.

Готовність студентів до засвоєння навчального матеріалу з іноземної мови у контексті новітньої парадигми сучасної освіти (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1713
Скачать документ

Реферат на тему:

Готовність студентів до засвоєння навчального матеріалу з іноземної мови
у контексті новітньої парадигми сучасної освіти

В умовах демократизації суспільства, переходу до ринкових відносин
відбуваються значні зміни у суспільній свідомості, а тому вагомого
значення набуває погляд на особистість з позиції володіння іноземними
мовами і всебічності знань культурологічного надбання інших держав.
Зміни діяльного досвіду людини ведуть до появи нових та розширення
старих фрагментів картини світу, які, в свою чергу потребують фіксації
на “мовній” карті світу. Змінюється картина світу, з’являються нові
сектори: космонавтики, комп’ютерної техніки, генної інженерії, нові види
харчування, нові види протесту. Розширюються традиційні сектори: сектор
захворювань, ліків, діагностики. А це значить, що в мові
продовжуватимуть з’являтися нові слова, які з часом пройдуть усі стадії
соціалізації і лексикалізації і знайдуть своє місце в мовній культурі
спільноти третього тисячоліття.

Саме зараз відчутна нагальна потреба в освідчених, творчих та активних
особистостях, здатних до самовдосконалення, взаєморозуміння та взаємодії
з носіями різних мов та культур на благо людства.

Проект Державного стандарту вищої освіти з освітньої галузі “Іноземна
мова” має на меті набуття студентами у процесі навчання комунікативної
компетенції, яка, крім мовної та мовленнєвої, містить в собі і
соціокультурну компетенцію. Знання історії, географії, економіки,
державного устрою та культури поруч із особливостями мовленнєвої та
немовленнєвої поведінки носіїв мови поставлено на один щабель із мовними
знаннями, мовленнєвими навичками та вміннями.

Одним із найважливіших видів комуникативно-пізнавальної діяльності
людини є читання і культура людини значною мірою залежіть від її вміння
розуміти літературу, яка справляє естетичний вплив на читача, стимулюючи
його творчу здатність пізнавати дійсність, зображену в тексті, що
спонукає його до самостійних суджень і висновків, дає можливість для
розвитку світогляду, допомогає правильно зорієнтуватися в складному
процесі самопізнання [3, c. 123].

Читання іноземною мовою як комуникативне вміння та засіб спілкування є
найрозповсюдженішим способом іншомовної комунікації, яким студенти
мають оволодіти під час навчання в університеті.

За умови протікання процесу оволодіння іноземною мовою поза межами
вторинної мовної спільності, роль художнього тексту значно зростає,
оскільки він певною мірою реконструює мовне середовище. Художні тексти
відіграють провідну роль і в пізнанні інокультурної дійсності, і у
формуванні позитивного ставлення до країни та народу, мова якого
вивчається. Уміння читати надає можливість студентам у своїй подальшій
діяльності користуватися іншомовною літературою для пошуку інформації за
фахом чи інформації, яка цікавить, задоволення своїх читацьких чи
творчих потреб, удосконалення умінь усного мовлення і та ін.

Методична наука має вагомий потенціал досліджень проблеми навчання
читання (А.А. Вейзе, З.І. Кличнікова, І. Л. Гініатуллін, Н.Ф.
Коряковцева, С.К. Фоломкіна та ін.), а також проблеми
професійно-орієнтованого навчання і професійно-методичної компетенції
вчителя іноземної мови (К.І. Саломатов, А.І. Смирнова, З.І. Цирліна,
В.Н. Шевяков, Н.В. Язикова та ін.).

Проте процес вивчення студентами університету іноземної мови до цього
часу залишається недослідженим, що й обумовлює актуальність нашого
майбутнього дослідження.

Мета дослідження – теоретично обгрунтувати, практично розробити та
експериментально перевірити методику формування знань, вмінь і навичок
володіння англійською мовою у студентів I-V курсів Краснодонського
факультету інженерії і менеджменту Східноукраїнського національного
університету імені Володимира Даля.

З цією метою на заняттях з англійської мови викладачами старанно
готується дидактичний матеріал, який містить в собі не тільки основні
(“канонічні”) елементи вивчення іноземної мови, але й такі матеріали,
які б носили декілька “розважальний “ характер. Працюючи з таким
матеріалом студенти з легкістю набувають елементарних навичок
спілкування на іноземній мові, краще, з більшою зацікавленістю і
настроєм опановують текст для читання і перекладу, с задоволенням
вступають до діалогу, на меті якого є закріплення студентами теоретичних
знань і практичних навичок володіння іноземною мовою.

Нижче наведений план-конспект уроку з англійської мови на тему
English writers. Charles Dickens. , який передбачає удосконалення
володіння іноземною мовою, а також сприяє зацікавленості студентів до
вивчення культури іншомовної держави.

План-конспект уроку з англійської мови

на тему: English writers. Charles Dickens.

Мета. Навчати іншомовному спілкуванню, використовуючи проблемні
комунікативні ситуації.

Завдання:

– формувати і удосконалювати навички монологічного та

– удосконалювати фонетичні та граматичні навички;діалогічного
мовлення студентів;

– розвивати навички читання та перекладу;

– поглибити знання про життя і творчість Ч. Діккенса;

– формувати моральні цінності та світогляд у майбутніх інженерів.

План уроку:

І. Початок уроку.

1. Оголошення теми та мети уроку.

2.Перевірка домашнього завдання. Закріплення граматичного матеріалу:
“Past Indefinite. Question forms.”

II. Основна частина уроку.

1. Створення установки на сприймання і розуміння тексту.

2. Підготовка до сприймання тексту.

3. Навчання діалогічного мовлення на основі прочитаного.

4. Удосконалення навичок читання та навичок синхронного перекладу.

5. Розвиток монологічного мовлення у зв’язку з почутим.

6. Непідготовлене ситуативне мовлення.

III. Завершення уроку.

Хід уроку

І. Початок уроку.

1. Оголошення теми та мети уроку.

Т.: We arc going to read and speak about a great English novelist
Charles Dickens, whose books are very popular both in Britain and in
this country. Is his name familiar to you? Did you read any of his
stories in Russian or Ukrainian, did you like them?

And the topic of our discussion is “Getting Acquainted”.

2. Перевірка домашнього завдання. Закріплення граматичного матеріалу:
“Past Indefinite. Question forms.”

Read about Queen Victoria. Ask your teacher the questions to find the
missing information.

Queen Victoria was born in—-(?) In 1819 and she died—(?). She was
Queen of the United Kingdom for nearly sixty-four years. Her father died
when she was—(?) and she was Queen from 1837 to 1901. She didn`t have
any brothers or sisters. She married Prince Albert in—(?) and they
lived in—(?) with their—(?)children.

II. Основна частина уроку. Розвиток ситуативного мовлення у зв’язку з
прочитаним.

1. Створення установки на сприймання і розуміння тексту. Т.: То start
with I want to remind you that Ch. Dickens is one of the greatest
novelist in the English language. He wrote about the real world of
Victorian England and many of his characters were not rich, middle-class
ladies and gentlemen, but poor and hungry people.

2. Підготовка до сприймання тексту.

Pre-reading task.

Значення та вживання маловідомих слів та виразів [ 1, c 11; 7,
c.193-231; 8, c. 23]:

Novelist, clerk, popular, lawcourt, abroad, debt, experience, prison,
successful.

Check the meaning of these words in your dictionary and explain them in
English, using synonyms.

Put one of the words into each gap.

a)     All the students like Ann. She`s very—- girl.

b)    My mother writes books, she isn`t a famous—-.

c)     Alan started work in a bank last week. He is a —-.

d)    He has ten clothes shops. He is a rich—-, businessman.

e)     I don`t like borrowing money. I hate being in—-.

f)      I live near a very big —- that makes cars.

g)     I went round the world for a year. It was a wonderful—–.

h)     She often goes—- in her job, sometimes to Hong Kong, sometimes
to Canada.

3. Удосконалення навичок читання та навичок синхронного перекладу [ 5,
c . 27-49].

Read the text about the life of Charles Dickens.

Comprehension check.

1.Are the sentences true or false. Correct the false sentences.

a.      Ch.Dickens lived in Paris

b.     His father always was in debt.

c.     Ch.Dickens went to prison when he was eleven.

d.     His job was in a factory.

e.      He became a journalist when he was fifteen.

f.       He never married.

2. Навчальна бесіда в режимі Teacher- Students, Student- Student.

Answer the questions on the content of the text.

4. Розвиток монологічного та діалогічного мовлення на основі почутого [
4, c. 127].

Listening and speaking. “Getting Acquainted”

Divide into two groups.

Group A. Listen to Wendy Mint

Group B. Listen to Trevor Richards

а) Перевірка розуміння змісту за допомогою питань [2, c. 17- 31].

T: Give laconic answers to the following questions:

a)     When did they meet?

b)    How did they meet?

c)     What is his/her job?

d)    Was he/she at work when they meet?

e)     What did he/she like about him/her?

f)      Are they both English?

g)     Who is shy?

h)     Wendy talks about a restaurant. Trevor talks about a cake. Why?

i)       When did they get married?

j)       Do they work together?

k)     Do they have any children?

Speaking.

Find a partner from the other group. Discuss the answer and compare
information.

Imagine that you are Wendy/Trevor. Tell the story of how you met your
husband/wife.

5. Непідготовлене ситуативне мовлення [1, c. 3-7; 5, c. 117-123]:

T: Answer the questions:

Are you married?

How did you meet your husband/wife or boyfriend/girlfriend?.

Do you know how your parents met? If not, ask them about it and prepare
story about their meeting.

III. Завершення уроку.

Впорядкована система модульного контролю та оцінювання дає змогу
максимальну кількість урочного часу використати для організації
засвоєння нових знань і повторення раніше вивчених. Крім того система
модульного контролю та оцінювання дає можливість із достатньо високою
ймовірністю перевірити стан засвоєння учнями визначених теоретичних і
практичних елементів знань [3, c. 39-51].

Для впорядкування оцінювального контролю визначається система ї
елементів:

–         навчальні параметри;

–         структура знаннєвих компонентів;

–         критерії оцінювання;

–         шкала оцінок (числова або буквена);

–         інтервальна шкала переходу до оцінки;

–         форми підсумкового контролю;

–         форми локального контролю.

Практична значущість нашого дослідження полягає в розробці критеріїв
сформованості рівнів теоретичних знань і практичних навичок студентів
щодо володіння іноземною мовою.

З метою визначення у студентів рівнів оволодіння англійською мовою ми
розробили критерії оцінювання знань, вмінь і навичок студентів, які
дали можливість об’єктивно оцінити їхні здібності до вивчення іноземної
мови.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ (по 12- бальній шкалі)

Недостатній рівень навчальних знань /І – 2 бали/ Студент не володіє
теоретичним програмним матеріалом, знання про правила читання відсутні,
немає елементарних навичок читання і вимови, що лежать в основі
формування мовних навичок .Словниковий запас відсутній.

Початковий рівень навчальних досягнень /2 – 4 бали/ Студент
володіє незначною частиною тематичного матеріалу, демонструє слабко
сформовані навички читання, перекладу і вимови тексту іноземною
мовою :говорить, читає і перекладає текст фрагментарно, має обмежений
словниковий запас, а також слабко сформований рівень сприйняття і
відтворення його значеннєвого змісту і значення.

Середній рівень навчальних досягнень /5 – 7 балів/ Студент демонструє
теоретичне знання основних правил читання, володіє тим теоретичним
матеріалом, що дає йому можливість прочитати і дослівно перекласти
текст, але випробує визначених труднощів у вимові, у побудові словесної
понятійної основи тексту, у побудові пропозиції і висловленні своєї
думки іноземною мовою через невеликий словниковий запас і недостатні
практичні навички. Його відповідь вимагає уточнень, виправлень і
додаткових питань. Студент розуміє основний зміст тексту, але не завжди
може відповісти на питання чи викладача підтримати діалог по заданому
питанню.

Достатній рівень навчальних досягнень /7-10 балів/ Студент
демонструє теоретичне знання основних правил читання, володіє навичками
читання і вимови, а також тим теоретичним матеріалом, що дає йому
можливість прочитати і дослівно перевести і викласти текст, але
допускає деякі помилки . Через достатній словниковий запас і відповідні
практичні навички, труднощів у вимові, у побудові словесної понятійної
основи тексту, у побудові пропозиції і висловленні своєї думки
іноземною мовою не випробує. Студент розуміє основний зміст тексту, може
відповісти на питання викладача чи підтримати діалог по заданому
питанню. Незначні неточності під час читання тексту чи відповіді на
питання студент виправляє самостійно. Високий рівень навчальних
досягнень /10-12 балів/Студент демонструє блискуче теоретичне знання
програмного матеріалу. На цьому рівні студент має міцні знання основних
правил читання, вільно володіє теоретичним матеріалом, навичками
читання і вимови, а також має великий словниковий запас, що дає йому
можливість прочитати, дослівно перевести і викласти текст, не
допускаючи при цьому помилок. Через достатній словниковий запас і
відповідні практичні уміння і навички, труднощів у вимові, у побудові
словесної понятійної основи тексту, і висловленні своєї думки іноземною
мовою не випробує. Такий студент має високий рівень знань з іноземної
мови, тому що розуміє основний зміст тексту, може безпомилково
відповісти на питання чи підтримати діалог з викладачем. При цьому
студент демонструє додаткові знання, вміє узагальнювати,
систематизувати, аналізувати і вільно спілкуватися іноземною мовою.

Таким чином, у процесі навчання основне місце мають посідати активні
методи – як з боку викладача, так і студента. Викладач допомагає
студентам усвідомити матеріал, набути практичних навичок, щоб
застосувати їх для розв’язування конкретних завдань. За такої умови
студент стає активним суб’єктом процесу оволодіння іноземною мовою на
основі опрацювання відповідного матеріалу [8, c.75].

Література:

1. Амосова Н.Н. Английская контекстология. Л., 1998. – 12с.

2. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. М., Высшая
школа, 1993. – 301с.

3. Гинзбург Р.З., Хидекель С.С., Князева Г.Ю. и Санкин А.А. Лексикология
английского языка. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая школа,1999. –
269с.

4. Каращук П.М. Словообразование английского языка. М., 1965.

5. Мешков О.Д. Словообразование современного английского языка. М.,
2001.- 173 с.

6. Мостовий М.І. Лексикологія англійської мови. Х.: Основа, 1993. –
256с.

7. Яворівська С., Вища школа, № 5 -К., -2005, – с. 75 .

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020