.

Фізичні задачі по інтернету (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1280
Скачать документ

Реферат на тему:

Фізичні задачі по інтернету

 

Стрибкоподібний розвиток інформаційних технологій призводить до
перегляду уявлень про способи та можливості отримання інформації.
Глобальні та локальні мережі займають значне місце у нашому житті. Нове
покоління, яке підростає у епоху Інтернет, має змогу жити, спілкуватися,
розважатися та навчатися у Інтернеті. Доступність мережі Інтернет для
кожного учня та студента України з кожним днем стає все реальнішою –
зменшуються ціни у провайдерів на доступ до Інтернету. Школи та вузи
отримують підключення до Інтернет, класи комп’ютерної техніки
оновлюються і такі випадки, сподіваємося, стануть не поодинокими, а
набудуть масового характеру.

Спробуємо зазирнути у завтрашній день, намалюємо хоча б загальні риси
інформаційної картини майбутнього. Інтернет захоплює в свою павутину все
нових і нових користувачів, новини та газети отримуються лише через
Інтернет, навчання новому та невідомому – також через Інтернет.
Нереально? Ні, це вже реально і використовується, можливо поки що на
Заході. Чому ж ми ще розкачуємося і чекаємо коли прийде ця “золота
пора”?

Щоб не наздоганяти потім поїзда, що вже відійшов, потрібно створювати
вже сьогодні хоча б у локальних мережах комп’ютерних класів вебсайти з
різноманітною інформацією навчального характеру. Виходячи з цих
міркувань, ми поставили перед собою питання: “А чи можна задавати учневі
творчі фізичні задачі, використовуючи персональний комп’ютер для
нежорсткого керівництва розв’язком цих задач? ”

Проблема керівництва навчальною діяльністю, яка містить елементи
творчості, залишається однією із актуальних у сучасній дидактиці і
психології, насамперед тому, що на даний час не існує єдиного підходу до
розуміння суті самої творчості. Нерідко творчість розглядають як
інтуїтивний процес, можливості керувати яким є досить обмеженими. Проте
існує багато наукових праць з методології сучасної освіти, психології,
дидактики (1;2;3;4;11), в яких обґрунтовується можливість нежорсткого
керівництва творчою діяльністю. Одним із видів такої діяльності є процес
розв’язування творчих фізичних задач.

Особливістю творчих фізичних задач є відсутність у них вказівок на ті
структурні елементи фізичних знань, якими учень має скористатись в ході
розв’язку (9). Методологія розв’язування творчих задач ґрунтується на
певній системі категорій творчої діяльності. Першою з них є поняття
“здогадка”. Коли суб’єкт вирішує проблему, то першим кроком у вирішенні
є інтуїтивна здогадка про можливість вирішення цієї проблеми (3,155).

Інтуїтивна здогадка є необхідним елементом у розв’язуванні творчої
задачі. Вона є першим і по своїй суті нераціональним етапом у вирішенні
проблеми, її результати вимагають логічного обґрунтування, аналізу і
співставлення з відомими фактами, законами на предмет відповідності.
Тому наступним кроком вирішення проблеми є логічне оформлення здогадки в
ідею(2,46).

Запропоноване нами комп’ютерне керування процесом розв’язування творчих
фізичних задач ґрунтується на психологічному механізмі інтуїтивного
розв’язку, який був виявлений Я.О. Пономарьовим на основі введення
прямого і побічного продукту діяльності. Побічний продукт – невід’ємна
частина будь-якого результату дії, свідомої і цілеспрямованої, та
частина, яка до усвідомлення не може бути піддана довільній логічній
обробці. Залишаючись в звичайних умовах неусвідомлюваним, побічний
продукт при певних обставинах володіє здатністю регулювати діями людини.
І як зазначає Я.О. Пономарьов, на основі цього виникає творення,
з’являються нелогічні, інтуїтивні розв’язки (8, 467). Створити такі
обставини можна, використовуючи підказки у вигляді допоміжних задач,
допоміжних запитань, якщо враховувати такі положення:

–         можливість інтуїтивного розв’язку ґрунтується лише на
неусвідомленому досвіді;

–         такий досвід є неефективним, якщо він передує спробам
розв’язати творчу задачу, тобто коли “підказка” дається перед розв’язком
самої задачі;

–         ефективність цього досвіду повністю залежить від наявності у
суб’єкта цільової пошукової домінанти, що формується в результаті
невдалих спроб розв’язати задачу, тобто коли “підказка” дається після
поставленої задачі;

–         ефективність досвіду різко зростає в момент вичерпання
суб’єктом всіх прийомів розв’язку при ще непогашеній пошуковій
домінанті;

–         зменшення змістовності прямого продукту дії в ситуації
“підказки” підсилює вплив неусвідомленого досвіду, тобто чим менш
“цікавішою” є “підказка”, тим вона ефективніша;

–         ускладнення ситуації, в якій набувається неусвідомлений
досвід, перешкоджає його використанню, тобто розв’язок допоміжної
задачі-підказки не повинен бути занадто складним;

–         ступінь автоматизації способу дій, що формулює неусвідомлений
досвід, обернено впливає на успіх розв’язку задачі (8, 468-469).

v

gd! U

Спираючись на ці положення, ми створили “Електронний задачник з фізики”,
який містить умови творчих фізичних задач та за допомогою гіпертекстових
зв’язків дозволяє здійснювати керування розв’язком задачі. Звичайно
засобами HTML, DHTML та JavaScrіpt можна створити лише програмований
документ, при роботі з яким є можливим тільки скеровування думки учня у
потрібному напрямку, але це і потрібно для виникнення інтуїтивної
здогадки.

потрібною на певному етапі розв’язку задачі.

Надання допомоги учню здійснюватиметься у вигляді підказок, за кожну з
яких буде вирахувано деяку кількість балів.

Об’єм отримуваної учнем інформації збільшується залежно від кількості
балів, які вираховуються з максимально можливої оцінки. Кількість балів
підраховується не для абсолютного контролю учня (це ж не є контролююча
програма), а для стимулювання та заохочення його пізнавальних
здібностей.

Хочемо наголосити, що дана розробка має такі особливості: вона не є
контролюючою програмою в явному вигляді; цей програмний продукт є
структурованим документом з програмними елементами; вмонтовані програмні
елементи дозволяють проводити контроль роботи учня; результат роботи
учня з даним документом прогнозується, як отримання учнем
теоретично-практичних відомостей про розв’язок нетипових фізичних задач
творчого характеру.

Використання творчих експериментальних задач вимагає представлення
окремих етапів експерименту у графічному вигляді. Це можна зробити за
допомогою графічних анімацій у форматі gіf-графіки. При використанні
анімації, на нашу думку, повинен збільшуватися процент сприйняття і
засвоєння матеріалу. І взагалі, мультиплікаційне представлення фізичного
процесу дозволяє учневі на власні очі побачити всі тонкощі даного явища,
а не тільки уявляти його протікання.

При технічній реалізації конкретних завдань експериментальним шляхом ми
визначили такі основні вимоги до структури реалізації творчих
експериментальних завдань:

1.        Зміст умови повинен бути стислим, фізично вивіреним і вимагати
для розуміння своєї суті знань з різних розділів фізики та інших
предметів шкільного курсу.

2.        Розв’язком завдання може бути алгоритм (послідовність
необхідних для виконання експерименту дій) або числовий результат, який
можливо отримати лише під час виконання розробленого алгоритму.

3.        У випадку існування числового результату підпрограма
Web-сторінки повинна вираховувати кількість балів, яка у нашій методиці
відіграє роль коефіцієнтну самостійності учня при розв’язку завдання.

4.        При реалізації будь-якого із варіантів результату необхідно
виводити на екран повідомлення про зміну кількості балів із врахуванням
глибини використання допомоги, які учень може отримати за розв’язок
завдання.

5.        Передбачити можливість відправки вчителю по електронній пошті
або по локальній мережі результату, який був отриманий учнем.

Зі сторони учня, здається, все зрозуміло – завантажуй сайт у браузер та
починай працювати, а як щодо учителя? Впровадження цієї методики
вимагатиме від вчителя фізики знання основ інформатики та обчислювальної
техніки, а саме програмування для Web на HTML, DHTML та JavaScrіpt.
Сайти подібного характеру можна також створювати і силами учнів під час
занять у гуртках типу “Юний Web-майстер”, “Програмування” тощо.

 

Література

Атаманчук П.С. Управління процесом навчальної діяльності. –
Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний педагогічний
інститут, 1997.– 136с.

Галатюк Ю.М. Керування творчим процесом розв’язування експериментальних
фізичних задач./ Наукові записки РДГУ, випуск 1, 1999. – С. 46.

Лутай B.C. Філософія сучасної освіти.-К.: Центр “Магістр-S” Творчої
спілки вчителів України, 1993.-С.25.

Машбиц Е.И. Психологические основы управлення учебной деятельностью.-К.:
Вища школа, 1987.-224 с.

Сумський В.І. ЕОМ при вивченні фізики: Навч. Посібник / за ред. М.І.
Шута. – К.: ІЗМН, 1997.–184с.

Сущук О.А. Міжнародні інформаційні системи. Навчальний посібник. – К.:
ІЗМН, 1999.- 224с.

Талызина H.Ф. Управление процессом усвоения знаний. – М.: Изд-во
МГУ, 1975. – 343 с.

Пономарев Я.А. Психология творения.– Воронеж: Издательство НТО «МОДЭК»,
1999. – 480 с.

Разумовский В.Г. Творческие задачи по физике в средней школе.-М.:
Просвещение. 1966. -155с.

Якунин В.А. Обучение как процесс управления: Психологические аспекты –
Л.: Издательство ЛГУ, 1988. – 160с.

Похожие документы
Обсуждение
    Заказать реферат
    UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019