Реферат на тему:

Дидактичні функції мультимедійних навчальних програм

Досвід роботи з мультимедійними навчальними програмами (М.І. Жалдак,
Н.В. Морзе, О.В. Разумовська, Є.М. Рябчинська) показав, що їх
впровадження потребує додаткових педагогічних зусиль, а саме:
привернення уваги учнів з підсиленням їх мотивації навчання; попередня
презентацiя навчальних завдань; створення необхiдних передумов
(повторення необхiдного навчального матерiалу); подання додаткової
навчальної iнформацiї; перевірка засвоєння знань на основi запитань або
завдань; аналіз вiдповiдей на запитання чи виконання завдань учнями;
забезпечення ефективності зворотнього зв’язку між комп’ютером і учнями,
а також оцінка та закріплення набутих знань, умінь. Необов’язково, щоб
кожен з цих компонентів був присутній у програмі, деякі елементи можуть
бути навмисно вилучені з тим, щоб вони відпрацьовувались самостійно на
різних етапах роботи з комп’ютерною програмою [2].

Разом з тим, дослідник Є.І. Машбіц вважає, що кожна програма, незалежно
від її змістовної спрямованості й типології повинна відповідати певним
дидактичним функціям, а саме:

оптимальному забезпеченню взаємодії учня з комп’ютером;

продуктивному виконанню мети і функцій навчання;

постійному урахуванню індивідуальних особливостей суб’єктів навчання;

проблемному поданню навчального матеріалу (завдань);

спрямованості на інтенсивне керування процесом самоосвіти [3].

Критерієм якості програмного забезпечення можуть слугувати наступні
засоби впливу інформаційних технологій на процес навчання: ступінь
відповідності інформаційного і технологічного забезпечення навчальному
плану; позитивність мотиваційних орієнтацій на підтримку і формування в
учнів знань, умiнь та навичок більш високого рiвня, нiж при традицiйному
начаннi; варіативність індивідуалізованих і диференційованих навчальних
завдань, доповнення та вдосконалення навчального плану за рахунок
використання інноваційних методик; інтенсивність використання
продуктивних методів.

????????????E?????E?а, С.С.Фомiн) запропонували наступнi критерiї якостi
до мультимедійних програм. Цi вимоги розподiленi на чотири групи.

1. Ефективнiсть комп’ютерної пiдтримки: економiя часу учня; кiлькiсть
iнформацiї для iндуктивних умовиводiв; глибина трактування запитань
програми; надання можливостей для створення нових методик викладання
окремої дисциплини; модернiзацiя змiсту навчальних курсiв (дисциплін);
можливiсть виходу в сумiжнi галузi знань;

2. Методичнi властивостi: вiдсутнiсть граматичних та семантичних
помилок; простота освоєння програми у навчальній взаємодії з нею;
адекватнiсть мови та позначень, що використовуються в програмі
предметної галузі; вiдповiднiсть стандартним вимогам до iнтерфейсу;
вiдкритiсть, тобто можливість розширення кола вирішуваних завдань; вплив
на змістовну характеристику методики викладання; пiдвищення педагогічної
майстерності.

3. Якiсть екранного дизайну: лаконiчнiсть, академiчний стиль;
оптимальнiсть кiлькостi iнформацiї на екранi; обґрунтованiсть пiдбору
кольорiв (в тому числi з точки зору медико-ергономічної та
психолого-педагогічної наук);

4. Економiчна обґрунтованість: коло можливих користувачів;
конкурентоздатнiсть; вiдкритiсть для модифiкацiй та доповнень наступними
версiями та розробками [1].

Список використаних джерел

Дёмушкин А.С., Кирилов А.И., Сливина Н.А., Чубров Е.В. и др.
Компьютерные обучающие программы // Информатика и образование. ? 1995. ?
№3. ? С. 15-22.

Жалдак М.І., Морзе Н.В. Методика ознайомлення учнів з поняттями
інформації // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2000. – № 4. – С. 11-16.
(2001. – № 1. – С. 14-18).

Машбиц Е.И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения:
(Педагогическая наука ? реформе школы). ? М.: Педагогика, 1988. – 192 с.

Похожие записи