.

Концептуальні засади модернізації управління освітою (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1447
Скачать документ

Концептуальні засади модернізації управління освітою

Сучасні тенденції розвитку освіти здійснюють системоутворюючий вплив на
модернізацію освіти у стратегічному напрямі, який визначає держава, а
також надають імпульс для подальшої розбудови освіти на регіональному
рівні

Проблема модернізації системи управління на державно-громадських засадах
є загальнонаціональною. Освіта Донеччини є складовою загальнодержавної
системи. Модернізація освіти Донецької області ґрунтується на врахуванні
позитивних надбань регіональної системи освіти й водночас передбачає
істотні зміни, зумовлені сучасними тенденціями розвитку інноваційного
суспільства та ринку праці.

Державна освітня політика за умов побудови громадянського суспільства
повинна:

мати системний характер, бути тільки комплексною та охоплювати всі сфери
людської життєдіяльності;

ґрунтуватись на власних матеріальних, фінансових, кадрових та інших
ресурсах; використовувати інвестиційний потенціал європейської спільноти
та внутрішньошкільних джерел;

створювати умови для вирішення освітніх потреб і проблем населення;

залучати громадські організації до управління національною освітою;

сприяти та забезпечувати формування загальнолюдських і національних
цінностей.

У відповідності з вище означеними орієнтирами формується й регіональна
освітня політика.

Програмою розвитку освіти Донецької області на 2007-2011 роки визначено
такі пріоритети:

зорієнтованість регіональної освітньої політики на створення системи
освіти, здатної забезпечити високу якість з максимально можливою
доступністю;

взаємодія державних і громадських інститутів освітньої політики,
професійних, творчих спілок та асоціацій, їх спрямованість на розвиток
освіти з урахуванням регіональної специфіки й наявного потенціалу;

упровадження інновацій в освіту як умови забезпечення її якості від
дошкілля й упродовж усього життя людини;

сприяння розширенню життєвої компетентності учнів, появі нових мотивів
навчання, самоорганізації та самореалізації особистості;

комплексна реалізація оздоровчої та культуротворчої функції освіти;

створення високотехнологічної інформаційної системи освіти;

інтеграція освіти і науки, сприяння інноваційній діяльності в навчальних
закладах області різного рівня акредитації та форм власності.

Складовими комплексної системи обласної освіти як соціокультурного
феномена має стати гуманістична тріада сучасної філософії освіти
«людина-освіта-культура». Базовими принципами реформування регіональної
освіти є:

гуманізація, що передбачає утвердження людини як найвищої соціальної
цінності, розвиток здібностей дітей, учнів, студентів і задоволення
їхніх освітніх потреб, забезпечення пріоритету загальнолюдських
цінностей;

демократизація, спрямований на розширення впливу громадської думки на
прийняття адекватних управлінських рішень, динамічне реагування на
потреби суспільства, перерозподіл функцій управління між органами
виконавчої влади та місцевого самоврядування;

відповідність змісту освіти, якості освітніх послуг державним вимогам,
освітнім стандартам з урахуванням регіональних особливостей і потреб;

розвиток життєспроможної самодостатньої особистості як провідна ідея
освіти, що забезпечує орієнтацію вчителя, викладача на особистість
дитини, учня, студента (активно-діяльнісний характер навчання; єдність
мотиваційної сфери особистості; розкриття здібностей і творчих задатків
дітей, учнів, студентів; урахування їхніх вікових та індивідуальних
особливостей; забезпечення успіху в оволодінні знаннями та способами
діяльності);

оздоровча функція освіти, який є обов’язковою умовою забезпечення та
зміцнення здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу;

партнерство, що передбачає створення партнерських стосунків між усіма
суб’єктами освітнього процесу. На основі партнерства здійснюється
підвищення інвестиційної привабливості освіти, розвиток меценатства,
інноваційних форм і видів освітньої діяльності;

підвищення якості контрольно-оцінювальної діяльності в контексті
незалежного оцінювання, що передбачає вдосконалення системи
моніторингових досліджень.

Модернізована система освіти області спрямована на забезпечення
оптимальних умов функціонування освітянської галузі, створення
системного механізму саморегуляції, вибору стратегічних напрямів
розвитку.

В основу вибору стратегічних напрямів розвитку освіти області покладені
ідеї взаємодії між системою та її зовнішнім середовищем, ідеї педагогіки
життєтворчості, пріоритети освіти в навчанні протягом усього життя,
визначені положенням Меморандуму комісії Європейського співробітництва
(30 жовтня 2000 р.), документами зустрічі Великої вісімки у сфері освіти
(1-4 квітня 2006 р.), підсумковими документами самміту «Групи вісімки»
«Освіта для інноваційних суспільств у XXI столітті» (16 липня 2006 р.).

Стратегічними напрямами розвитку освіти області визначено:

1/4

і як основи формування життєспроможної самодостатньої особистості
школяра та студента;

організація профільного навчання у старшій школі;

запровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій та
дистанційної освіти в навчальний процес школи, професійно-технічних і
вищих навчальних закладів;

розробка стратегії мовного прориву в системі неперервної освіти області;

упровадження моніторингу якості освіти учнів і студентів у контексті
зовнішнього незалежного оцінювання.

Умовами реалізації стратегічних напрямів Концепції є запровадження низки
нових педагогічних та управлінських технологій:

перехід до концептуальної форми розвитку освіти на всіх рівнях
(навчального закладу, району, закладів міського підпорядкування, міста,
професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу);

упровадження системи постійного відстеження динаміки змін в освіті
(моніторинг якості освіти);

організація служби освітнього маркетингу для вивчення соціального попиту
на освітні послуги;

упровадження альтернативних моделей управління (проектне, неформальне,
інтегративне тощо);

оновлення функцій управління (на всіх рівнях) відповідно до нових видів
управлінської діяльності;

організаційне та функціональне оновлення науково-методичної служби;

реальне забезпечення відкритості й доступності освітньої галузі перед
громадськістю.

Виконання програми дасть можливість забезпечити перехід регіональної
освіти на новий якісний рівень, що сприятиме:

створенню в регіоні цілісного освітнього середовища, яке надасть широкі
можливості кожному реалізувати власні освітні потреби та забезпечить
безперервність освіти;

становленню компетентнісно спрямованого освітнього процесу в єдності
змістових, особистісних та управлінських складових;

створенню більш ефективних освітніх систем у кожному окремому закладі з
урахуванням вимог сучасного суспільства, надання кожній людині
можливості повноцінного саморозвитку;

формуванню в дітей і молоді Донбасу національної самоідентифікації з
метою консолідації громадян у цілісний суспільний організм, об’єднання
українського суспільства;

розвитку високоякісної базової, професійно-технічної, вищої освіти та
тендерної рівності в освіті;

упровадженню в освітянський процес принципів профільного навчання як
економічно доцільної форми підготовки молоді до майбутнього життя;

формуванню достатньої життєвої компетентності учнів і
конкурентоспроможності випускників на ринку праці;

вихованню особистості, здатної самостійно приймати рішення та займати
активну громадянську позицію;

створенню умов для використання новітніх освітніх технологій та
вивільнення творчої складової в діяльності педагога, викладача;

забезпеченню рівних можливостей в освітянському просторі випускників
сільських і міських шкіл;

упровадженню високих освітніх стандартів з метою інтеграції випускників
професійної та вищої школи в загальноєвропейський та світовий освітній
простір.

Розробка концептуальних засад стратегії розвитку регіональної освітньої
системи пов’язана з комплексним типом досліджень у філософії,
педагогіці, економіці, теорії управління.

Наукове обґрунтування нової системи управління освітою, розробка
комплексних систем управління якістю освіти на регіональному, місцевому
рівнях з урахуванням усіх об’єктів і суб’єктів освітньої галузі є одним
зі шляхів реалізації стратегічного завдання розвитку процесу управління
освітою «перехід від державного до державно-громадського управління,
чітке розмежування функцій між центральними, регіональними і місцевими
органами управління; забезпечення навчально-виховних закладів і наукових
установ; утвердження у сфері освіти гармонійного поєднання прав особи,
суспільства й держави».

Удосконалення управління освітою є сьогодні майже не єдиним резервом
школи, який, не вимагаючи значних матеріальних витрат, здатний
радикально покращити ситуацію в освітній сфері шляхом оптимізації
діяльності всіх його компонентів.

Сучасна філософія визначає пріоритетними в освіті розвиток людини та її
діяльність як засіб цього розвитку. Діяльність і розвиток необхідно
спрямовувати шляхом, який узгоджує вимоги людини, суспільства й ураховує
реальні обставини в конкретному регіоні.

Педагогіка дає нам нову парадигму освіти, яка виражається її
спрямованістю на якість життя людини, суспільства в цілому.

Зміни в економіці України та тенденції розвитку виробничих відносин
свідчать, що реалізація регіональних освітніх програм можливо тільки за
умов змін у системі бюджетного фінансування та залучення позабюджетних
коштів.

Саме ці обставини враховувались при розробці програми розвитку освіти
Донецької області на 2007-2011 роки, яку ми розглядаємо як
нормативно-прогностичну модель розвитку регіональної системи освіти.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020