.

Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх правоохоронців до міжнародного співробітництва (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1270
Скачать документ

Реферат на тему:

Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх правоохоронців до
міжнародного співробітництва

Протягом останніх десятиліть у багатьох країнах світу змінюється
суспільна парадигма від індустріальної до інформаційної. На розвиток
освіти вплинули суспільні інтеграційні процеси, такі як глобалізація,
демократизація, створення єдиного інформаційного простору, швидкий
розвиток інформаційних технологій, інтенсивний товарообмін між країнами,
взаємна інтеграція культур. В результаті розширюється світ
життєдіяльності людини до масштабів планети. Постає необхідність
створення нового єдиного європейського порядку, який би базувався на
таких цінностях, як демократія, свобода, співробітництво. Все це
зумовило потребу в реформі та перегляді змісту сучасної освіти. Важливим
стають оволодіння комплексом універсальних навичок і вмінь, необхідних в
житті та діяльності, забезпечення функціональної грамотності, а також
розвиток комунікативних умінь. Головною метою освіти стає відкриття та
розвиток творчого потенціалу людини, сформувати у неї вміння вчитись.

Протягом останнього дисятиліття розвинені країни світу розпочали
дискуссію навколо того, як досягти цієї мети. Як показує аналіз досвіду
освітніх систем багатьох країн, одним із шляхів оновлення змісту освіти,
узгодження їх із сучасними потребами є орієнтація навчання на
компетентнісний підхід та створення ефективних механізмів її
запровадження.

Науковці європейських країн вважають, що набуття молоддю знань, умінь і
навичок спрямоване на вдосконалення їхньої компетентності сприяє
інтелектуальному й культурному розвиткові особистості, формуванню в неї
здатності швидко реагувати на запити часу. Саме тому важливим є
усвідомлення самого поняття „компетентність”.

Оскільки поняття „компетентність” досить багатогранне, його визначення й
трактування постійно є предметом дискусій.

Деякі науковці вживають поняття „компетенція”, деякі – „компетентність”.
Причиною цього є той факт, що цей термін прийшов у вітчизняну педагогіку
в процесі аналізу основних тенденцій розвитку сучасної зарубіжної
педагогіки. Переклад цих термінів з англійської на українську та
російську мови. Так, Новый англо-русский словарь (В.К. Мюллер, М.,
«Русский язык», 1999) дає такий переклад слову “competence” – 1)
способность; умение; 2) компетентность; 3) достаток, хорошее
материальное положение; 4) компетенция, правомочность. Якщо ж ми
подивимось переклад слів „компетенція” та „компетентність” в
Русско-английском словаре (под общим руководством проф. А.И.
Смирницкого, М., «Русский язык», 1997), то побачимо, що ці слова
перекладаються як „competence”. Тепер дізнаємося, як визначають це
поняття самі англійці. Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 2000
тлумачить competence як – the ability to do sth well (тобто, здатність
робити щось добре); a skill that you need in a particular job or for a
particular task (уміння, які вам необхідні для виконання якоїсь роботи
або завдання). Як ми бачимо, словники не дають чіткого перекладу терміну
„competence”, не розрізняють компетентність та компетенцію.

У науковий обіг дидактики поняття „компетентність”, „компетенції”
ввійшло з професійної. Більшість європейських дослідників цієї сфери
„компетентність” розглядають як оцінну категорію, що характеризує людину
як суб’єкта професійної діяльності, її здатність успішно виконувати свої
повноваження.

На відміну від європейських відомі російські педагоги В.В. Краєвський,
А.В. Хуторський (Краевский В.В., Хуторской А.В. Предметное и
общественное в образовательных стандартах // Педагогика. – 2003. – №3)
розрізняють терміни „компетентність” і „компетенція”, пояснюючи, що
„компетенція в перекладі з латинського „competentia” означає коло
питань, щодо яких людина добре обізнана, пізнала їх і має досвід. А
компетентність у визначеній галузі – це поєднання відповідних знань і
здібностей, що дозволяють обгрунтовано судити про цю сферу й ефективно
діяти в ній.

Керівники обласних базових шкіл України під час постійно діючого
семінару „Вибір стратегій формування життєвих компетентностей” визначили
компетентність як міру відповідності знань, умінь і досвіду особистості,
визначеного соціально-професійного статусу реальному рівню складності
виконуваних ним задач і розв’язуваних проблем. Компетентність включає,
крім сугубо професійних знань та вмінь, що характеризують кваліфікацію,
такі якості, як ініціатива, співробітництво, здатність до роботи в
групі, комунікативні здібності, уміння учитися, оцінювати, логічно
мислити, відбирати і використовувати інформацію.

За сучасних умов інтеграції України в європейське співтовариство дуже
важливою є компетенція співробітництва, здатність жити та взаємодіяти з
іншими. Це особливо важливо для взаємодії з суспільством, де інші
культура, цінності та соціально-економічне підгрунтя, а також для
підготовки спеціалістів різних галузей до міжнародного співробітництва у
вирішенні спільних завдань та проблем, однією з яких є діяльність
організованої злочинності.

Здатність успішно взаємодіяти з іншими дозволяє індивідуумові проявляти
ініціативу, підтримувати й керувати власними взаєминами з іншими.

Здатність співпрацювати дозволяє людині разом домагатися спільних цілей.

Здатність розв’язувати конфлікти дає змогу людині сприймати конфлікти як
один з аспектів людських взаємин і наближати себе до їх конструктивного
долання.

Таким чином, педагогічний процес у вищій школі повинен бути орієнтований
також на цілеспрямоване формування компетенцій співробітництва. Це
особливо важливо для такої сфери як правоохоронна діяльність, оскільки
широко відомо, що процеси інтеграції поряд з прозитивними моментами
виявили інтернаціоналізацію злочинності, боротьба з якою вимагає
об’єднаних зусиль правоохоронних органів багатьох країн.

Державний університет внутрішніх справ цілеспрямовано працює над
підготовкою курсантів та студентів до співпраці з правоохоронцями з
інших країн в сфері боротьби з міжнародною злочинністю та тероризмом.
Зміст освіти, що пропонує університет, дає змогу слухачам отримати
уявлення про особливості зарубіжних правових систем, законодавчі основи
боротьби зі злочинністю, напрями співробітництва держав по боротьбі зі
злочинністю, діяльність міжнародних організацій по боротьбі зі
злочинністю, в тому числі і Інтерполу („Міжнародне співробітництво
держав по боротьбі зі злочинністю”, „Історія вчень про державу та
право”, „Державне право зарубіжних країн”, „Міжнародне право”, „Сучасні
національні правові системи” та ін.).

Розвиток міжнародного співробітництва неможливий без здатності до
різноманітних форм загальнолюдської комунікації та взаємодії. А уміння
взаємодіяти з іншими дає оволодіння іноземною мовою. Специфіка предмету
„іноземна мова” для слухачів полягає не тільки в навчанні спілкуванню
іноземною мовою та техніці формування відповідних навичок та вмінь, але
й у формуванні професійних компетенцій. Тобто, навчальний курс „іноземні
мови” є професійно орієнтованим і виступає засобом розширення
професійних знань та засобом формування вмінь та навичок по реалізації
отриманих знань в різноманітних ситуаціях. На реалізацію цих завдань
спрямовані як зміст навчального матеріалу (наприклад, навчальний
матеріал з англійської мови знайомить слухачів зі структурою та
діяльністю поліції у Великобританії і англомовних країнах, діяльністю
Європолу, Інтерполу, Міжнародної поліцейської асоціації (ІРА), різними
видами злочинів та засобами боротьби з ними, наприклад, такими як
тероризм, торгівля людьми, торгівля наркотиками, нелегальна міграція,
відмивання грошей та ін.), так і методика навчання. Широко
використовуються ділові ігри, моделювання ситуацій, уроки-дискуссії,
уроки-конференції.

Особлива увага приділяється порівняльному аналізу досвіду у вирішенні
проблем боротьби зі злочинністю у Європі та на Україні, аналізу
міжнародного досвіду. Важливим для професійного спілкування є, крім
вищезазначеного, оволодіння міжнародною термінологією, яка стосується
боротьби зі злочинністю.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020