.

Інформатизація школи – запорука школи – запорука підвищення ефективності формування основних компетентностей учня (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1096
Скачать документ

Інформатизація школи – запорука школи – запорука підвищення ефективності
формування основних компетентностей учня

Одним із аспектів реформування освіти є методологічна переорієнтація
процесу навчання на розвиток особистості учня, формування його основних
компетентностей. В умовах формування інформаційного суспільства
неможливо залишати незмінною систему навчання майбутніх випускників
сучасної школи. Першочергово потрібно починати з використання
можливостей, що надає комп’ютерне обладнання адміністрації школи та
вчителям – предметникам.

Інформатизація освітнього простору в загальноосвітній школі І-ІІІ
ступенів № 4 міста Макіївки набула нового характеру з 2001 року у
напрямках використання комп’ютерних технологій в управлінській
діяльності та в навчально-виховному процесі.

Сучасна школа на тлі новітніх змін в освітньому середовищі не може бути
осторонь від кардинального оновлення рівня опанування інформаційними
технологіями в управлінні. Інформаційні технології як чинники управління
школою впроваджуються, але цей процес дещо відстає від можливого рівня.
Другий рік поспіль адміністрацією використовується кваліметричний метод
моніторингу фахових, творчих та моральних досягнень членів педагогічного
колективу. Кваліметрія (квалі – якість, метро – міряю) – наукова
дисципліна, яка вивчає методологію і проблематику комплексних кількісних
оцінок якості будь-яких об’єктів, предметів або процесів. Кваліметричний
підхід передбачає кількісний опис якості предметів або процесів
(кількісна оцінка

якості). Основним методом педагогічної кваліметрії є метод групових

експертних оцінок [ 3].

Атестація кадрів – одна з найважливіших управлінських професійних
викликів. Керівник завжди знаходиться в дуже делікатному становищі щодо
об’єктивності визначення рівня майстерності, фаховості педагога, який
атестується. Процес атестації повинен мати сумлінну, справедливу,
об’єктивну та доброзичливу експертизу, реалізовану колегіально.
Кваліметричний метод дозволяє співставити результати самооцінки педагога
з експертною оцінкою, відстежити зміни в порівнянні результатів
декількох оцінювань у міжатестаційний період. На момент прийняття
атестаційною комісією відповідних рішень наявність експертних оцінок
дозволяє з більшим відсотком об’єктивності завершити вивчення
результатів роботи вчителів.

Кваліметричні таблиці дозволяють враховувати з дуже малою похибкою
моральні та творчі показники, які зазвичай складно вираховуються. До
того ж в таблицях використовуються коефіцієнти важливості питання, що
дозволяє ще більше зменшити похибки.

У міському навчально-методичному центрі 06.12.06 відбулася презентація
наслідків самоосвіти представників адміністрації шкіл за темою
«Інформаційно-комунікативні вміння керівника як складова управлінської
компетентності». Директори шкіл мали можливість обмінятися досвідом
використання інформаційних навичок в управлінській діяльності. Тема мого
докладу на презентації – «Кваліметричні форми моніторингу фахових,
творчих та моральних якостей педагогів школи». Нас дуже тішить факт
введення з 2007 року в практику підготовки матеріалів до засідання
міської атестаційної комісії кваліметричних таблиць, що підготовлені
міським навчально-методичним центром.

Підготовка самоаналізу до атестації школи відбувалася з використанням
кваліметричних таблиць згідно з розділами результатів самооцінювання.
Відсутність зниження цих показників після оцінювання роботи школи
експертами свідчить про об’єктивно корисне застосування підсумкової
кваліметричної інформації для прийняття управлінських рішень в практиці
діяльності адміністрації школи.

Не перший рік школа є базовою з ведення бази даних з обліку дітей у
мікрорайоні, закріпленому за школою, з виготовлення замовлення на
документи про освіту школярів. Документообіг, що є в великій мірі
циклічним, значно спростився з використанням комп’ютерної техніки. На
новий рівень перейшли методи моніторингу навчальних досягнень учнів і
етапів впровадження інновацій в навчально-виховний процес, методи
самоосвітньої діяльності учнів та педагогів.

Змінилася функція контролю. Традиційні засоби контролю доповнилися
інноваційними.

З 2001 року школу підключено до глобальної мережі Інтернет (працюємо при
наявності придбаних Інтернет – карток). За 2002-2004 роки відбулося
масове оволодіння вчителями комп’ютерною грамотністю на рівні
користувачів ПК. Але адміністрація школи через брак фінансів не може в
повному обсязі надати можливість учителям і учням використовувати
ресурси Інтернету для підготовки до уроків та самоосвіти, а також для
участі в Інтернет – олімпіадах, конкурсах, телеконференціях. На жаль,
електронна пошта не займає гідного місця в оперативному спілкуванні із
зовнішнім середовищем, тому що не створена мережа зв’язку з органами
управління освітою.

Адміністрація школи вважає інформатизацію закладу освіти пріоритетним
напрямком стратегічного розвитку на найближчі п’ять років.

Створена та впроваджується шкільна «Програма використання комп’ютерних
технологій в навчальній та управлінській діяльності», що є складовою
концепції розвитку школи на 2006-2010 роки. Для розширення
інформаційного простору й підвищення кваліфікації вчителів планується
організація для педагогів школи курсів користувачів мережі Інтернет.

ння в щоденній роботі. Минулого року батьківський комітет подарував
школі сучасний багатофункціональний пристрій (сканер, принтер, ксерокс)
WORKCENTRE PE114e, що значно спростило виконання багатьох завдань. З
нагоди 75-річчя школи міське управління освіти подарувало школі сучасний
комп’ютер CELERON, який використовується для ведення документообігу,
створення різноманітних

баз даних, моніторингу, дизайнерських робіт.

Школа однією з перших в місті, ще у 2001 році, (до свого 70-річчя)
створила веб-сайт за адресою www. makschool-4.narod.ru. Зараз він не
функціонує через причини, незалежні від адміністрації школи. 2005 року
школа посіла друге місце в міському конкурсі шкільних веб-сайтів.

Наявність комп’ютерного класу дозволила на більш якісному рівні
проводити уроки інформатики, користуватися комп’ютерною базою для
підготовки наочності, схем, додаткових матеріалів для використання на
уроках. Комп’ютери застосовуються при вивченні окремих предметів:
англійської мови, алгебри, геометрії, історії, правознавства. Наявність
модему дозволяє учням навчатися азам користування Інтернетом, братии
участь в Інтернет-олімпіадах, вести пошук необхідної інформації.

У 2002 році учениця школи Чудновець Олена брала участь в регіональному
Інтернет – конкурсі “Інтелект 2002”, стала однією з переможців, була
нагороджена цінним подарунком від обласної державної адміністрації. Того
ж року учень школи Шаповалов Олексій став учасником обласного туру
олімпіади з інформатики.

Ефективність використання комп’ютерної техніки знаходиться на
достатньому рівні. Інформатика в 10-11 класах викладається як базовий
предмет. З метою прищеплення початкових навичок володіння комп’ютерною
технікою у 2006 році введений факультатив «Школа олімпійського резерву з
програмування» в 8-9 класах. Регулярно виходить шкільна газета, яка має
комп’ютерний дизайн. У навчальному процесі використовуються комп’ютерні
програми з предметів: англійська мова, всесвітня історія, історія
України, алгебра, геометрія, фізика. Щорічно на базі школи кілька
місяців проходять практику учні ПТУ № 125 за фахом «секретар-референт»,
що значно полегшує користування класом інформатики вчителями –
предметниками, тому що частково практиканти виконують роль лаборантів з
інформатики.

Уроки з комп’ютерною підтримкою викликають велику зацікавленість учнів,
урізноманітнюють види діяльності, надають можливість ефективно
використовувати диференційований підхід у навчальному процесі. Комп’ютер
допомагає розвивати розумові здібності: швидкість мислення, пам’ять,
уміння переключати увагу. Використання комп’ютерних програм підвищує
інтерес учнів до вивчення конкретних предметів, підвищує ефективність
їхньої самостійної роботи, сприяє індивідуалізації процесу навчання
шляхом покращання наочності навчання, створенню комфортних умов
проведення різних форм контролю знань. Результати контролю допомагають у
розробці індивідуальних заходів для корекції знань учнів у межах
досягнення визначених цілей навчання [2].

Ефективність навчання з використанням комп’ютера значною мірою залежить
від якості навчальних програм. На жаль, у разі їхньої низької якості (а
це має місце досить часто) комп’ютер не виправдовує тих сподівань на
підвищення ефективності навчання, які на нього покладають. Заповнення
комп’ютерного класу уроками інформатики не дозволяє в повній мірі
використовувати потенціал програмного забезпечення з інших предметів, що
є в наявності. Як позитивний факт опанування можливостей, що надає
комп’ютер, можна згадати створення свого інформаційного продукту за
матеріалами уроків, який має вигляд презентацій прикладної програми MS
Power Point. Допомагають учителям у розробці цих презентацій учні
старших класів.

Комп’ютерні навчальні програми доступні не тільки на уроках, а й у

позаурочний час. Педагоги використовують кейс-технологію з розробки
презентацій з елементами анімації за темами, які учні можуть взятии
додому, відновити пропущений через хворобу матеріал.

У вільний від уроків час учителі працюють на комп’ютерах у класі
інформатики, у кабінеті психолога. Вони вдосконалюють свою майстерність,
розробляють дидактичні матеріали. Комп’ютери є інструментом також для
психологічного тестування та анкетування учнів.

На базі школи в грудні 2005 року проводився міський семінар учителів
інформатики. Старшокласники продемонстрували досить високий рівень
володіння навичками користувача, змогли успішно захистити кілька
проектів, демонструючи все, чого навчились з курсу інформатики. До
компетенцій, яких потребує сучасне життя і які формуються в процесі
проектної діяльності учнів з використання комп’ютерних технологій,
належать такі: соціальна зрілість, володіння комунікативними навичками,
інформаційні компетенції, здатність до саморозвитку й самоосвіти,
здатність до раціональної продуктивної, творчої діяльності,
презентаційні вміння [ 1].

Отже, впровадження інноваційних технологій в управління школою та
навчально-виховний процес є потребою часу. Забезпеченість комп’ютерною
технікою в багатьох школах, загалом як і в нашій, не задовольняє
повністю навчально-виховний процес. Але використання її для розвитку
основних компетентностей учнів, залучення школярів до самоосвітньої
діяльності, дистанційної освіти є досить ефективним.

Література

1. Анісімова Т. Оцінювання проектної діяльності учнів//«Школа»,

№ 7, 2006, с.50 – 53

2. Гладушина Н. Використання комп’ютерних технологій у навча-

льному процесі фізики // «Школа», № 10, 2006, с. 86 – 88.

3. Красновська Л. Моніторинг в управлінні навчальним закладом //

«Директор школи» № 42, 2006, с. 7 – 9.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020