.

Ігрові заняття з теорії ймовірностей та математичної статистики (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1728
Скачать документ

Реферат на тему:

Ігрові заняття з теорії ймовірностей та математичної статистики

 

В останній час більшість випускників шкіл намагаються вибрати учбовий
заклад блище до домівки, а це, в свою чергу, створює проблему для
викладачів. Полягає вона в тому, щоб дати можливість студенту вже в
перші місяці навчання перевірити придатність до роботи по вибраній
спеціальності, впевнитися в правильності вибраної професії, викликати
бажання у здобутті міцних знань. На початкових курсах навчання у втузах
велика кількість годин відведена для загальнонаукових дисциплін і саме
на викладачів цих предметів лягає відповідальність за вирішення
проблеми, що виникла. Ось тут і потрібна розроблена ігрова ситуація або
ділова гра, яка буде формою відтворення предметного і соціального змісту
майбутньої професійної діяльності спеціаліста, моделювання тих систем
відносин, які характерні для цієї діяльності як цілого. Нами розроблені
та використовуються ігрові заняття з лінійної алгебри, аналітичної
геометрії, диференціальних рівнянь та інших тем курсу вищої математики в
технічному вузі. Останній розділ курсу – теорія ймовірностей та
математична статистика вивчаеться на другому курсі навчання. До цього
часу наші студенти вже набувають навиків самостійної роботи в аудиторії,
мають уяву що до навчання за допомогою ігрових занять як з використанням
комп`ютерів так і без них. Тому нами для вивчення цього розділу курса
вищої математики запропоновано на практичних заняттях проведення ділової
гри. Розглянемо приклад такої гри для студентів, що навчаються на
факультеті автоматики та конструювання систем управління.

Імітована ситуація.

Ділова гра “Вища якість” (ДГВЯ) імітує діяльність відділу
управління якістю виробничого об’єднання. Оганізаційна структура відділу
управління якістю (ВУЯ) показана на рисунку1.

Основні задачі ВУЯ: координація діяльності підрозділів виробничого
об’єднання при вирішенні задач управління якістю продукції і
вдосконалення виробництва; розробка комплексних планів підвищення якості
продукції та контроль за їх виконанням; аналіз оперативної та наукової
інформації про якість і умови її забезпечення; робота по атестації,
стандартизації продукції, технологічних процесів, методів управління та
інших елементів виробництва;

аналіз причин браку, відмов та рекламацій, розробка заходів по їх
усуненню;

розробка та впровадження оперативної документації з управління якістю
продукції; перспективне і оперативне планування якості продукції;
дослідження загальних закономірностей формування, зміни і взаємодії
окремих властивостей якості продукції, і вироблення відповідних
практичних рекомендацій по їх удосконаленню; розробка та
впровадження прогресивних методів контролю якості продукції. Розв’язком
задач займаються групи, об’єднані в бюро.Група забезпечення якості
продукції розглядає питання забезпечення високоякісної продукції на
трьох етапах технічного контролю – розробці, виробництві й експлуатації
виробів. Група атестації продукції забезпечує атестацію найновіших
виробів до допуску в серійне виробництво по двох категоріях якості –
вищій та першій. Група реалізації системи управління якістю розробляє
і впроваджує підсистему управління якістю виробництва продукції
на трьох етапах технічного контролю, координує роботу підрозділів
в області управління якістю продукції, розробляє розпорядчі
документи комплексної системи управління якістю продукції. Група
контролю використання розпорядчої документації контролює виконання
планового рівня якості продукції, дотримання строків і повноти
представлення інформації про якість роботи підрозділів, проводить
розробку цільової програми виробничого об’єднання по забезпеченню якості
продукції, що випускається.

На основі імітаційної моделі відділу управління якістю виробничого
об’єднання розроблена модель ділової гри ДГВЯ (рис.2). В діловій грі
студенти, що вивчають теорію ймовірностей та математичну статистику,
імітують діяльність ВУЯ по ігровій моделі, розв’язують задачі аналізу
оперативної та поточної інформації про якість і умови її забезпечення,
досліджують закономірності формування, зміни та взаємодії окремих
властивостей якості продукції статистичними методами. Органом контролю
роботи ВУЯ є рада експертів.

Призначення ділової гри

ДГВЯ є навчальною грою, що пронизує весь процес вивчення теорії
ймовірностей і математичної статистики, тобто опирається на знання,
отримані під час лекції та самостійної роботи, які закріплюються під час
гри.

Призначення навчальної ділової гри – це активізація процесу вивчення
теорії ймовірностей та математичної статистики. ДГВЯ спрямована на
досягнення мети: навчально-пізнавальної – набуття студентами більш
якісних знань, вмінь та навичок з теорії ймовірностей та математичної
статистики; психолого-педагогічних– розвиток професійного мислення,
творчих здібностей, інтересу до вибраної спеціальності, навичок
самостійної роботи; виховної – засвоєння взаємовідносин в колективі
виробників , розвиток професійних якостей. Поставлена мета потребує
вирішення таких завдань: набуття студентами знань, вмінь та навичок з
найбільш важких питань теорії ймовірностей та математичної статистики,
необхідних в майбутній діяльності; формування творчих здібностей: вміння
самостійно виділити проблему, сформулювати її, висунути гіпотезу, знайти
спосіб її перевірки, проаналізувати виробничі дані , сформулювати
висновки, дати рекомендації щодо впровадження отриманих результатів в
систему управління виробництвом; виховати інтерес до вибраної професії,
прищепити вміння керувати і підпорядковуватися, розвинути відчуття
відповідальності за отриману ділянку роботи перед членами колективу,
принциповість, об’єктивність при оцінці роботи підлеглих, тощо.

Функції учасників ділової гри.

??i?ладає план роботи відділу, виходячи з плану роботи філіалу. Видає
завдання інженерам груп і організовує його виконання. Оцінює роботу
своїх підлеглих, відповідає перед президентом за роботу відділу. Інженер
групи повинен виконати отримане у ведучого інженера завдання, вчасно
звітувати перед ним про виконану роботу на кожному етапі ділової гри,
може отримувати консультації у ведучого інженера, президента,
представника ради експертів.

Алгоритм проведення ДГВЯ

На першому етапі (підготовчому) всі учасники гри знайомляться зі
структурою, змістом, метою і завданням гри, системою стимулювання;
отримують інструкції, форми розрахункових бланків, тексти завдань,
вибирають президента філіалу, ведучих інженерів, двох представників ради
експертів, організовують відділи і групи філіалу. Президент філіалу,
ведучі інженери, отримавши завдання, розподіляють його між підлеглими.
Всі учасники гри вивчають теоретичний матеріал, розв’язують прикладні
задачі з теорії ймовірностей. На другому етапі ділової гри (розробка
алгоритму побудови математичної моделі та його реалізація за навчальними
даними) інженери груп під керівництвом ведучих інженерів та президента
філіалу розробляють алгоритм побудови математичної моделі, оптимізують
його за інформаційним критерієм ефективності.Кожен інженер реалізує
отриманий алгоритм для обробки навчальних даних. Результати роботи груп
з вибору та побудови математичної моделі навчальних даних ведучі
інженери і президент філіалу представляють раді експертів для контролю
(контроль виконується за допомогою ЕОМ).В кінці етапу підводяться
підсумки виконання роботи кожного підрозділу філіалу фірми. На третьому
етапі ділової гри (аналіз результатів ділової гри) підводяться кінцеві
підсумки роботи груп, відділу за весь період. Учасники гри аналізують
результати виконаної роботи, роблять висновки, дають поради щодо
методики організації і проведення ділової гри, проводиться засідання
науково-технічної ради.

 

Система стимулювання

Призначення системи стимулювання – активізація діяльності учасників гри.
Бали за виконану роботу нараховуються за таблицею показників преміальних
і штрафних балів (табл. 1).

Питання для перевірки теорітичніх знань з теорії ймовірностей і
математичної статистики отримує президент філіалу на першому етапі ДГВЯ.
За ділову гру учасники можуть набрати, наприклад, 270 балів. Результати
гри обов’язково враховуються в екзамені.

Робочий план ДГВЯ

Ділова гра проводиться в години, відведені для проведення практичних
занять і лабораторних робіт, включаючи години самостійної роботи
студентів.

Робочий план першого етапу (підготовчого) може бути слідуючим:

Заняття 1. Ввідне. Мета заняття – ознайомитись з умовами гри, функціями
її учасників, розподілити ролі, скласти календарний план роботи,
ознайомити з роботою автоматизованого навчального комплекса.

Заняття 2. Тема: “Випадкова подія. Формула повної ймовірності. Формула
Бейєса.”Мета заняття: отримати навички застосування формули класичного
означення ймовірності подій, теорем додавання і множення ймовірностей,
формул повної ймовірності і Бейєса до розв’язку задач.

Заняття 3. Тема: “Повторення випробувань”.Мета заняття – прищепити
навички розв’язування задач, в яких розглядаються незалежні випробування
за допомогою формули Бернуллі, Пуасона, локальної та інтегральної теорем
Лапласа.

Заняття 4. Тема: “Дискретні випадкові величини”. Мета заняття – виробити
вміння розв’язування задач з використанням законів розподілу
ймовірностей дискретної випадкової величини, знаходження числових
характеристик.

Заняття 5. Тема: “Функція і густина розподілу ймовірностей випадкової
величини. Числові характеристики і закони розподілу ймовірностей
випадкових величин”.Мета заняття – набути навичок знаходження функції і
густини розподілу ймовірностей, числових характеристик, розв’язування
задач на рівномірний, нормальний, показниковий розподіл.

Кожна група відділу отримує індивідуальне завдання у вигляді переліку
задач з кожної теми занять (4, 63-68). Кількість задач повинна бути
розрахована індивідуально для кожного інженера групи. Зміст завдань
відповідає задачам ВУЯ.

Другий етап ділової гри “Розробка алгоритму побудови математичної моделі
і його реалізація по навчальних даних”. Мета етапу – набути навичок та
вміння застосовувати математичну статистику до дослідження виробничих
параметрів, складання алгоритмів розв’язку проблем, що виникли в ході
розв’язання задачі, пошуку раціонального розв’язку, аналізу та
узагальнення отриманних результатів. Завдання, яке видає президент
ведучим інженерам на весь другий етап гри, полягає у дослідженні
показників якості продукції, яку випускає підприємство. Для кожного
інженера групи завдання являє собою таблицю показників по 150 даних двох
параметрів (4,69-108). Для виконання завдання зручно скласти загальний
алгоритм побудови математичної моделі досліджуваних параметрів. Тому
ведучі інженери пропонують групам бюро скласти проект такого алгоритму і
із запропонованих варіантів вибрати оптимальний. Складання алгоритму
планується на початку заняття № 6, заняття № 6-11 відведені на його
реалізацію. Обов’язково порівнюються отримані результати в групах і
кожна група робить загальні висновки.

Для третього єтапу гри (аналіз результатів ДГВЯ) відведено останнє
заняття – №12. Мета заняття – проаналізувати висновки досліджень.

Таким чином, поєднання досвіду і знань, що вимагає ігрове заняття і ним
формується, дає можливість тому, хто навчається, чіткіше побачити
цілісність процесу майбутньої професійної діяльності, краще зрозуміти
зміст навчання, побачити свої помилки і оцінити отримане. Наочність,
відчутність процесу пошуку і одержання результатів призводить до більш
глибокого і чіткого розуміння навчального матеріалу.

 

Література

 

Вентцель В.С.Овчаров Л.А .Теория вероятностей и ее инженерные
приложения М.”Наука” 1988г. 480 с.

Ивашев-Мусатов О.С. Теория вероятностей и математическая статистика
М. “Наука” 1979. 195с.

Петрук В.А. Кашканова Г.Г. Ймовірності моделі та статистична оцінка
рішень. Навчальний посібник, Вінниця, Видавн. ВДТУ 2000-198с.

Петрук В.А. Вища математика з прикладними задачами для ігрових занять.
Навчальний посібник,Вінниця, Видавн. ВДТУ 2000-118с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020