Думаленко Ніна Василівна

Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 32

Черкаської міської ради Черкаської області

Крок за кроком, поступово наша країна входить в інформаційне
суспільство. Це стосується не тільки республіканських, обласних, а й
міських і навіть шкільних бібліотек. Ще в 80-ті роки країна не думала
про такий бум інформаційних технологій. Обслуговування читачів
традиційними методами було предметом особливої гордості. Неодмінною
складовою частиною бібліографічної роботи бібліотек всіх систем і
відомств було довідково-бібліографічне обслуговування, що припускає
наявність конкретних (разових) запитів. З ними в бібліотеку звертаються
окремі читачі чи колективні абоненти. Бібліотека зобов’язана
задовольнити запит або надати сприяння в пошуку відповіді за межами
даної бібліотеки. Якість та оперативність довідково-бібліографічного
обслуговування залежить від наступних факторів: стану
довідково-бібліографічного апарату бібліотеки; рівня координації та
взаємодії бібліотек в області довідково-бібліографічного обслуговування;
кваліфікації та досвіду бібліографа; рівня бібліографічної грамотності
читачів. Потреба в довідково-бібліографічному обслуговуванні виникає у
читача тоді, коли інші канали отримання довідково-бібліографічної
інформації не надають йому необхідної допомоги.

У кінці минулого століття вітчизняні бібліотеки все більше стали
перетворюватися в науково-інформаційні установи, у роботі яких (поряд з
організацією бібліотечного і довідково-бібліографічного обслуговування)
помітне місце відводиться науково-методичному та інформаційному
забезпеченню бібліотечної діяльності.

Особливо актуальним дане направлення стає в умовах формування
інформаційного середовища українського суспільства і швидкого розвитку в
останні роки загальносвітових процесів глобальної інформатизації. Тому,
в прийнятому законі України № 33/95-ВР від 27.01.95 р. бібліотеку
визначають як «бібліотечно-бібліографічний, культурно-просвітницький і
науково-допоміжний соціальний інститут, що забезпечує акумуляцію і
загальнодоступність документально-інформаційних ресурсів (книг,
документів та інших носіїв інформації), які містять і зберігають знання,
набуті в процесі розвитку людства, сприяють піднесенню інтелектуального
та культурного потенціалу суспільства».

Інформаційна революція, в умовах якої ми зараз перебуваємо, ставить
гостре питання перед суспільством про впровадження комп’ютерної техніки
навіть в самі віддалені бібліотеки України.

Зараз, коли припинилося регулярне фінансування, заповнювати фонди стало
нічим, єдиним вирішенням проблеми став доступ до додаткових джерел
інформації. З впровадженням нових технологій у бібліотеки, якісно
покращилося і обслуговування читачів. З’явився новий термін
«інформатизація». Останнім часом говорять «Довідково-інформаційне
обслуговування». Розглянемо, що означає дане поняття – уявлення про
довідково-інформаційному обслуговуванні. Ресурси соціальної інформації
дуже великі. Проте, одна з інформаційних, соціальних, економічних і
культурних проблем полягає в тому, як знайти, отримати потрібну
інформацію. Іншими словами це проблема розриву між накопиченої
інформацією та її використанням. При наявності в суспільстві багатьох
мільярдів документів, мільйонів баз даних, людина часто не одержує
відповіді на своє питання (запити на які потенційно можна надати
інформацію). Можна назвати різні причини, чому це відбувається: все
зростаючий обсяг інформації, з якою важко впоратися, низький рівень
технічної оснащеності бібліотек, а також відсутність координаційної
зв’язку між бібліотеками різних структур та відомств; недоступність
накопичуваної інформації для читачів, слабка їх інформованість, низька
інформаційна культура для читачів (невміння сформулювати запит,
здійснювати пошук і т. п.), а також недостатня кваліфікація бібліотечних
працівників.

Для того, щоб отримати необхідну інформацію читачі і звертаються до
бібліотеки. Слід зазначити, що бібліотеки здійснюють довгострокову
акумулятивну функцію (тобто збирають, організовують і тривалий час
зберігають документальну інформацію) і трансляційну функцію, яка
реалізується в процесі довідково-інформаційного обслуговування. Ця
функція сприяє поширенню інформації, забезпечення доступу читачів до
накопичених інформаційних ресурсів, задоволенню їх інформаційних та
культурних потреб. Крім того бібліотеки надають, головним чином,
документи та інформацію широкого поширення для різноманітних груп
населення. Надання інформаційних послуг користувачам — одна із загальних
ознак, характерних для бібліотек, зайнятих обслуговуванням читачів.
Інформаційна послуга, відзначимо наступні її властивості — корисність,
здатність полегшити доступ до інформації, розширити можливості її
вибору, інтелектуальний характер послуги, невіддільність від виконавця і
т. ін.

У кожній бібліотеці свій набір інформаційних послуг, у шкільній
бібліотеці — це надання документів у тимчасове користування, виконання
довідок, тематичний підбір літератури для рефератів, для підготовки
вчителя до уроку, доповідей, складання сценаріїв і т. п. Останнім часом
у бібліотеці широко використовується така послуга, як копіювання
документів, що дозволяє не видавати документи в тимчасове користування.
Таким чином у ході довідково-інформаційного обслуговування, через
виконання послуг задовольняються потреби читачів в інформації
(інформаційні потреби), — це друге загальна властивість
довідково-інформаційного обслуговування. Потреби бувають: пізнавальні,
навчальні, професійні та ін. Третя риса довідково-інформаційного
обслуговування — це забезпечення доступу користувачів до інформації. У
бібліотеках створюються інформаційні ресурси — інформаційний фонд,
довідковий апарат у вигляді каталогів і т. п., що є необхідною умовою
для довідково-інформаційного обслуговування.

Отже, мета довідково-інформаційного обслуговування-задоволення
інформаційних потреб читачів різної спрямованості (книга, інформація,
довідка та ін.) Характер запиту визначає вибір виду інформаційного
обслуговування, як довідково-бібліографічний (різновид бібліографічного,
реалізується у відповідь на прохання про бібліографічні відомості),
інформування (бібліографічне, індивідуальне, групове, масове),
інформаційне забезпечення (інформаційно-бібліографічне забезпечення),
які спрямовані на отримання користувачами інформації за так званим
«постійним інформаційним запитом»

Бібліографічне інформування як найважливіша і невід’ємна частина
бібліографічного обслуговування ґрунтується в шкільній бібліотеці в
основному на використанні довідково-пошукового апарату бібліотеки,
допоміжних картотек і фонду довідково-бібліографічних видань. Не
відмовляючись від цих традиційних засобів інформаційного обслуговування,
бібліотекарі шукають нових засобів і нових джерел інформації.

Розвиток нових технологій в останнє десятиліття ХХ століття в новому,
постіндустріальному суспільстві, масове використання ресурсів Інтернет в
повсякденній і наукового життя призвели до суттєвих змін як в уявленнях
людей про навколишній світ, так і в професійній діяльності.

2

F

J

t

+Доступ до Інтернету (з 2007 року) відкриває для бібліотеки нові широкі
можливості інформаційного забезпечення читачів Серед матеріалів
Інтернету чи не найбільший інтерес для читачів бібліотеки становить
доступ до електронних енциклопедій, які є для учнів та вчителів
найважливішим джерелом інформації.

Можна виділити три основні напрямки інформатизації:

— автоматизація всередині бібліотечних процесів;

— формування та актуалізація бібліотечних інформаційних ресурсів, і в
першу чергу електронних каталогів;

— використання мереж для передачі даних для міжбібліотечного обміну
даними.

Впровадження інформаційних технологій у діяльність бібліотек призводить
до значного збільшення доступу та реалізує основні критерії якості
інформаційного обслуговування — повноту і оперативність отримання даних.
Тому одним з найбільш перспективних напрямків розвитку бібліотек визнано
використання електронних ресурсів: бази даних , в тому числі
повнотекстові; організація віддаленого доступу; оптимізація електронних
ресурсів довідково-пошукового апарату і т. ін.

У даний час бібліотекам дуже важко набувати все друковані документи
необхідні читачам. Неповнота фондів призводить до втрати самодостатності
книжкових сховищ. Вимоги ж читачів неухильно зростають. Завдяки широкому
поширенню бібліографічних баз даних інформація про необхідні
першоджерелах стала доступна великому колу користувачів. Потужну
інформаційну систему для бібліотек створюють мережі Інтернет. Все більше
публікацій (у першу чергу статей, матеріалів конференцій і т. п.)
виходить тільки в електронному вигляді, що забезпечує економію ресурсів
і збільшує оперативність отримання актуальної інформації. Отже,
автоматизація бібліотечних процесів, створення локальної мережі,
дозволяють максимально повно, оперативно, точно задовольняти
інформаційні потреби читачів, підвищувати їх інформаційну культуру — це
і є основна мета будь — якої бібліотеки.

Бібліографічне обслуговування в шкільній бібліотеці.
Довідково-бібліографічна служба бібліотеки грає велику роль в системі
інформаційного обслуговування учнів та вчителів школи і займає одне з
провідних місць у роботі бібліотекаря. Довідково-бібліографічне
обслуговування — це традиційна і разом з тим перспективна сфера
інформаційної діяльності.

Бібліографічна робота — це сукупність процесів з підготовки та
використання різноманітних бібліографічних засобів, для відображення та
розкриття фондів бібліотеки, активного використання їх читачами
реалізується шляхом:

• формування та ведення довідково-бібліографічного апарату;

• складання для читачів бібліотеки різноманітних бібліографічних
посібників покажчиків і списків літератури, все можливих картотек;

• підготовки та проведення усних бібліографічних оглядів;

• бібліографічного інформування (забезпечення читачів бібліографічною
інформацією за їх довготривалим, постійно діючим запитам);

Усі процеси і операції бібліографічної роботи взаємопов’язані і
взаємозалежні, що, безумовно, впливає на якість бібліотечного
обслуговування в цілому. Система каталогів відображає книжковий фонд
бібліотеки в різних аспектах: традиційні (карткові) каталоги продовжують
використовуватися, причому кожен з них виконує свої функції, інформуючи
про наявні видання за весь період існування бібліотеки, а електронний
каталог містить, як правило, відомості про нові надходження до фонду.

Література: 

  1.    Айвазян, О.  Сучасне та майбутнє в тенденціях використання
інформаційних технологій в бібліотечній практиці [Текст] / О. Айвазян //
Вища школа — К. — 2008. — №5. — С. 48-52.

2.    Артемов Ю. И. Зачем школьной библиотеке компьютер? / Ю. Артемов //

Бібл. форум України. — 2004. — № 4. — С. 27-29.

3.    Артемов Ю. И. Компьютер в школьной библиотеке: проблеми и
перспективи / Ю. Артемов // Шкіл, б-ка плюс. — 2004. — Груд. (№ 24).- С.
4-6. -Бібліогр.: с. 6.

4.    Баньковська, І.  Особливості роботи Наукової бібліотеки
Києво-Могилянської Академії в режимі автоматизованої книговидачі / І.
Баньковська // Бібліотечна планета. – 2009. – №1. – С.12-17.

5.    Басамыгина, А. А. Апанасенко. – М. : Литера, 2009. – 128с. –
(Современная библиотека ; Вып. 41).

6.    Биков В. Ю. Концептуальні засади інформатизації бібліотек
освітянської галузі України / В. Ю. Биков, П. І. Рогова,

7.   Ю.І. Артемов Комп’ютер і школа // Бібліотекознавство.
Документознавство. Інформологія. — 2004. — № 4. — С. 44—47. — Бібліогр.:
З назв.

8.    Вітюк О. П. Застосування інформаційних технологій у
навчально-виховному процесі школи: [Б-ка СЗОШ № 12 з поглибл. вивч.
інформ. технологій м. Білої Церкви Київ, обл.] / О. П. Вітюк // Комп’ют.
у шк. та сім’ї. — 2003. — № 7. — С. 14-16; Шкіл, б-ка плюс. — 2004. —
Лют. (№ 3). — С. 13-15.

9.    Гелевера Р. О. Інформаційно-комунікаційні технології в шкільній
бібліотеці: [Ресурс, інформ.-метод, центр Лубен, спеціаліз. шк. № 6| /
Р. О. Гелевера // Пост.Методика. — 2006. — № 3. — С. 28-30; Шкіл, б-ка
плюс, — 2007. — Лют. (№ 3). — С. 2-4. — Бібліогр.: 7 назв.

10.  Глухенька, В.  Електронна бібліотека Хмельницького національного
університету: технологічні аспекти створення та використання [Текст] /
В. Глухенька // Бібліотечний форум України — Донецьк : НВП «Ідея». —
2005. — №3. — С.32-33.

11. Горовий В. Бібліотеки: погляд у завтра // Бібліотечний вісник. –
2006. — № 5. –  С.3-7.

12. Давидова, І.О.  Сутність та системна організації інноваційної
політики бібліотек України / І. О. Давидова // Бібліотекознавство.
Документознавство. Інформологія. – 2008. – №3. – С.6-12.

13. Електронні ресурси для науки, освіти, виховання: Матеріали міжвуз.
наук.-практич. конф. – Донецьк, 2006.- 207с.

14.  Литвин Н. Сучасна шкільна бібліотека — центр інформації та
медіатека: (Бібл.-інформ. центр СЗОШ № 12 м. Білої Церкви] / Н. Литвин
// Шкіл, б-ка плюс. — 2006. — Груд. (№ 23). — С. 4-6.

15. Лобановська    І.       Г.      Упровадження
інформаційно-комунікаційних технологій у практику роботи шкільних
бібліотек / І. Г. Лобановська // Шкіл, б-ка плюс. — 2007. — Листоп.
(№21). — С. 2-6

16. Матвійчук О. Є. Умови функціонування шкільного
бібліотечно-інформаційного центру / О. Є. Матвійчук // Директор шк. —
2005. — Листоп. (№ 42). — С. 22-24.

17. Мельник О. Комп’ютеризація шкільних бібліотек — вимога часу / О.
Мельник // Шкіл, б-ка плюс. — 2005. — Лют. (№ 3). — С. 10-11.

18. Петрова Л.Г. Бібліотека в умовах суспільно-економічних змін:
Монографія. – К.,  2003. – 302 с.

19. Фуга Л. Комп’ютеризація шкільних бібліотек: сучасне і майбутнє / Л.

Фуга // Шкіл, б-ка плюс. — 2004. — Черв. (№ 11). — С. 1-5.

20. Ярошенко, Т.О.  Організація та управління електронними ресурсами в
сучасній бібліотеці / Т. О. Ярошенко // Бібліотекознавство.
Документознавство. Інформологія. – 2008. – №3. – С.13-21.

Відомості про автора:

Прізвище, ім’я, по-батькові: Думаленко Ніна Василівна

Місце роботи: Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 32

Черкаської міської ради Черкаської області

Посада: завідуюча бібліотекою

Адреса: 18024 м. Черкаси, вул.. Гайдара, 10

Контактний телефон: (роб.) 66 – 09 – 44

 

Похожие записи