.

Дистанційне навчання: методика, можливості, переваги і недоліки (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
6 16083
Скачать документ

Реферат на тему:

Дистанційне навчання: методика, можливості, переваги і недоліки

   

Дистанційне навчання – все частіше ми чуємо ці слова, а сама форма
навчання все активніше завойовує своє місце в системі освіти України.
Термін “дистанційне навчання” говорить сам за себе – це навчання на
відстані від навчального закладу. Взагалі в багатьох ця форма навчання
більше асоціюється з заочною формою. Але це не зовсім так. Схожа вона
тільки загалом, а в цілому має ряд переваг. У чому вони полягають, і на
яких принципах будується дистанційне навчання, які перспективи його
розвитку на Україні? Це лише мала частина виникаючих питань. Давайте
знайдемо на них відповіді.

Повсюдне впровадження сучасних інформаційних технологій у повсякденне
життя українських громадян послужило каталізатором для розвитку процесів
пов’язаних з дистанційним навчанням. Інтернет як джерело інформації
давно вже став реальністю, а розвиток телекомунікацій, без яких ця форма
навчання немислима, йде швидкими темпами. Таким чином, одне з умов
реалізації дистанційного навчання, а саме підготовка технічної бази,
фактично поступово виконується.

Нормативно-правове забезпечення дистанційного навчання

   Для успішного рішення цього питання необхідно підготувати відповідну
нормативно-правову базу. У цьому напрямку також ведеться інтенсивна
робота. Уже нині ми маємо наступний перелік документів:

? Закон Украіни “ Про Національну програму інформатизації”;

? Постанова Верховної Ради України від 06.07.2000 р. № 1851-III ”Про
затвердження завдань Національної програми інформатизації на 2000-2002
роки;

? Указ Президента України від 31.07.00 № 928/2000 “Про заходи щодо
розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет
та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні”;

? Наказ Міністерства освіти і науки України “Про створення Українського
центру дистанційної освіти” від 07.07.2000 р. № 293.;

? Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні, затверджена
Міністром освіти і науки України В.Г. Кременем 20 грудня 2000 р.;

? Постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.03 № 1494 “Про
затвердження Програми розвитку системи дистанційного навчання на
2004–2006 роки”;

? Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.01.04 № 40 “Про
затвердження Положення про дистанційне навчання”;

? Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.04.04 № 335 “Про
створення Координаційної ради з розвитку системи дистанційного навчання
при Міністерстві освіти і науки” та ін.;

Учбово-методичне забезпечення дистанційного навчання

   Незважаючи на те, що саме технічний потенціал сучасних інформаційних
технологій допомагає реалізувати одне з головних переваг дистанційних
систем – навчання на відстані, створення в навчальному закладі
відповідної матеріально-технічної бази не дозволить досягти найвищого
ефекту. Головним все-таки є наявність і розробка учбово-методичного
забезпечення самостійної роботи студентів або слухачів курсів.
Передбачається використання так званих електронних лекцій, головна
перевага яких полягає у використанні електронних носіїв інформації, а це
у свою чергу дозволяє представляти її в стиснутому і більш об’ємному
вигляді. Лекційний матеріал може бути викладений у вигляді тексту,
озвучений і доповнений відеоматеріалами; мова йде про відеолекції,
слайди-лекції, що студент зможе переглянути самостійно в зручний для
себе час і в характерному для його темпераменту ритмі. Гарні комп’ютерні
тренінги, різного роду тестуючі і навчальні програми, додатковий
ілюстративний матеріал, а також доступ у потрібний час до довідкових
даних, словникових термінів. Для дистанційного навчання особливого
значення набуває наявність і сама головна якість електронних
підручників, що повинні бути по всіх дисциплінах навчального плану.
Робота з електронним підручником дозволяє зробити навчальний процес
індивідуальним. Кожен студент сам вибирає послідовність вивчення
навчального матеріалу виходячи зі свого інтересу і можливостей.
Використовуючи гіперпосилання, воно в будь-який момент часу може перейти
до необхідного розділу або теми, а наявні в електронному підручнику
елементи самоконтролю дозволяють відразу ж визначити ступінь засвоєння
навчального матеріалу, виявити прогалини в знаннях і відразу перейти до
вивчення погано засвоєного матеріалу. Наявність в електронному
підручнику мультимедійної складової дозволяє демонструвати динамічні
моделі досліджуваних явищ, проводити лабораторні роботи, будувати і
перевіряти на працездатність електричні схеми, змінювати їхні параметри
і відразу ж одержувати результат. Віртуальні лабораторії допомагають без
залучення матеріальних ресурсів проводити дослідження, виявляти
закономірності, одержувати результати, аналізувати їх, робити висновки і
все це можливо на відстані. Тому дистанційно навчаються інваліди.

   Під час дистанційного навчання значно збільшується частка самостійної
роботи студентів, а це у свою чергу призводить до зміни змісту форм і
методів навчання. Суть роботи викладача в даних умовах полягає не в
читанні лекцій, а в створенні учбово-методичного забезпечення дисципліни
в електронному вигляді, у постійній роботі над внесенням необхідних змін
у навчальний матеріал, підборі кольорових ілюстрацій, графіків,
створенні Flash-анімацій, тестів для самоконтролю. За наявності
учбово-методичного матеріалу в електронному вигляді можна за допомогою
комп’ютерних програм досить швидко зробити електронну книгу. Але її не
можна назвати повноцінним електронним підручником; над ним нині працюють
спеціальні електронні видавництва.

   Для керування навчальним процесом, контролю знань, доставки
навчального контента студентам і забезпечення дидактичними матеріалами
застосовується спеціалізоване програмне забезпечення. Воно містить
систему автоматизованого документообігу, електронні інформаційні бази
даних, словники термінів і інтерактивні мультимедійні підручники, інші
електронні матеріали по всіх курсах. Програмне забезпечення
встановлюється на сервері навчального закладу. Але суть дистанційного
навчання полягає не тільки в наданні учбово-методичних матеріалів.
Важливо виконати необхідні організаційні заходи для забезпечення прийому
студента на навчання, керування його навчанням. Не можна забувати про
проведення проміжного і підсумкового контролю знань.

Структура програмного засобу дистанційного навчання

   Орієнтовну структуру програмного засобу, призначеного для організації
дистанційного навчання з використанням сучасних Інтернет технологій
наведено в табл. 1.

   На підставі вищезазначеного програмного засобу дистанційного навчання
можна організовувати віртуальні навчальні центри c залученням викладачів
з інших ВНЗ, міст і країн, а також проводити консультації, мережне
тестування і підготовку абітурієнтів, забезпечувати самостійну роботу
студентів денного відділення, створювати індивідуальні навчальні плани і
програми, реалізовувати індивідуальні графіки занять поза стінами
навчального закладу. Крім того, навчальний заклад може організувати
викладання за окрему плату додаткових дисциплін на вибір слухачів або,
наприклад, післядипломне навчання.

З успіхом ця система може бути використана самим навчальним закладом для
тестування здобувачів під час прийому на роботу, атестації і тестування
викладачів, персоналу і співробітників, передачі і поширення кращого
педагогічного досвіду, аналізу ефективності уроків, лекцій, курсів,
тренінгів і семінарів.

Вимоги до програмного засобу дистанційного навчання

? Простота освоєння й експлуатації.

? Можливість створення розподіленої системи дистанційного навчання, яка
об’єднує кілька подібних систем дистанційного навчання в єдине освітнє
середовище.

? Простота інтеграції з іншими інформаційними системами.

? Можливість користувачам системи дописувати нові модулі.

? Невисокі вимоги, пропоновані до ресурсів сервера системи
дистанційного навчання, клієнтським комп’ютерам і до пропускної
здатності мережі.

? Розвинені засоби контролю процесу навчання.

? Можливість підключати до системи електронні курси, розроблені різними
програмними засобами й у будь-яких форматах.

? Маштабування.

? Відсутність ліцензій на клієнтські місця, що дозволяє навчати
необмежену кількість слухачів за необмежений період часу.

Технічне забезпечення дистанційного навчання

   Для організації системи дистанційного навчання, навчальному закладу,
необхідно мати комп’ютерну техніку, об’єднану мережу, яка через сервер
подключається до мережі Iнтернет.

Технічні вимоги, пропоновані до устаткування

систем дистанційного навчання

   Сервер системи дистанційного навчання може працювати на незалежній
комп’ютерній системі, підключеній до Інтернет або локальної комп’ютерної
мережі. Системні вимоги до сервера і комп’ютера користувача наведені в
табл. 2 і 3.

Проблеми і недоліки, що виникають на шляху впровадження

дистанційного навчання на Україні

   Незважаючи на бурхливий розвиток дистанційного навчання, на Україні
нині, мабуть, можна говорити лише про використання невеликої частини
інформаційних технологій та мережі Інтернет і комп’ютерів у навчанні.
Які ж проблеми чекають свого рішення? На багато питань може дати
відповідь “Положення про дистанційне навчання”, затверджене наказом
Міністерства освіти і науки України від 21.01.04 №40. Але не на всі.
Неповний їх перелік, можливо, буде виглядати так:

? викликає побоювання визнання легітимності, виданого по закінченні
дистанційного навчання диплома стосовно дипломів отриманих у результаті
інших форм навчання;

? як забезпечити умови контролю й об’єктивність оцінки знань студентів
або слухачів курсів через мережу Інтернет?

? відсутність особистого контакту викладача зі студентом. Ніяка, нехай
навіть сама сучасна система або машина, не замінить особистості
викладача;

? не всі студенти мають технічну можливість для дистанційного навчання;

? не скрізь можна підключитися до мережі Інтернет і не всі телефонні
станції цифрові та й якість телекомунікаційних мереж, їх пропускна
здатність часом виявляються дуже низькими;

? відсутні або дуже дорогі прикладні комп’ютерні програми, необхідні
для підтримки WEB-сайтів і інформаційних ресурсів, адміністрування
процесів дистанційного навчання тощо;

? відсутні матеріали й електронні підручники, необхідні для всіх
курсів, що входять у навчальний план;

? необхідне програмне забезпечення достатньо дорого коштує як і
розробка повноцінного мультимедійного, інтерактивного електронного
підручника за кордоном може коштувати приблизно сто тисяч доларів.

? необхідні великі інвестиції на початковому етапі організації роботи
системи дистанційного навчання.

Переваги дистанційного навчання

   Дослідження ринку дистанційного навчання говорять про те, що темпи
його росту досить високі, а на Заході він оцінюється мільярдами доларів.
От чому кожен навчальний заклад на Україні вкрай зацікавлений у тому щоб
якнайшвидше зайняти місце на цьому ринку. Це дозволить значно збільшити
прибуток навчального закладу, зніме проблему недостачі аудиторій,
допоможе вирішити кадрове питання, тому що, використовуючи
відеоконференції, читати лекції зможуть професори навчальних закладів з
інших міст і навіть закордонних країн. Завдяки дистанційному навчанню
слухачі зможуть об’єднати навчання і роботу, відпадають проблеми
проживання і харчування в чужому місті, скорочуються матеріальні витрати
на проїзд до місця навчання. Інваліди і люди, що за різних причин не
можуть пересуватися мають можливість одержати навчання. Навчаючись на
дистанційних курсах студент підвищує свій інтелектуальний і творчий
потенціал, учитися самостійно приймати рішення.

Література

   1. Інформаційний вісник. Вища освіта №17/2005.

   2. Сайт Українського центра дистанційного навчання.
www.distance-learning.com.ua

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020