Реферат на тему:

Формування педагогічної культури вчителя початкових класів

Сучасна педагогічна наука і практика наполегливо шукають шляхи не лише
становлення та реформування системи освіти та виховання в Україні, але й
принципово нові підходи до розв’язання важливої задачі – збереження й
розвитку культурного, інтелектуального та духовного потенціалу нашого
суспільства, побудованого на принципах демократії, гуманізацій,
розвитку. В зв’язку з цим сьогодні виникає потреба в забезпеченні
середньої та вищої школи добре підготовленими, професійно компетентними
кадрами, які мають високий рівень культури в цілому і педагогічної
зокрема.

Поняття культури давно стало вихідним компонентом для досліджень в
гуманітарних науках. Але це майже зовсім не торкнулося педагогіки.
Тільки в окремих дослідженнях (М.Н. Скаткін, В.В. Краєвський, І.Я.
Лернер) використовується концепція загальної культури для розробки
теоретичних основ дидактики, зокрема, змісту освіти. Необхідно
відзначити і роботи Б.П. Нєменського, який розробляє зміст естетичної
освіти та виховання саме в аспекті культури. Але ніхто з дослідників не
розглядає поняття „педагогічної культури” для характеристики якісного
стану педагогічної діяльності в цілому або окремих його явищ її явищ та
процесів.

Вивчення психолого-педагогічної літератури дозволяє стверджувати, що
проблема підготовки вчителя в педагогічних вузах знаходиться в центрі
уваги багатьох дослідників. Інтерес мають роботи, в яких розкриваються
загальні питання підготовки вчителя (О.А Абдулліна, Н.І. Болдирєв, Ф.Н.
Гоноболін). Хоча, на жаль, автори не досліджують цілісний процес
формування педагогічної культури, а тільки окремих його аспекти.

??¤?Проведене дослідження проблеми формування педагогічної техніки як
компонента педагогічної культури майбутнього вчителя підтвердило
висунуту гіпотезу та дозволило зробити такі висновки.

1. Педагогічна культура в особистісному плані – це істотна
характеристика вчителя, що являє собою динамічну систему його
педагогічних знань, вмінь і цінностей, діяльності та професійної
поведінки. Компонентами цієї системи є:

— професійні знання і культура педагогічного мислення;

— професійні вміння і діяльність творчого характеру;

— культура професійної поведінки і самовдосконалення;

— педагогічні цінності і емоційно-моральне відношення до дітей;

2. Педагогічна техніка є складним неоднозначним засобом педагогічної
діяльності вчителя, а тому оволодіння нею – процес довготривалий та
нелегкий. Формування педтехніки повинно здійснюватись в першу чергу на
етапі безпосередньої підготовки людини до педагогічної роботи. Вже в
педагогічному вузі майбутній вчитель повинен одержати систему знань з
основ педтехніки, а також засвоїти методику подальшого
самовдосконалення.

3. Ми виділяємо певні педагогічні умови, які забезпечують успішність
формування педагогічної техніки при вивченні педагогічних дисциплін, а
саме: повна організація практичних занять; система певних правил і
вимог; фрагментарне, або повне самостійне проведення занять студентами з
наступним їх самоаналізом; експертна оцінка занять; зв’язок аудиторної
роботи з педагогічною практикою.

4. В процесі дослідження встановлено, що найбільш ефективними способами
формування педагогічної техніки майбутніх учителів є система
тренувальних вправ і система завдань (психофізіологічний та
педагогічно-рольовий тренінг).

Похожие записи