Реферат на тему:

Комплексний комп’ютерний контроль знань студентів у вищій школі в умовах
кредитно-модульної системи

В умовах інформатизації суспільства, у тому числі й освітньої галузі,
постає питання реорганізації як навчального процесу в цілому, так і
контролю якості знань студентів зокрема. Перший етап — комп’ютеризація,
тобто відкриття комп’ютерних кабінетів. Другий етап — інформатизація, що
є безпосереднім навчально-виховним процесом. Ефективна інформатизація
забезпечується шляхом комплексної роботи, що включає такі складові:
вільний доступ не тільки до комп’ютерів, а й до Internet; наявність
спеціалізованого програмового забезпечення; специфічні методи й прийоми
організації навчального процесу; комп’ютерна компетентність як
студентів, так і викладачів; системний підхід до впровадження інновацій
[2].

Системне впровадження інновацій передбачає алгоритмізацію дій,
розрахунок витрат і прибутку (у вигляді реальних практичних результатів)
тощо [4]. Однією з головних умов успішного інноваційного проекту є
взаємодія усіх рівнів освітнього закладу від адміністрації до
конкретного викладача і виконавців проекту, тобто спільна співпраця
задля єдиної мети. Це нелегкий процес, адже «будь-яке нововведення …
неминуче наштовхується на опір, оскільки інновації не завжди бувають
зрозумілі й прийнятні педагогічним колективом. Іншими словами,
впровадження нового гальмують найчастіше головні діючі особи системи
освіти — педагоги» [6].

Нині у ВНЗ (і, певною мірою, у школах) найпоширенішою формою контролю
знань є тести. Ця тенденція пояснюється швидкістю й зручністю проведення
контролю, швидкістю й зручністю перевірки отриманих результатів. Саме
тому в Україні започатковано експериментальне зовнішнє тестування
випускників шкіл. Однак разом з тим директор Українського центру оцінки
якості освіти Лілія Гриневич вбачає у цьому й негативний бік:
психологічний чинник (хвилювання студента чи школяра під час
оцінювання); репродуктивна розумова діяльність (примітивне зубріння
відповідей); вірогідність вгадування відповідей, що знижує об’єктивність
контрою [7]. Ці вади особливо важливо враховувати на гуманітарних
факультетах, де значна увага приділяється емоційному, естетичному й
творчому розвитку студентів, а однією з основних вимог контролю й оцінки
знань є їх всебічність [1].

У питанні комп’ютеризації, а точніше інформатизації контролю й оцінки
знань студентів, вважаємо доцільним поєднання тестової форми контрою з
такою, яка б враховувала творчі здібності студента, заохочувала
креативність і нестандартність мислення. Такі вимоги постають у
Державному стандарті вищої та середньої освіти України.

?нно, на скільки суворо їх контролюватимуть. Це — дисципліна.

Отже, вважаємо доцільним структурувати завдання контрольної модульної
роботи у вищій школі на декілька блоків: за рівнем складності завдань; 
за формою розумової активності (творча, репродуктивна); підтемами модулю
тощо. Це — розподіл за змістом, фактичним матеріалом модулю. Разом із
цим пропонуємо структурування і за формою організації контролю, тобто
використання тестової форми разом із письмовою творчою  (або її
варіантами, що у будь-якому разі передбачають продуктивну розумову
діяльність). Модульна контрольна робота повинна відбуватися у два етапи:

1) Комп’ютерне тестування з автоматичною оцінкою знань (участь викладача
обмежується лише підготовкою завдань і запитань). Студент тестується у
будь-який зручний для нього час у комп’ютерному кабінеті (у межах
відведеного терміну). За достовірність результатів тестування відповідає
лаборант, що роздруковує результати тесту — своєрідний документ для
викладача. Ці результати можуть бути диференційовані за різними ознаками
(підтеми модулю, складність завдань тощо), що дає змогу студенту виявити
свої слабкі сторони й доопрацювати певний матеріал.

2) Другий етап — виконання студентами творчо-продуктивних письмових
робіт у загальній великій аудиторії. Об’єктивність на цьому етапі
забезпечується творчим характером завдань (списати неможливо, бо кожний
думає по-своєму). До цієї письмової роботи студенти додають результати
свого комп’ютерного тестування, які викладач враховує у загальній
модульно-рейтинговій оцінці.

У такий спосіб контролю знань забезпечується об’єктивність, зручність,
комплексний підхід, ураховуються і фактичні знання студентів, і їх
уміння творчо мислити. Цей спосіб контролю відповідає вимогам
самостійного навчання, бо студент частково сам керує власною навчальною
діяльністю, що особливо актуально в умовах кредитно-модульної системи.

Література:

Артюшенко В., Сацик Л. Організація навчального процесу за
модульно-рейтинговою системою контролю якості знань студентів / У зб.:
Організація навчально-виховного процесу // www.agronmc.com.ua.

Граванова Ю. ВУЗы — от компьютеризации к информатизации // CNews.ru/
reviews/ free/ national2006/

Жукова Л. Методичне забезпечення поточного контролю знань студентів / У
зб.: Організація навчально-виховного процесу // www.agronmc.com.ua.

Краснов В. Проблеми визначення ефективності інноваційних процесів у
системі освіти / У зб.: Проблеми освіти // www.agronmc.com.ua.

Пащенко Т, Світла З. Складова модульно-рейтингового навчання —
самостійна робота / У зб.: Освіта. Технікуми, коледжі //
www.agronmc.com.ua.

Роншен С., Луи Ф. Инновации и реформы в системе народного образования /
В сб.: Управление развитием образования в регионе: сравнительный анализ.
— Мурманск, 1996.

Ярошенко Н. Велике майбутнє і певні ризики зовнішнього тестування //
Погляд. — 2006. — 3 липня.

Похожие записи