.

Котко Ольга Миколаївна. Досвід використання ІКТ та можливостей мережі Інтернет у вихованні дітей та учнівської молоді.

Язык: украинский
Формат: материал
Тип документа: Word Doc
1 2169
Скачать документ

Роботу підготувала:

Котко Ольга Миколаївна,

практичний психолог

Золотоніської спеціалізованої школи № 1

Досвід використання ІКТ та можливостей мережі Інтернет у вихованні дітей
та учнівської молоді

Значного прогресу у галузі освіти можна досягти з упровадженням
відповідних інформаційних комп’ютерних технологій, що зможуть зробити
процес здобуття освіти більш гнучким, індивідуалізованим. Виникає
необхідність визначення можливостей розвитку й виховання школярів у
рамках функціонування освітнього середовища школи, реалізованої на базі
ІКТ.

Комп’ютерні навчальні програми надають нових можливостей щодо розвитку
здібностей дитини, активно включають її у навчальний процес, підвищують
зацікавленість, сприяють кращому засвоєнню навчального матеріалу,
створюють позитивне емоційне ставлення учнів до діяльності,
опосередкованої комп’ютером.

Концепція модернізації освіти на державному рівні визначає виховання як
пріоритет в освіті, яке стане органічною складовою педагогічної
діяльності, інтегрованої в загальний процес навчання й розвитку .
Виховання «входить у систему освіти , воно його база і його субстанція»
і «підкоряється закону випереджального розвитку якості людини, якості
освітніх систем у суспільстві».

У період прискорення соціальних процесів завдання морального виховання
набувають все більшого значення у формуванні особистості учня й
досягаються в сучасній школі у процесі навчання завдяки упровадженню ІКТ
(інформаційні і комунікаційні технології).

На спілкування з комп’ютером, на роботу з комунікаціями мотивоване
сучасне покоління школярів, яке буде «реально перебудовувати нашу
дійсність на принципово нових підставах». У зв’язку із цим важливим є
використання гуманітарного аспекту курсу шкільної інформатики,
покликаного формувати інформаційну культуру в умовах функціонування
освітнього середовища школи, реалізованої на базі ІКТ. Інформаційна
культура суспільства характеризується його здатністю формувати й
використовувати інформаційні ресурси, сучасні засоби інформатики та
інформаційні технології в інтересах забезпечення життєдіяльності й
розвитку суспільства.

У зв’язку з умовами, що змінилися, виникає необхідність визначення
можливостей розвитку й виховання школярів у рамках функціонування
освітнього середовища школи, реалізованої на базі ІКТ.

Необхідно поставити наступні завдання виховання в умовах функціонування
освітнього середовища школи з використанням засобів ІКТ:

– розробка педагогічних основ формування особистості учня, світогляду,
спрямованості й стійкості особистості, мотивованої на взаємодію з ІКТ;

– індивідуальний підхід до учнів при формуванні інформаційної культури;

– установлення педагогічних передумов самоорганізації шкільних
колективів у виконанні творчих проектів із засобами ІКТ;

– рішення проблеми співвідношення свідомості й поводження, викликаного
застосуванням ІКТ, з’ясування умов, що забезпечують їх єдність.

В умовах функціонування освітнього середовища школи прийнято підхід, при
якому на поведінку учнів впливають через усвідомлення й розуміння
моральних цінностей. Цінності, сформовані у сучасній школі, – це
цінність праці як основа людського життя, цінність мислення як основа
людського розвитку й джерело змісту життя, цінність культури й
культурного діалогу, цінність колективної дії, цінність змістовного
спілкування, цінність національно-державного служіння .

Засоби ІКТ, формуючи інтереси молодого покоління, реалізують більше
ефективне засвоєння необхідних знань у контексті патріотичного
виховання.

Здійснюючи перехід до сучасних форм організації навчання й виховання в
умовах функціонування освітнього середовища, робота над проектом
розглядається як процес відкритий, підданий впливу подій сучасності на
осмислення історичних фактів. Намагаючись разом зі школярами зрозуміти
причину подій, що відбуваються, беручи участь у мережних семінарах і
форумах за допомогою засобів ІКТ, ми сприяємо становленню нелінійного
мислення – здатності міркувати, зіставляти, передбачати й приймати
відповідальні рішення.

У результаті методичного й організаційного підходу до патріотичного
виховання в умовах функціонування освітнього середовища школи,
реалізованого на базі ІКТ, здійснюється відбір і побудова матеріалу, що
дозволяє учням осмислити історію й сучасне життя Батьківщини не тільки з
інтелектуальних, але й із цивільно-патріотичних, моральних позицій.

Виховання цивільної позиції як елемента самозбереження є гарантією
саморозвитку суспільства. Пошук шляхів формування цивільних і
патріотичних якостей молодого покоління показує прагнення
вчителів-предметників перебороти зниження за останні роки виховних
функцій шкільних гуманітарних предметів. Використання електронних
посібників у міждисциплінарних проектах у школі, проведення фестивалю
комп’ютерної графіки про права людини спрямовані на розуміння підлітками
важливості цивільної участі в рішенні актуальних питань на рівні школи,
міста, на пошук своїх варіантів вирішення проблем, на виховання учнів
відповідальності за своє положення в суспільстві та державі, на свідомий
вибір життєвого шляху.

’ ? .

†- “<#4'ae)////oaeoUUIIIIIIIIIIIIIIIgdvf‡„A`„Aa$gdvf‡„h]„hgd…ANgdvf‡успільства, поширення засобів ІКТ в освіті диктують необхідність пошуку нових підходів, формування нових моделей навчання та виховання з використанням засобів ІКТ, уміння здобувати знання самостійно. Необхідно звернути увагу на те, що у відведені години на вивчення інформатики не вмістити вивчення предметних тем освітнього стандарту й практичне оволодіння комп'ютером, засвоєння ІКТ і вдосконалювання в обраних програмних середовищах, розвиток алгоритмічного й критичного мислення, розгляд соціальних наслідків масового поширення агресивних комп'ютерних ігор. Проблема полягає в тому, щоб знайти додатковий час і оптимально його організувати. Тому дослідницька й проектна робота з використанням засобів ІКТ є позакласною, додатковою.Необхідно акцентувати увагу на процеси самоорганізації й самонавчання школярів з обліком індивідуальних і вікових особливостей учнів, розвитку обдарованих дітей. У процесі роботи над проектами з використанням ІКТ формувати вміння самостійно й мотивовано організовувати свою пізнавальну діяльність від постановки мети до одержання й оцінки результату, самостійно створювати алгоритми пізнавальної діяльності для рішення завдань творчого й пошукового характеру із засобами ІКТ.В умовах функціонування освітнього середовища школи відпрацьовуються дидактичні прийоми, що найбільш ефективні в процесі екологічного виховання. Комп'ютерний моніторинг екологічної ситуації в школі, створення електронних додатків до заходів екологічної тематики, екологічні круглі столи з використанням засобів ІКТ спрямовані на розуміння «абсолютної необхідності виконання встановлених правил взаємодії Природи й суспільства». Динамічні зміни, що відбуваються в ході соціалізації учнів і вчителів, приводять до виникнення нових особистісних властивостей і якостей різного ступеня стійкості. Основу стійкого розвитку особистості становить стійкий розвиток суспільства (подальший розвиток людства, що забезпечує нащадкам рівні можливості з нинішнім поколінням у використанні ресурсів і екологічних умов Землі й Космосу й збереження біосфери планети).Проблема самоосвіти розглядається як частина широкої проблеми саморозвитку, самовиховання учнів в умовах функціонування освітнього середовища, реалізованої на базі ІКТ. Самовиховання – свідома, цілеспрямована діяльність людини по вдосконалюванню своїх позитивних якостей і подоланню негативних. З переходом у підлітковий вік самовиховання набуває більш глибокого змісту, воно починає визначати позицію учнів стосовно навколишнього середовища. Використання засобів ІКТ як інструмента набуття знань сприяє виробленню цілеспрямованості, наполегливості в досягненні мети, внутрішньої організованості й працьовитості. Оцінювання й корегування свого поводження, виконання в практичній діяльності й у повсякденному житті вимог, розуміння цінності освіти як засобу розвитку культури особистості – аспекти рефлексивної діяльності, на розвиток яких спрямована робота творчих груп учителів і учнів. Проведений у соціальних дослідженнях школярів моніторинг із використанням засобів ІКТ свідчить про те, які цінності засвоюють школярі й що впливає на це засвоєння, як впливають ІКТ на розвиток особистості учнів.Віртуалізація освіти відкриває нові можливості для підвищення доступності якісного й безперервного процесу освіти протягом усього життя з однієї сторони; з іншого боку – поринаючи у віртуальне життя, школярі формують нові цінності, що впливають на їх розвиток. Виникають нові проблеми стійкого розвитку інформаційного суспільства: проблема візуалізації суспільства, проблема маніпулювання суспільною свідомістю, проблема керованої ментальної еволюції людства, етичні проблеми. Безладне поглинання різнорідної інформації приводить до проблем психофізичного розвитку учнів.Формування критичного мислення (уміння критично аналізувати й продуктивно користуватися відомостями, здобутими засобами ІКТ), виховання відповідальності за прийняті рішення сприяють адаптації школярів до життя у світі глобальних проблем.Постановка загальної мети й визначення засобів її досягнення, конструктивне сприйняття думок і ідей усіх членів творчої групи, облік індивідуальності товаришів по діяльності, об'єктивне визначення свого внеску в загальний результат – ці й інші навички організації й участі в колективній діяльності формуються в міждисциплінарних проектах з використанням засобів ІКТ в умовах функціонування освітнього середовища школи.Таким чином, організація роботи з використанням ІКТ в умовах функціонування освітнього середовища, спрямована на розвиток у школярів громадянської відповідальності й правової самосвідомості, патріотизму, духовності і культури, формує в учнів соціально-значимі цінності, самостійність, здатність до успішної соціалізації у суспільстві.Доведено, що використання інформаційних технологій на заняттях є одним із сучасних засобів розвитку особистості молодшого школяра, формування його інформаційної культури.PAGEPAGE 1

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение
    Заказать реферат
    UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019