.

Інтерактивні технології навчання при вивченні іноземних мов в технічному ВНЗ (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 5391
Скачать документ

Реферат на тему:

Інтерактивні технології навчання при вивченні іноземних мов в технічному
ВНЗ

Від сучасного навчального закладу вимагається запровадження нових
підходів до навчання, що забезпечують розвиток комунікативних, творчих і
професійних компетенцій та стимулюють потребу майбутнього фахівця у
самоосвіті на основі змісту та організаціїї навчального процесу. Метою
навчання іноземним мовам у вищих навчальних закладах є формування у
студентів професійної комунікативної компетенції шляхом розвитку та
вдосконалення усіх видів мовленнєвої діяльності: читання, говоріння,
письма та аудіювання.

Однією з перепон, яка стоїть на шляху успішного оволодіння іноземною
мовою в вищому технічному навчальному закладі, є недостатня, а інколи й
відверто низька мотивація студентів до вивчення мови. Саме тому
особливий інтерес представляють інтерактивні технології, метою яких є
створення комфортних умов навчання, за яких кожен студент відчує свою
успішність, інтелектуальну спроможність. В основу такого навчального
процесу закладено співробітництво і продуктивне спілкування, спрямоване
на спільне розв’язання проблем, формування здібностей виділяти головне,
ставити цілі, планувати діяльність, розподіляти функції,
відповідальність, критично міркувати, досягати значимих результатів.
Тому, на нашу думку, потрібно більше активізувати процес навчання,
використовуючи відповідні інтерактивні технології.

Термін „інтерактивна педагогіка” відносно новий: до наукового обігу його
ввів у 1975 р. німецький дослідник Ганс Фріц. У своїх дослідженнях він
визначив мету інтерактивного процесу – це зміна і поліпшення моделей
поведінки його учасників. Аналізуючи власні реакції та реакції партнера,
учасник змінює свою модель поведінки і свідомо засвоює її. Це дозволяє
говорити про інтерактивні методи як процес інтерактивного виховання.
Лінгвістичне значення слова «interactive», представлене в іншомовних
словниках, розтлумачує поняття „інтерактивності”, „інтерактивного” як
взаємодію, або того, що взаємодіє, впливає один на одного.

Інтерактивність у навчанні можна пояснити як здатність до взаємодії,
навчання у режимі бесіди, діалогу, дії. Отже, у дослівному розумінні
інтерактивним може бути названий метод, в якому той, хто навчається, є
учасником, тобто здійснює щось: говорить, управляє, моделює, пише, малює
тощо. Він не виступає лише слухачем, спостерігачем, а бере активну
участь у тому, що відбувається, власне створюючи це явище [4].

Н.С. Мурадова стверджує, що інтерактивне навчання – це навчання,
заглиблене в процесс спілкування. Для підвищення ефективності процесу
навчання необхідна наявність трьох компонентів спілкування, а саме:
комунікативний (передача та збереження вербальної і невербальної
інформації), інтерактивний (організація взаємодії в спільній діяльності)
та перцептивний (сприйняття та розуміння людини людиною) [3].

О. Пометун вважає, що інтерактивними можна вважати технології, які
здійснюються шляхом активної взаємодії студентів у процесі навчання.
Вони дозволяють на підставі внеску кожного з учасників у ході заняття
спільною справою отримати нові знання і організувати корпоративну
діяльність, починаючи від окремої взаємодії двох-трьох осіб поміж собою
й до широкої співпраці багатьох [6,7].

На нашу думку, сутність інтерактивного навчання полягає у
взаємонавчанні, груповій формі організації освітнього процесу із
реалізацією активних групових методів навчання для вирішення дидактичних
завдань. Педагог при цьому виконує функції помічника в роботі,
консультанта, організатора, стає одним із джерел інформації. Однак,
студент і викладач виступають як рівноправні суб’єкти навчального
процесу. Інтеракція виключає домінування будь-якого учасника, думки,
точки зору над іншими, але має враховувати конкретний досвід та
практичне застосування. Під час такого діалогового навчання студенти
вчаться критично мислити, розв’язувати складні проблеми на основі
аналізу обставин і відповідної інформації, зважуючи альтернативні думки,
приймати продумані рішення, брати участь у дискусії, спілкуватись з
іншими людьми.

Організації процесу багатосторонньої комунікації сприяє використання
відповідних інтерактивних методів навчання, які спрямовані на розвиток
творчих здібностей студентів, орієнтують на діяльність, що стимулює
активність та «винахідливість». До них можна віднести наступні: мозковий
штурм, метод проектів, рольові та ділові ігри, дискусії, дебати, круглі
столи, методи типу „мереживна пилка”, „обери позицію”, „шкала думок”
та ін.

Слід зазначити, що використання інтерактивних форм навчання під час
вивчення іноземних мов в технічному вузі буде ефективним, якщо зміст
навчального процесу буде перегукуватися з майбутньою професійною
діяльністю студентів. Викладач повинен зважати на рівень володіння мовою
студентами, на рівень сформованості комунікативних навичок. Потрібно
слідкувати, щоб теоретичні знання в процесі активного навчання ставали
усвідомленими, щоб студент розвивав і удосконалював не лише знання з
мови, а й міг пов’язувати їх з майбутньою професійною діяльністю.

Технологія використання таких форм навчання являє собою поетапне,
логічно побудоване використання форм активного навчання від простіших до
складніших і включає в себе: засвоєння ігрових прийомів шляхом введення
їх в практику проведення занять; розширення використання на уроках
ігрових ситуацій, елементів дискусій, обговорень, проведення в ігровій
формі підсумкових занять з теми.

Так, використання рольових ігор, в яких студенти спілкуються в парах або
в групах не лише дозволяє зробити заняття більш різноманітним, а й дає
можливість студентам проявити мовленнєву самостійність, реалізувати
комунікативні вміння та мовленнєві навички. Вони можуть допомагати один
одному, успішно коригувати висловлення своїх співрозмовників, навіть
якщо викладач не дає такого завдання.

O

під несподіваним кутом зору, а також були пов’язані з темою заняття,
текстом, який вони читали, граматикою, яку вони опрацьовували. Виконуючи
такі завдання студенти можуть практично осмислити інформацію, подану в
тексті, активізувати лексичний та граматичний матеріали.

Прикладами проблемних ситуацій можуть бути наступні:

– Ваш комп’ютер зламався. Ви телефонуєте в службу
технічної підтримки і, керуючись підказками сервісного інженера,
намагаєтесь полагодити його.

– Чи згодні ви як майбутній фахівець з основними
висновками статті? Обґрунтуйте свою точку зору.

Корисним видом діяльності є створення дискусій англійською мовою,
тематика яких може бути різноманітною. Доцільно створювати
професійно-орієнтовані дискусії, прив’язуючи їх до майбутньої
спеціальності студентів та застосовуючи відповідну спеціалізовану
лексику. За основу таких обговорень можна брати інформацію з прочитаних
технічних текстів та статей. Викладач бере на себе роль організатора
спілкування, формулює питання, звертає увагу на оригінальні думки
учасників, суперечливі питання, допомогає у розв’язанні напружених
моментів, що виникають під час дискусії.

Окремо потрібно виділити метод проектів. Є.С. Полат відзначав, що метод
проектів передбачає визначену сукупність навчально-пізнавальних засобів
та дій студентів, які дозволяють вирішити ту чи іншу проблему в
результаті самостійних пізнавальних дій та припускають презентацію цих
результатів у вигляді конкретного продукту діяльності. Як педагогічна
технологія це є сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних методів,
творчих за своєю сутністю [5].

У проектній роботі студенти залучаються в створену педагогом пошукову
навчально-пізнавальну діяльність. Використання проектних технологій
робить можливим формування та розвиток пошуково-дослідницьких,
комунікативних, технологічних, інформаційних компетенцій, формує
креативність, стимулює інтелектуальну активність, розвиває комунікативні
вміння, допомагає формувати міжпредметні зв’язки, вчить використовувати
інформаційно-телекомунікаційні технології при вивченні іноземної мови,
допомагає оволодіти навичками роботи в групі, формує соціальну
мобільність. Крім того, все це підвищує мотивацію студентів, оскільки в
даному випадку вивчення мови стає не ціллю, а засобом створення
кінцевого продукту діяльності. Навіть найслабші студенти можуть проявити
себе тут в повній мірі, виконуючи посильні для них завдання, і, в
результаті, кожен студент робить свій внесок у створення проекту.

Достатньо дієвим різновидом групової діяльності є метод „мереживна
пилка”, розроблений Е.Аронсоном в 1978р. У створеній навчальній ситуації
студенти виступають у ролі педагога, передаючи один одному засвоєну
інформацію. Навчальна діяльність здійснюється у групах з 6 чоловік для
роботи з певними частинами навчального матеріалу, який об’єднаний у
блоки за змістом і логікою. Кожен член групи опрацьовує свою частину
матеріалу, потім представники різних груп, що вивчали одне й те саме
питання, зустрічаються і обмінюються інформацією. Такий обмін називають
„зустріч експертів”. Після цього „експерти” навчають власні групи тому,
що дізналися. У свою чергу інші члени групи аналогічним чином
опрацьовують власну частину матеріалу, як зубці однієї пилки. Засвоїти
матеріал та отримати цілісне уявлення про явище, що вивчається, можливо
лише уважно слухаючи колег і роблячи відповідні записи, тому студенти
будуть зацікавлені у сумлінному виконанні власної та спільної частин
роботи. Цікаво те, що звітує по темі як кожний окремо, так і група в
цілому. На завершальному етапі викладач пропонує будь-якому члену групи
питання по темі. Всі ці аспекти дозволяють залучати до роботи та
активізувати навіть пасивних студентів із низькою мотивацією чи
недостатнім рівнем володіння іноземною мовою.

Інтерактивний метод навчання „обери позицію” спонукає студентів до
прийняття певної думки, точки зору та, що важливо, аргументувати свій
вибір. Варто згадати і метод „шкала думок”, який тренує вміння
формулювати власну думку, відстоювати свою позицію. У якості аргументів
в данному випадку важливо залучати науково обґрунтовані концепції та
теорії, використовувати власний життєвий досвід.

Усі вище згадані інтерактивні методи спрямовані на розвиток культури
спілкування і формування особистості, яка володіє креативним та
аксиологічним потенціалом, технологіями творчого саморозвитку,
самовдосконалення, самоактуалізації.

Висновки

Отже, інтерактивні технології навчання при вивченні іноземних мов
потребують від усіх учасників навчального процесу розвитку
комунікаційних умінь, навичок роботи в парах і групах, вмінь
аргументувати й дискутувати тощо. В цілому інтерактивне навчання
спілкуванню іноземною мовою створює сукупний ефект, який виявляється в
тому, що на фоні програмного засвоєння знань формуються:

вміння співробітничати, продуктивність якого характеризується зміною
стратегії взаємодії, можливості залучати студентів у навчальну взаємодію
і характером групової взаємодії;

комунікативна компетентність, що визначається зміною стилю спілкування,
усвідомленням бар’єрів спілкування, характером вирішення комунікативних
завдань;

толерантність, яка характеризується сприйняттям інших людей і забезпечує
повноту та адекватність спілкування в різних ситуаціях [2].

Література

Гейхман Л. К., Зуев И. И., Нигматуллова Э. Ф., Попова Г. С.
Интерактивный подход и модель дистанционного обучения иностранным
языкам. – http://www.iii04.pfo-perm.ru

Гейхман Л.К. Искусство быть и общаться с Другим (Интерактивное
обучение). – Пермь: Центр развития образования, 2001.

Мурадова Н.С. Коммуникативносвязующая роль культуры общения студентов
технических заведений в интерактивном обучении. –
http://www.ostu.ru/conf/ruslang2004/trend2/muradova.htm

Організація навчально-виховного процесу. З досвіду роботи вищих
навчальних закладів I-II рівнів акредитації./ Ред.Салмай Н.М., Цибенко
Н.В. – Випуск 10. – 2007. – с.80-95.

Полат Е.С. Теоретические основы составления и использования системы
средств обучения иностранному языку для средней общеобразовательной
школы. Автореф. докт. диссертац. – М., 1989.

Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія,
практика, досвід. – К., 2002.

Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок: Інтерактивні технології
навчання. – К., 2004.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020