Реферат на тему:

Концепція створення засобів навчання нового покоління для середніх
закладів освіти України

ВСТУП

Невпинне зростання наукової інформації, динаміка розвитку сучасного
суспільства, піднесення соціальної ролі особистості та інтелектуалізація
її праці, швидка зміна техніки та технології потребують від середніх
закладів освіти України забезпечення якісно нового рівня
навчально-виховного процесу. Одним з напрямів, який допоможе здійснити
означене завдання, є широке й ефективне використання засобів навчання.

Під засобами навчання ми розуміємо спеціально утворені об’єкти, які
формують навчальне середовище та беруть участь у навчальній діяльності,
виконуючи при цьому навчальну, виховну та розвивальну функції. Як
знаряддя праці вчителя і учнів, засоби навчання сприяють оптимальному
поєднанню теоретичних і практичних компонентів знань, приведенню змісту
шкільної освіти у відповідність до рівня розвитку науки і техніки та
суспільства в цілому.

мислення, тому без використання засобів навчання учням важко зрозуміти
навчальний матеріал, особливо взаємодію фізичних предметів і явищ, а
вчителям неможливо впроваджувати нові тех- нології навчання.
Необхідність використання засобів навчання у шкільному навчальному
процесі доведена багатовіковою освітянською практикою і не потребує
додаткових доказів. Утвердження нової парадигми шкільної освіти зумовлює
необхіднісгь створення засобів навчання нового покоління, що пояснюється
низкою взаємопов’язаних причин, насамперед новими напрямами реформування
шкільної освіти та змінами у навчальних планах і програмах. Школи
сьогодні повинні не тільки давати своїм вихованцям знання основ наук, а
й навчити їх творчо використовувати ці знання. Випускники школи повинні
вміти освоювати нове, мати якісно сформовані навички та уміння, вміти
чітко й ефективно аналізувати факти, узагальнювати їх і робити правильні
висновки. З огляду на викладене проблема створення засобів навчання
нового покоління є актуальною і потребує свого вирішення.

1. Мета та основні завдання концепції

Метою Концепції створення засобів навчання нового покоління для середніх
закладів освіти України є забезпечення розвитку особистісних якостей
школяра та розкриття його творчого потенціалу шляхом упровадження нових
засобів навчання, що відповідають сучасному стану розвитку суспільства,
дозволяють використовувати новітні методи навчання, підвищують
ефективність використання навчальною часу та поєднують різні види
сприймання інформації.

Концепція створення засобів навчання нового покоління для середніх
закладів освіти України — це науково обгрунтована критична оцінка
сьогоднішнього стану теорії і практики їх розробки та використання і
сформульовані на цій основі положення та напрями створення засобів
навчання нового покоління, які потребують практичної реалізації сьогодні
і на найближчі 5—10 років.

Концепція в цілому та основні її частини визначають зміст і систему
створення навчальної дидактичної бази для середніх закладів освіти
України, яка відповідає сучасному рівню розвитку науки і техніки і
забезпечує учасників навчально-виховного процесу такими засобами
навчання, які створюють найсприятливіші умови для практичної реалізації
стратегічних цілей, програмних завдань і положень Закону України «Про
освіту» та Державної національної програми «Освіта (Україна XXI
століття)».

Основні завдання Концепції створення засобів навчання нового покоління —
це:

забезпечення постійного оновлення та розвитку навчальної дидактичної
бази шкіл України на основі активного використання досягнень сучасної
педагогічної науки, нових технологій навчання та методичних розробок
викладачів-новаторів;

створення системи забезпечення потреби шкільного навчального процесу в
засобах навчання;

створення системи розробки, виготовлення, апробації, сертифікації,
доставки та впровадження засобів навчання у школи України.

Необхідність розроблення концепції створення засобів навчання нового
покоління для шкіл України зумовлена такими обставинами:

1. Починаючи з 1990 року, обсяг постачання школам України засобів
навчання різко зменшився, що призвело до використання у шкільному
навчально-виховному процесі технічно і змістовно застарілих засобів
навчання. Ситуацію суттєво погіршує відсутність методичного забезпечення
та нормативно-інструктивних матеріалів щодо створення нових і
вдосконалення наявних засобів навчання і використання їх у
навчально-виховному процесі.

2. Формування нової парадигми загальної середньої освіти передбачає:

перехід до евристично-пошукової моделі шкільного навчального процесу;

орієнтування на розвиваючу освіту, особистісно-орієнтоване навчання та
інтегровані навчальні курси;

оптимальне поєднання гуманітарної і природничо-математичної складових
шкільної освіти, їх теоретичних та практичних компонентів;

обов’язковість загальної середньої освіти і варіативність форми її
одержання;

широке впровадження нових технологій навчання;

варіативність шкільних навчальних програм, появу навчально-виховних
закладів нового типу;

запровадження державних стандартів загальноосвітньої підготовки.

2. Основні положення концепції

Засоби навчання нового покоління мають відповідати сучасним вимогам
навчально-виховного процесу у школах України, вони повинні змінювати
навчальну діяльність у напрямах її розширення та інтенсифікації,
змістовно і конструктивно орієнтуватись на сучасний рівень розвитку
науки, техніки і суспільства.

Водночас засоби навчання нового покоління

не виключають застосування в шкільному навчальному процесі тих засобів
навчання, які виправдали себе в освітянській практиці, доповнюючи і
надаючи їм нових можливостей використання завдяки розширенню функцій;

мають можливість поєднуватись у навчальні комплекси для забезпечення
різних рівнів навчання та використання їх у закладах освіти всіх типів;

при використанні комп’ютерних технологій навчання забезпечують
оволодіння школярами навичок користувачів новими інформаційними
технологіями, орієнтуючи учнів на їх застосування у навчальній та
майбутній професійній діяльності;

з огляду на свою багатофункціональність забезпечують посилення
міжпредметних зв’язків та поєднання навчальних предметів, враховуючи при
цьому альтернативність навчаяьних планів та свободу навчальної
діяльності;

формують шкільне навчальне середовище, що допомагає здійснювати
навчальний процес, та створюють умови для продуктивної навчальної
діяльності;

відповідають сучасним психолого-педагогічним, санітарно-гігієнічним і
ергономічним вимогам;

активізують навчально-пізнавальну діяльність учнів і розвивають їх
самостійність;

орієнтовані на сучасну технологічну базу, сучасний дизайн і
універсальність.

Аналіз передового вітчизняного та світового досвіду дав змогу
сформулювати такі основні положення концепції створення засобів навчання
нового покоління для середніх закладів освіти України:

активне використання засобів навчання нового покоління, орієнтованих на
комп’ютерні технології навчання, у шкільних навчальних закладах усіх
типів, при цьому особливо важливим є створення і використання засобів
навчання на базі комп’ютерних технологій у школах для дітей з вадами
розумового або фізичного розвитку та у роботі з обдарованими дітьми;

збільшення сфери використання засобів навчання нового покоління у
шкільному навчальному процесі, що реалізується через розширення
кількості шкільних навчальних предметів, де використовуються ці засоби
навчання, особливо стосовно предметів гуманітарного та естетичного
циклу;

здійснення переходу від епізодичного до систематичного використання
засобів навчання, застосування їх у школах не тільки на окремих уроках,
а й при вивченні тем, розділів і курсів;

зростання інтелектуалізації засобів навчання та реалізація принципу
діалогізації шкільного навчального процесу, що дає змогу учням
реалізувати ідивідуалізацію навчання;

створення принципово нових засобів навчання на базі нових інформаційних
технологій — систем мультимедіа, експертних систем, гіпертекстових
навчаючих систем, тренувальних програм і інтелектуальних наставників,
систем із змішаною ініціативою діалогу тощо;

широке використання засобів навчання нового покоління в позакласній
роботі, яка продовжує урочну, розширює її рамки та наближає шкільну
навчальну діяльність до дослідницької та професійної шляхом застосування
контекстного навчання (ділові ігри, моделювання ситуацій тощо);

засоби навчання нового покоління повинні активно формувати шкільне
навчальне середовище, відповідати вимогам навчального дизайну і давати
можливість ущільнення навчального часу шляхом розвантаження підручників
від необхідності вербального підходу до подання в них навчального
матеріалу;

групову та групову продуктивну шкільну навчальну діяльність, а також її
альтерлативнісгь через формування нового мислення щодо цілей діяльності
та засвоєння знань на рівні їх використання (функціональна грамотність);

засоби навчання нового покоління мусять активізувати мотивацію навчання,
яка на сьогоднішьому етапі розвитку шкільної освіти передбачає
спрямування навчання у напрямі гуманізації, гуманітаризації з
урахуванням індивідуальних особливостей та інтересів учнів;

інформативність, наочність та емоційність подання навчального матеріалу
засобами навчання нового покоління дозволить учням отримати поглиблену
інформацію про явища та процеси, що вивчаються;

засоби навчання нового покоління мають відповідати сучасним технічним,
психолого-педагогічним, санітарно-гігієнічним, ергономічним і
нормативним вимогам Держстандарту України

3. Теоретико-методологічні основи концепції

Зягальномегодологічиою основою Концепції є системний аналіз, в
основу якого покладено діяльнісіний підхід, зумовлений змістом шкільної
освіти. Використання засобів навчання нового покоління вносить суттєві
зміни у зміст і структуру навчальної діяльності, оскільки з’являється
можливість розв’язувати принципово нові завдання навчання, які
превалюючими нині вербальними методами не можуть розв’язуватись
ефективно.

Головні теорегико-методологічні положення та висновки Концепції
сформульовані на основі аналізу:

педагогічних, соціологічних і фізіолого-гігієнічних проблем використання
засобів навчання нового покоління;

прогнозування їх розвитку та запровадження в практику роботи школи;

2 hr

‘ hr

hr

ph/ hr

hr

hr

hr

hr

hr

hr

hr

v

4 6 ¤ c

?????????ефективності викарисгання засобів навчання у шкільному
навчальному процесі,

сучасного рівня науково-технічного прогресу та розвитку
суспільства;

комплексного підходу до процесу поєднання навчання та суспільного,
трудового, морального, естетичного та фізичного виховання;

ергономіки, естетики, гігієни та технології організації навчального
процесу у школі.

Прийняті такі основні методологічні вимоги щодо розроблення, створення
та запровадження у школу засобів навчання нового покоління:

відповідність змісту шформаційних функцій засобів навчання завданням
шкільної навчальної програми;

комплексність, багатофункціональність, універсальність і інтегрованість
засобів кавчання для забезпечення вирішення навчальних завдань та
урізноманітнення видів навчальної діяльності учнів;

безпечність використання засобів навчання в умовах школи;

відповідність засобів навчання сучасному рівню науки і техніки, вимогам
наочності і емоційності форм і методів передачі навчальної інформації з
урахуванням пізнавальних і фізіологічних можливостей учнів;

орієнтованість засобів навчання на розвиваючу функцію шкільної освіти та
на її гуманізацію і гуманітаризацію;

оперативність і мобільність застосування засобів навчання в умовах
навчального процесу школи;

мінімальність матеріальних затрат на серійне виробництво засобів
навчання.

4. Напрями реалізації концепції

Досягнення мети та основних завдань Концепції створення засобів навчання
нового покоління для середніх закладів освіти України повинно
здійснюватись комплексно у таких напрямах:

1. Зміцнення і розвиток навчальної дидактичної бази шкіл України, що
передбачає розв’язання наступних завдань:

створення типового переліку засобів навчання нового покоління,
необхідних для викладання навчальних дисциплін у школах;

формування перспективних планів розробки, виготовлення та впровадження
засобів навчання нового покоління;

створення системи оцінювання педагогічної ефективності засобів навчання
нового покоління, відповідності їх сучасному розвитку науки і техніки;

визначення критеріїв, норм і правил сертифікації та стандартизації при
створенні нових і удосконаленні існуючих засобів навчання;

координацію планів науково-дослідних і проектно-кокструкторських робіт
по розробленню нових і удосконаленню існуючих засобів кавчання;

підготовку кадрів для розробки, виробництва і запровадження у шкільний
навчальний процес засобів навчання нового покоління.

2.Розроблення організаційно-педагогічних умов ефективного використання
засобів навчання нового покоління, яке передбачає виконання таких
завдань:

побудову системи прогнозування потреби шкіл та їх забезпечення засобами
навчання;

розроблення оптимальних варіантів обладнання шкільних класів, кабінетів
та лабораторій засобами навчання;

визначення раціональних організаційно-технічних форм використання
засобів навчання.

3.Розроблення педагогічних методик ефективного використання засобів
навчання нового покоління, куди входять:

визначення змісту інформаїційних функцій, дидактичної ролі і призначення
різних видів засобів навчання;

визначення педагогічних вимог щодо комплексного використання засобів
навчання;

визначення ролі, місця та призначення засобів навчання при використанні
комп’ютерної техніки і нових інформаційних технологій навчання в школі;

проведення педагогічних і фізіологічних порівняльних досліджень різних
видів засобів навчання та методик їх використання;

розроблення інноваційних педагогічних методик впровадження засобів
навчання.

4.Створення організаційної структури доставки засобів навчання до шкіл..

Для вирішення цієї проблеми необхідно залучити відповідні управління та
відділи Міністерства освіти України, обласних і районних управлінь,
обласні інститути удосконалення вчителів і розробити необхідні
нормативні документи.

5.Створення інформаційного банку даних розроблення, виробництва та
запровадження засобів навчання нового покоління у школи України, що
дозволить:

здійснити аналіз сучасних методик використання та методів розроблення і
упровадження засобів навчання у школи України;

визначити потреби шкільної освіти у викладачах, які володіють методиками
використання засобів навчання нового покоління та потребу шкіл України у
методичних розробках щодо їх ефективного використання;

здійснити контроль функціонування процесу розроблення, серійного
виробництва та упровадження засобів навчання у школах;

проаналізувати інформацію про перспективи розвитку засобів навчання,
провести статистичний облік засобів навчання (їх найменувань, загальних
методичних можливостей, методик використання та педагогічного
призначення).

6. Створення системи фінансування розроблення, виробництва, сертифікації
та впровадження засобів навчання нового покоління, головне завдання якої
— забезпечити фінансування заходів і завдань Концепції, яке складається
із витрат:

на проведення науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт по
створенню нових і удосконаленню існуючих засобів навчання та розроблення
їх методичного забезпечення;

на серійне виробництво засобів навчання та розроблення методичного
забезпечення до них;

на проведення сертифікації засобів навчання; на доставку засобів
навчання до шкіл України.

7. Створення системи розроблення, виробництва та постачання засобів
навчання, яка повинна:

гнучко реагувати на зміни напрямів розвитку освіти; відповідати вимогам
кінцевого користувача (школа, вчитель, учень);

будувати відкритий ринок засобів навчання на основі конкуренції за
якість, за поновлення номенклатури засобів навчання і зниження ціни на
них;

дозволяти державі впливати на процес формування школяра як громадянина,
в тому числі і через засоби навчання.

Побудувати таку систему доцільно еволюційним шляхом з поетапною
реалізацією. Перший етая має бути спрямований на відновлення системи
розроблення та виробництва існуючих засобів навчання і насичення ними
шкіл, оскільки рівень забезпеченості останніх наблизився до критичної
межі. Другий етаи має бути спрямований на розроблення й створення
засобів навчання нового покоління як одного з головних компонентів нових
технологій навчання.

Наступні етапи мають бути спрямовані на побудову і розвиток системи
забезпечення засобами навчання нового покоління шкіл України відповідно
до вимог стратегії розвитку шкільної освіти та соціального розвитку
суспільства.

5. Державна та галузева підтримка реалізації концепції

Реалізація завдань Концепції створення засобів навчання нового покоління
повинна забезпечити дотримання державних вимог щодо якості розроблення і
виробництва та ефективності використання засобів навчання нового
покоління шляхом:

1)дотримання вимог державних і галузевих стандартів на розроблення і
виробництво засобів навчання;

створення і підтримки правової і нормативної бази ринку розробників і
виробників засобів навчання, який функціонує на основі конкуренції і
забезпечує досягнення стратегічних цілей загальної середньої освіти та
зниження ціни на засоби навчання;

контролю за дотриманням державної політики у шкільній освіті, яка
здійснюється через систему сертифікації і стандартизації засобів
навчання нового покоління; особлива увага при цьому має приділятись
засобам навчання, які забезпечують предмети державного компоненту
шкільної освіти;

4) створення системи впровадження у шкільний навчальний процес засобів
навчання нового покоління. Проблема швидкого насичення шкіл засобами
навчання нового покоління вирішуватиметься за рахунок уніфікації,
типізації, модульності засобів навчання та широкого впровадження у
шкільний навчальний процес засобів навчання на базі нових інформаційних
технологій. Важливим є залучення до вирішення поставлених проблем
вчителів середніх закладів освіти, наукового потенціалу НАН України та
АПН України, вищих навчальних закладів та підприємств-виробників;

5) вирішення проблем фінансування поетапної реалізації завдань
Концепції.

Відповідно до Конституції України та Закону України «Про освіту»
основним джерелом фінансування загальної середньої освіти є бюджет. На
сучасному етапі у зв’язку з недостатнім обсягом централізованого
фінансування на розроблення, виробництво та поставку засобів навчання
у школи України пропонується цільове фінансування найважливіших
(першочергових) засобів навчання, в тому числі і шляхом інтеграції
коштів місцевих бюджетів

Найефективнішими економічними важелями державного впливу на розроблення
та виробництво засобів навчання нового покоління є інвестиції,
кредитування та оподаткування. Держава повинна ефективно впливати на
процес створення, виготовлення і доставки до шкіл засобів навчання через
систему кредитування, надаючи на пільгових умовах кредити тим
підприємствам і фірмам, які беруть участь у розробленні та виробництві
засобів навчання, що уможливить збільшення обсягів випуску першочергових
засобів навчання нового покоління.

Іншими джерелами фінансування розробки та виробництва засобів навчання
нового покоління можуть бути:

інвестиції комерційних структур, банків, іноземні інвестиції;

власні джерела фінансування навчальних закладів;

відрахування інших міністерств.

Державне стимулювання створення засобів навчання нового покоління має
містити в собі не тільки економічні, а й інші важелі: присвоєння
почесних та наукових звань, громадське визнання, соціальні пільги тощо.
Особливо важливе значення має стимулювання вчителів шкіл з метою
залучення їх до процесу розроблення та впровадження засобів навчання.

Реалізація щойно перелічених завдань Концеїщії також потребує:

розроблення інструктивних і нормативних галузевих документів про порядок
організації розробки, виробництва, сертифікації та доставки засобів
навчання до шкіл України, які повинні регламентувати взаємовідносини
розробників, виробників, споживачів і органів управління освітою на
різних етапах життєвого циклу (визначення потреби, формування
педагогічних і технічних вимог, розроблення, виробництво, доставка та
експлуатація) засобів навчання нового покоління;

розроблення системи сертифікації засобів навчання у вигляді
оргаиізаційно-технологічної схеми з комплектом необхідної документації,
згідно з якою засоби навчання, що виробляються в Україні або
постачаються зовні, розглядаються з позиції відповідності їх
педагогічним вимогам і чинним стандартам України.

Засоби навчання нового покоління повинні відповідати вимогам сьогодення,
але — водночас — і задовольняти потреби завтрашнього дня, враховуючи
тенденції розвитку суспільства та шкільної освіти.

PAGE

PAGE 13

Похожие записи