.

Характер. Темперамент (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 8511
Скачать документ

Реферат на тему

Характер. Темперамент.

Найважливішою рисою особистості є характер. Характер* – це цілісне
утворення особистості, що визначає особливості діяльності та поведінки
людини і характеризується стійким ставленням до різноманітних сфер
діяльності. У ньому поєднується результат взаємодії як природних
факторів, так і обставин життя. Перші надають йому усталеності, а другі
– мінливості, тому характер за своєю природою поняття динамічне.
Фізіологічною основою характеру є, з одного боку, тип нервової системи,
а з іншого, система тимчасових зв’язків, які виникають під впливом
зовнішніх факторів.

Ще Наполеон говорив про те, що людина, у якої 100% характеру і лише 50%
розуму, більш обдарована, ніж та, у якої 100% розуму і 50% характеру.

До рис характеру належать: чуйність, відвертість, вимогливість,
працьовитість, чесність, недовірливість, скритність, мовчазність,
хвалькуватість, акуратність, недбалість, обережність, хитрість…

Важливі елементи характеру:

емоційність – суб’єктивна чуттєва реакція людини на різноманітні
зовнішні та внутрішні подразники, що протікає у формі переживання
ситуації, її значимості і змісту. Характеризується позитивними та
негативними емоціями. Стійкі, тривалі емоції називаються почуттями;

активність – потреба в діяльності, виявляється в динамічності поведінки
людей, може бути високою або низькою. Висока активність творчої
спрямованості корисна для організації;

“первинність-вторинність” – у їх основі такі особливості нервової
діяльності людини як сила, зрівноваженість та рухливість. Людям із
первинними властивостями характеру притаманне швидке пристосування до
нових обставин, впевненість у собі, вони здатні до нововведень та
авантюр. Особистості із вторинними властивостями характеру терплячі,
вірні принципам та навичкам, працелюбні, постійні в поведінці і не
схильні до чужого впливу. Важко приймають нове.

До виразних ознак характеру відносяться:

вчинки та дії (свідомі або несвідомі, навмисні або ненавмисні);

особливості мови (голосна або тиха, балакучість або замкнутість, темп
мови, емоційність);

зовнішній вигляд (веселе або похмуре обличчя, вираз очей, хода,
постава);

здібності – розвинуті в процесі навчання та виховання природні
схильності (задатки) до певного виду діяльності.

Задатки – це вроджені, обумовлені генними або пренатальними умовами
потенційні можливості розвитку властивостей людини (анатомічних,
фізіологічних, інтелектуальних, психічних). Для розвитку здатностей вони
– лише вихідний момент, вони їх обумовлюють, але не визначають.
Здатності бувають загальними (оволодіння знаннями, успішна діяльність…)
та спеціальними (властивості особистості, які забезпечують високі
результати в обраному виді діяльності). За Є.А.Климовим, різноманіття
здатностей розділяють на п’ять основних типів, у залежності від того, на
що вони спрямовані: “людина-людина”, “людина-природа”, “людини-техніка”,
“людина-знак”, “людина-художник”.

Важливою ознакою характеру є воля* – властивість (процес) стану людини,
яка виявляється у здатності свідомо управляти своєю психікою та
вчинками. Виявляється в подоланні перешкод, що виникають на шляху
досягнення свідомо поставленої цілі. Воля – це контрольована влада
людини над собою. Стосовно волі мотиви виконують двояку функцію –
направляючу та спонукальну.

Вольові якості людини містять у собі:

цілеспрямованість – уміння підкоряти свої дії поставленим цілям;

наполегливість – уміння мобілізувати свої можливості для тривалого
подолання труднощів; здатність доводити до кінця прийняті рішення;

витримку – уміння контролювати дії, почуття, думки;

рішучість – уміння приймати та запроваджувати в життя швидкі,
обгрунтовані і тверді рішення, особливо в ризикованих ситуаціях;

дисциплінованість – свідоме підпорядкування своєї поведінки
загальноприйнятим нормам. Дисципліна* ! Це слово має корінь “учень; той
що вчиться”. Головне покликання дисципліни – згуртувати масу
індивідуумів в організований колектив, що діє як єдине ціле, спрямований
на досягнення єдиної цілі і натхненний єдиною волею. Тільки вищий
ступінь дисципліни створює підґрунтя для самоконтролю. Але існує велика
різниця між дисципліною, що обмежує та дратує, і дисципліною, що
виступає як корисний спонукальний мотив. Стійка дисципліна визначається
такими умовами:

1. Керівник знає кожного із своїх підлеглих.

2. Кожен працівник знає свого керівника.

3. Керівник солідаризується з колективом.

4. Група об’єднана в колектив, що надихається керівником.

5. Група натхнена високим духом товариства.

6. Колектив добре навчений, енергійний та ініціативний.

Більш високі результати в організації дисципліни дають не репресивні
методи, а експресивні:

ретельність – старанність, уміння виконувати свої обов’язки та доручення
в термін;

ініціативність – уміння працювати творчо, виконувати дії за власним
розсудом.

У житті, зазвичай, ми позначаємо одних людей з “гарним характером”,
інших – з “поганим характером”. Це примітивна класифікація.

Е.Фромм запропонував свою класифікацію характерів людини:

1. Альтруїстичний характер – плідна орієнтація.

2. Авторитарний характер – експлуататорська орієнтація.

3. Конформістський характер – ринкова орієнтація.

4. Ірраціонально-деструктивний характер – руйнівна орієнтація.

Л.М.Толстой планував у своїх пізніх творах описати понад 40 типів
людських характерів. Ось, на його думку, декілька з них: тип вченого;
тип честолюбця; віруючого консерватора; розбійника; правдивої людини;
християнина повного; гуляки-весельчака…

В.Гюго стверджував, що в людині живуть три характери: той, що йому
приписують, той, що він сам собі приписує, та, той, що є в дійсності.

Сукупність психічних властивостей людини, що визначають форму її
поведінки, називають темпераментом*, який відіграє надзвичайно важливу
роль у формуванні стилю управління. Типи темпераментів “мандрують” з
одного посібника в інший. Нехай це Вас не бентежить. Так, класифікація
їх не змінюється. Змінюємося ми! З віком, із зміною умов характеристики
нашого темпераменту “дрейфують”.

Таблиця 10

Характеристика типів темпераменту

Тип

темпераменту Особливості нервових процесів Типи вищої нервової
діяльності

сила (+)

збудже-ність – Урівноваженість рухливість

холерик + + Неурівноважений рухливий Нестримний

сангвінік + – Урівноважений рухливий живий

флегматик – + Урівноважений інертний спокійний

меланхолік –

Неурівноважений загальмований хворобливий

Визначаючи основні напрямки навчально-виховної діяльності (НВД) вчителям
в здійсненні індивідуального підходу до учнів, доцільно, буде будувати
її за такою схемою:

Тип нервової системи Характеристика типів нервової системи Характер
проявів в НВД Діяльність вчителя

Сильний Без особливого напруження можуть працювати протягом тривалого
часу При одноманітній монотонній роботі виникає почуття дратування,
незадоволення Контроль за виконанням учнями завдань з використанням
поетапних дій

Слабкий Підвищена стом-люваність, погане сприйняття нав-чального
матеріалу. Слабке володіння навичками саморе-гуляції Не можуть тривалий
час напружено працювати, не витримують високого темпу, бояться помилок
Не ставити в ситуацію неспо-діваних запитань, давати більше часу на
підготовку і відповідь, обережно оці-нюючи невдачі

Рухливий

та лабільний Успішно викону-ють роботу у високому темпі, швидко
переключають увагу, швидко засвоюють матеріал Втрачають інтерес при
монотонній роботі. Характерні поспішнисть і відволікання Постійне
керів-ництво і контроль, спеціальні тренування витримки, організованості

Інертний Повільний темп виконання робіт, загальмованість у переключенні
уваги, страх низької оцінки Нездатні швидко переключатися на новий вид
діяльності. Затрудняються відповідати на несподівані питання, губляться
у відповідях на кмітливість Не вимагати швидких відпові-дей, давати час
на осмислення і підготовку, відмовлятись від завдань, що потребують
швидкого пере-ключення

Поняття “темперамент” запропонував древньоримський лікар Гіппократ (V
ст. до н.е.). Він вважав, що в тілі людини переливаються чотири рідини:
кров, слиз, жовч та чорна жовч. Домінування тієї або іншої рідини і
визначає тип темпераменту людини. Навіть саме слово “темперамент” у
перекладі означає “належне сполучення рис”. А назви типів темпераменту
відповідають назвам цих рідин і в наші дні: сангвінік – від слова кров,
флегматик – слиз, меланхолік – чорна жовч, а холерик – жовч.

Темперамент відноситься до способу, стилю реагування, він
конституціональний та незмінний, в той час як характер формується на
основі життєвого досвіду людини і здатний до певних змін під впливом
нового життєвого досвіду та інтуїції.

Темперамент характеризує динаміку протікання психічних процесів людини,
а не їхній зміст. Тому ніколи не можна сказати, що в тієї або іншої
людини темперамент “гарний” чи “поганий” (на відміну від характеру). Це
біологічна основа нашої особистості. Риси темпераменту наслідуються і їх
важко змінити. У них є деяка пластичність, але не більше, ніж у…
чавуну.

А.П.Чехов у своєму невеличкому творі “Темпераменти” [94] дав вичерпну
характеристику кожному типажу, інтерполюючі це на жінок. У наведених
нижче характеристиках типів темпераменту дані витримки з цього твору.

Холерик

Характеризується легкою збудливістю, імпульсивністю та слабо вираженими
реакціями гальмування. Неурівноважена людина. Часто змінює свої
захоплення, діяльний, випромінює енергію. Надзвичайно нестриманий в
особистих емоційних проявах. Прямолінійний, різкий, “правдолюбець”.
Постійний претендент на роль лідера. “Холерик: жовчний… очі
обертаються в орбітах як голодні вовки… дратівливий, глибоко
переконаний, що взимку “чорт знає як холодно”, а влітку “чорт знає як
пекуче”. Жартів не розуміє. Як людина і приятель – неможливий; як
підлеглий – навряд чи мислимий; як начальник – нестерпний і дуже
небажаний.

Жінка-холерик – чорт у спідниці…”.

Сангвінік

Швидко збуджується, але швидко і вгамовується. Рухливий, енергійний,
адаптивний. Естет, дотримується встановлених норм поведінки (відповідає
вимогам менеджера). “Сангвінік: постійний у своїй мінливості… Всі
враження діють на нього легко та швидко: звідси відбувається
легкодумство… або зовсім ніколи не читає, або читає запоєм. Тільки тим
і займається, що любить. Одружується невзначай. Вічно воює з тещею…

Жінка-сангвінік – найстерпніша жінка, якщо вона не дурна”.

Флегматик

Повільно збуджується і повільно повертається до психічної норми.
Урівноважена, розважлива людина з “міцними нервами”, не схильна до
стресів. Слабо адаптується до змін, скупий на емоції, не
комунікабельний. “Флегматик: зовнішність сама звичайна, сокирна. Завжди
серйозний, тому що лінь сміятися. Неодмінний член усіляких комісій,
засідань…, на яких нічого не розуміє та безсоромно дрімає …
Погоджується, з усім згоден, не нарікає … На службі – щасливий.

Жінка-флегматик – народжується, щоб згодом стати тещею”.

Меланхолік

Дуже повільно збуджується. Заторможений, сором’язливий, уникає
контактів. Постійно потребує підтримки та допомоги (стан “Я – дитина”,
за Е.Берне). “Меланхолік: очі сіро-блакитні, готові просльозитися. Зі
скорботою та сльозами в голосі повідомляє своїх ближніх, що валер’янові
краплі йому вже не допомагають…

Жінка-меланхолік – нестерпна, найнеспокійніша істота. Як дружина –
доводить до отупіння, до розпачу…”

Відомий шведський художник Херлуф Бідструп в галереї своїх творів
запропонував незрівняну карикатуру на основні типи темпераменту, які
він, доречі, назвав характерами. Наводимо цей хрестоматійний твір.

У практиці спілкування ми часто сприймаємо характеристики темпераменту
як риси характеру, і тому нормальна імпульсивність холерика нами
кваліфікується як агресивність, а пасивність флегматика – як тупість.
Будьте уважні, пам’ятайте, що з поведінки ми, у першу чергу, “зчитуємо”
темперамент, а для того, щоб зрозуміти та вивчити характер людини, треба
дуже багато часу і зусиль.

З урахуванням специфіки кожної особистості, при формуванні малих груп у
колективі, можна дотримуватись такого принципу компліментарності (кому з
ким легше працювати).

Малюнок 9

Тест 1. “Ваш темперамент”

Перед Вами 12 тверджень. Уважно прочитайте кожне з них і з’ясуйте, чи
стосується воно Вас особисто. Якщо стосується – напишіть “так”, якщо не
стосується – напишіть “ні”. Довго не міркуйте. Найкращою буде та
відповідь, яка прийде до Вас першою.

Як правило, здійснюєте дії без попереднього планування ____.

Буває, що відчуваєте себе то щасливим, то нещасним без видимих причин
____.

Відчуваєте себе щасливим, коли займаєтеся справою, що потребує негайних
дій ____.

Схильні до перепадів настрою – від поганого до гарного без видимих
причин ____.

При встановленні нових знайомств першими виявляєте ініціативу ____.

Часто буваєте в поганому настрої ____.

Схильні діяти швидко і рішуче ____.

Буває, що намагаєтеся на чому-небудь зосередитися, але не можете ____.

Ви старанна людина ____.

Часто буває так, що в бесіді з іншими Ви присутні тільки фізично, а
думками – відсутні ____.

Почуваєте себе незручно, коли не маєте можливості спілкуватися ____.

Іноді насичені енергією, а іноді – пасивні ____.

Інструкція

Тип темпераменту – це не тільки складності в житті людини, але і
потенціал сильних, видатних рис особистості.

Коли Ви – меланхолік, то Ви чудовий товариш, здатний до самопожертвуваня
та до героїчних вчинків;

Коли Ви – флегматик, то Ви завжди – надія для інших, вони за Вами – “як
за кам’яною стіною”;

Коли Ви – холерик, то Ви здатні багато чого досягти, тому що Ви вмієте
визначати та досягати цілі;

Коли Ви – сангвінік, то всі знають, що Ви випромінюєте тепло, якого так
не вистачає людям.

Тест “Намалюйте будинок”

Цей тест дає можливість виявити внутрішню направленість особистості.

Ви просите учнів, вчителів, студентів намалювати будинок (абстрактний,
чи той, в якому вони живуть…).

Аналіз намальованого:

Стандартна міська багатоповерхівка. Ви володієте виразним характером.
Малюнок підкреслює риси сухої, замкнутої людини, яка віддає перевагу
концентрації на своїх особистих проблемах без обговорення їх з іншими
людьми. Судження ваші здебільшого категоричні.

Приземкуватий невеличкий будинок. Якщо ви намалювали будинок з дуже
низьким дахом, очевидно, що в останній час вас не залишає відчуття
втомленості від повсякденних турбот та неуважності. До вашої пам’яті
часто повертаються епізоди минулих років, але це не відволікає вас від
невдоволеності сьогоденням.

Добротний сільський будинок. Такий малюнок свідчить про невдоволеність
побутовими умовами. Коли людина малює такий будинок, якщо вона одинока,
чи бездітна, то можливо що у неї є потреба створити сім’ю, радіти дітям.
Будинок має міцну огорожу – така деталь – свідчення замкнутого характеру
людини. Якщо коло будинку є клумба, або намальовані квіти чи дерева це
говорить про довіру до людей.

Середньовічний замок. Таке бачення будинку вказує на наявність у вашому
характері елементів дитячості, несерйозності та легковажності. При
цьому, безперечно, ви володієте чіткою та дуже розвиненою уявою. У вас
відсутня сентиментальність.

Вікна, труби, двері. Великі вікна в намальованому будинку вказують ,що
ваш характер багатий відкритістю, дружелюбністю, гостинністю. Малі вікна
– показник скритності. Наявність решіток на вікнах свідчить про комплекс
жадібності. Ставні – про невміння швидко вступати в порозуміння з
людьми, дружити.

Якщо двері намальованого будинку розташовані посередині фасаду, то це
прикмета того, що ви гостинні та щирі. Наявність рундука (ґанок) вказує,
що ви великодушні та впевнені в собі. Про готовність до спілкування
свідчать розчинені двері, про замкнутість в собі – зачинені двері. В
разі, коли вхід до будинку ви намалювали збоку – у вас недостатні
навички успішного спілкування.

Висота димаря прямо пропорційна цілеспрямованості характеру. Димар з
димом – прикмета щирості та здатності співчуття. Труба , з якої не йде
дим, показує, що ваші почуття не мають виразного емоційного забарвлення
через розчарування, що випали на вашу долю. Відсутність на малюнку
димаря вказує на нечуйність людини, або наявність у неї духовної
депресії. Про оптимізм можна говорити коли димар намальовано з особливою
ретельністю.

Наукові дискусії про первинність теорії управління або менеджменту час
від часу поновлюються. Очевидно, так і має бути, це один з шляхів
розвитку науки. Ми виходимо з того, що цивілізований світ сприйняв
менеджмент як науку про управління людьми, соціалізацію їх продуктивної
діяльності для досягнення особистих цілей і цілей установи, суспільства
через механізми збереження фізіологічних, моральних та психічних
ресурсів людини. Як пишуть сучасні ідеологи менеджменту Т.Пітер та
М.Уотмен: “Розумні менеджери не тільки роблять гроші, вони створюють
умови існування для людей”. Кожен наш учень, педагог, керівник школи
унікальний уже фактом свого буття, ставленням до реального оточення, до
педагогічного впливу. Всі ми маємо свої цінності та вимагаємо
шанобливого ставлення до них. Кожен з учасників освітнього процесу
по-різному адаптований до реалій оточення. Одні орієнтовані на минуле і
краще діють у рамках жорстких структур із чіткими дозволами і
заборонами. Інші орієнтовані на сьогодення, здатні швидко адаптуватися
до умов і вимог, а треті завжди орієнтовані на те, що в майбутньому,
вони не “впишуться” у традиційну систему ієрархії відношень. Для того,
щоб впливати на кожну подібну внутрішню “Я-концепцію”, треба добре знати
психологію гуманного управління. І тоді у Вас у колективі, у класі перші
будуть необхідні при сумлінному виконанні планів і завдань, друга група
людей на етапі “мозкового штурму”, ухвалення рішення, а треті… Вони
будуть створювати ідеї на завтрашній день. Цитуючи Е.Тоффлера,
зазначимо, що “деякі покоління народжуються творити, інші – підтримувати
цивілізацію”.

ЛІТЕРАТУРА

Альтшуллер Г.С., Зусман А.В., Филатов В.И. Поиск новых идей: от озарения
к технологии. (Теория и практика решения изобретательских задач). –
Кишинев: Карта Молдовеняскэ, 1989. – 381с.

Амонашвили Ш.А. Личностно – гуманная основа педагогического процесса. –
Мн.: Университетское, 1990. – 560с.

Амосов Н.М. Алгоритмы розума. – Киев: Наукова думка, 1979. – 223с.

Амосов Н.М. Разум, человек, общество, будущее. – К.: Байда, 1994. –
184с.

Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: В 2-х т. Т.1. – М.:
Педагогика, 1980. – 232с.

Ангеловски К. Учителя и инновации: Кн. для учителя: Пер. с макед. – М.:
Просвещение, 1991. – 159с.

Аникеева Н.П. Психологический климат в коллективе.- М.: Просвещение,
1989.-224с.

Арват Ф.С., Коваленко Є.І. та ін. Культура спілкування:
Навч.-метод.посібник. – К.: ІЗМН, 1997. – 328с.

Бараева О.Ю. Стратегическая деятельность директора школи.- Н.Новгород:
МП “Балахинская типография”, 1994. – 71с.

Бэрн Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих
взаимоотношений; Люди, которые играют в игры: Психология человеческой
судьбы: Пер. з англ. / Общ.ред. М.С.Мацковского. – М.: Лист-Нью; Центр
общечеловеческих ценностей, 1997. – 336с.

Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком. – М.: Изд-во
Моск. ун-та, 1982. – 200с.

Бодалев А.А. Личность и общение: Избранные труды. – М.: Педагогика,
1983. – 272с.

Бойделл Т. Как улучшить управление организацией: Пособие для
руководителя. – М.: АО “ИНФРА-М” – АОЗТ “Премьер”, 1995. – 204с.

Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала: Пособие по кадровой
роботе. М.: Юрист, 1998. 496с.

Воспитание чувств у детей по методу Марии Монтессори: Дидактический
материал / Сост. и ред. З.Н.Борисова, Р.А.Семерникова. К., 1995. 132с.

Вудкок М., Френсис Д. Роскрепощенный менеджер. Для
руководителя-практика: Пер. с англ. – М.: Дело, 1991. – 320с.

Головаха Е.И., Папина Н.В. Психология человеческого взаимопонимания. –
К.: Политиздат Украины, 1989. – 189с.

Давыденко Т.М. Рефлексивное управление школой: теория и практика. –
Москва-Белгород, 1995. 251с.

Давыдов Н.А., Бойченко Н.А. Как быстро научиться интересно и эффективно
обучать специалистов. – Симферополь: Таврия, 1992. – 112с.

Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения: Кн. для
учителя и руководителей. – М.: Просвещение

O

U

холік. Пам’ятайте, що чітко виражені темпераменти зустрічаються дуже
рідко.

Зразок оформлення результатів тесту

2

3

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6

6

5

4

3

2

1

-1

-2

-3

-4

-5

-6

4

1

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020