.

Інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності директора школи (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
3 6128
Скачать документ

Реферат на тему:

Інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності директора
школи

Процеси глобальних змін, що відбуваються на сучасному етапі розвитку
всього українського суспільства, і освіти, зокрема, вимагають нових
підходів до управління навчальними закладами, пріоритетними серед яких є
впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, що мають
забезпечити доступність та ефективність освіти, вдосконалення
навчально-виховного процесу, підготовку молодого покоління до
життєдіяльності в інформаційному суспільстві.

Демократизація освітньої діяльності вимагає адекватних змін і в роботі з
підготовки керівних кадрів освіти, а також пошуку і впровадження методик
інноваційних технологій для формування нового покоління директорів
загальноосвітніх навчальних закладів. Сьогодні керівники навчальних
закладів, наражаються на певні труднощі в роботі: змінюються,
розширюються їх функції, ускладнюється їх роль. Причину варто шукати у
стані справ, коли школа із закритої системи перетворюється у більш
складну відкриту систему. Саме тому процес усвідомлення цих процесів і
адаптації до них вимагає терпіння і часу, а також – підготовки
професійного керівника, який є висококваліфікованим фахівцем і в галузі
управління навчальним закладом, і у навчально-виховній роботі. Адже
управлінська діяльність має «подвійний» предмет діяльності: керівник
повинен бути і менеджером, і педагогом. Це означає, що на сучасному
етапі розвитку середньої освіти сучасний керівник навчального закладу
повинен успішно здійснювати як управлінську, так і педагогічну
діяльність, забезпечуючи реалізацію цілей і змісту навчально-виховного
процесу та різноманітних форм міжсуб’єктних відносин у нових умовах.

Подолати суперечності між фактичним рівнем професійної компетентності
директорів ЗНЗ і необхідними для сучасного управління знаннями і
вміннями в умовах інформаційного суспільства можливо шляхом використання
інформаційно-комунікаційних технологій.

У Національній доктрині розвитку освіти (Україна XXI століття) це:

– інформатизація середньої освіти, спрямована на задоволення освітніх
інформаційних, обчислювальних і комунікаційних потреб учасників
навчально-виховного процесу шляхом створення єдиної інформаційної
структури;

– побудова індивідуальних модульних навчальних програм різних рівнів
складності залежно від конкретних потреб школи; випуск електронних
підручників;

– створення в Україні індустрії сучасних засобів навчання, що
відповідають світовому науково-технічному рівню і є передумовою для
реалізації ефективних стратегій досягнення мети освіти [9].

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор. Питання
впровадження інформаційно-комунікаційних технологій управління ЗНЗ
шляхом систематизації інформаційного забезпечення управлінської
діяльності досліджували В.В. Гуменюк, В.П. Драгун, В.І. Маслов; виділяли
рівні управлінської діяльності керівника школи з використанням
інформаційно-комунікаційних технологій В. Глушков, Н. Довгань і Є.
Машбиць; розробки напрямків удосконалення праці керівника з допомогою
комп’ютерної техніки А.Хроленко, М.Жалдак, В.Е.Лунячек, І.Підласий,
Т.Шамова; питання інформаційної культури досліджували В.Бабич,
Г.А.Воронцов, О.В.Почупайло, Е.П.Семенюк та ін. Аналіз змісту вказаних
праць дозволяє твердити, що попри детальну проробку визначених вище
аспектів проблеми, питання професійної інтерпретації діяльності
директора школи за ІКТ підтримки розроблено недостатньо. Зокрема, не
висвітлено зміст і рівні інформаційно-комунікаційної компетентності
директора школи як управлінця.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим
присвячується стаття

Актуальність підвищення ефективності інформаційно-комунікаційних
технологій (ІКТ) в управлінні школою в інформаційному суспільстві
очевидна, тому ця проблема потребує спеціального дослідження. Необхідно
з’ясувати:

1. На яких напрямках і етапах управлінської діяльності директорів шкіл
потрібно застосовувати інформаційні технології? Чи зможе застосування
інформаційних технологій підвищити ефективність управлінської діяльності
директорів шкіл?

2. Які функції можуть виконувати інформаційно-комунікаційні технології
на різних напрямках і етапах управління ЗНЗ?

Досліджено, що інформаційна діяльність директорів ЗНЗ повинна
ґрунтуватися передусім на інформаційних процесах і полягає у розробці
інформаційної політики, через створення програми інформатизації
діяльності загальноосвітнього навчального закладу; формуванні і розвитку
освітньо-інформаційного середовища та інформаційної інфраструктури;
створенні, розвитку і використанні інформаційних ресурсів і систем,
автоматизованих систем управління; розробці і використанні
комп’ютерно-інформаційних і телекомунікаційних технологій у
навчально-виховному і управлінському процесах[3].

Мета цієї статті – розвиток професійної компетентності директорів
загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ) відповідно до сучасних вимог
шляхом використання нових інформаційно-комунікаційних технологій.

Виклад основного матеріалу дослідження

В умовах реформування концептуальних, організаційних і структурних засад
вітчизняної освіти з метою виведення її на рівень освіти розвинутих
країн світу вирішальна роль відводиться готовності керівних та
педагогічних кадрів освіти до реалізації поставлених завдань. Вони
“мають стати рушійною силою відродження та створення якісно нової
системи освіти” [9].

В інформаційному суспільстві однією з важливих якостей директора школи,
умов успішності його як професіонала-менеджера освіти є готовність до
інноваційної діяльності.

Готовність до інноваційної діяльності стимулює особистісний розвиток,
визначає професійну спрямованість, напрямки професійної освіти,
професійне самовизначення керівника ЗНЗ.

Успішність інноваційної діяльності передбачає, що керівник ЗНЗ
усвідомлює практичну значущість інновацій у системі освіти на
професійному та особистісному рівнях.

Однак включення директора школи в інноваційний процес часто відбувається
спонтанно, без урахування його професійної та особистісної готовності до
інноваційної діяльності. До того ж педагогічні інновації, як і будь-які
інші нововведення, породжують проблеми, пов’язані з необхідністю
поєднання інноваційних програм з державними програмами виховання і
навчання, співіснування різних педагогічних концепцій.

Найактуальнішою з інноваційних програм сьогодення є комп’ютеризація
освіти, програма впровадження ІКТ, тому у нашому дослідженні готовність
директора ЗНЗ до інноваційної діяльності визначалася за такими
показниками:

1.Мотивація до запровадження інформаційно-комунікаційних технологій в
управління ЗНЗ та педагогічну практику.

2. Інформованість про новітні інформаційно-педагогічні технології,
знання новаторських методів роботи.

3.Зорієнтованість на власну творчість, налаштованість на
експериментальну діяльність.

4.Готовність до подолання труднощів, пов’язаних із змістом та
організацією інформаційно-комунікаційних технологій.

5.Володіння практичними навичками освоєння вдосконалених
інформаційно-комунікаційних технологій.

На запитання “Які з проблем стримують використання
інформаційно-комунікаційних технологій в школі?” було отримано такі
відповіді респондентів:

· недостатня забезпеченість школи інформаційно-комунікаційними
технологіями та іншим обладнанням – 44%;

· недостатній рівень кваліфікації директорів ЗНЗ для впровадження
інформаційно-комунікаційних технологій – 15%;

· консерватизм у використанні інформаційно-комунікаційних технологій в
навчально-виховному процесі – 12%;

· недостатня розробленість програмного забезпечення – 20%;

· запровадження інформаційно-комунікаційних технологій без попередньої
апробації – 9%.

Серед причин, що стримують використання інформаційно-комунікаційних
технологій в школі, в першу чергу називаються організаційні та технічні
– відсутність вільного доступу до комп’ютерного обладнання, труднощі із
своєчасним ремонтом, проблеми із поділом класу на підгрупи при
проведенні занять з використанням інформаційно-комунікаційних технологій
та інші. Однак, головні проблеми – це проблеми психолого-педагогічні.
Вони полягають у низькому рівні готовності керівників ЗНЗ до
використання ІКТ, в управлінні школою, відсутності науково обґрунтованої
методики використання ІКТ при проведенні занять з конкретних навчальних
дисциплін, недостатньої забезпеченості навчальних закладів як кількісно,
так і якісно педагогічними програмними засобами. Ось частина проблем без
розв’язання яких неможливо позитивно вирішити питання в цілому.

Розглянемо можливі шляхи забезпечення реалізації зазначених складових
готовності керівника школи до використання ІКТ.

В переважній більшості директори шкіл виросли з учителів-предметників.
Лише незначна їх частина перепідготовлена за спеціальністю “Управління
навчальним закладом”. Розглянемо, яі знання про компютерну техніку, ІКТ
здобули вони у педагогічних ВНЗ.

gdxI–

hQ

Список джерел: 1. Виханский О.С. Стратегическое управление. Учеб.-Москва: Гардарики, 2000. – 296 с. 2. Гуменюк В.В. Інформаційне забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом: Автореферат дис... канд. пед. наук: 31.05.01. / ЦІППО. – К., 2001. –20 с. 3. Забродська Л.М. Інформатизація закладу освіти: управлінський аспект. – Х.: Видав.група “Основа”, 2003. – 240 с. 4. Забродська Л.М. Інформаційна культура особистості – умова прогнозування розвитку закладу освіти // Нова педагогічна думка. – 2002. – №3-4. – С. 252–360. 5. Калініна Л.М. Система інформаційного забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом: Моногр. – К.: Айлант, 2005. – 275 с. 6. Козлова О.Г.Сутнісні складові інноваційної діяльності вчителя. – Суми: ВВП, 1999. – С. 34–47. 7. Марков П.А. Информационные технологии в учебном процесе. – М.: ЛБЗ, 1998. – 201 с. 8. Маслов В.І. та ін. Система інформації та комп’ютерні технології в управлінні школою. – К.: ІЗМН, 1996. – 80 с. 9. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст. 10. Пікельна В.С., Удод О.А. Управління школою. – К.: Альфа, 1998. – 260 с. 11. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризації сільських шкіл на 2001–2003 роки” від 06.05.2001 № 436.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020