Реферат на тему:

Формування мовленнєвих умінь і навичок учнів початкових класів на основі
етнопедагогіки

Вивчення рідної мови полягає у формуванні особистості, яка розвивається
в умовах етносередовища, є носієм і транслятором рідної культури,
активно наслідує традиції використання мовних засобів у ситуаціях
спілкування, дбає про високу культуру власного мовлення. Етнокультурне
спрямування освітнього процесу передбачене Національною доктриною
розвитку освіти в Україні ХХІ століття, Концепцією 12-річної загальної
середньої освіти, Стандартом мовної освіти.

Етнокультурний компонент навчання і виховання, осмислення мови як
етнічного явища, вивчення її у взаємозв’язку з оволодінням культурними
цінностями зумовлює опору на етнопедагогіку, що забезпечує розвиток
школяра в кращих традиціях українського етносу на основі
народнопедагогічних принципів, методів, засобів навчання. Система
народної педагогіки відображає моральні й естетичні орієнтири народу,
особливості етнічної психології і є втіленням національних рис
характеру, ментальності.

Формування мовленнєвих умінь і навичок учнів початкових класів на
етнопедагогічних засадах пов’язане з вивченням мови як оригінального
феномена етносу, специфічного способу оцінювання світу, а тому сприяє
оволодінню школярами національно-культурним мовним компонентом,
поглибленню етнознань та виробленню національного колориту їхнього
мовлення. Засобами реалізації етнопедагогічного підходу є рідна мова і
рідна культура, що втілюються в національно-культурних текстах.

Складовою мовленнєвого розвитку на основі етнопедагогіки є духовне
становлення особистості, виховання ціннісних орієнтирів, етичних та
естетичних поглядів, національних почуттів, позитивних рис характеру.

????????????O???????Проблема формування мовленнєвих умінь і навичок
учнів на етнооснові знаходить місце в методичній літературі. У науковому
обігу вона представлена такими аспектами: роль народної педагогіки в
процесі розвитку особистості, етнопедагогічна основа навчання рідної
мови, формування мовленнєвих умінь і навичок учнів, диференціація
національно-культурного компонента мови як основи формування мовлення,
духовний розвиток особистості засобами рідної мови, практичне
застосування народнодидактичної системи в процесі формування
мовленнєвих умінь і навичок учнів, вплив етнопсихологічних чинників на
формування мовної особистості .

Незважаючи на широкий спектр досліджуваних питань, проблема формування
мовленнєвих умінь і навичок на засадах етнопедагогіки залишається
відкритою, тому ми вважаємо, що рівень мовленнєвих умінь і навичок учнів
початкової школи підвищиться, якщо:

навчання рідної мови здійснювати на основі етнопедагогічного,
комунікативно-діяльнісного та функціонально-стилістичного підходів;

в основу формування мовленнєвих умінь і навичок покласти принципи
етнопедагогіки;

навчальний процес проводити на основі національно-культурних
текстів-взірців етнопедагогічного змісту різних типів, стилів, жанрів;

активно залучати інтерактивні та імітаційні методи навчання;

систематично проводити етнопедагогічну роботу з формування мовленнєвих
умінь і навичок учнів у взаємозв’язку навчання та виховання.

Похожие записи