Дирда Наталія Олексіївна,

вчитель початкових класів,

Хлистунівського НВК

Городищенської районної ради

Методи формування етичної культури молодшого школяра

На кожному конкретному етапі розвитку суспільства домінують певні
орієнтири, які задають напрямок у вирішенні проблем виховання покоління,
що підростає. У сучасних умовах модернізації шкільної освіти особливої
актуальності набуває проблема формування етичної культури.

Серед найважливіших моральних якостей молодших школярів, які
свідчать про рівень культури особистості, її вихованість можна назвати:
привітність, ввічливість, делікатність, доброзичливість, сердечність.
Саме виявлення людиною цих рис характеризує її ставлення до іншої
особистості, допомагає їй швидко адаптуватися в новому середовищі,
формувати дружні стосунки з людьми.

В народі кажуть, що дитину треба виховувати, коли вона лежить
не вздовж лавки, а впоперек. Тож робота з виховання навичок і звичок
культурної поведінки починається ще в сім’ї з першого року життя дитини,
але набуває систематичного, цілеспрямованого характеру тільки з приходом
дитини до школи. Саме у початковій школі закладаються не тільки основи
охайності, ввічливості, точності, а й прищеплюються гарні манери,
правила поводження серед людей на вулиці та у громадських місцях,
культура спілкування, вміння жити в колективі.

Сформованість основних рис культури поведінки особистості тісно
пов’язана з внутрішньою культурою людини. Саме форми зовнішньої
поведінки відображають її моральні цінності, естетичні потреби,
ставлення до існуючих норм поведінки в суспільстві тощо. Моральною
основою ставлення однієї людини до іншої є доброзичливість і повага її
честі та гідності.

Для формування етичної культури учнів існують спеціальні методи,
зокрема методи репродуктивного пояснення: етичні бесіди, розповіді,
роз’яснення етичних понять і норм, використання творів літератури та
мистецтва.

Етична бесіда – традиційний метод морально-етичної освіти. Існує
кілька класифікацій етичних бесід на основі різних підходів.

1. Інформаційна бесіда – бесіда-повідомлення. Мета такої бесіди –
дати дітям відомості про історію виникнення норм і правил поведінки, які
прийняті в суспільстві, переконати в їх дотриманні і виконанні,
збагатити досвід дітей прикладами поведінки людей у різних життєвих
ситуаціях.

Застосування даного методу дає хороші результати на першому етапі
засвоєння етичних норм, в першому класі, коли доцільно ознайомити учнів
з сутністю та значення самих понять культури поведінки.

< @ Z \ Oe h x – #ь і неоднозначність тлумачення моральних понять і вчинків, підвести до правильних висновків, спонукати їх до обдумування складних життєвих ситуацій з метою пошуку правильного виходу з них. Цей метод більше практикується з другого класу, коли словниковий запас та життєвий досвід дітей дають змогу шукати правильні дії та аргументувати їх. 3. Етична бесіда. Враховуючи дитяче мислення, етичну бесіду починають з конкретного факту, події або розповіді. Розповідь можна замінити читанням вірша або оповідання на відповідну моральну тему. Початком етичної бесіди може бути і розповідь дітей про бачене, пережите, про свою діяльність, життя, поведінку. Прекрасним матеріалом для таких бесід є твори В.Осеєвої, В.Нестайка, В.Сухомлинського, Я.Стельмаха, Грицька Бойка, А. Костецького та інших. Мета основної частини бесіди – роз’яснити дітям конкретний зміст певної моральної категорії, викликати в учнів емоційні переживання й відповідне ставлення до фактів, явищ, що обговорюються. Бесіда передбачає запитання, спрямовані на аналіз та оцінку вчинків літературних героїв, а також учнів, з’ясування мотивів моральних учинків. Залежно від теми бесіди, запитання можуть бути таких типів: - запитання, спрямовані на розуміння учнями основної ідеї тексту; - запитання, які передбачають з’ясування ставлення дітей до певного твору, до його героїв, обґрунтування учнями свого вибору; - запитання, які вимагають оцінки вчинків і поведінки героїв твору та аргументування її; - запитання, спрямовані на встановлення причин і мотивів поведінки і окремих учинків героїв; -запитання, які допомагають встановити зв’язок між змістом прочитаного твору і поведінкою учнів удома, в школі, в громадських місцях; - запитання, спрямовані на узагальнення моральних знань, норм і правил моралі; - запитання, що допомагають усвідомити значення додержання норм і правил моралі; - запитання, спрямовані на розуміння взаємовідносин між людьми на основі виконання чи порушення норм моралі; - запитання, що сприяють розумінню емоційної сфери героїв, їх психологічного стану; Закінчуючи бесіду, треба підвести учнів до узагальнення морального поняття, вивести моральну позицію чи правило. Це може бути підсумовуюча розповідь педагога і виведення моральної позиції. Деякі бесіди доцільно закінчувати формулюванням правил поведінки, що їх завжди повинні дотримуватись учні. Можна запропонувати учням у кінці бесіди пригадати на відповідну тему прислів’я як моральний висновок до теми бесіди.

Похожие записи