.

 Інноваційна діяльність в сучасних освітніх закладах: досвід, проблеми, перспективи.

Язык: украинский
Формат: материал
Тип документа: Word Doc
5 3426
Скачать документ

Орленко Любов Леонідівна,

Чорнобаївська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №1

вчитель зарубіжної літератури, вища категорія, методист.

В сучасній освіті проголошено принцип варіативності, який дає можливість
педагогічним колективам навчальних закладів вибирати, будувати
педагогічний та методичний процеси за будь-якою моделлю, включаючи
авторські програми.

Велика увага сьогодні приділяється інноваційним формам роботи.
Інновації стосуються різних аспектів: формування нового змісту освіти;
розробка, реалізація та впровадження нових педагогічних технологій,
методик, систем розвитку дітей.

Чорнобаївська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів працює в
пошуковому режимі, для нас не є метою стабільне підтримування раз і
назавжди заведеного порядку функціонування. Інноваційна педагогічна
діяльність є одним із видів продуктивної діяльності. Її обов’язковий
компонент – творчість. «Специфіка педагогічної творчості полягає в тому,
що її об’єктом і результатом є творення особистості, а не образу, як у
мистецтві, чи механізму конструкції — як у техніці. Педагогічний процес
розглядають як спільну творчість (співтворчість) педагога й вихованця в
ситуації педагогічної взаємодії, у процесі якої відбувається педагогічне
перетворення людини.» – так вважає О.М.Євстратьєва, магістр управління
навчальним закладом. Місія школи полягає не тільки в продукуванні
інновацій, а й відстеженні результативності, оцінці процесу розвитку.

Добре організована інноваційна діяльність завжди має характер наукового
пошуку. Пріоритетними завдання педагогічного колективу школи є:
вивчення освітніх інновацій, визнаних ефективними вітчизняною та
світовою педагогічною наукою, моніторинг ефективності впровадження
інновацій; в методичному кабінеті школи створена база даних щодо
впровадження освітніх і педагогічних інновацій в навчальних закладах;
систематична розробка методичних рекомендацій щодо організації
інноваційної роботи навчального закладу.

Чинниками, які визначають інноваційний потенціал школи (за О. В.
Василенко, В. Г. Шматько) є:

• матеріальна база. В нашій школі прекрасний ресурсний центр,
оснащений комп’ютерами, підключеними до Інтернет, всією необхідною
оргтехнікою, кабінет історії – 9 комп’ютеризованих місць, кабінет
української мови – 8 комп’ютеризованих місць, кабінет зарубіжної
літератури – 3 ПК, кабінет інформатики – 11 комп’ютеризованих місць, 3
кабінети мають мультимедійні системи, бібліотека та 7 кабінетів
підключені до мережі Інтернет.

• рівень професійної кваліфікації. Вчителі школи мають категорії: вищу
– 8,

І категорія – 27,ІІ категорія – 12 , спеціаліст – 8, присвоєні
звання : “Вчитель – методист” – 4, “Старший вчитель” – 4,
нагороджених нагрудним знаком: “Відмінник освіти України” – 9,
«В.Сухомлинський» – 1.

В школі створені всі можливості впровадження нововведень. В організації
творчої діяльності важливим є вибір актуальної та посильної для
педагогічного колективу теми, чітке формулювання мети і завдань творчого
пошуку як усього колективу, так і кожного педагога зокрема, оптимальний
розподіл і кооперація праці. Процес упровадження інновацій розподілений
на основні етапи, врахована теоретична та практична підготовку вчителів,
на підставі всебічного аналізу своєчасно коригується зміст, темп та
етапи, накреслюючи нові перспективи роботи. Педагогічний колектив школи
працює над моделювання освітнього простору школи. Прагнення
вчителів – подолати формалізм у навчанні. Багатий запас знань – це
перший критерій, хоча він і не при всіх умовах являється показником
розумового розвитку. Інший більш надійний показник – ступінь системності
знань. [2]. Ще більш надійний показник – оволодіння раціональними
прийомам розумової діяльності, формування інтелектуальних умінь. Цей
показник і є тією основою, яка дає змогу людині самонавчатись далі,
вирішувати багато питань в практичній діяльності.

Педагогічні технології використовують загальновідомі дидактичні
принципи. Для нашої школи найбільш притаманний культуродоцільний
принцип, висунутий в XIX ст. німецьким педагогом Дистервегом. Він
означає, що навчати потрібно відповідно сучасному рівню розвитку
культури. Сьогодні не можна не враховувати сучасних можливостей
навчання: комп’ютери, засоби мультимедіа і в цілому рівень культури.

Інноваційний простір школи збагачується інноваційними пошуками в
області впровадження нових інформаційних технологій. Дана інновація
вносить суттєві зміни в діяльність педагога. Вчитель на уроці виступає
координатором творчої діяльності учнів. Персональний комп’ютер як
засіб навчально-виховного процесу виконує такі функції: інформаційну,
контролюючу, організуючу, корекційну, діагностуючу. Змінюється зміст
навчальної діяльності, методи, форми, засоби навчання, система
управління, діяльність учня та вчителя. З впровадженням нових
інформаційних технологій постають нові вимоги до професійної
майстерності викладання предметів, відбувається ускладнення навчальної
діяльності, зростає необхідність досягнення певного рівня підготовки до
роботи з ПК, оволодіння необхідними уміннями та навичками. Вчитель
бере участь у розробці програмних продуктів. Для творчих вчителів – це
широке і вдячне поле діяльності, де він може виявити ініціативу, свої
інтелектуальні здібності та організаційні вміння.

Серед основних напрямів інноваційної діяльності школи можна виокремити
такі: впровадження в навчальний процес ІКТ, апробація вітчизняних і
світових освітніх і педагогічних інновацій: в школі 5 вчителів апробують
ППЗ, розробка й експериментальна перевірка продуктивності і можливості
застосування освітніх і педагогічних інновацій; застосування освітніх і
педагогічних інновацій.

Інноваційна поведінка і креативність учителя формуються під впливом
середовища, яке мати багатоваріантність. Адміністрація школи створила
всі умови для впровадження інноваційної діяльності. Це систематичний
психолого-педагогічний супровід інноваційної діяльності ; розвиток
творчих засад у власній діяльності, яка ґрунтується на фаховому
володінні управлінськими функціями; оптимальна «відкритість» закладу
як ланки загальної соціально-педагогічної системи (в школі систематично
проводяться районні семінари, майстер – класи, обмін досвідом, більшість
вчителів є керівниками районних методоб’єднань і творчих груп),
раціональний розподіл управлінських функцій між підлеглими на
демократичних засадах через створення творчих груп і методичних
об’єднань.

Протягом останніх років в школі проводяться педради, які готуються
творчими групами з використанням мультимедійних технологій, що дозволяє
представити аналітичні, моніторингові, наочні , відео та аудіо
матеріали. Нові форми проведення педагогічної ради в школі перетворили
її на центр вироблення нових підходів, поглядів, формування передової
думки, лабораторію майстерності педагогів. Серед них:
педрада-експлікація «Діалогова взаємодія як новий методологічний підхід
до побудови навчально-виховного процесу в школі» (експліка?ція (лат.
explicatio – пояснюю, розгортаю)- процес, у результаті якого
розкривається зміст ) на основі роботи творчих груп, з використанням
технології «Карусель». «Створення позитивного іміджу навчального
закладу – необхідна умова функціонування сучасної школи». Форма
проведення: організація роботи творчих груп на основі інтерактивної
технології «Дерево рішень», з елементами технологій «Банк ідей» та
«Карусель».

Школа передового педагогічного досвіду систематично працює над
формуванням у педагогів інноваційної культури, сприйнятливості до
нового; забезпечення системотворчих функцій педагогічної практики в її
єдності з дослідницькою підготовкою.

Нині необхідність використання сучасних комп’ютерних засобів у
навчальному процесі є незаперечним фактом. Проте постає актуальна
проблема, як реально підвищити ефективність навчання в його головних
видах? Це пов’язано з відносно повільною та тривалою трансформацією
сучасної освіти, яка неминуче відстає від прогресу технічних засобів.
Вирішальним моментом у цьому питанні є позиція вчителя. Комп’ютер — це
лише механізм для обробки інформації, досить складний і могутній, але
все ж — механізм. Він може ефективно ввійти в існуючу технологію
навчання, стати її ланкою, на його основі можна формувати нові
технології навчання. Проте, ні в якому разі не слід механічно
перекладати методичний досвід застосування старих засобів на цей,
принципово новий.

Застосування комп’ютерів впливає також на інтерес учня до навчання. При
застосуванні «конструктивістського» навчання учнів спонукають навчатись
в насиченому інформаційному середовищі, що створює власне уявлення про
нього та формує відповідні навички та компетенції.

ня в індивідуальному ритмі кожного учня, здійснювати контроль
успішності новими інтерактивними методами та тим самим урізноманітнити
власні педагогічні технології та форми роботи.

В школі перспективними означили метод проектів, ситуаційний метод, так
званий “кейсметод”, інформаційно-комп’ютерні технології. Інноваційними,
за думкою М.В. Кларіна, вважаються такі моделі, які “змінюють характер
взаємодії учнів і вчителів, їх позиції у процесі навчання”[3,5].Саме
такі стосунки у вчителів Авраменко Р.Н., Зражевської Т.М., Крамаренко
О.О., Новодрана М.В., Удовенко Н.Г., Сенько В.Л., Тимків Л.М.

Працюючи над науково-методичною проблемою школи «Удосконалення
ефективності навчально – виховного процесу. Розвиток творчого
потенціалу особистості», слід відзначити , що вчителі систематично
працювали над удосконаленням форм і методів роботи на уроці: це перш за
все: реалізація міжпредметних зв’язків (інтегровані, бінарні уроки,
уроки-панорами, уроки “діалогу культур”); реалізація
проблемно-пошукової, науково-дослідницької, експериментальної 
діяльності учнів (урок-конференція, урок захист наукових робіт,
урок-презентація); розвитку творчості учня (урок-творча майстерня,
прес-конференція, урок-поетична свічка, різноманітні “світлиці”,
“вітальні”, імпрези, засідання гуртка); пробудження фантазії, ділової
активності (уроки ділової гри); активізація навчальної діяльності
(уроки-подорожі, уроки-виставки, діалоги на зразок “Історичний портрет”,
“Інтерв’ю з письменником”, “Захист проекту”, екскурсії, заняття в музеї,
бібліотеці, уроки-інсценізації, уроки-творчості, кіно і телеуроки).

Головним фактором інноваційної підготовки вчителя є розвиток його
індивідуального стилю діяльності, тому що нововведення відбувається на
індивідуально-особистісному рівні. Вчитель повинен мати творчу здатність
генерувати нові уявлення та ідеї. Рівень майстерності залежить від
здатності педагога постійно вчитися. Видатний педагог А. Дистервег
зазначав, що без прагнення до наукової роботи педагог потрапляє під
владу трьох демонів; механічності, банальності, рутинності, тобто він
дерев’яніє, кам’яніє, опускається.

Вважаю доцільним створення такого навчального середовища школи, де є
наявність бази даних, до якої учні можуть додавати тексти, графіки, свої
коментарі щодо робіт інших учнів тощо. Тому в моєму кабінеті
створюється велика база даних: тут і електронні бібліотеки, що вміщують
навчальні посібники, періодику, ілюстрації, діаграми, графіку,
анімацію, довідникові матеріали, аудіо файли, кіно та відеофільми та ін.
Так як мій предмет носить художньо – естетичне навантаження(зарубіжна
література), то більшість програм саме такого напрямку.

Розповсюдження нового виду інформаційних технологій, що отримали
загальну назву «Креативні технології», створюють реальні можливості для
використання їх у системі освіти з метою розвитку творчих здібностей
людини в процесі навчання. Використання інформаційних можливостей
найсучасніших технологій, а також їхніх різноманітних поєднань у
навчальному процесі створює дійсно технологічний прорив у методології,
організації та практичній реалізації навчального процесу. Використання
комп’ютерної графіки відкриває нові можливості для розвитку такої
важливої якості людини, як просторове мислення. Комп’ютерні технології
створюють нові можливості для розвитку в людей почуття гармонії у
сприйманні кольорової гами, вихованні належного художнього смаку.
Мультимедіа — технології стали сьогодні інструментальною основою нового
напрямку в мистецтві, який швидко розвивається, — екранного мистецтва
популяризують шедеври світової культури, які раніше були доступні для
ознайомлення лише під час безпосереднього відвідування музеїв, палаців,
картинних галерей, художніх виставок тощо. При цьому вдається поєднати у
загальному тематичному плані не лише кольорові яскраві та досить
ретельні зображення творів архітектури, скульптури й живопису, а й
супроводжувати ці зображення багатоаспектною довідковою текстовою
інформацією, а також відповідними музичними вставками, телевізійними
кліпами та анімацією. Все це створює значний емоційний вплив на учнів,
розвиває естетичні смаки і водночас дає змогу отримати необхідні знання
з галузей культури, мистецтва, історії розвитку людства.

Своїх учнів навчаю працювати в Microsoft Office, Picasa , Flash Album.
Це дуже великий об’єм програм, вмінь, необхідних навичок. Сама продовжую
працювати над собою і працюю над поглибленням вивчення того ж Microsoft
Office, Winamp, Сorel Droy, Light Aloy , Photo Express, Photo Shop,
Skip, Fine Reader, Pragma, Movie Maker, Picasa Flip Flash Album,
PictureCollageMaker, ProShow Producer, CamtasiaStudio.

На сьогодні ставлю перед собою завдання навчити дітей збирати якомога
більше і якнайшвидше великий об’єм інформації через пошукові системи,
вміти їх систематизувати, трансформувати і презентувати на уроці чи поза
ним. Застосовую такі форми і види робіт: веб – квест, компіляція
(трансформація формату отриманої інформації, отриманої з різних джерел),
презентації, слайд – фільми, тематичні альбоми, колажі, віртуальні
екскурсії, перекази в новому форматі – наприклад через створення
плакату, оповідання, презентації, листівки, реклами, оголошення,
розслідування журналіста, мультимедійні екскурсії.

Інформаційні технології надають величезні можливості в розширенні
ерудиції, інтелекту дитини. Працюю над розширенням словника учнів –
термінології, необхідної для роботи на комп’ютері. Тому на допомогу
прийде створений словник термінів ІКТ.

Особливістю інновацій-трансформацій в процесі викладання дисциплін
гуманітарного циклу є те, що на цих уроках відбувається входження
окремої особистості до вселюдського культурологічного простору. “Діалог
культур” дає можливість вступити в діалог з героями твору, письменником,
епохою, відчути взаємопроникнення і взаємозбагачення культур,
історичного минулого різних народів.

Творчі проекти не мають детально відпрацьованої структури спільної
діяльності учасників, вони тільки окреслюються і розвиваються далі,
підкоряючись жанру продукту, який буде отримано  в процесі спільної
діяльності. Оформлення результатів творчого проекту вимагає чітко
продуманого сценарію відеофільму, програми свята, статті, репортажу,
дизайну і рубрик газет, літературного альманаху чи історичного альбому.

Школа в постійному пошуку. Сьогодні працюємо над організацією нового
шкільного структурного підрозділу, що називається медіатекою. Медіатека
— це спосіб зберігання і знаходження інформації. Які ж переваги
медіатеки? Медіатека зберігає найрізноманітнішу інформацію: аудіо- та
відеослайди, комп’ютерні програми, текстову інформацію. Невелика за
розміром, вона дає значне збільшення обсягу інформації, що зберігається.
При цьому можна знайти потрібну інформацію за кілька секунд, уводячи в
комп’ютер лише один-ключових слова. Сьогодні я, як вчитель, і всі мої
учні працюємо над створенням великої бази даних з кожної теми мого
навчального предмету. Уже створені навчально – методичний комплекс з
вивчення творчості Булгакова, мультимедійний супровід до програми
зарубіжна література (6 клас), продовжую роботу над створенням посібника
з греко – римської міфології.

В школі навчається багато дітей – інвалідів. Кількість дітей, які
страждають тими чи іншими психоневрологічними та фізичними порушеннями,
постійно зростає. Інвалідність дітей обмежує їх участь в активній
діяльності, можливості спілкування з іншими людьми. Вони стають
відірваними від багатьох подій життя, важливих для формування їх як
особистостей. У зв’язку з цим постає завдання розробити і запровадити
сучасні моделі організації навчання, виховання і реабілітації дітей з
особливостями фізичного розвитку. На сучасному етапі відкрилися нові
перспективи у системі спеціальної освіти. Застосування різноманітних
форм дистанційного навчання значно впливає на темпи та успішність
засвоєння матеріалу, набуття необхідних ІКТ навичок та компетентностей.
Позитивною є можливість колективної участі в освітньому процесі. Така
можливість створюється завдяки різноманітним діалоговим системам, що
дозволяють здійснювати спілкування в реальному часі, серед яких
електронна пошта, відео конференції, чати.

Інформаційно-комунікаційні технології не замінять і не знецінять
талантів викладачів, творчих здібностей адміністраторів, уваги батьків,
та й усердя самих учнів, нарешті. Хотілося б вірити, що наші інновації
народившись не блиснули на недовгий час та згодом стали гальмами для
освітньої системи, а стали підґрунтям для все нових і нових педагогічних
ідей, концепцій, теорій.

Список літератури.

1. Кларін М. В. Інновації світової педагогіки. – М. – Рига: Педагогічний
центр “Експеримент”, 1998, с. 180.

2. Клокар Н.І. Психолого-педагогічна підготовка вчителя до інноваційної
діяльності. Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.04. –  К; 1997

3. Гуревич Р.С. “Теоретичні та методичні основи організації навчання у
професійно-технічних закладах”. – Київ, Вища школа. 1998,- с.17.

4. Євстратьєва О.М. Формування готовності педагогів до інноваційної
діяльності в дошкільних закладах

PAGE

PAGE 8

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020