.

Формування правової освіти ліцеїстів в умовах профільного навчання.

Язык: украинский
Формат: материал
Тип документа: Word Doc
0 1007
Скачать документ

Муха Олександр Олександрович,

вчитель історії та правознавства

Городищенського економічного ліцею

Формування правової освіти ліцеїстів в умовах профільного навчання

Кінець другого тисячоліття характеризується ідеологічним і духовним
розкріпаченням людства , здійснюваний шляхом утвердження гідності кожної
особи, нації , а також політично плюралізму як найвищих суспільних
цінностей.

Останнім часом на різних рівнях і з різних приводів часто вживають
терміни “демократична держава“ і “правова держава“. При цьому одні
виходять з бажання підкреслити,що,проголосивши себе суверенною і
незалежною,Україна стала й демократичною правовою державою,а інші – з
прагнення довести,що побудова такої держави є справою більш віддаленої
перспективи.

Найважливішим завданням Городищенського економічного ліцею є формування
в особі сьогоднішніх ліцеїстів майбутнього нації, виховання вільних,
гідних громадян своєї держави.

Значущих результатів у навчанні та вихованні учнів ліцею досягається
лише за умови оптимального поєднання навчальної роботи на уроках та
позакласної навчально-виховної діяльності учнів.

Одним з головних завдань школи нового типу, яким є Городищенський
економічний ліцей , є створення умов для творчого самовдосконалення
учнів, виявлення, розвиток та підтримка юних талантів і обдарувань.
Участь ліцеїстів у конкурсах, олімпіадах, МАН, яке забезпечує їм
інтелектуальний і духовний розвиток, здійснює пропаганду наукових знань,
сприяє розвитку творчих здібностей та самовизначенню в майбутній
професії. Підготовленість педагогічного колективу ліцею та бажання
працювати творчо є успішною запорукою роботи з обдарованими дітьми. Ця
робота розпочинається з моменту вступу учнів до ліцею. Основними
завданнями педагогічного колективу є залучення ліцеїстів до
науково-дослідницької роботи та забезпечення їм підтримки дослідницької
діяльності, пропаганда досягнень науки і техніки, окремих наукових
колективів, видатних вчених, спрямування уваги молоді на наукові
проблеми сьогодення, пропаганда наукових досліджень учнівської молоді.

Отже, кожний вчитель, на мою думку, має бути зацікавленим у тому, щоб
саме його учні, насамперед найкращі, долучилися до гурту учасників
олімпіад, «Малої академії наук», різних інших конкурсів та змагань. Але
для цього слід принаймні знати, які форми роботи з обдарованою молоддю
пропонує сьогодні вітчизняна педагогічні практика. Саме так і працюють
вчителі ліцею, завжди знаходяться у пошуку оптимальних форм і методів
роботи з обдарованою молоддю.

У становленні громадянина важливе місце займає правове виховання,

«…виховання у дітей і молоді поваги до Конституції, законів України,
національної символіки, глибокого усвідомлення взаємозв’язку між діями
свободи, правилами людини та її громадською відповідальністю».

Педагогічний колектив економічного ліцею створює середовище, яке
забезпечує емоційно–психологічну захищеність і душевний комфорт
особистості, формування в неї громадянської свідомості, соціальної
відповідальності за національне відродження України, розвиток її в першу
чергу–інтелектуальної, емоційно–вольової, психічної сфери, формує
громадянську культуру, активно сприяє розвитку моральної духовності
ліцеїстів, боротьбі з шкідливими звичками, утвердженні здорового способу
життя.

Педагогічний колектив ліцею вирішує проблему правової освіти і виховання
за допомогою: чіткої визначеної цілеспрямованості і безперервності
навчально – виховного процесу та позакласної роботи;розширення і
поглиблення правових знань;введення відповідних спецкурсів і
факультативів;використання принципів зв’язку з життям, комплексного
підходу до виховання, забезпечення єдності свідомості та
поведінки;поєднання поваги до особистості з вимогливістю;опори на
позитивне в особистості;врахування вікових та індивідуальних
особливостей.

Першочерговим є те, що правова освіта та виховання вимагають впливу на
особистість через оптимальний вибір змісту, форм, методів, принципів та
чіткої структури навчально – виховного процесу. Тільки комплексний
підхід забезпечить успіх. Правове навчання і виховання мають бути
взаємопов’язаним.

У ліцеї правознавство викладається у 9, 10, 11 класах. У 10 – 11 класах
викладається як профільний предмет у обсязі 3,5 години на тиждень. У 8 –
му проліцейному класі введено курс «Практичне право» (1 година на
тиждень). З метою отримання системних наукових знань з права введено
спецкурси: «Ми – громадяни України», «Європейський вибір України»,
факультативні заняття: «Права людини», «Дослідження гуманітарного
права», «Основи публічного права», МАН.

Мета правової совіти у ліцеї реалізується через відповідні форми і
методи роботи.

1 Уміння побудови відкритого, демократичного, громадянського
суспільства: створення Ліцейної Республіки;вибори Ліцейного
Президента;Діяльність парламенту, міністерств (освіти, економіки,
культури, здоров’я і спорту, преси, юстиції, закордонних
справ);наявність символіки – конституції, гербу, прапора, гімну,
валюти;інавгурація Ліцейного Президента.

2. Усвідомлення взаємозв’язку між ідеями індивідуальної свободи, прав
людини та її громадянської відповідальності: ділова гра «Ти маєш
право…», «ярмарок знань»; конкурс рефератів на правову тематику;бесіди:
«Мої права», «Закон і я», «Де є життя – там є надія», «Мій внесок у
життя ліцею, родини, держави»;лекції: «Актуальні проблеми молоді»,
«Конвенція ООН про права дитини», «Насильство в сім’ї», «Світ прав
дитини»;інформаційно – пізнавальні години «Світ за тиждень»; брейн–ринг:
«Я знаю більше», «На паралельних дорогах прав і обов’язків».

3. Формування національної свідомості, належності до рідної землі,
народу, визнання духовної єдності поколінь та спільності культурної
спадщини, виховання почуття патріотизму: свято «Козацькі забави»;виховні
години: «Зоріє пам’ять про вічний подвиг», «Історія кличе до покаяння»,
«Ми – українці!», «Україні і сьогодення», «День Соборності України»,
«Визволення України від фашистських загарбників».

4. Формування соціальної активності і професійної компетентності
особистості: ярмарок учнівських товариств до Дня міста «Рідному місту –
підприємливість молодих»;олімпіади; МАН;конкурси: «Крок до права», «Мої
права», «Світ моїх прав»;змагання, турніри;організація і проведення
тижня права.

5. Формування політичної та правової культури засобами громадської
освіти: телебачення;відвідування читального залу центральної районної
бібліотеки; брейн – ринги;інформаційні хвилинки.

У науковій організації праці педагогічного колективу ліцею
актуальними є: організація творчих пошуків учителів, поширення їхнього
досвіду, втілення досягнень педагогічної науки у практику; створення
умов для розвитку здібностей і талантів, виявлення обдарованих дітей;
удосконалення планування всіх напрямків діяльності ліцею, обліку і
контролю; організація взаємодії закладу з сім’єю та громадськими
організаціями.

У ліцеї постійно практикуються тренінги, дискусії, зустрічі із
залученням представників органів юстиції, суду, прокуратури, міліції,
лікарні.

o

o

R T X Z ¬ ®

F

H

E

E

I

ue

I

* інертність, прискорювати започатковані перетворення. Цілком очевидно,
що навички управління суспільством стануть надбанням людини лише тоді,
коли участь в учнівському самоврядуванні дозволить вихованцеві набути
необхідних знань, умінь і досвіду.

Навчати демократії, формувати демократичні принципи і засади, розвивати
демократичну культуру, соціальну активність потрібно зі шкільних років.
Саме в стінах Городищенського економічного ліцею ми формуємо в дітей ті
риси, які в дорослому житті допоможуть їм стати гідними громадянами
демократичної України.

Основними шляхами у підвищенні активності і ролі учнівського
самоврядування ми вважаємо:

– надання учням більшої самостійності в організації колективної творчої
діяльності;

– активне залучення учнів до всіх сфер учнівського колективу;

– поєднання самодіяльності дітей з керівництвом дорослих. Кваліфікована,
тактовна педагогічна допомога учнівському активу, навчання їх мистецтву
управління;

– збагачення життєвих цілей і внутрішнього духовного світу кожного члена
колективу через привабливість соціально значущих ініціатив;

– наділення учнів реальними правами і обов’язками;

– повага педагогів до думок та рішень учнівського самоврядування, його
органів;

– відкриття справжніх лідерів, залучення їх до активної громадської
діяльності;

– використання можливостей учнівського самоврядування як превентивного
феномену у попередженні та подоланні негативних явищ у молодіжному
середовищі.

В основі виховної роботи економічного ліцею є концепція
особистісно-орієнтованого виховання та педагогіка і психологія
життєтворчості, які активно залучають учнів до виховного процесу на
засадах співпраці, діалогу, партнерства, високої вимогливості та
глибокої поваги і взаєморозуміння. Створюються умови для розгортання
процесів самовиховання, самовдосконалення, самореалізації особистості,
набуття нею досвіду діяльності.

Наш досвід свідчить, що самоврядування дозволяє учням розвинути такі
соціальні якості як толерантність, практичність і конструктивність
мислення, повага до власної та чужої праці, оптимізм, гуманізм, спонукає
до осмислення власної ролі у життєдіяльності колективу.

І, нарешті, учнівське самоврядування є організацією, що складається з
учнів, створена учнями і існує для учнів.

Створюючи модель учнівського самоврядування, ми втілюємо в життя мрію
про дитячу самостійність, про можливість повної самореалізації. Саме
тому і народилась ідея створення нашої держави – Ліцейної Республіки
-метою якої є залучення широкого загалу учнів до управління ліцейним
життям.

Дуже важливим кроком у становленні нашої моделі стало створення
Конституції Ліцейної Республіки, яка була розроблена і затверджена
депутатами Парламенту І скликання і ухвалена всіма учнями на ліцейному
референдумі. Це виховує в учнів правову культуру громадянина Україні,
яка формується передусім на основі свідомого ставлення до свої прав і
обов’язків.

За Конституцією республіка ліцею є президентсько-парламентською;
Президент обирається із числа учнів терміном на 1 рік.

Проводяться демократичні вибори Президента Ліцейної Республіки, яким
передує активний період передвиборчої агітації. Вибори забезпечують
великий виховний потенціал. Кандидати у Президенти та їхні команди
готують передвиборні програми, які захищають перед виборцями.
Конкуренція завжди висока. Обговорення висунутих програм, цікаві
змістовні запитання учнів засвідчують високий інтерес до організації
навчально – виховного процесу в ліцеї.

Цікавою, пізнавальною і хвилюючою для учнів ліцею є церемонія
інавгурації Президента Ліцейної республіки. Президент приймає присягу,
текст якої склали самі учні. Така форма роботи дає великий емоційний
ефект для формування в учнів правосвідомості.

Виконавчою владою є Кабінет Міністрів Ліцейної Республіки, головою якого
є Прем’єр-міністр, що керує роботою Уряду та звітує перед Парламентом і
громадянами Ліцейної Республіки. Прем’єр-міністр, у свою чергу,
призначає міністрів за згодою Президента. Збори міністрів проводяться
раз на два тижні.

У Ліцейній Республіці діє 8 міністерств.

Міністерство освіти стежить за успішністю навчання учнів, разом із
Міністерством культури і відпочинку проводить акції, що
сприяють зацікавленню навчальним процесом.

Міністерство внутрішніх справ займається підтриманням внутрішнього
порядку в ліцеї, стежить за зовнішнім виглядом та поведінкою учнів,
розв’язує конфліктні ситуації до того, як їх буде передано на розгляд
суду Честі.

Міністерство культури і відпочинку організовує та проводить у ліцеї
масові культурні заходи.

Міністерство зовнішніх справ налагоджує та підтримує зв’язки з іншими
школами та організаціями міста, займається проведенням переговорів щодо
співпраці та взаємодопомоги.

Міністерство охорони здоров’я та спорту займається організацією та
проведенням спортивних змагань, веде пропаганду здорового способу життя.

Міністерство друку складається з прес-центру та соціологічного
агентства. Прес-центр випускає газету «ЛІГА», яка інформує громадян про
роботу влади Ліцейної Республіки, про новини ліцейного життя.
Соціологічне агенство вивчає громадську думку учнів з актуальних питань
ліцейного життя та болючих проблем сьогодення.

Міністерство екології опікується озелененням класів, території ліцею,
організовує акції щодо збереження навколишнього середовища.

Міністерство фінансів займається організацією роботи ліцейних
економічних компаній, формуванням бюджету Ліцейної Республіки.

Важливим завданням громадян Ліцейної Республіки є забезпечення в
начальному закладі єдиного інформаційного простору. Щомісячні випуски
багатотиражної ліцейної газети стали першим поштовхом багатьох ініціатив
та виявом громадської думки учнівського колективу.

Органами судової влади є суд Честі Ліцейної республіки. Голову суду
Честі призначає Президент Ліцейної Республіки за згодою Парламенту,
який, у свою чергу, призначає двох суддів, одним із яких є вчитель.
Також обирається 6 присяжних. За наявності в Ліцейній Республіці певних
конфліктних ситуацій, які не можуть бути розв’язані двома сторонами,
кожна з цих сторін має право подати позов до суду Честі Ліцейної
Республіки. Суд має розглянути позов протягом шести робочих днів. Якщо
суд вважатиме його обгрунтованим, то має відбутися засідання суду Честі.
У разі іншого рішення позов не розглядатиметься.

Ефективна організація учнівського самоврядування може відбутися лише за
підтримки і допомоги дорослих. Тому в ліцеї співпрацює «трикутник»: діти
– батьки – вчителі. Педагоги – консультанти (закріплені за кожним
міністерством) допомагають органам самоврядування підготувати
обґрунтовану перспективу розгляду діяльності у позашкільний час,
консультують членів міністерств з окремих питань життєдіяльності учнів.
Класний керівник є консультантом з певного виду учнівської діяльності в
межах класу. Ініціаторами різноманітних справ у класі і ліцеї виступають
учні. Співпраця учнівського самоврядування з батьківською громадою з
кожним роком стає продуктивнішою. Традиційним стало проведення спільних
засідань, на яких учні разом з батьками знаходять шляхи розв’язання тієї
чи іншої проблеми. Плідною є співпраця учнівського самоврядування і
батьків щодо роботи з проблемними учнями.

Від розвитку свідомості дитини залежить її подальше життя як
повноправного члена суспільства та свідомого громадянина, який чітко
знає свої права і обов’язки, і може вільно орієнтуватися у політичній,
економічній чи соціальній ситуації.

PAGE 1

Похожие документы
Обсуждение
    Заказать реферат
    UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019