Ігри для використання на уроках

Гра «Знаю»

Дiти, починаючи з першої парти, лiчать уголос. Кожен учень по порядку
встає (попереднiй сiдає, називаючи наступне число. Замiсть числа «5»
учень, на якого воно випадає, повинен сказати: «Знаю», — i плеснути
п’ять разiв у долонi. А наступний знову починає лiчбу з одиницi, i т. д.
до останнього учня в класi. Говорити слово «знаю» i плескати в долонi
можуть всi учнi класу. Число «5» можна замiнити будь-яким iншим.

Гра з м’ячем

Учитель вголос промовляє початок твердження, а учень, якому вiн кинув
м’ячик, має продовжити. Наприклад: «Якщо в правiй руцi паличок на 3
бiльше, нiж у лiвiй, то у лiвiй…» тощо. Цю гру можна використовувати
пiд час вивчення таблиць додавання та вiднiмання, для перевiрки нових
правил тощо.

Гра «Напиши цифру» (прописування цифр у повiтрi)

Учням пропонується завдання в повiтрi написати певну цифру без допомоги
рук (носом, плечима, вухом тощо).

Гра «Встав потрiбний знак»

На дошцi записанi приклади, рiвностi чи нерiвностi. Дiти з допомогою
рухiв руками ставлять знаки:>, <чи =, а також знаки + чи —. Гра на знання геометричних фiгур Учитель показує рiзнi геометричнi фiгури, а дiти сплескують у долоні стiльки разiв, скiльки у фiгури сторiн, кутiв, граней, тощо. Гра «Збирання врожаю овочiв» У дiтей на партах — зображення овочiв. Учням пропонується дати вiдповiдi на запитання: «Що виросло на городi? Як назвати все це одним словом?» Далi потрiбно зiбрати урожай у кошики (у перший — зображення овочiв, назвами яких є двоскладовi слова, у другий трискладовi. Дiти виходять до дошки i кладуть свої малюнки по рiзних кошиках. Завдання групам: слова буряки, огiрочки перебудувати так, щоб вони мали два склади. Додатковi запитання та завдання: — Назвати всi звуки в словi. — Скiльки голосних звукiв у словi? — Скiльки приголосних звукiв у словi? -           Назва якого овоча з перелiчених починається буквою, що позначає голосний звук? Гра «Подiли слова на склади» Учнi об’єднуються в команди. На столi перед кожною командою лежать предметнi малюнки. Дiти дiлять слова — назви зображених на них предметiв на склади i пiдходять до схем, закрiплених на стiнах у рiзних кiнцях класу. Бiля кожної схеми лежать малюнки, за якими команди складають речення, визначаючи кiлькiсть слiв у них. Перемагає та команда, яка швидше складе речення. Гра «Спiймай своє слово» У дiтей на партах лежать картки з написаними на них словами. Учитель читає вголос невелике оповiдання. Учень повинен встати, почувши «своє» слово, й одразу сiсти. Гра спрямована на розвиток уваги, кмiтливостi. Гра «Відтвори слово» Можна використовувати при роботі зi словами для запам’ятовування. Дiти за допомогою рухiв вiдтворюють запропоноване слово. Гра «Живi цифри» ” ¬ oe ” ® oe ??=?Учитель бере корони iз цифрами. Вiдповiвши правильно на запитання чи виконавши завдання вчителя, учень отримує корону з певною цифрою. —   Як називається ця цифра? (1) —   Що це за цифра? (4) —   Плескить у долонi ось скiльки разiв. (2) —   Хто знає назву цiєї цифри? (5) —   Тупнiть нiжками ось скiльки разiв. (3) —   Раз, два, три — кожна цифро, оживи! Учнi одягають корони iз цифрами, виходять, стають у ряд. —   Цифри, слухай мiй наказ:            Довго, цифри, не барiться,            По порядку розберiться! Учнi шукуються в порядку зростання чисел. Цифра 3 — крок уперед! Далi учнi вiдповiдають на запитання вчителя. —   З яких чисел складається число 3? —   Пригадайте склад числа 4. —   Першi числа — крок вперед. Можна також роздiляти дiтей на двi групп (парнi й непарнi) i дати їм завдання. Гра «Передай слово сусідові» Дiти переказують текст, за сигналом учителя (сплеск) говорять: «Я передаю слово» (плескають у долонi). Гра «Так чи не так?» Учитель читає речення, а учнi вiдповiдають: «Так-так» i кивають головою, якщо таке речення було в текстi, i «Тiк-так — це не так», якщо такого речення не зустрiчалось у текстi. Гра проводиться пiсля самостiйного опрацювання тексту учнями. Гра «Покажи казку» Учитель читає уривок казки, а дiти показують її рухами, де це можливо. Гра «Рiчечка» Учнi класу подiляються на два варiати. Перший варiант готує  запитання до тексту. А учнi, що належать до другого варiанта, вiдповiдають, пересiдаючи з парти на парту. Гра триває доти, поки всi дiти сядуть на свої мiсця. Гра «Тижню, шикуйсь!» Для закрiплення назв днiв тижня вчитель роздає картки зi словами - назвами днiв тижня. За командою: «Тижню, шикуйсь!» дiти виходять i стають у рядок по порядку. Решта учнiв читають назви. Варiанти: «Вiдмiнки, шикуйсь!», «Члени речення, шикуйсь!», «Синоніми, шикуйсь!, «Спiльнокореневi слова, шикуйсь!» тощо. Гра «Показуха» На картцi записанi назви тварин, дії предмета. Учень показує їх пантомiмою, а решта дiтей мають вiдгадати i записати слова в зошити. Гра «Алфавiтна естафета» У грi беруть участь двi команда. Гравцi по черзi виходять до дошки, записують за алфавiтом букви (слова на певну тему, iменники, прикметники, дiєслова). Хто перший закiнчить, той перемагає. Гра «Котра година?» Учитель називає або показує на дошцi певний час, а дiти за допомогою рук показують його. Права рука — годинна стрiлка, лiва — хвилинна. Гра «Правильне твердження» Якщо твердження вчителя або одного з дiтей правильне, решта учнiв пiднімають руки вгору, якщо ні - руки опущенi (або тупають ногами). Гра «Не розiрви ланцюжок» Дiти подають один одному руку i, тримаючись так, складають речення: Лимон — жовтий — лежить — на столi. Варiанти: перелiк частин мови,назв вiдмінка, відмінювання слова за вiдмiнкама тощо.

Похожие записи