Реферат на тему:

Художньо-мовленнєва діяльність як засіб формування оцінно-етичних
суджень у дітей старшого дошкільного віку

Пріоритетними напрямками розвитку дошкільної освіти є глибоке засвоєння
моральних норм, розвиток духовності шляхом вивчення дітьми художньої
літератури, формування мовленнєвих умінь та оцінно-етичних суджень,
підвищення рівня культури українського мовлення.

Реалізація завдань з удосконалення якості дошкільної освіти неможлива
без роботи над систематичним і цілеспрямованим збагаченням літературних
знань дошкільників, словникового запасу рідної мови оцінно-етичними
категоріями, вихованням у них позитивних морально-етичних якостей,
умінням оцінювати і висловлювати своє ставлення до довкілля і подій у
художніх творах. Важливе місце в системі засобів формування
оцінно-етичних суджень у дітей належить художньо-мовленнєвій діяльності.

Проблему художньо-мовленнєвої діяльності розглядали такі науковці: Богуш
А.М., Чемортан С.М., Зимняя І.О., Карпинська Н.С., Славина Л.С.,
Виготський Л.С., Гальперин П.Я., Давидов В.В.,Ельконін Д.Б., Запорожець
О.В., Леонтьєв О.М., Рубінштейн С.Л.,Щерба Л.В. та ін.

Під художньо-мовленнєвою діяльністю ми розуміємо діяльність, яка
пов’язана із сприйманням літературних творів, виконанням їх,
відтворенням, супроводжується образним, виразним мовленням, словесною
творчістю та включає такі компоненти: сприймання на слух та розуміння
дітьми змісту художніх творів; відтворення змісту і виконавча
діяльність; театралізована діяльність; творчо-імпровізаторська
діяльність.

Оцінно-етичні судження це – висловлювання, в яких на основі аналізу
процесу і результату діяльності (змісту художніх творів) стверджується
або заперечується адекватність поведінки чи вчинку людини (героя
художнього твору) до морально-етичних нормам, прийнятих у суспільстві;
це характеристика певного ставлення особистості до поведінки.

Серед причин недостатньої сформованості оцінно-етичних суджень у дітей
дошкільного віку можна визначити: завантаженість дітей різними видами
занять пізнавальної спрямованості; неузгодженість у плануванні роботи
щодо формування у дітей оцінно-етичних суджень з художньої літератури і
розвитку мовлення як на заняттях, так і в повсякденному житті, що
призводить до збіднення словника дітей; недостатня обізнаність
вихователів з інноваційними методиками формування оцінно-етичної
компетенції в дошкільників, що стимулюють дітей до оцінної діяльності.

Педагогічними умовами ефективного формування оцінно-етичних суджень у
процесі художньо-мовленнєвої діяльності є: наявність морально-етичного
потенціалу художнього твору; тематичне і наскрізне планування художніх
творів у різних видах діяльності; розуміння й усвідомлення дітьми
сутності авторської моральної позиції художнього твору; взаємозв’язок
навчально-мовленнєвої, художньо-мовленнєвої і театрально-ігрової
діяльності у відтворенні і закріпленні дітьми змісту художнього твору;
аналітико-оцінний характер висловлювань за змістом художнього твору та
діяльністю однолітків.

Отже, темпи формування оцінно-етичних суджень залежать від розуміння й
усвідомлення дітьми сутності відповідної морально-етичної категорії;
адекватність оцінно-етичних суджень дітей дошкільного віку залежить від
оцінної ситуації та об’єкта оцінки; в ситуації оцінки героїв художніх
творів, однолітків адекватність підвищується, в ситуації самооцінки
адекватність оцінних суджень різко падає; відчувається залежність темпів
формування оцінно-етичних суджень та їх адекватності від виду
діяльності. Навчальні заняття з художньої літератури і розвитку мовлення
підвищують темпи і адекватність формування в дітей оцінно-етичних
суджень. Темпи збагачення словника дітей лексикою морально-етичної
спрямованості залежать від занурення дітей в активну оцінно-етичну
діяльність як на заняттях з різних розділів програми, так і в
повсякденному житті.

Похожие записи