Функції управління освітньою установою

Усі функції управління освітньою установою — школою- можна розділити на
три великі групи

функції управління підтримкою стабільного функціонування школи;

функції управління розвитком школи та інноваційними процесами;

функції управління функціонуванням і саморозвитком внутрішньошкільного
управління.

Функції управління підтримкою стабільного функціонування школи

До основних функцій управління підтримкою стабільного функціонування
школи відносяться:

організація узгодження у шкільному співтоваристві найважливіших
цінностей, принципів, устремлінь, на які орієнтується функціонування
школи;

організація прийому до школи нових контингентів учнів;

організація діагностики реальних навчальних можливостей, вихованості,
розвитку, стану здоров’я школярів;

організація прийому на роботу вчителів та інших працівників школи;

розстановка педагогічних кадрів, розподіл навчального навантаження;

організація розробки та введення в дію статуту школи, правил
внутрішнього розпорядку, правил для учнів та інших локальних актів
освітньої установи;

тактичне й оперативне планування функціонування школи, визначення
пріоритетних напрямів її життєдіяльності;

тактичне й оперативне планування позакласної та позашкільної виховної
роботи;

тактичне й оперативне планування забезпечуючих процесів та їх узгодження
з цільовими характеристиками освітнього процесу;

організація освітніх процесів відповідно до статуту школи, календарних
навчальних графіків, розкладу занять;

організація ресурсного забезпечення функціонування школи, освітніх
процесів;

організація поточної роботи всіх підрозділів і функціональних служб
школи;

контроль, аналіз, оцінка та корекція стану й результатів освітнього
процесу;

контроль і аналіз навчальної й виховної діяльності педагогічних кадрів;

організація документування, обліку та збереження найважливіших даних, що
відбивають процес функціонування школи;

організація профілактики негативних явищ (низької успішності,
перевантаження школярів, демотивації, проявів девіантної поведінки,
погіршення шкільного самопочуття);

мобілізація шкільної спільноти для спільного рішення задач підвищення
якості освіти у школі;

планування, організація, керівництво та контроль роботи педагогічними
кадрами школи;

планування кар’єри педагогічних кадрів у школі;

планування та реалізація заходів для соціального захисту учнів і
педагогів, охороні їхнього здоров’я;

інтеграція шкільної спільноти;

інформування спільноти про наміри та плани адміністрації школи;

інформування спільноти про рішення вищих органів управління освітою, які
мають відношення до школи;

планування й організація атестації педагогічних кадрів;

планування й організація підсумкової атестації учнів;

контроль стану шкільного освітнього середовища, матеріальної бази,
заощадження та витрати ресурсів;

контроль дотримання правил охорони праці та техніки безпеки;

контроль стану ресурсозабезпечувальної діяльності;

розробка та введення в дію поточної організаційно-розпорядницької
документації;

представлення інтересів школи, шкільної спільноти в регіональній
освітній системі, місцевому співтоваристві, місцевих органах влади;

планування й організація участі школи в акціях муніципальної освітньої
системи, у житті місцевого співтовариства;

планування й організація участі школи в різних вітчизняних і міжнародних
проектах;

організація взаємодії школи з батьками учнів;

організація використання наявних зовнішніх зв’язків школи;

корекція відхилень від намічених планів і параметрів функціонування
школи;

організація реклами освітніх послуг, що здійснюються школою;

організація системи зв’язків із громадськістю, із засобами масової
інформації;

створення умов для роботи органів вчительського й учнівського
самоврядування;

вивчення та корекція соціально-психологічної атмосфери у шкільному
співтоваристві;

організація обліку учнів, які потребують спеціальної педагогічної
підтримки, й організація такої підтримки;

стимулювання результативної роботи педагогів та інших працівників школи;

стимулювання навчальної та позанавчальної активності учнів;

організація виявлення, узагальнення та поширення (у школі та за її
межами) корисного досвіду внутрішньошкільної діяльності;

залучення уваги співтовариства до труднощів, що виникають у ході
функціонування школи, та пошук шляхів їх подолання;

підготовка школи до проведення ліцензування, атестації й акредитації;

розробка та введення стандартів і нормативів, що регулюють процеси та
процедури функціонування школи, контроль їх дотримання та аналіз їх
ефективності тощо.

Функції управління розвитком школи й інноваційних процесів

Орієнтовний склад функцій управління розвитком школи та інноваційних
процесів може бути представлений у такий спосіб:

стратегічний аналіз стану та прогнозування тенденцій зміни значущого
зовнішнього середовища школи;

стратегічний аналіз стану та прогноз тенденцій зміни соціального
замовлення, вимог суспільства до школи;

моніторинг змін у соціальному оточенні школи, освітній політиці,
територіальній освітній системі;

системний аналіз і оцінка досягнень школи, освітнього процесу,
передового досвіду, що є у школи, конкурентних переваг;

»

»

O

e X

системний проблемно зорієнтований аналіз стану й тенденцій зміни
шкільної системи у світлі нового соціального замовлення;

організація ціннісного самовизначення шкільної спільноти, орієнтації в
системі цінностей;

організація вироблення нової системи цінностей шкільної спільноти;

ініціювання «криз компетентності» у шкільній спільноті, стимулювання
інноваційної мотивації поведінки;

організація розроблення нової місії школи;

організація розробки образів (моделей) випускників школи;

організація розробки нормативів якості освіти у школі;

планування, організація, керівництво й контроль розробки цільової
програми розвитку школи;

організація розробки концепції майбутнього стану школи;

організація розробки стратегії переходу до нового стану школи;

вироблення курсу інноваційної освітньої політики школи;

організація проектування основних напрямів відновлення школи та рубежів,
що досягаються, з кожного напряму;

планування інноваційної діяльності у школі;

планування, організація, керівництво та контроль реалізації цільової
програми розвитку школи;

планування, організація, керівництво й контроль дослідницьких робіт у
школі;

організація розробки нового навчального плану школи;

організація пошуку освітніх та інших нововведень за межами школи;

організація розробки нового програмно-методичного забезпечення;

експертиза нового програмно-методичного забезпечення;

розробка нормативних вимог до організації окремих інноваційних проектів;

організація підрозділів і служб, що займаються інноваційною,
дослідницькою, дослідно-експериментальною роботою;

координація окремих інноваційних проектів;

ініціювання та кураторство окремих інноваційних проектів;

організація розробки нормативної документації, що забезпечує інноваційну
діяльність у школі;

організація вивчення й узагальнення досвіду інноваційної діяльності у
школі;

організація встановлення та використання зовнішніх зв’язків в інтересах
розвитку інноваційних процесів у школі;

управління інноваційною діяльністю у школі;

стимулювання участі педагогів, школярів, батьків у розвитку школи;

організація профілактики та подолання опору нововведенням;

організація ресурсного забезпечення інноваційних процесів;

аналіз та оцінка ефективності інноваційної діяльності;

проектування оновленого освітнього середовища школи;

підтримка процесів інтеграції у шкільному співтоваристві тощо.

Функції управління функціонуванням і саморозвитком внутрішньошкільного
управління

Функції управління функціонуванням і саморозвитком внутрішньошкільного
управління містять у собі дії у стосунку до самої системи управління
освітньою установою. До таких функцій відносяться:

виявлення актуальних і перспективних вимог до управління школою;

моніторинг ситуації у школі й у оточуючому її середовищі з точки зору
змін вимог до управління;

моніторинг імовірних небезпек і негативних факторів, що можуть вплинути
на управління;

моніторинг сприятливих можливостей для рішення управлінських задач;

аналіз досягнень і переваг діючої системи управління школою;

організація проектування нової системи внутрішньошкільного управління в
цілому та в усіх її підсистемах зокрема;

організація та координація взаємодій суб’єктів управління школою;

поточне планування управлінської діяльності;

координація стратегічних і поточних планів управлінської діяльності;

розробка й уточнення вимог до суб’єктів внутрішньошкільного управління,
функціональних обов’язків, повноважень, зон відповідальності;

аналіз поточної ефективності внутрішньошкільного управління;

організація вивчення суспільної думки, ставлення учасників освітнього
процесу до управління школою;

пошук перспективних управлінських нововведень поза школою;

аналіз та узагальнення власного управлінського досвіду;

організація освоєння та використання управлінських нововведень у системі
внутрішньошкільного управління;

організація дослідницької й експериментальної роботи з питань управління
школою;

установлення зв’язків і взаємодії з науковими та консультативними
структурами, що займаються питаннями розвитку внутрішньошкільного
управління;

організація інформаційного, кадрового, матеріально-технічного,
мотиваційного самозабезпечення системи управління;

стимулювання результативної роботи суб’єктів внутрішньошкільного
управління;

стимулювання освоєння нових управлінських методів, засобів, технологій;

стандартизація правил і процедур управлінської діяльності;

фіксація основних організаційних механізмів управління;

культивування професійних педагогічних та управлінських цінностей і норм
у групі керівників школи;

аналіз і корекція соціально-психологічної атмосфери, взаємин у колективі
керівників;

підготовка резерву керівників школи з числа педагогів, які мають
здібності та схильності до управлінської роботи;

надання допомоги починаючим адміністраторам в освоєнні управлінської
діяльності;

забезпечення наступності політики керівництва при зміні членів шкільної
адміністрації;

організація підвищення кваліфікації членів шкільної адміністрації
(усередині школи та за її межами).

Похожие записи