Реферат на тему:

Елементи загальної теорії гуманітаризації освіти

Методологічною основою створення моделі гуманітаризації математичної
освіти є системний підхід. Він почав активно розвиватися і
впроваджуватися в наукових дослідженнях в 40-і роки 20ст. Його
представниками є відомі філософи В.П. Кузьмін, В.Н. Садовський,
Е.Г. Юдін та інші.

Вибір системного підходу до побудови моделі ГЗМО (гуманізація загальної
математичної освіти), обумовлено тим, що одним з її головних компонентів
є особистість, її психологічна структура.

Побудова моделі гуманітаризації математичної освіти починається з
виділення і опису основних її компонентів. Традиційно методична система
навчання математики включає в себе цілі, зміст, методи, форми і засоби
навчання. Всі ці елементи входять і в модель гуманітаризації
математичної освіти. Сутність ГЗМО можна виразити так — вона є метою і
засобом цілісного розвитку особистості засобами математики. Звідси
випливає, що психологічна структура особистості і закономірності її
розвитку повинні стати елементом освітньої моделі.

Гуманітаризація освіти — це процес, який спрямований на засвоєння
особистістю гуманітарного знання, гуманітарного потенціалу кожної
вивчаючої галузі знань, на присвоєння особистістю загально значущих
цінностей кожної галузі знань.

Сутність змісту сучасної освіти, в тому числі і математичної,
виражається в інтеграції чотирьох його компонентів, які відповідають
підструктурам особистості, і відображають його гуманітарний напрям:
знання про людину, природу, суспільство, мислення, способи діяльності,
які забезпечують формування наукової картини світу, як основи
світогляду; досвід комунікативної, розумової, емоційної, трудової
діяльності, досвід творчої пошукової діяльності, досвід
емоційно-ціннісних відношень.

Зміст освіти повинен задовольняти принципи цілісності, комплексності і
функціональної повноти. Виділимо гуманітарний потенціал в змісті
загальної математичної освіти. Ним являється методологія наукового
пошуку в математиці і історія математики, які включають в себе: предмет
і метод математики, її провідні ідеї і поняття, зв’язок з іншими науками
і практикою, математичну мову; процес пізнання в математиці; специфіку
творчої математичної діяльності; методи наукового пізнання; культуру
мислення, яка включає і стиль наукового мислення; історію математики.

Другим важливим компонентом гуманітарного потенціалу математичного
змісту є творча (пошукова) математична діяльність. З нею тісно пов’язана
ще одна важлива складова гуманітарно-орієнтованого змісту — естетика
математики.

Естетична спрямованість математичної освіти може бути представлена в
змісті як в явному виді — в красі математичних доведень, в багатому
змісті формул, в незвичайних закономірностях, які виражені в теоремах, у
відображені математикою краси природи, математичних основ законів краси
в мистецтві, так і  неявно.

Залучення школяра в творчу математичну діяльність дозволяє формувати і
культуру мислення, яка являється ядром гуманітарної культури. Культура
мислення формується на протязі всього періоду навчання в школі, її
основи повинні бути закладені в основній школі.

Важливим компонентом гуманітарно-орієнтованого змісту є елементи історії
математики, без вивчення яких не може бути сформоване цілісне уявлення
про історію розвитку людського суспільства.

Дві виділені підсистеми — особистість і зміст освіти — при
функціонуванні системи гуманітаризації математичної освіти знаходяться в
складних зв’язках. Найбільш значущі з них такі: представлений зміст має
великі потенціальні можливості для цілісного розвитку особистості; зміст
математичної освіти в сучасному його трактуванні  зможе реалізовувати
свій гуманітарний потенціал тільки в тому випадку, якщо він буде
особистістю присвоєний.

gd:;?

gd

х не буде, то немає змісту говорити про гуманітаризацію. Гуманітарний
потенціал математики існує об’єктивно, незалежно від цілей освіти і від
конкретної особистості. Він так і може залишитись потенціалом в процесі
математичної освіти, якщо він не буде потрібний особистості, не буде нею
оцінений належним чином, якщо особистість не буде зацікавлена в його
засвоєнні.

Спираючись на праці психологів і дидактів в області становлення
педагогічних цілей, розвиваючи результати вчених педагогів-математиків,
приймаючи до уваги викладені нами погляди на проблему гуманітаризації
освіти, сформулюємо цілі загальної математичної освіти з позиції її
гуманітаризації наступним чином. [1, 2]

Випускник загальноосвітньої школи математично освічений, якщо він:

— знає сутність предмету математики;

— має уявлення про особливості математичного методу пізнання дійсності;

— має уявлення про те, що сама математика є методом пізнання дійсності;

— знає ведучі поняття математики і вміє оперувати ними;

— володіє математичною мовою і математичною символікою;

— має уявлення про математичне моделювання, вміє будувати математичні
моделі самих простих і реальних явищ і процесів;

— має уявлення про прикладні аспекти математики; 

— має уявлення про вплив математики на соціальний розвиток суспільства і
навпаки;

— прилучився до досвіду творчої математичної діяльності і вміє
використовувати його в інших видах діяльності;

— усвідомлює гносеологічний процес пізнання в математиці;

— знає основні загальнонаукові методи пізнання (евристичні і логічні) і
вміє використовувати їх як в математичній діяльності, так і інших видах
діяльності;

— знає спеціальні математичні методи і прийоми і вміє використовувати їх
для розв’язання математичних і прикладних задач;

— оволодів культурою мислення;

— володіє культурою спілкування, культурою праці;

— має уявлення про основні періоди розвитку математичної науки як
частини загально — людської культури.

Наступний важливий компонент в системі гуманітаризації математичної
освіти — механізм, який сприяє засвоєнню особистістю гуманітарного
потенціалу математики, засобів трансляції математичного змісту в його
сучасному розумінні. Цей механізм в свою чергу, включає в себе навчальні
плани і програми, підручники і навчальні посібники, дидактичні матеріали
і методичні рекомендації для вчителя, відповідні моделі і технології
навчання, які включають методи, форми і засоби навчання, підготовлені
вчителями. [3]

Ми описали модель гуманітаризації загальної математичної освіти ніби в
її розрізі, в статичному стані. Але гуманітаризація освіти — це
динамічна розвиваюча система. Гуманітаризація математичної освіти — це
процес, який направлений на засвоєння особистістю гуманітарного
потенціалу математики, на присвоєння особистістю суспільно значущих
цінностей математичної освіти і перетворення їх в особистісно значущі.

Гуманітаризація освіти  при такому її трактуванні є метою і засобом
цілісного розвитку особистості за допомогою математики. Гуманітаризація 
математичної освіти передбачає якісні зміни всіх компонентів методичної
системи навчання математики: цілей, змісту, методів, форм, засобів
навчання (в тому числі підручників, навчальних посібників, методичних
рекомендацій, технологій).

Література:

Кларин М.В. Педагогические технологии в учебном процессе. М., 1989. — 75
с.

Концепція загальної середньої освіти як базової в єдиній системі
неперервної освіти. — К.: МО України, 1992. — 177 с.

Освітні технології: Навчально-методичний посібник // О.М. Пєхота, О.М.
Лютарська та ін. — К.: А.С.К., 2001. — 202 с.

Похожие записи