свою справу, мати розвинуте почуття
суперництва.

Весь процес створення проекту можна поділити на такі е т а п и :

1. Визначення теми проекту.

2. Планування дій щодо розробки проекту.

3. Дослідження.

4. Оформлення.

5. Захист.

6. Оцінювання.

Сьогодні всім відомо, що учні, маючи непогані теоретичні знання з
географії, не вміють застосовувати їх у конкретній життєвій практиці.
Тому, такі форми організації у навчально-виховному процесі, як
екскурсії, туристичні походи допомагають навчитися застосовувати
теоретичні знання в конкретній практичній діяльності. Будь-який похід,
особливо багатоденний, включає елементи дослідницької й наукової
діяльності. І найбільш дієвою формою реалізованого задуму-плану, який
ставить групу учнів у співавторстві з вчителем є створення проекту.

Метод проектів зорієнтований не на інтеграцію фактичних знань, а на їх
застосування й здобуття нових (часто шляхом самоосвіти). У чому ж
переваги застосування в навчально-виховному процесі проектної
діяльності? Це насамперед уміння, яких набувають учні, а саме:

Планувати свою роботу, попередньо передбачаючи можливі результати;

· Використовувати різноманітні джерела інформації;

· Самостійно збирати матеріал;

· Аналізувати і зіставляти факти, аргументувати свою думку;

· Приймати рішення;

· Установлювати соціальні контакти (розподіляти обов’язки, взаємодіяти
один з одним);

· Створювати ”кінцевий продукт” – матеріальні носії проектної діяльності
(доповіді, реферати; фільми, календарі; журнали, сценарії, проспекти);

· Сплановувати цикли занять з тем, які зацікавили б учнів середніх
класів;

· Представляти створене перед аудиторією, оцінювати себе та інших.

Т р а д и ц і й н а (пасивна)

Вчитель — учень

1. Говорить — слухає

2. Знає все — не знає нічого

3. Думає — відтворює знання, які отримує в готовому виді

4. Управляє — підпорядковується

5. Вибирає — приймає

6. Активний — пасивний

7. Визначає — пристосовується

Зміст навчання — Відійти від традицій у навчанні дає змогу метод
проектів, де творча діяльність відіграє головну роль.

Учень — вчитель

1. Визначає мету діяльності — допомагає йому в цьому

2. Відкриває нові знання — рекомендує джерела знань

3. Експериментує — розкриває можливі форми і методи експерименту,
допомагає організувати навчально-трудову діяльність

4. Вибирає — сприяє прогнозуванню результатів вибору

5. Активний — створює умови для прояву активності

6. Суб’єкт навчання — партнер

7.Несе відповідальність — допомагає оцінити отримані результати і
виявляє спосіб за результати своєї удосконалення діяльності діяльності

Похожие записи