.

Формулювання місії школи (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1991
Скачать документ

Формулювання місії школи

Усім нам відомо, що передусім треба визначити мету та завдання своєї
управлінської діяльності, діяльності навчального закладу тощо. Але
сучасний менеджмент у школі передбачає введення не зовсім звичного
терміну “місія школи”. Ясно, що місія будь-якого навчального закладу
“сеять доброе и вечное”, отож чи варто визначати місію школи?

Для того щоби визначити місію та цілі навчального закладу, необхідно
зрозуміти систему цінностей, що склалася в ньому. Базові цінності школи
визначають її відношення до ролі освіти в розвитку дитини. Наприклад,
ціннісні підстави діяльності навчального закладу можна сформулювати в
такий спосіб:

педагогічний колектив уважає, що школа повинна забезпечити сприятливі
умови розвитку для всіх дітей: обдарованих, звичайних, тих, хто потребує
корекційної підтримки;

школа покликана сприяти підтримці особистості вихованця в різних
життєвих обставинах;

результати навчання повинні забезпечити успішну життєдіяльність
випускника школи в умовах швидко мінливого світу;

основною цінністю освіти є не стільки сума наукових знань, яку отримує у
стінах школи учень, скільки його компетентність у різних видах
діяльності, а також уміння самостійно вирішувати проблеми;

навчальний процес необхідно побудувати так, щоби він забезпечував
психологічно комфортні умови навчання для всіх школярів;

педагоги повинні зробити все, що від них залежить, для створення умов,
які сприятимуть формуванню індивідуальної траєкторії розвитку учня. Вона
формується на основі потреб і можливостей дитини;

педагогічний колектив уважає за необхідне розвивати ініціативу та
самостійність учнів у визначених і в позаурочних видах діяльності;

школа повинна створювати умови для творчого саморозвитку кожного
вчителя, його самореалізації у професійній діяльності.

Базові цінності повинні мати своє відображення в місії та цілях
навчального закладу, конкретизуватися в концепції розвитку школи.
Необхідно, щоб система цінностей була основою всієї повсякденної
діяльності навчального закладу, у протилежному випадку вона залишиться
порожньою декларацією.

Місія школи

Місія в перекладі з латинської означає “відповідальне завдання, роль,
доручення”. У менеджменті поняття “місія” означає сформульоване уявлення
про те, для чого існує навчальний заклад і в чому його відмінність від
подібних організацій. Місія забезпечує узгодження зовнішніх інтересів
суб’єктів, що впливають на школу (до них відносяться держава та інші
споживачі освітніх послуг, громадськість, різні партнери школи) і
внутрішніх інтересів учасників навчального процесу (адміністрації,
педагогічного й учнівського колективів).

Можна виділити такі функції місії:

спосіб представлення школи в зовнішньому середовищі та формування її
іміджу;

основа для визначення цілей і стратегії навчального закладу;

способи згуртування колективу школи, формування командного духу, основа
формування організаційної культури.

У процесі визначення місії навчального закладу необхідно відповісти на
такі питання:

Якою школа хоче стати?

На який контингент учнів вона буде орієнтуватися?

Які освітні інтереси вона буде задовольняти?

Які ресурси вона для цього має?

Які ресурси їй необхідно отримати і що для цього школа повинна зробити?

Крім того, підставами для формулювання місії можуть стати:

пріоритетні інтереси школи;

освітня модель, орієнтована на інтереси потенційних споживачів.

Виходячи з викладеного вище, можна заключити, що кожній школі варто
сформулювати свою місію, що відрізняє даний навчальний заклад від інших.
Місія відображає не тільки орієнтацію на визначений контингент учнів, з
яким вона буде працювати, а й характер послуг, пропонований закладом
навчання, а також свої можливості в їх реалізації. Для цього школі
необхідно вивчити соціальне замовлення.

Визначення місії навчального закладу може бути досить тривалим процесом.
П. Карстаньє виділяє три етапи її розробки:

підготовка до формулювання;

власне формулювання;

реалізація і розвиток (уточнення) місії.

Підготовка до формулювання місії

На етапі підготовки необхідно:

сформувати команду розробників місії;

виявити фактори, що можуть позитивно і негативно вплинути на досягнення
місії навчального закладу.

Прийнято виділяти зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на місію
школи. До зовнішніх факторів можна віднести особливості освітньої
політики у країні й у регіоні, стан ринку праці й освітніх послуг,
потреби потенційних клієнтів (характер і структура соціального
замовлення), демографічну ситуацію і т. і. До внутрішніх факторів
відносяться організаційна культура школи, характер освітнього процесу й
наявний у педагогічного колективу досвід його організації, можливості та
ресурси школи.

Аналізуючи зовнішні та внутрішні фактори, необхідно виявити ще змінні й
незмінні фактори. Для цього необхідно відповісти на запитання: на які
фактори ми можемо впливати (змінювати їх), а на які – не можемо.

Результатом даного етапу роботи повинні стати кілька варіантів
попереднього формулювання місії навчального закладу (їх можна назвати
“робочими” варіантами).

Власне формулювання місії

На етапі формулювання необхідно представити на широке обговорення
підготовлені варіанти формулювань місії школи. Для того щоби
педагогічний колектив побачив свою роль у розробці місії, важливо
втягнути в цей процес максимальну кількість учителів. Це сприяє
усвідомленню та прийняттю місії педагогами.

Реалізація та розвиток (уточнення) місії

Перед тим як приступити до реалізації місії, її необхідно
конкретизувати, сформулювавши цілі діяльності школи. Цілі ж, у свою
чергу, будуть конкретизовані в задачах з їх досягнення. У процесі роботи
школи необхідно періодично уточнювати місію, що повинна враховувати
змінні зовнішні та внутрішні умови.

На сьогодні єдиних правил формулювання місії немає. Для того щоб
сформувати деякі уявлення про можливі формулювання місії школи, наведу
кілька прикладів.

описана Е. О. Ямбургом у книзі “Школа для всіх”.

Місія нашої школи полягає в тому, щоби створити найбільш сприятливі
умови розвитку (відповідно до наявних у школи можливостей) для всіх
дітей: обдарованих, звичайних, тих, хто потребує корекції, – з
урахуванням розходжень їхніх схильностей та здібностей. Школа прагне, з
одного боку, максимально адаптуватися до учнів з їхніми індивідуальними
здібностями. З іншого боку – гнучко реагувати на соціокультурні зміни
середовища. Головним підсумком такої двосторонньої діяльності школи
покликана стати адаптація дітей та юнацтва до швидкоплинного життя,
збереження особистості вихованця в досить непростих, часом драматичних
обставинах життя.

Другий приклад – місія гімназії № 1 міста Чебоксари.

Місія гімназії полягає в тому, щоби створити умови для розвитку учнів з
урахуванням їх можливостей, пізнавальних інтересів і схильностей.
Освіта, яку одержують гімназисти, які тут навчаються, повинна
забезпечити їх самореалізацію сьогодні й у майбутньому.

Третій приклад – місія Шомиковської основної загальноосвітньої школи
Моргаушського району Чуваської Республіки.

Місія школи полягає у створенні умов для одержання сільськими школярами
якісної освіти, що дозволяє успішно жити у швидко мінливому світі, за
допомогою індивідуалізації навчального процесу і впровадження нових
освітніх технологій.

Місія школи конкретизується в її цілях.

Цілі школи

Мета – це очікуваний результат діяльності за визначений проміжок часу.

У теорії менеджменту виділяють такі вимоги до мети:

Конкретність і вимірність (верифікуємість). Мета повинна бути
сформульована не тільки якісно, але і по можливості кількісно. Крім
того, для діагностики результативності роботи необхідно мати
інструментарій оцінки ступеня досягнення мети.

Визначеність мети за часом її реалізації. Цілі формулюються на
визначений доступний для огляду проміжок часу.

Досяжність. Мета повинна бути визначена з урахуванням реальних
можливостей її реалізації.

Несуперечність і погодженість з іншими цілями та ресурсами. Усі цілі
повинні бути погоджені як по вертикалі (цілі, вибудовані в ієрархічній
залежності), так і по горизонталі (рівнозначні за характером цілі).
Досягнення цілей повинно бути забезпечене ресурсами.

Гнучкість. В умовах швидко-мінливого світу, коли зміни в зовнішньому
середовищі протікають настільки стрімко, що їх неможливо вчасно
передбачати, цілі навчального закладу повинні постійно коректуватися з
урахуванням змін зовнішнього та внутрішнього середовища.

Прийнято виділяти такі групи цілей:

стратегічні,

тактичні,

оперативні.

Вони перебувають в ієрархічній залежності. Сукупність оперативних цілей
складає обсяг і вибудовує структуру тактичної мети. Сукупність тактичних
– змістовне наповнення стратегічної мети. Таким чином, на чолі
“піраміди” цілей знаходиться стратегічна мета. Ієрархію цілей прийнято
будувати, починаючи з її вершини – стратегічної мети.

Особливістю процесу формулювання стратегічної мети є те, що в умовах
невизначеності майбутнього виникає складність її точного опису.
Стрімкість процесів, що відбуваються в зовнішньому середовищі, не
дозволяє максимально конкретно сформулювати образ бажаного майбутнього
навчального закладу. Яким має бути потенціал школи в нових умовах
майбутнього, пророчити сьогодні досить складно, тому стратегічна мета
повинна формулюватися досить узагальнено, але конкретніше, ніж місія
навчального закладу. Наведу приклад стратегічної мети.

До 2006 року педагогічному колективу школи опанувати способи
застосування інформаційних технологій в навчальному процесі і створити
потенціал для їхнього використання у школі.

Ступінь конкретності мети залежить від її характеру. Тактичні цілі
повинні конкретизувати стратегічну мету, а оперативні – тактичну.
Оперативні цілі необхідно формулювати найбільш точно. Наведу деякі
приклади тактичних та оперативних цілей.

Тактичні цілі

У 2005 році здійснити перехід на новий зміст художньо-естетичного
навчання, що ґрунтується на створенні інтегрованого культурологічного
модуля.

У 2004 році перейти на матричну структуру управління.

У 2003 році відкрити профільний фізико-математичний десятий клас.

Оперативні цілі

У 2003/04 навчальному році двом учителям літератури, одному вчителю
історії пройти підвищення кваліфікації в Чуваському республіканському
інституті освіти відповідно до плану методичної роботи.

Протягом цього навчального року вчителеві К. освоїти технологію
проведення семінарів у старших класах. Виходячи з викладеного вище,
можна зробити такі висновки:

У сучасних умовах є необхідність визначення місії школи, що відбиває
уявлення педагогічного колективу про те, для чого існує навчальний
заклад і в чому його відмінність від інших шкіл. Місія є основою для
формування цілей діяльності.

Система цілепокладання навчального закладу являє собою ієрархію, в якій
виділяються стратегічні, тактичні й оперативні цілі. Ступінь
конкретності мети залежить від її рівня в ієрархії – чим нижче в
ієрархії мета, тим конкретніше вона повинна бути сформульована. В умовах
швидкомінливого світу цілі навчального закладу повинні постійно
коректуватися з урахуванням змін зовнішнього та внутрішнього середовища.

Самоосвітні завдання

Як на вашу думку, чи варто визначати місію школи? Чи зробили ви це? Якщо
так, які переваги у вашу діяльність це привнесло?

Наскільки визначення місії школи згуртувало вчителів, учнів, батьків,
громадськість? Якщо цього не відзначається, які стратегічні та тактичні
помилки було допущено? Чи могли б ви поділитися ними на сторінках нашого
часопису з метою запобігання таких помилок вашими колегами?

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020